Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protective equipment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Electric shock and injury related to electric arc explosion are the basic risks associated with work on power equipment. The causes of electric arcs are divided into two groups: direct and indirect. Direct causes of electric arc explosion include situations during the performance of works, e.g.: dropping of tools on live equipment parts, inadequate measuring instrument, incorrectly performed switching activity, bad work organization, foolishness, risk taking, rush and fatigue. Indirect causes are mainly surface discharges on insulation, mechanical damage, corrosion and aging of insulation. Exposure to an electric arc may cause: burns, amputation of limbs, damage to the eyes and ears, metallization of uncovered parts of the body, smoke poisoning and mental problems related to post-traumatic stress. Eye injuries that may lead to loss of job opportunities, as well as problems in the individual's social life, are particularly severe. The main symptoms of burns within the eye are severe eye pain, photophobia, tearing, sudden visual deterioration, corneal opacity and conjunctivitis. In accordance with the provisions of [8, 9], persons performing work on or near energy devices are obliged to use protective equipment which includes insulation (primary and additional - table 1), indicating the presence of voltage, and protection and warning equipment. It must be numbered and recorded and must undergo periodic tests (table 2). Despite the clear guidelines contained in relevant legal acts, workers often disregard the need for appropriate procedures, protective equipment and its cyclical examination, which may result in injuries. This also translates into costs incurred in the context of treatment, which are often very high.
PL
Praca przy obsłudze, konserwacji i serwisowaniu urządzeń elektrycznych zawsze wiąże się z narażeniem wykonującego ją personelu na porażenie prądem elektrycznym lub powstanie obrażeń związanych z wybuchem łuku elektrycznego. Do osób narażonych na ryzyko działania szkodliwych czynników należą w szczególności elektrycy i pracownicy utrzymania ruchu, obsługujący stacje, rozdzielnie lub rozdzielnice elektroenergetyczne. Artykuł prezentuje ryzyka, na które narażeni są pracownicy utrzymania ruchu elektrycznego, oraz sposoby inwentaryzacji, badania i stosowania sprzętu ochronnego wykorzystywanego przy pracach związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne.
EN
The basic materials used for the construction of anchor lines for personal equipment protection against falls from a height are ropes and textile webbing. During fall arrest, horizontal anchor lines significantly affect the forces acting on the worker and the work site elements, as well as the fall arrest distance. Manufacturers of the equipment are required to estimate those parameters for various conditions of use by numerical simulations with a validated model. The model discussed in this paper reflects the mechanical structure of the line (whether singles-span or multi-span) taking into account Maxwell’s and Kelvin-Voigt’s non-linear rheological models for viscoelastic materials. The model consists of a system of seven non-linear differential equations with the parameters describing static load-elongation characteristics and time-courses of dynamic loading forces for selected ropes and textile webbing. The numerical model developed was used to simulate the performance of horizontal anchor lines of different constructions. The model was validated by comparing the numerical calculations with laboratory test results and was shown to be sufficiently accurate to be used for designing fall protection equipment.
PL
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania, drogę na jakiej to zachodzi oraz przebieg sił działających na konstrukcję stanowiska pracy. Z tego względu producent sprzętu ochronnego musi szacować te wielkości dla różnych warunków użytkowania np. stosując symulację numeryczną wykorzystującą zweryfikowany model. Model przedstawiony w artykule opiera się na zależnościach mechanicznych opisujących konstrukcję poziomej liny oraz nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano układem nieliniowych równań różniczkowych z parametrami wynikającymi z charakterystyk statycznych siła obciążająca – wydłużenie oraz czasowych przebiegów siły obciążającej wybrane liny i tkane taśmy włókiennicze. Model został użyty do symulacji zachowania różnych wariantów konstrukcyjnych poziomych lin kotwiczących. Porównanie zasymulowanych numerycznie odpowiedzi modelu z wynikami badań laboratoryjnych wykazało zadowalającą jego dokładność, a co za tym idzie możliwość wykorzystania do projektowania sprzętu ochronnego.
PL
Nowelizacja prawa pracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne) związana jest z harmonizacją przepisów krajowych z dyrektywą 2013/35/UE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi, Dz.Urz. UE L 179, str. 1-19).
PL
W artykule przedstawiono aplikacje nanonapełniaczy węglowych (grafen i tlenek grafenu) do kompozytów polimerowych. Przedmiotem zainteresowania były głównie mieszanki kauczukowe NBR, XNBR i HNBR. Omówiono właściwości grafenu i tlenku grafenu, istotne z punktu widzenia kompozytów polimerowych. W artykule zamieszczono przykłady konkretnych zastosowań nanocząstek grafenu lub tlenku grafenu oraz właściwości otrzymanych kompozytów polimerowych. Charakterystyka właściwości materiałów została ukierunkowana na parametry: odporność na substancje chemiczne oraz wytrzymałość mechaniczna, wskazane w przypadku wyrobów ochronnych, takich jak odzież i rękawice.
EN
The paper presents the applications of carbon nanofillers (graphene and graphene oxide) into polymer composites. The subject of interest were mostly the mixtures of NBR, HNBR and XNBR rubber. The paper discusses the properties of graphene and graphene oxide, significant with regard of polymer composites. This paper provides examples of specific applications of graphene and graphene oxide nanoparticles. The properties of obtained polymer composites has been described. The characteristic properties of materials has been focused on the parameters: chemical resistance and mechanical strength, needed in the case of protective products, such as clothing and gloves.
PL
Wszechobecne zagrożenie utratą słuchu sprawia, że pracodawcy, inspektorzy BHP oraz specjaliści zajmujący się problematyką ochrony słuchu muszą potrafić udzielić odpowiedzi na bardzo istotne pytanie: jaką faktyczną ochronę zapewnia pracownikowi użytkowany w zakładzie pracy sprzęt ochrony słuchu. Dzisiaj 3M wie, jak uzyskać odpowiedź na to pytanie dzięki systemowi weryfikacji ochrony słuchu E-A-Rfit TM .
EN
Ropes and woven webbing used in personal equipment protecting against falls from a height determine the course of forces acting on the human body during fall arrest, as well as the fall arrest distance. This paper presents a model of a system made up of a textile connecting and shock-absorbing component and the mass constituting its load. The model is based on non-linear rheological models of visco-elasto-plastic objects developed by Maxwell and Kelvin-Voigt. The definite structure of the model is described with a nonlinear differential equation, enabling numerical analysis of its performance. Identification of the model parameters was carried out utilising a software package allowing to analyse the static load-elongation characteristics and the time courses of a dynamic force acting during fall arrest. The paper presents the results of identification of selected connecting and shock-absorbing components used in equipment protecting against falls from a height. The models identified were subjected to verification involving comparison of their numerically simulated response with the results of laboratory tests. The comparison demonstrated the correctness of the model structure and identification of its parameters. The paper also presents an example of application of the model for simulation of the performance of a connecting and shock-absorbing component during fall arrest.
PL
Liny i taśmy tkane należą do podstawowych materiałów włókienniczych stosowanych w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości. Elementy sprzętu wykonane z tych materiałów decydują o przebiegu sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania oraz o drodze na jakiej to zachodzi. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera modelowanie działania sprzętu ochronnego. W artykule przedstawiono model układu tworzonego przez włókienniczy podzespół łączącoamortyzujący oraz obciążającą go masę. Opiera się on na nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano nieliniowym równaniem różniczkowym trzeciego rzędu. Wykorzystując wyznaczone doświadczalnie charakterystyki statyczne siła obciążająca - wydłużenie oraz czasowe przebiegi siły dynamicznej działającej podczas powstrzymywania spadania z wysokości przeprowadzono identyfikację parametrów modelu. Zaprezentowano wyniki identyfikacji wybranych podzespołów łącząco - amortyzujących wykonanych z lin i taśm włókienniczych. Zidentyfikowane modele poddano sprawdzeniu polegającemu na porównaniu ich zasymulowanej numerycznie odpowiedzi z wynikami badań laboratoryjnych, którymi były przebiegi czasowe siły powstrzymującej spadanie oraz wydłużenia. Przeprowadzone porównanie wykazało poprawność struktury modelu oraz identyfikacji jego parametrów. W artykule przedstawiono również przykład wykorzystania opracowanego modelu do symulacji działania podzespołu łącząco-amortyzującego podczas powstrzymywania spadania.
7
Content available remote Wyznaczanie częstości kontroli okresowych urządzeń ochronnych
PL
Analizy wypadków przy obsłudze maszyn przedstawione w [1] wykazały, że 36% z nich było spowodowanych przez niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń ochronnych realizujących funkcje bezpieczeństwa. Ponadto w tej grupie wypadków poważne wypadki zdarzały się znacznie częściej (41%) niż w wypadkach bez związku z układem sterowania (7%). Najczęstszą przyczyną takich wypadków był brak lub obejście urządzenia ochronnego (58%) w wyniku działań operatora maszyny. Najczęściej brakowało takich funkcji, jak monitorowanie położenia osłony czy obecności operatorów w strefie niebezpiecznej. Inna grupa wypadków to zdarzenia spowodowane niezadziałaniem urządzenia ochronnego na skutek zbyt małej jego odporności na uszkodzenia (26% z wszystkich wypadków). Inne sygnalizowane przyczyny – tzn. błędy w definiowaniu funkcji bezpieczeństwa (4%), błędy w oprogramowaniu układu sterowania (6%), zbyt mała odporność na czynniki środowiskowe (czynniki klimatyczne, zaburzenia zasilania – 6%) – powodowały znacznie mniejszą liczbę zaistniałych wypadków. Wyniki te dowodzą, jak istotne, ze względu na bezpieczeństwo operatora maszyny jest zapewnienie pewności realizacji funkcji bezpieczeństwa przez urządzenia ochronne. Dlatego projektanci urządzeń ochronnych powinni stosować rozwiązania, które poprawiają ich odporność na uszkodzenia, co w praktyce zwykle oznacza stosowanie niezawodnych układów oraz architektury redundantnej. Istotne znaczenie ma także okresowe sprawdzanie działania tych urządzeń. Dlatego projektant maszyny powinien określić, jak często zainstalowane na niej urządzenia ochronne powinny być poddawane kontroli okresowej. Niestety w obowiązujących normach nie ma zaleceń (wskazówek) odnośnie do sposobu wyznaczania częstotliwości okresowych kontroli urządzeń ochronnych. Problem ten był wielokrotnie dyskutowany na posiedzeniach grupy roboczej VG11 „Safety components” Europejskiej Koordynacji Jednostek Notyfikowanych w zakresie maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE), jednak jak dotychczas VG11 nie opracowała Reccomendation for Use dotyczącego prowadzenia kontroli okresowych elementów bezpieczeństwa w maszynach.
EN
The paper deals with the problem of choosing an appropriate inspection interval for monitoring of safety related control systems in machinery. Extremely simple approximate models have been proposed in order to provide practitioners without reliability training useful tools for the determination of inspection policies. These methods allow practitioners to design improved systems and procedures that will be able to fulfill requirements stated by international industry standards.
EN
The process of arresting a fall from a height by protective equipment is characterised by two most important values: the arrest force and the distance over which the fall arrest occurs. The time course of these values is determined primarily by the mechanical parameters of the connecting and shock-absorbing components of the fall arrest system, such as textile energy absorbers, retractable type fall arresters and guided type fall arresters. The paper presents the methods of testing used up till now to determine the properties of connecting and shock-absorbing components. Their disadvantages are demonstrated and a new method allowing to determine the load-elongation characteristics of connecting and shockabsorbing components containing textile elements is described. The method presented and test stand are based on simultaneous measurements of the force acting in the object investigated and its elongation. For measurements of elongation under dynamic conditions, an extensometer equipped with a high speed camera was used. The results of tests performed under static and dynamic conditions on objects made of fibre rope and webbing used in equipment protecting against falls from a height are presented. The results obtained demonstrate significant differences between these characteristics, which confirms the effect of the loading velocity on the mechanical parameters of textile elements used as parts of personal fall arrest systems. Therefore data allowing to develop numerical models of connecting and shock-absorbing components were obtained.
PL
W artykule przedstawiono metody badania stosowane dotychczas w celu określenia właściwości ochronnych elementów łączących i amortyzujących. Wykazano ich wady i zaprezentowano nową metodę pozwalającą na wyznaczanie charakterystyk siła - wydłużenie elementów zawierających struktury włókiennicze. Zaprezentowana metoda i stanowisko badawcze opiera się na równoczesnym pomiarze siły działającej w badanym obiekcie oraz jego wydłużenia. Dla potrzeb pomiaru wydłużeń w warunkach dynamicznych zastosowano ekstensometr z kamerą do szybkich zdjęć. Przedstawiono wyniki badań, prowadzonych w warunkach statycznych i dynamicznych, obiektów wykonanych z lin i taśm włókienniczych stosowanych do produkcji sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Uzyskane wyniki wykazały istotne różnice między tymi charakterystykami. Potwierdziło to wpływ prędkości obciążania na parametry mechaniczne włókienniczych elementów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Dzięki temu uzyskano dane pozwalające na opracowanie modeli numerycznych elementów łącząco-amortyzujących.
9
PL
Najgroźniejszym zjawiskiem w pracy urządzeń elektrycznych są zwarcia i przepięcia. Narażenia te są także istotne dla personelu eksploatacyjnego, zwłaszcza pracującego pod napięciem i muszą być eliminowane lub istotnie ograniczane. W latach 2007-2011 przeprowadzono w Polsce szereg badań indywidualnego wyposażenia ochronnego elektryków chroniącego przed skutkami termicznymi łuku elektrycznego, także wg nowej normy PN-EN 61 482. W artykule zaprezentowano najnowsze wyniki badań hełmów ochronnych z zintegrowaną osłoną twarzy.
EN
The most dangerous occurrences in operation of electric devices are short circuits and overvoltages. These hazards are also of a very big importance for operation personnel, especially the one working on live installations, and must be eliminated or at least considerably reduced. In the years 2007-2011 many tests of individual electrician protective equipment against thermal efects of electric arc, also according to a new standard PN-EN 61 482, were carried out. Presented are the latest results of tests of protective helmets with an integrated face shield.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.