Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Tomographic ultrasonic sensors in industrial applications
EN
The work presents the results of research on the use of tomographic ultrasonic sensors to analyse industrial processes using dedicated measuring devices, image reconstruction algorithms and cyber-physical system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem tomograficznych czujników ultradźwiękowych do analizy procesów przemysłowych z zastosowaniem dedykowanych urządzeń pomiarowych, algorytmów rekonstrukcji obrazu oraz systemu cyber-fizycznego.
2
Content available remote Wearable sensor for biopotential measurements of patients' health monitoring
EN
The article presents the concept and prototype of a sensor network for biopotential measurements for long-term and remote tracking of vital signs of patients or athletes. Portable monitoring solutions consist of two basic elements: sensors and a data collection device. In this work, we propose a new type of dry textile electrodes to detect physiological signals that can be an alternative to gelled electrodes. Preliminary ECG measurement results show that after further improvements they can be good candidates for use in intelligent clothing for real applications.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję i prototyp sieci czujników do pomiarów biopotencjałów do długoterminowego i zdalnego śledzenie parametrów życiowych pacjentów lub sportowców. Przenośne rozwiązania monitorujące składają się z dwóch podstawowych elementów: czujników i urządzenia do gromadzenia danych. W tej pracy proponujemy nowy rodzaj suchych elektrod tekstylnych do wykrywania sygnałów fizjologicznych, które mogą stanowić alternatywę dla elektrod żelowanych. Wstępne wyniki pomiarów EKG pokazują, że po dalszych ulepszeniach mogą być dobrymi kandydatami do zastosowania w inteligentnej odzieży do rzeczywistych zastosowań.
3
Content available remote Vehicle automation and car-following models for accident avoidance
EN
Road accidents contribute to the greatest number of deaths in the world. Deaths and injuries due to road accidents result in financial losses as well as physical and mental suffering. Even though a good driver is attentive enough to take sudden decisions, at some point, there is a requirement for an automatic decision-making ability in the car. Cars that can take prompt actions based on the environment without the driver involved is called a smart car. The car-following models are methods used in smart cars for accident avoidance. This paper presents an in-depth survey of various car following models based on IoT sensors, weather & road conditions, V2V networks, machine learning algorithms. A comparative analysis of multiple research articles with its techniques, merits and research gap is presented. Finally, the inference of the literature survey is provided.
PL
W artykule zaprezentowano analizę autonomicznego pojazdu wyposażonego w szereg czujników, połączenie sieciowego I metody uczenia. Przedstawiono przegląd literatury na ten temat.
4
Content available remote Multi-sensor system for monitoring of river water pollution
EN
Rivers play significant roles in communities, including as source of drinking water and for transportation and other daily activities. However, water pollution is a major problem in several communities, with significant negative consequences to health and well-being and socioeconomic development. This research, therefore, aimed to design and develop a system with multiple sensors to monitor river water pollution because most communities use river water in their daily activities. In the design and development of the system, multiple sensor nodes were installed for the detection of water pollution parameters such as temperature, Electrical Conductivity (EC), water pH, and Dissolved Oxygen (DO). The system was designed to monitor river water pollution parameters and send the information to the data centre (backend system). Arduino microcontroller was used to process and filter the data before sending to the backend system. Only valuable information was collected and kept in the database. Results show that the system was able to detect polluted water by showing the parameters of interest in a graph. The polluted water indicators were mostly contributed from residential waste and industries. This work has furnished progress in the development and validation of appropriate technologies for tackling river water pollution. In the future, WSNs sensors will be deployed in some areas and the results across the different areas will be compared. Furthermore, the Internet of Things (IoT) Technology will be used for data sharing and communication.
PL
Rzeki odgrywają znaczącą rolę w społecznościach, w tym jako źródło wody pitnej oraz transportu i innych codziennych czynności. Zanieczyszczenie wody stanowi jednak poważny problem w wielu społecznościach, co ma znaczące negatywne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego te badania miały na celu zaprojektowanie i opracowanie systemu z wieloma czujnikami do monitorowania zanieczyszczenia wód rzecznych, ponieważ większość społeczności wykorzystuje wodę rzeczną w codziennych czynnościach. Podczas projektowania i rozwoju systemu zainstalowano wiele węzłów czujnikowych do wykrywania parametrów zanieczyszczenia wody, takich jak temperatura, przewodność elektryczna (EC), pH wody i rozpuszczony tlen (DO). System został zaprojektowany do monitorowania parametrów zanieczyszczenia wód rzecznych i wysyłania informacji do centrum danych (system zaplecza). Mikrokontroler Arduino został użyty do przetwarzania i filtrowania danych przed wysłaniem do systemu zaplecza. Tylko cenne informacje zostały zebrane i przechowywane w bazie danych. Wyniki pokazują, że system był w stanie wykryć zanieczyszczoną wodę, pokazując interesujące parametry na wykresie. Wskaźniki zanieczyszczonej wody pochodziły głównie z odpadów mieszkaniowych i przemysłu. Prace te zapewniły postęp w opracowywaniu i zatwierdzaniu odpowiednich technologii przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód rzecznych. W przyszłości czujniki WSN zostaną wdrożone w niektórych obszarach, a wyniki w różnych obszarach zostaną porównane. Ponadto do wymiany danych i komunikacji zostanie wykorzystana technologia Internetu przedmiotów (IoT).
PL
Jednym z niezbędnych etapów, który winien mieć swoje miejsce w procesie wdrażania zaawansowanego systemu zarządzania infrastrukturą, jest weryfikacja zasilających go danych źródłowych. W ujęciu praktycznym nierzadko wykracza ona poza ramy czasowe i formalne bazowego procesu inwestycyjnego. Z kolei przy należytej determinacji zarządcy infrastruktury, etap ten w rzeczywistości nigdy się nie kończy i stale towarzyszy rozwojowi wdrożonego systemu.
6
Content available Software development for smart home process control
EN
Here we make an overview of the main stages of software development for server management system of "smart" building with a central controller via a mobile device. We have developed our own version of the concept.
PL
Rozpatrzono etap podstawowy opracowania oprogramowania dla systemu sterowania inteligentnym budynkiem z centralnym kontrolerem, przez urządzenie mobilne. Zaproponowano własną wersję rozwiązania.
EN
The main results of RETwix developmentare presented in the paper. RETwix is an universal hardware and software means for laboratory research, which can be used for investigation both electronic components and arbitrary electrical, thermal, chemical or biochemical processes. Sensors, actuators and signal transducers of the Analog Front-End are used for this purpose. The RETwix means includes two CV-LAB devices (Capacitance &Voltage LABoratory) and UA-LAB (Universal Analog LABoratory). The peculiarities of constructionand examples of RETwix using are described.
PL
Główne wyniki opracowaniaRETwix zostały przedstawionew artykule. RETwix jest uniwersalnymsprzętemi oprogramowaniem do badań laboratoryjnych, któremożna wykorzystaćdobadania zarówno komponentów elektronicznych, jak i dowolnych procesów elektrycznych, termicznych, chemicznych lub biochemicznych. W tym celu zostały wykorzystaneczujniki, aktuatoryi przetworniki sygnału Analog Front-End. RETwix zawiera dwa urządzenia CV-LAB (Capacitance & Voltage LABoratory) orazUA-LAB (Universal Analog LABoratory). Zostały opisane osobliwości budowyorazprzykłady zastosowania RETwix.
EN
This paper presents various constructions of flexible textile humidity resistive sensor prototypes which can be used in textronic clothing applications and can be easily integrated with fabric. They can be also used as sensors applied to sheets in hospitals and nursing homes, as well as in special medical clothing, especially for protecting elderly people. The author describes a method of manufacturing such sensors by three different techniques, such as embroidery, printing and sputtering (PVD). Also presented are electrical properties of the textile sensors under various environmental conditions. The resistance of the sensors was studied in a wide range of humidity, from 30 to 90%, and at temperatures of 30 °C and 40 °C. The author then chose the right type of textile substrate on which the sensors should be made. A microscopic examination of the upper electroconductive layer of the prototype sensors was also conducted. These novel methods of sensor creation for humidity measurement on flexible textile substrates and their comparison could be used for clothing functionalisation.
PL
W artykule przedstawiono różne konstrukcje elastycznych, rezystancyjnych czujników wilgotności, które można wykorzystać w aplikacjach tekstronicznych. Przedstawione sensory cechuje łatwość integracji z wyrobami odzieżowymi. Badane czujniki mogą być stosowane w aplikacjach szpitalnych, domach opieki, a także jako czujniki w specjalnej odzieży medycznej, przeznaczonej w szczególności do ochrony osób starszych. Autor opisał metodę produkcji takich czujników za pomocą trzech różnych technik, takich jak haftowanie, drukowanie i napylanie (PVD). Przedstawił także charakterystyki czujników tekstylnych, zmian rezystancji w funkcji wilgotności, w różnych warunkach otoczenia. Parametry czujników badano w szerokim zakresie wilgotności: 30-90% oraz w temperaturach: 30-40 °C. Autor wybrał dwa rodzaje podłoża tekstylnego, na którym wykonane są czujniki, które według niego będą odpowiednie do zastosowań w tekstronicznych aplikacji odzieżowych. Przedstawił również zdjęcia mikroskopowe warstw elektroprzewodzących prototypowych czujników, badania zmian wilgotności w warunkach laboratoryjnych na stanowisku testowym oraz warstwie pododzieżowej na ochotnikach podczas kontrolowanej próby wysiłkowej.
PL
Czujniki i przetworniki w systemach automatyki wielu procesów produkcyjnych wykrywają zmiany określonej wartości, która jest mierzona, generując przy tym sygnał wyjściowy o odpowiednich parametrach.
EN
In the article the function and the scale for the entropy evaluation of the current state of extremely high frequency (EHF-) sensors quality in the various technical systems which fits the requirements of universality and maximal independency from the human factor are offered. One may see such EHF-sensors for the analysis of the quick transformations of the biological liquids properties. It’s high lighted that the available methods of the determination of technical systems’ quality have essential flaws which consist in both subjectivism because the dominant role in the evaluation belongs to experts and legitimacy of providing them properties of universality which was proved by nobody. The scheme of EHF-sensor is analyzed for which one may create an analytical model. The problem of the fields’ determination at the working region of such sensor is discussed. The presented scheme is possible to use for the mathematical model and just for that part of the problem which is devoted to the transformation of the properties of the object. The results of calculation of components of electromagnetic field at the working space of EHF-sensor are discussed. One may estimate the sizes of this space. The offered function of the quality evaluation, the parameter of which is the quantity of own information of the explored sensor, provides the declared universality approach according to the principles of the information theory. The conformity to all requirements for the functions of the evaluation of the quality: continuity, monotonic and smoothness over the whole range of definition regardless of the probability distribution function, which is measured by the random value EHF-sensor was proved. The proposed scale of the entropy evaluation of the quality fits to standard settings of the diagnostic of the technical systems and has three sub ranges which determine the state of the EHF-sensors: good state, up state, and down state. Unlike the existing psychophysical scales the offered scale has dynamic range of the evaluation so the limits of the sub ranges will automatically change depending on the regulatory and technical requirements for the state of the explored EHF-sensor. Such approach provides adaptation of the scale to specific requirements which gives a chance to evaluate the qualitative state of the object more reliably. The results of modeling of the qualitative state of the sensor are given. The possible practical application of the offered function and scale is usage in the systems of monitoring and diagnostic for determination of the current qualitative state of the explored technical system, as well.
EN
As increasingly more bicycles are equipped with electrically powered pedal assistance, they can become the solution for the continuous congestion that threatens Europe. Pedal assistance decreases the effort, though cyclists often experience sores that occur at the low back, knees and bottom area. The risk of injuries is predominantly determined by the pedal technique, which is highly dependent of bicycle design, seat type and cycling posture. The optimal cycling technique and the relation to the bicycle characteristics needs to be discovered to create guidelines for bicycle construction and usage. This paper presents the design of a low-cost measurement system to analyse three-dimensional pedal loads in function of the pedal cycle by an instrumented pedal and an absolute encoder fixated on the crank. The pedal proposed is a combination of a unique steel sensor with twelve sensor regions, organized in four full Wheatstone bridges, installed on a standard pedal spindle. The pedals are calibrated with the Global Regression method acquiring a calibration matrix with a standard error percentage of full scale of maximum 0.5%. The instrumented pedal distinguishes itself from state-of-the-art techniques through (i) compatibility: it fits on every conventional bicycle, (ii) compactness: not influencing the cycling kinematics, (iii) broad applicability: it is applicable for in-situ measurements with extreme manoeuvres and (iv) accuracy: it delivers a relative high accuracy in relation to the production precision and production costs.
PL
W artykule przedstawiano system pozycjonowania dynamicznego półzanurzeniowej platformy wiertniczej, który jest rozpatrywany jako system mechatroniczny. W szczególności zaś zaprezentowano systemy referencyjne utrzymania stanowiska pozycyjnego na morzu, urządzenia nawigacyjne, czujniki ruchów własnych jednostki pływającej i anemometry rozważane jako czujniki systemu mechatronicznego oraz pędniki azymutalne rozważane jako nastawniki systemu mechatronicznego.
EN
The paper deals with dynamic positioning DP system of offshore semi-submersible drilling rigs that is considered as the mechatronic system. In particular, position reference systems, navigation instruments, motion reference units and, anemometers are described as their sensors while azimuth thrusters are described as their actuators.
PL
W artykule omówiono współcześnie obowiązujące zasady poprawności instalacji czujników umożliwiające realizację jakościowo możliwie najlepszych pomiarów dla sygnałów pozyskiwanych z tych czujników. W przypadku licznych turbozespołów pracujących w kraju (łącznie z tymi najnowszymi) opisane w artykule zasady są mniej lub bardziej naruszone.
15
EN
In this paper, we present joint European project ViMeLa, which is based on a blended-learning method using theory classes and virtual reality (VR) as experimentation tool. The idea to create Virtual Mechatronic Laboratory for learning and teaching students in Mechatronics, came from the University of Technology in Lodz, with participation of the Universities in Skopje, Pavia and Tartu. In the frame of the project, flexible solutions are developed. Three scenarios are part of the project, namely: design, construction and operating principles of electric motors; industrial automation solution for controlling the process of sorting packages in a warehouse; industrial and domestic waste sorting line with belt.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano projekt Wirtualnego Laboratorium Mechatroniki (ViMeLa) realizowany przez Politechnikę Łódzką, z udziałem uniwersytetów w Skopje, Pawii i Tartu. Projekt opiera się o metodę blended learning, łączącą tradycyjne metody nauczania z rzeczywistością wirtualną. W ramach projektu opracowywane są trzy różne ćwiczenia przedstawiające: budowę i zasady działania silników elektrycznych, wykorzystanie automatyki przemysłowej do sterowania procesem sortowania paczek w magazynie oraz linię do sortowania odpadów.
EN
The FPGA (Field Programmable Gate Array) technology, usually a little unnoticeable, almost from the very beginning is developed simultaneously with the microprocessor technology. The possibility for the system designer or end user to influence the internal structure of the integrated circuit gives unattainable possibilities of building plastic and fully massively parallel systems that fit in almost one integrated circuit. This fact allows, among others for building fully parallel multi-point measuring systems. This manuscript presents the architecture proposal for such an FPGA-based exemplary multichannel measurement system and presents the results of its practical use to study the functioning of a tubular heat exchanger in automotive airconditioning.
PL
Technologia programowalnych układów scalonych FPGA (Field Programmable Gate Array), zwykle trochę niezauważana, niemal od samego początku rozwija się równolegle z technologią mikroprocesorową. Możliwość wpływania przez projektanta systemów lub użytkownika końcowego na wewnętrzną strukturę układu scalonego daje nieosiągalne w przypadku zwykłych procesorów możliwości budowania plastycznych i w pełni masywnie równoległych systemów mieszczących się niemal w jednym układzie scalonym. Fakt ten pozwala m.in. na budowanie w pełni równoległych wielopunktowych systemów pomiarowych. W artykule tym pokazano właśnie propozycję architektury takiego bazującego na FPGA przykładowego wielokanałowego systemu pomiarowego oraz przedstawiono wyniki jego praktycznego wykorzystania do badania funkcjonowania rurowego wymiennika ciepła w klimatyzacji samochodowej.
EN
The work presents the investigations carried out on a spark-ignition internal combustion engine with gasoline direct injection. The tests were carried out under conditions of simulated damage to the air temperature sensor, engine coolant temperature sensor, fuel pressure sensor, air pressure sensor, intake manifold leakage, and air flow disturbances. The on-board diagnostic system did not detect any damage because the sensor indications were within acceptable limits. The engine control system in each case changed its settings according to the adaptive algorithm. Signal values in cycles from all available sensors in the engine control system and data available in the on-board diagnostic system of the car were recorded. A large amount of measurement data was obtained. They were used to create a statistical function that classifies sensor faults using an artificial neural network. A set of training data has been prepared accordingly. During learning the neural network, a hit rate of over 99% was achieved.
PL
W pracy przedstawiono badania przeprowadzone na silniku spalinowym o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Testy wykonano w warunkach symulowanych uszkodzeń czujników temperatury powietrza, temperatury cieczy chłodzącej silnik, ciśnienia paliwa, ciśnienia powietrza, nieszczelności w kolektorze dolotowym, zaburzenia przepływu powietrza. System diagnostyki pokładowej nie wykrył żadnego uszkodzenia, ponieważ wskazania czujników mieściły się w granicach tolerancji. System sterowania silnika w każdym przypadku zmieniał swoje ustawienia według adaptacyjnego algorytmu. Rejestrowano cyklowe wartości sygnałów ze wszystkich dostępnych czujników w systemie sterowania silnika oraz dane dostępne w systemie diagnostyki pokładowej samochodu. Otrzymano dużą ilość danych pomiarowych. Wykorzystano je do utworzenia statystycznej funkcji klasyfikującej uszkodzenia przy pomocy sztucznej sieci neuronowej. Odpowiednio przygotowano zbiór danych uczących. W trakcie uczenia sieci neuronowej osiągnięto współczynnik trafień powyżej 99%.
18
Content available remote On coverage of 3D terrains by wireless sensor networks
EN
The coverage of a Region of Interest (RoI), that must be satisfied when deploying a Wireless Sensor Network (WSN), depends on several factors related not only to the sensor nodes (SNs) capabilities but also to the RoI topography. This latter has been omitted by most previous deployment approaches, which assume that the RoI is 2D. However, some recent WSNs deployment approaches dropped this unrealistic assumption. This paper surveys the different models adopted by the state-of-the-art deployment approaches. The weaknesses that need to be addressed are identified and some proposals expected to enhance the practicality of these models are discussed.
19
EN
New kinds of data collection like GPS-tracking, wearable sensors and mobile apps impose both technical and privacy challanges for medical research. In the MOPS study (''Machbarkeitsstudie für Ortsbezogene Parameter und Sensordaten'' - feasibility study for geocoded parameters and sensor data) we provide participants with a newly developed app and sensors for various physical and environmental parameters. We want to explore the feasibility of the recently established Medical Research Platform of the Medical Faculty of the University of Leipzig and similar platforms for this kind of data collection and processing.
20
Content available remote Best practices for the monitoring of railway assets
PL
Grupa Vossloh przez lata zgromadziła duże doświadczenie w zakresie monitorowania infrastruktury kolejowej. Predykcyjne zasady konserwacji zastosowane do monitorowania rozjazdów zwiększają dostępność zasobów. Główne typy defektów, które można monitorować oraz odpowiadające im pomiary są regularnie analizowane. Wskaźniki wysokiego poziomu pomagają ekipie serwisowej określić stan techniczny rozjazdu, a predykcyjne utrzymanie ruchu pozwala na przewidywanie niektórych możliwych usterek i awarii. Eksploracja danych jest prezentowana na zestawie danych z rzeczywistych rozjazdów.
EN
Vossloh hasacquired throughout theyears a large experience in the monitoring of railway assets. Predictive maintenanceapplied to turnout monitoring improves the availability time of the asset.The main types of defects that can be monitored and the corresponding measurements are reviewed. High-level indicators help the maintenance team qualify the status of the turnout, and predictive maintenance can be used to anticipate some degradations. A data mining study is presented on a dataset from real turnouts.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.