Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public relations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Państwowa Straż Pożarna to formacja, na której tożsamość składają się m.in. misja niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia oraz ratowanie jego mienia. Kształtowanie wizerunku PSP obejmuje zarówno te elementy, które stanowią fundament funkcjonowania PSP, ale również to, w jaki sposób PSP przedstawiana jest w mediach. Wizerunek jest to wyobrażenie o organizacji, które ujawnia się pod postacią zbioru asocjacji (kojarzeń) powstałych w umyśle obserwatora. W niniejszym artykule ukazano zmienne determinujące wizerunek PSP w mediach społecznościowych, które można wykorzystać w odniesieniu do prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP. Dodatkowo poddano analizie szeroką grupę czynników warunkujących skuteczność podejmowanych czynności w mediach społecznościowych wskazując na profesjonalizm działań prasowo-informacyjnych i na konieczność ujednolicenia polityki wizerunkowej i medialnej.
EN
State Fire Service is a unit which identity is based on the mission to provide people help and saving the property in danger situations. Public relations formulation made by State Fire Service comprise elements fundamental for its function as well as the elements about how this unit is presented in media. Public relations are the concept of the organization unveiled under collected associating arisen in observer mind. The article presents State Fire Service public relations determinants for social media, which can be used in relation to conduct the information policy by each State Fire Service organizational units. Moreover, wild range of factors, conditioning the effectiveness of activities undertaken in social media, pointing to the professionalism of press and information activities and the need to harmonize public relations and media policy had been analyzed.
PL
Zarządzanie bezpieczeństwem jest specyficznym rodzajem zarządzania, ze względu na złożoność i wieloaspektowość ujmowania bezpieczeństwa. Obejmuje szereg działań wymagających planowania, organizowania, motywowania (w tym przewodzenia) oraz kontrolowania procesów zarządczych realizowanych w poszczególnych podsystemach. Znaczącą rolę w sprawnym funkcjonowaniu tychże podsystemów odgrywa administracja publiczna pełniąca rolę służebną, a przy tym pierwszoplanową z perspektywy kontaktów z odbiorcą – obywatelem. A artykule przedstawiono korzyści płynące z efektywnego komunikowania się administracji publicznej z otoczeniem poprzez wykorzystanie public relations. Wykazano, że idealnym narzędziem wspomagającym jest koncepcja marketingu relacji, będąca również idealną płaszczyzną kształtowania kultury bezpieczeństwa poprzez lojalność i otwartość władzy na potrzeby indywidualnego odbiorcy (obywatela).
EN
Security management is a specific type of management, due to the complexity and multifaceted nature of the security recognition. It includes a number of activities that require planning, organizing, motivating (including conducting) and controlling management processes implemented in each subsystem. A significant role in the efficient functioning of these subsystems is played by the public administration, which plays a serving role, and at the same time a priority from the perspective of contacts with the recipient – a citizen. Considering above, the aim of the study was to present the benefits of effective communication of the public administration with the environment through the use of public relations. It has been shown that the ideal tool for assisting is the concept of relationship marketing, which is also an ideal platform for shaping the security culture through loyalty and openness of power to the needs of the individual recipient (citizen).
PL
Utrzymywanie kontaktu z dziennikarzami, wydawanie własnych czasopism czy nadzór portalami lub profilami miejskimi w cyberprzestrzeni, to tylko niektóre z zadań służb odpowiedzialnych za public relations samorządu. Celem artykułu jest pogłębiona analiza zakresu obowiązków wydziałów komunikacji społecznej w zależności od wielkości i szczebla urzędów administracji publicznej dla wzbogacenia perspektywy poznawczej w zakresie PR samorządów. W mniejszych gminach występuje skondensowanie kompetencji, a wraz ze wzrostem dostępnych zasobów, szczególnie w miastach na prawach powiatu oraz województwach, tworzone są coraz bardziej rozbudowane struktury. Wyspecjalizowane wydziały zajmują się planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i realizacją zadań ze sfery PR oraz pomiarem ich skuteczności.
EN
Public relations and promotion are of strategic importance to the local government unit. Therefore, the scope of activity of PR department has to take into account the specificity of a given commune. The bigger the commune is, the scale of communication projects is usually extended. In the case of small communes and districts the sphere of PR activity is quite limited, but in the case of cities with district rights and self-government voivodeships the level of specialization of communication personnel is very high
PL
Celem artykułu jest wskazanie zależności tego, co nasze/moje, a Inne/Obce, w myśleniu o konfliktach wokół projektów inwestycyjnych. W przypadku pojawienia się inwestycji związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i zasobów Ziemi, zwłaszcza jeśli spowoduje to jakiekolwiek zmiany (realne czy potencjalne), generowane są emocje negatywne, prowadzące do powstania zarzewia konfliktu. Paradoksalnie udział w konflikcie może nieść ze sobą korzyści dla stron zaangażowanych, choćby takie jak: zaspokojenie potrzeb (uwagi i ważności), realizowanie się w (nowych) rolach społecznych, poznawanie innych punktów widzenia, odnajdywanie się w nowych grupach społecznych czy „zakorzenienie” w lokalności. Żyjąc w „społecznym teatrze życia” każda osoba odgrywa różne role, co może prowadzić do napięcia i poczucia ambiwalencji. W takiej sytuacji jednostka ma poczucie rozproszenia tożsamości mogąc być jednocześnie w kilku opozycyjnych do siebie grupach. Jako przykład posłużyć może tu konflikt wokół projektu górniczego Orzesze. Ten i inne przykłady pokazują, że to, co moje oraz Inne/Obce, przy całej swej odrębności, jest jednak w mniejszy czy większy sposób ze sobą splecione. Fenomen wzajemnych zależności Innego/Obcego i konfliktu może być zatem ciekawym spojrzeniem na problematykę konfliktów w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi. Konflikty, w tym zwłaszcza okołogórnicze, są niezwykle złożonym zjawiskiem, z wielkim potencjałem – zarówno negatywnym, jak i pozytywnym. Docenienie wymienionych w artykule korzyści, wynikających ze wzajemnych zależności stron zaangażowanych w konflikt, wraz z gotowością wyjścia poza sferę komfortu, dają możliwość zrozumienia i szukania porozumienia prowadzącego do pozytywnej zmiany zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju. W tej złożonej sytuacji włączenie aspektów nie tylko socjologicznych, ale także psychologicznych staje się ważnym elementem polityki surowcowej państwa i przedsiębiorstw, którego nie można dłużej zaniedbywać.
EN
The aim of the article is to show the dependence of what is our/mine and Other/Alien in thinking about conflicts around investment projects. Investments related to the development of space and resources of the Earth, especially if they cause any (real or potential) changes, generate negative emotions which often become the embers of conflict. 6 Paradoxically, participation in such conflict may benefit the parties involved. Positive outcomes include: meeting needs (attention and significance), fulfilling (new) social roles, learning about other points of view, finding themselves in new social groups or embedded in local communities. Living in the social theater of life, each person plays different roles, which can lead to tension and a sense of ambivalence. In this situation, the individual has a sense of identity dispersion, being able to be simultaneously in several groups opposing each other. The conflict surrounding the Orzesze mining project can serve as an example here. This and other examples show that what is mine and the Other/Alien, with all its separateness, is, however, more or less intertwined with each other. So, the phenomenon of mutual dependence between the Other/Alien and conflict can provide an interesting perspective when looking at conflicts in managing the space and resources of the Earth. Conflicts, in particular mining-related ones, are an extremely complex phenomenon with great potential – both negative and positive. The appreciation of the benefits mentioned in the article, which result from the mutual dependence of the parties involved in the conflict along with their readiness to go outside their comfort zones, provide an opportunity for mutual understanding and reaching agreement which could lead to a positive change consistent with the idea of sustainable development. In this complex situation, the incorporation of not only sociological but also psychological aspects becomes an important element of the states’ and companies’ resources policy and cannot be neglected any more.
5
Content available remote Współczesne mierniki działań PR w sportowych imprezach masowych
PL
Celem rozważań jest analiza dostępnych mierników działań PR oraz dobranie skutecznych metod pomiaru dla organizatorów masowych imprez sportowych. W artykule zastosowano analizę literatury przedmiotu, analizę danych zastanych oraz obserwację największych polskich masowych imprez sportowych, m.in. Enea Challenge Poznań. W pierwszej części artykułu skupiono się na złożonej charakterystyce wydarzeń sportowych z podkreśleniem znaczenia czynnika emocjonalnego. W drugiej części skupiono się na analizie możliwych działań public relations w eventach sportowych. W kolejnych etapach rozważania skupiono się na przygotowaniu do pomiaru działań PR poprzez szczegółowe i mierzalne opracowanie strategii komunikacyjnej. W kolejnych częściach artykułu przeanalizowano dostępne mierniki działań PR oraz metody pomiaru oraz pokazano na przykładach w jaki sposób one funkcjonują.
EN
The aim of considerations is to analyze available measures of PR and to select effective measurement methods for organizers of mass sports events. The article is based on literature on the subject, analysis of existing data and observation of the biggest Polish mass sports events, including Enea Challenge Poznań. The first part of the article focuses on the complex characteristics of sports events with emphasis of the importance of the emotional factor. Second part focuses on the analysis of possible public relations activities in sports events. Then, there are also reflections about preparing a detailed and measurable communication strategy. In the following parts of this article, there are analysis of available measures of PR activities and methods with examples of how they can function.
PL
Prasa samorządowa stanowi rozbudowany segment rynku medialnego w Polsce. Nie kontrolując poczynań samorządów, zwykle wypełnia funkcję informacyjną, popularyzatorską czy integracyjną dla społeczności lokalnych. Często jest także narzędziem marketingu terytorialnego, a nierzadko także promocji aktualnie urzędujących władz. Dlatego wydawanie gazet przez władze terenowe budzi wiele kontrowersji. Dziennikarze prasy samorządowej również są inaczej postrzegani niż pracownicy tzw. mediów niezależnych. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że należy zabronić samorządom działalności wydawniczej. Uzasadnił to zagrożeniem dla wolności słowa, powodowanym przez media finansowane ze środków publicznych oraz nieuczciwą konkurencją stwarzaną mediom komercyjnym. Inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich spotkała się z poparciem społecznym. Działalność wydawnicza władz terenowych zgodnie z interpretacją obowiązujących przepisów była jednak dozwolona, a wskazania organów nadzoru nad samorządami odnośnie do formy edycji prasy (np. możliwości publikowania płatnych ogłoszeń) niejednoznaczne. W okresie opisywanym w artykule nie podjęto ostatecznych rozstrzygnięć związanych z wydawaniem prasy samorządowej.
EN
Local government press comprises a well-developed segment of media market in Poland. Without controlling the functioning of local governments, it usually plays an informative, a propagation or an integration function for local communities. It is also often a tool of territorial marketing, but also a promotional tool of currently ruling authorities. Thus, publishing of newspapers and magazines by local authorities raises a lot of controversy. Journalists of local authority press are also perceived differently than personnel of the so called independent media. The Commissioner for Human Rights stated that local governments should be prohibited to act as publishing entities. He justified it by referring to a threat to freedom of expression posed by media funded from public funds and to unfair competition such media are to commercial media. The initiative of the Commissioner for Human Rights was well received and approved by the society. The publishing activities of local authorities was permitted, however, according to currently effective regulations, and indications of local authority supervisory bodies related to the form of press editing (e.g. the ability to publish paid advertisements) were unequivocal. No final decisions related to publishing of local government press were made during the period described in the article.
7
Content available remote Gra „America’s Army” jako narzędzie PR wojska USA
PL
W artykule przedstawiono grę America’s Army jako narzędzie PR US Army, które ma na celu poprawę wizerunku Armii oraz zachęcanie młodych ludzi do wstępowania w szeregi wojska. Podobne działania bywają określane w literaturze przedmiotu terminem „employer branding”. Celem poznawczym artykułu jest identyfikacja czynników (elementów), które sprawiają, że gra America’s Army stała się znakomitym narzędziem PR wojska. Pierwsza część artykułu przedstawia rozważania dotyczące definiowania terminu „employer branding” oraz wizerunku. W drugiej części przedstawiono dokładnie grę America’s Army. Ostatnia część artykułu zawiera próbę definiowania pojęcia public relations i wnioski dotyczące gry komputerowej jako narzędzia PR.
EN
This article regards America’s Army game as a PR instrument of the USA Army which purposes are to improve Army image and to encourage young people to join to the Army. Similar activities are specified in the literature as employer branding. The goal of this article is to demonstrate factors which decide about attractiveness of the game and which have made America’s Army a splendid PR instrument of the USA Army. The first part of this text is focused on employer branding and image. The second part of this text shows America’s Army game. The third part contains the term PR and conclusions onthe game as a PR instrument of the USA Army.
PL
Stworzenie profesjonalnego i akceptowanego obrazu organizacji to jedno z podstawowych zadań public relations. Wynika to z faktu, że wiarygodność polityki informacyjnej organizacji jest ważnym składnikiem jej wysokiej kultury organizacyjnej, natomiast brak wiarygodności działań PR świadczy o niskim poziomie tej kultury. W prezentowanym artykule autorka stawia tezę, że pomiędzy profesjonalnym public relations i etyką oraz pozytywnymi wartościami istnieje silny związek. Celem artykułu jest krytyczna analiza wybranych etycznych realiów polskiego public relations. Autorka podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, jakie standardy etyczne stanowić powinny podstawę działań pracowników działów PR w świetle wybranych kodeksów branżowych i wskazuje, że zapisy kodeksów branżowych częstokroć nie mają pokrycia w rzeczywistości rynkowej. Wynika to z braku możliwości egzekucji zapisów i słabości samej branży PR w Polsce.
EN
To create a professional and acceptable image of the organization is one of the main tasks of public relations. This is due to the fact that the credibility of the policy of the company is an important component of its high culture, and the lack of credibility of the PR indicates a low level of culture. In this paper the author argues that between a professional public relations and ethics and positive values, there is a strong relationship. The aim of the article is to present the ethical realities of Polish public relations. The author attempts to answer the question what ethical standards should be the basis for the actions PR- men in the light of selected industry codes and indicates that the records industry codes often do not cover the reality of the market. This is due to the impossibility of enforcement records and weaknesses same PR industry in Poland.
PL
Rozwój techniki oraz technologii komunikacyjnych wpływa na przekształcenia relacji między dysponentami informacji (np. samorządem lokalnym) a grupami docelowymi (np. mieszkańcami gminy), do których są one adresowane. Wpływają na to m.in. zmiany na rynku środków masowego przekazu, wynikające z procesów konwergencji, koncentracji własności czy tabloidyzacji, a także powszechność mediów społecznościowych  w badaniu śląskich studentów z 2016 roku aż 97% uczestników deklarowało regularne posługiwanie się Facebookiem (w tym ok. 84% ze swojego profilu korzystało codziennie). Skuteczność długofalowej polityki informacyjnej coraz bardziej zależy od zaadaptowania do realizowanych działań public relations nowoczesnych narzędzi przekazu. Liczy się także właściwe zarządzanie upowszechnianymi wiadomościami, aby odpowiadać potrzebom odbiorców. Dlatego świadome tworzenie wizerunku wymaga uwzględnienia w planach komunikacyjnych skutków rosnącego znaczenia cyberprzestrzeni.
EN
The development of technique and communication technology influences transformation of relations between those who have information (e.g. local self-government), and target groups (e.g. residents of the commune) who are the addressees. These are influenced among others by changes on mass media market resulting from convergences processes, ownership concentration or tabloidization and also universality of social media – in the survey of Silesian students from 2016 as much as 97% cent declared regular use of Facebook (including about 84% cent using their profile every day). Effectiveness of the long-term information policy depends on adaptation to run public relations the modern tools for broadcast. It is also important to proper manage distributed news in order to answer recipients needs. That is why conscientious image creation requires in communication plans taking into consideration the increase importance of cyberspace.
EN
The article deals with specific aspects of the issue of reputation building as a variable of the reputational management and public relations within the city marketing in terms of a city’s population. The aim of the article is to verify the existence and extract the factors affecting the perception of a city’s reputation - statistically significant factors affecting reputation based on the analysis of attitudes and preferences of respondents. For this purpose we used the factor analysis together with the principal component analysis with varimax rotation to identify the factors within the group of studied variables. The research results are based on answers of 926 respondents - residents of the city. When examining the factor structure of reputation assessment we managed to extract four factors: Patriotism, Free time, Job and job opportunities, Important places. The results of the analysis were also accompanied by calculations of average values for each of the extracted factors and comparisons of the statistical significance of differences between them. The results confirmed statistically significant differences in the assessment of the factors. The article aims to evaluate general opportunities this issue brings for marketing managers as well as official representatives of cities.
PL
Artykuł dotyczy szczególnych aspektów kwestii budowania reputacji jako zmiennej zarządzania reputacją i public relations w marketingu miasta pod względem populacji danego miasta. Celem artykułu jest zweryfikowanie istnienia i wyodrębnienie czynników wpływających na postrzeganie reputacji miasta - statystycznie istotnych czynników wpływających na reputację w oparciu o analizę postaw i preferencji respondentów. W tym celu zastosowaliśmy analizę czynnika wraz z analizą głównych składowych z rotacją varimax w celu identyfikacji czynników w grupie badanych zmiennych. Wyniki badań opierają się na odpowiedziach 926 respondentów - mieszkańców miasta. Badając strukturę czynników oceny reputacji udało nam się wyodrębnić cztery czynniki: patriotyzm, czas wolny, praca i możliwości pracy, ważne miejsca. Wynikom analizy towarzyszyły również obliczenia średnich wartości dla każdego z wyodrębnionych czynników i porównania statystycznej istotności różnic między nimi. Wyniki potwierdziły statystycznie znaczące różnice w ocenie czynników. Celem artykułu jest ocena ogólnych możliwości, jakie ta kwestia przynosi menedżerom marketingowym, a także oficjalnym przedstawicielom miast.
11
EN
The success of organizations depend more and more on their ability and willingness to innovate. The very development of innovative products or technologies does not guarantee market success. Product commercialization requires the undertaking of marketing activities. For new technologies and products, the most effective solution is to develop brand image through public relations, in particular media relations. PR is becoming more and more significant in the model of the open approach to innovation in the era of development of social media. The aim of this article is to present the role of media relations in the process of introducing innovative products on the market. The analysis was based on a case study of a company showing an example of good practices of introducing new products by use of public relations activities.
PL
Sukcesy organizacji zależą dzisiaj coraz bardziej od ich podatności na innowacje. Samo opracowanie innowacyjnych produktów czy technologii nie gwarantuje sukcesu rynkowego. Komercjalizacja produktów wymaga podjęcia działań marketingowych. Najbardziej skuteczne w przypadku nowych technologii i produktów jest budowanie wizerunku marki przez działania public relations, a zwłaszcza media relations. PR nabiera szczególnego znaczenia przy modelu otwartego podejścia do innowacji oraz w dobie rozwoju mediów społecznościowych. Celem artykułu jest wskazanie na rolę media relations w procesie wdrażania innowacyjnych produktów. Analizę oparto na studium przypadku firmy, która może stanowić przykład dobrych praktyk wdrażania nowych produktów przy wykorzystaniu działań z zakresu public relations.
12
Content available remote Świat wartości i racjonalna kalkulacja
PL
Artykuł omawia rosnącą rolę działań firm skierowanych do ich społecznego otoczenia. Chodzi głównie o sponsoring, mecenat i działania charytatywne. Z jednej strony społeczne zaangażowanie buduje obraz organizacji odpowiedzialnej i wrażliwej, a z drugiej wpływa na wzmocnienie jej prestiżu, a poprzez to wpływa na rozpoznawalność i sprzedaż jej produktów i usług. Strategie społecznego zaangażowania w przedsiębiorstwach są rozwijane, bo zarówno w ujęciu krótkoterminowym, jak i długofalowym bywają skuteczniejsze niż reklama.
EN
The paper discusses a growing role of companies’ activities addressed to their social environment. The main issues include sponsoring, patronage, and charity actions. On the one hand the social commitment builds the image of responsible and sensitive organisation, and on the other hand causes a strengthened prestige and via that affects recognisability and sales of its products and services. Strategies of social commitment in enterprises are being developed, because both in a short- and long-term approach they happen to be more effective than advertising.
PL
Image – modne słowo, które bardziej pasuje do aktora, piosenkarza, a nawet polityka, niż do… kopalni, zakładu przemysłowego czy kamieniołomu. Czy kopalnia może mieć image? Nie tylko może, a nawet powinna, choć lepiej chyba mówić tu o wizerunku, reputacji czy sposobie postrzegania. Ten pozytywny image buduje się latami, żmudnie, długo i na różnych polach. Traci – błyskawicznie, z łatwością. Czasami okazuje się, że wizerunek firmy to największy jej majątek. Jak zbudować go solidnie i trwale?
PL
Górnictwo od wielu lat ma raczej złą prasę i nic nie wskazuje na to, aby miało się to wkrótce zmienić. Pozyskanie akceptacji jest zadaniem trudnym, ale nie niemożliwym – stanowisko wielu grup społecznych można zmodyfikować, choć wymaga to wysiłku. Jedno jest pewne: aby osiągnąć zaufanie trzeba rozmawiać, debatować, konsultować…
EN
The aim of this article is to present the possibilities and scope of the use of public relations tools via Internet in marketing communication by transport companies in Poland. The theoretical basis consists of scholarly literature relating to the described problem. In the empirical part, which is an essential part of the study, the results of the author’s own research are presented, on the topic of Internet tools in marketing communication of major Polish transport companies. The study relates to analysis of the content of websites, in terms of the use of the tools of the electronic public relations. On this basis, a diagnosis was performed of the state of current usage of electronic media in public relations programs of surveyed companies.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i zakresu wykorzystania narzędzi internetowego public relations w komunikacji marketingowej firm transportowych w Polsce. Podstawę teoretyczną stanowią studia literaturowe opisywanego zagadnienia. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań własnych autora na temat narzędzi internetowych w komunikacji marketingowej największych firm transportowych działających w Polsce.
PL
Celem pracy było określenie znaczenia istniejącej infrastruktury społecznej oraz prowadzonych działań promocyjnych w procesie rozwoju turystyki aktywnej gminy Józefów. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorską ankietą jako narzędzie badawcze. Ankietowaniem objęto 44 uczniów liceum ogólnokształcącego i 106 uczniów gimnazjum. Młodzież, stwierdziła, iż dobra baza gastronomiczna i sportowa oraz walory związane z zabytkami i interesującym środowiskiem przyrodniczym podnosi atrakcyjność turystyczną regionu. Respondenci podkreślali znaczenie, istniejących na terenie gminy parków krajobrazowych. Optowali za rozbudową infrastruktury drogowej i sportowej w poprzez nowe inwestycje. Stwierdzono iż połączenie turystki aktywnej z turystyką kulturową, uczyni Gminę Józefów znacznie bardziej atrakcyjną.
EN
The aim of this paper was to define the importance of the already existing social infrastructure and promotional activities for developing active tourism in Józefów community. A method of diagnostic survey with the author’s questionnaire was used. The research material constituted 44 students of secondary school and 106 students of middle school. Young people surveyed stated that good catering and sport service as well as advantages from monuments and unique natural environment are those factors which increase tourist attractiveness of the region. Respondents emphasized the importance of the already existing landscape parks within the commune area. They opted for the expansion of road and sports infrastructure through the new investments in sport. It has been found that thanks to combining active tourism with cultural tourism, Józefów community may become extremely attractive.
17
Content available Public relations techniques in public administration
EN
The aim of the author is to show how local authorities and municipalities apply the tools of public relations to shape the image and reputation in local communities.
PL
Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego wykorzystują narzędzia public relations w kreowaniu wizerunku i reputacji w środowiskach lokalnych.
PL
Na przestrzeni kilkunastu lat polski rynek transportu lotniczego ulegał przeobrażeniom. W wyniku wprowadzenia zasad polityki „otwartego rynku” nastąpił dynamiczny rozwój usług transportu lotniczego. W Polsce rozpoczęło działalność kilkudziesięciu przewoźników lotniczych uruchomiających połączenia do wybranych destynacji lotniczych. Jednym z elementów kształtowania zasad konkurencji na rynku jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa lotniczego, może się to odbywać za pomocą m.in. public relations. Przedsiębiorstwa lotnicze realizując strategie promocji kierują swoje działania PR do dwóch głównych adresatów: otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Jako case study przedstawiono kształtowanie stosunków pomiędzy dziennikarzami a przewoźnikami lotniczymi.
EN
Over the last decade Polish air transport market transformed. As a result of „open sky" policy, saw the development of air transport. In Poland, began operations dozens of airlines. They offer airline tickets to selected destinations airports around the world. One of the elements shaping the rules of competition in the market is to build a positive image of the airline, this can be done by, among others, public relations. The airlines implementing strategies to promote direct their PR activities to the two main addressees of the external and internal environment. As a case study presents the development of relations between journalists and air carriers.
PL
Artykuł jest szkicem modelu relacji pomiędzy dwoma rodzajami działalności organizacji – wywiadem gospodarczym i public relations. Pierwszym krokiem analizy wzajemnych stosunków jest przegląd definicji omawianych pojęć. Następnie ukazano hipotetyczne relacje wywiadu przemysłowego i public relations wraz z przewidywanymi skutkami. W konkluzji postuluje się równowagę pomiędzy tymi dwoma działalnościami.
EN
The article outlines the model of relations between the two types of an organisation’s activities: economic intelligence and public relations. The first part of the mutual relations analyses is the review of the definitions concerning those two notions. Furthermore, the article presents the relations between industrial intelligence and public relations, along with the foreseeable effects. In the conclusion the balance between those two activities is suggested.
PL
Artykuł przedstawia miejsce PR w systemie bezpieczeństwa publicznego. Część pierwsza skupia się na zasadach PR w następujących jego sferach: relacje z mediami, informowanie publiczne, internetowy PR i publicity, w odniesieniu do działalności instytucji publicznych .
EN
The article presents PR locus in the public safety system. The first part is focused on PR rules in following areas: media relations, public information, Internet PR and publicity, towards to public institutions’ activity. PR is a fundamental aspect of public institutions’ activity in both normal and abnormal conditions. It is dealt with as a fifth, independent management function as well. As a typology of PR rules is truly problematic aspect, object tools useful for public officers are worth to take into considerations. Group of the tools is constituted by media relations, public information, publicity, relations with citizens, internal communication, visual identity, special events, sponsoring, scientific researches and funds winning for scientific needs. The first four in three, important towards to PR locus in the public safety system, organizational conditions (normal conditions, image crisis conditions and reaction for public safety threats conditions) have been described.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.