Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 411

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompatybilność elektromagnetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Zagadnienia tematyczne Komitetu Studiów C4 reprezentowane były na konferencji CIGRE w 2020 roku w 65 referatach. Podstawowe obszary aktywności Komitetu Studiów C4 na tej sesji zostały określone w trzech tematach preferowanych: poprawa wydajności technicznej SEE poprzez zastosowanie zaawansowanych metod, modeli i narzędzi; modelowanie przyszłej sieci elektroenergetycznej na podstawie wniosków wyciągniętych ze zdarzeń systemowych; metody, modele i techniki oceny wyładowań atmosferycznych, jakości energii i koordynacji izolacji w celu poprawy wydajności rozwijającej się sieci. Generalnie poruszone zagadnienia dotyczyły obecnych oraz przyszłych uwarunkowań technicznych pracy SEE i koncentrowały się w szczególności na: zjawiskach występujących w SEE cechujących się wysokim poziomem nasycenia źródeł bazujących na układach przekształtnikowych (IBR. ang. Inwerter Base Resource); metodykach analiz dynamicznych prowadzonych dla systemów cechujących się dużym nasyceniem IBR oraz zakłóceń elektromagnetycznych i indukowanych prądów geomagnetycznych; oceny bilansu mocy systemu i stabilności częstotliwości za pomocą analityki „Big Data”; rozwoju pojawiających się mierników i narzędzi do ilościowego określania niezawodności, odporności i elastyczności SEE, w tym z układami HVDC. Przytoczone zagadnienia podkreślają bardzo szeroki zakres zainteresowań i badań realizowanych w obszarze Komitetu Studiów C4. Przewiduje się, że poruszane w artykule kwestie staną się coraz bardziej powszechne i wymuszą istotne zmiany w dotychczasowym podejściu do kształtowania SEE.
EN
Subject matters of the Study Committee C4 were presented on CIGRE 2020 conference in 65 papers. Main areas of this Committee activity were defined in three preferential themes: improvement of an EPS (Electric Power System) technical performance by the use of advanced methods, models and tools; modelling of a future power network basing on conclusions drawn from system events; methods, models and technologies for evaluation of lightning discharges, power quality and insulation coordination to enhance an evolving grid performance. In general, the raised issues concerned the present and the future technical conditions of EPS operation and particularly focused on phenomena occurring in EPS characterized by high penetration level of resources basing on inverter systems (IBR – Inverter Base Resource; methodologies of dynamic analyses conducted for systems characterized by high penetration of IBR as well as electromagnetic disturbances and geomagnetic induced currents; evaluation of a system power balance and frequency stability with the use of the "Big Data" analytics; development of emerging measuring devices and tools for quantifying reliability, resilience and flexibility of an EPS including HVDC systems. The above mentioned problems emphasize that C4 Studies Committee has a very wide range of interests and research. It is expected that the problems discussed in this article will become more and more common and will force significant changes in the current approach to EPS shaping.
2
Content available 135 lat Politechniki Charkowskiej
PL
W pracy opisano 135 letnią historię Politechniki Charkowskiej, jednej z najstarszych uczelni technicznych Imperium Rosyjskiego i niepodległej Ukrainy. Po zniesieniu pańszczyzny w Rosji w 1861 roku powstały warunki do rozwoju przemysłu. Brak kadry technicznej spowodował konieczność zorganizowania uczelni technicznych. Profesorowie Politechniki Charkowskiej stanowili trzon kadry młodszych Politechnik w Imperium Rosyjskim i ZSRR.
EN
The paper presents the 135 years long history of Kharkiv University of Technology, one of the oldest Technical University in Russian Empire and independent Ukraine. After abolition of the serfdom in Russia in 1861, the conditions for industrial development arose. The lack of technical staff caused the necessity to organize technical universities. Professors of the Kharkiv Polytechnic constituted the core of the staff of the younger Polytechnics in Russian Empire and the USSR.
PL
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie wymagań jakie powinny być spełnione, aby urządzenia elektryczne i elektroniczne nie emitowały nadmiernych poziomów zaburzeń elektromagnetycznych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia kolejowych pojazdów trakcyjnych. Przykładem, którym posłużono się w niniejszym referacie będzie urządzenie radiowe końcowe w postaci radiotelefonu pociągowego zgodnego ze standardami polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK. W referacie omówiono metody eliminacji zaburzeń przewodzonych przy wykorzystaniu dedykowanego filtra eliminującego zaburzenia przewodzone pochodzące od zainstalowanego radiotelefonu pociągowego.
EN
The purpose of this paper is to present the requirements that must be met in order for electrical and electronic equipment does not emit excessive levels of electromagnetic disturbances in the ship's low-voltage rail traction vehicles. An example, which are used in this paper is the radio terminal device as a train radio according with the technical standards infrastructure manager PKP PLK. The paper discusses methods of eliminating conducted disturbances using a dedicated filter to eliminate conductive disturbances from the installed train radio.
4
Content available remote Analiza wyższych harmonicznych generowanych przez lampy LED
PL
W artykule ukazano, jaki wpływ na parametry jakości energii w instalacjach zasilających mają elektroluminescencyjne źródła światła. Zamieszczono wyniki badań lamp LED wykonanych na trzonkach z gwintami E14 oraz E27. Przedstawiono uzyskane przebiegi napięć i prądów oraz charakterystyki widmowe wyższych harmonicznych prądu i porównano je z wytycznymi obowiązujących norm.
EN
In the paper shows how the electroluminescent light sources have an impact on energy quality parameters in power supply installations. The results of tests on LED lamps made on E14 and E27 bases are included. The obtained voltage and current waveforms as well as the spectral characteristics of higher harmonics of current were presented and compared with the guidelines of applicable standards.
EN
The paper presents the results of measurements of electromagnetic disturbances of radiated power tools in the frequency range 30 MHz – 1 GHz. Experimental studies were carried out in a GTEM cell. The results obtained were compared with the directive defining the requirements for common devices, electric tools and other similar equipment. The maximum quasi-peak value measured was 65.41 dBμV/m, which exceeds the normative values by 10dB. Using statistical analysis, the following variables were evaluated in the context of characterisation of particular types of devices.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów emisji elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych elektronarzędzi w zakresie częstotliwości 30 MHz – 1 GHz. Badania eksperymentalne przeprowadzono w komorze GTEM. Uzyskane wyniki porównano z dyrektywą określają wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i innych podobnych urządzeń. Maksymalna zmierzona wartość quasi szczytowa wynosi 65,41 dBμV/m, co przekracza wartości normatywne o 10dB. Posługując się analizą statystyczną dokonano wartościowania występujących zmiennych w kontekście scharakteryzowania poszczególnych typów urządzeń.
EN
The conditions of ensuring electromagnetic compatibility of radio electronic means of mobile radio service have been analyzed. The stagesof such analysis are outlined and a list of measures to be taken at each stage is given. The types of scenarios (paired, group) of interfering radio electronic means of mobile radio service are described. The technical specifications of the radiocommunication service equipment and antennas, which providea statement of validation of the electromagnetic compatibility of the radiocommunication electronic means radiocommunication, are provided. An algorithm for determining the electromagnetic environment is proposed and recommendations for providing electromagnetic compatibility are offered.
PL
Analizie poddane są warunki zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej środków radioelektronicznych mobilnych usług radiowych. Przedstawione zostają etapy takich analiz oraz podana jest lista środków do realizacji na każdym etapie. Opisane są rodzaje scenariuszy (parami, grupami) interferujących środków radioelektronicznych mobilnych środków radiowych. Podane zostają techniczne specyfikacje sprzętu usług radiokomunikacyjnych oraz anten, które przedstawiają oświadczenie o ważności kompatybilności elektromagnetycznej elektronicznych środków radiokomunikacji. Sugerowany jest algorytm dla określenia środowiska elektromagnetycznego oraz przedstawione zostają zalecenia dla świadczenia kompatybilności elektromagnetycznej.
EN
he article presents the latest information about electromagnetic compatibility testing of electric vehicles, on-board chargers and electric vehicle charging stations with a consideration of current standards and Regulation No. 10 of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).The aspects of immunity, conducted and radiated emissions were taken into account.
PL
W artykule przedstawiono najnowsze informacje na temat badań samochodów elektrycznych oraz ładowarek pokładowych i zewnętrznych stacji ładowania pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz Regulaminu nr 10 Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Pod uwagęwzięto aspekty odporności i emisji zaburzeń przewodzonych oraz promieniowanych.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiaru natężenia pola elektrycznego przy użyciu opracowanego zestawu pomiarowego. W artykule przedstawiono schemat blokowy zestawu oraz jego ukompletowanie. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów, które zostały wykorzystane do walidacji stanowiska pomiarowego.
EN
The article presents the methodology for measuring electric field strength using a developed measuring set. The article presents the block diagram of the set and its completing. Sample measurement results were presented, which were used to validate the measuring station.
PL
W artykule opisano problematykę konstruowania filtrów EMI o szerokim paśmie filtracji. Przedstawiono rodzaje zakłóceń jakie występują w urządzeniach elektronicznych. Na przykładowym schemacie przedstawiono elementy odpowiedzialne za filtracje konkretnego typu zakłócenia. Omówiono problematykę wpływu reaktancji pasożytniczych na pojawiające się rezonanse w charakterystyce filtru. Zwrócono uwagę na wpływ impedancji źródła i obciążenia na wartość tłumienia. Na przykładowym pomiarze S21 pokazano wpływ prądu stałego płynącego przez filtr na indukcyjność dławika, a w konsekwencji tłumienie filtra. Zwrócono uwagę na problem sprzęgania się elementów indukcyjnych.
EN
The article describes the problems of constructing wideband EMI filters. The types of interferences that occur in electronic devices are presented. The exemplary diagram shows the elements responsible for the filtration of a specific type of disturbance. The problem of the influence of parasitic reactances on resonances appearing in the filter characteristics is discussed. The attention was paid to the influence of the source and load impedance on the insertion loss value. The example of S21 measurement shows the effect of DC current flowing through the filter on the inductor inductance and, consequently, filter suppression. Attention was paid to the problem of coupling of inductive elements.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia EMC dotyczące urządzeń medycznych. Przedstawiono w nim opis koncepcji procedury badawczej oraz opis stanowiska do wykonania badania odporności urządzeń medycznych na promieniowane pole elektryczne o częstotliwości radiowej uwzględniając wymagania normatywne. Badanie jakościowe ma na celu uzyskanie wyników niezbędnych do oceny zgodności badanego urządzenia medycznego z wymaganiami zawartymi w normach.
EN
The paper concerns the problem of electromagnetic compatibility of medical equipment. It presents a description of the concept of the test procedure and a description of the position for testing the immunity of medical devices to radiated radio frequency electric field, considering normative requirements. The research was aimed at obtaining the results necessary to assess the compliance of the tested medical device with the requirements contained in the standards.
PL
Przedstawiony w artykule system przeznaczony jest do terapii i rehabilitacji fizykalnej w placówkach medycznych oraz w warunkach domowych. System składa się ze sterownika, aplikatorów i systemu e-zarządzania. Wymagania dyrektywy medycznej i związanych z nią zharmonizowanych norm medycznych narzucają wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie odporności i emisji jakim podlega sprzęt jako wyrób medyczny. W artykule przedstawiono wymagania dotyczące badań, jak i przedstawiono wyniki badań omawianego systemu.
EN
The system presented in the article is intended for physical therapy and rehabilitation in medical facilities and at home. The system consists of a controller, applicators and an e-management system. The requirements of the medical directive and related harmonized medical standards impose the requirements of electromagnetic compatibility in terms of immunity and emissions of equipment as a medical device. The article presents test requirements as well as the results of the research of the discussed system.
EN
The paper deals with the possibilities of the improvement of the accuracy and the information value of the assessment of the quality of electric energy, based on separate components of instantaneous power. We proved the efficiency of the use of the singled-out component of the distortion power and the coefficients for the identification of the consumers causing nonlinear distortions in the supply network, calculated with the use of the introduced value of the effective power. The obtained results can be used as a part of the systems of technical accounting of electric energy for the creation of the efficient systems of the compensation for nonlinear distortions.
PL
W artykule przedstawiono możliwości poprawy dokładności i wartości informatywnej oceny jakości energii elektrycznej, bazując na składnikach mocy chwilowej. Udowodniono skuteczność użycia pojedynczych składników mocy zniekształceń oraz współczynników do identyfikacji odbiorców, powodujących nieliniowe zniekształcenia w sieci zasilającej obliczane przy użyciu wartości wejściowej mocy skuteczne. Otrzymane wyniki mogą być u żyte jako część systemów technicznej ewaluacji energii elektrycznej dla stworzenia efektywnych systemów kompensacji zniekształceń nieliniowych.
PL
W artykule omówiono zasadę pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych generowanych przez podmiejskie elektryczne zespoły trakcyjne w trakcji wielokrotnej. Przedstawiono metodykę pomiarową, dopuszczalne wartości natężenia pola magnetycznego i elektrycznego (wg normy PN-EN 50121-3-1) w trakcie jazdy i podczas postoju elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów oraz dokonano oceny otrzymanych przebiegów.
EN
This paper discussed the measurement of radiated emissions of electromagnetic disturbances generated by electric traction units in multiple traction. The measurement methodology, permissible strength values of a magnetic and electric field according to PN-EN 50121-3-1 standard during the running and during the layover of the electric multiple units are submitted. The article presents sample results from the measurements, interpretation and evaluation of the obtained results.
PL
W artykule przedstawiono problematykę budowy sztucznej sieci pomiarowej typu V wykorzystywanej w torach zasilania do pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez obiekty elektryczne, stosownie do wymagań cywilnych standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 55016-1-2 zbudowano model matematyczny dla rozważanej sztucznej sieci. Obliczenia z jego wykorzystaniem pozwoliły na uchwycenie wpływu istotnych elementów i czynników konstrukcyjnych na wartość unormowanej impedancji określonej w normie. Sztuczna sieć pomiarowa wykonana w oparciu o zaproponowaną aplikację z powodzeniem może być wykorzystana w badaniach wstępnych jak i na stanowisku w laboratorium dydaktycznym.
EN
In this paper the issues of the construction of artificial mains v-networks used in power-supply circuits to measure electromagnetic conducted disturbances generated by electrical objects in accordance with the requirements of civil standards in the field of electromagnetic compatibility was presented. In accordance with the recommendations of PN-EN 55016-1-2, a mathematical model was built for the considered artificial network. Calculations with its use allowed to capture the impact of significant elements and construction factors on the value of normalized impedance specified in the standard. An artificial mains network made on the basis of the proposed application can be successfully used in precompliance testing and at the stand in the teaching laboratory.
PL
W niniejszym artykule została przedstawiona analiza możliwości zastosowania pasywnych, aktywnych i hybrydowych filtrów EMI do tłumienia zaburzeń przewodzonych wspólnych generowanych przez falownik. Główny nacisk w prowadzonych badaniach kładzie się na aspekty techniczne i ekonomiczne, takie jak: cena filtru, masa, gabaryty oraz skuteczność tłumienia. W artykule porównano różne techniki tłumienia zaburzeń przewodzonych (za pomocą filtrów pasywnych, aktywnych i hybrydowych) wskazując ich zalety i wady.
EN
This article presents an analysis of the possibilities of using passive, active and hybrid EMI filters to reduce common mode noise generated by the frequency inverter. The main goal in the research is put on technical and economic aspects, such as: filter price, weight, dimensions and insertion losses. The article compares various techniques of reduction conducted noise (using passive, active and hybrid filters) indicating their advantages and disadvantages.
PL
Reaktory plazmowe są urządzeniami technologicznymi odpowiedzialnymi za proces przekształcania gazu technologicznego w plazmę z wykorzystaniem energii elektrycznej. Źródłem plazmy jest wymuszony przepływ prądu elektrycznego w gazie w postaci łuku elektrycznego. Wyładowania elektryczne i plazma generowane przez reaktor plazmowy są źródłem silnych zakłóceń propagowanych zarówno przez promieniowanie, jak i przewodzenie. Artykuł zawiera charakterystykę poziomów zakłóceń elektromagnetycznych zidentyfikowanych w obwodzie zasilania reaktora i ich analizę w odniesieniu do zmiennej geometrii elektrod.
EN
Plasma reactors are technological devices responsible for the process of transforming process gas into plasma with the use of electric energy. The source of the plasma and the way it is supplied with energy is the forced flow of electric current in the gas in the form of an electric arc. The electrical discharges and plasma generated by the plasma reactor are a source of powerful interferences propagated by both radiation and conduction. The article contains the characteristics of electromagnetic interference levels identified in the power supply circuit of the reactor and their analysis in relation to the variable geometry of electrodes.
PL
W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania systemu pomiarowego oporowego pieca indukcyjnego. Podczas wykonywania badań laboratoryjnych mających na celu wyznaczenie charakterystyki temperaturowej topliwości popiołu, zaobserwowano pojawianie się zakłóceń elektromagnetycznych, mających wpływ na rejestrowane wyniki pomiarów. Precyzyjne wyznaczenie temperatury płynięcia popiołu ma duże znaczenie w kontekście spalania biomasy w kotłach energetycznych, warunki prowadzonych badań opisuje norma PN-ISO540:2001.
EN
The article presents the problems of the resistance induction furnace measuring system. During the laboratory tests aimed at determining the temperature characteristics of ash fusibility, electromagnetic interference has been observed, affecting the recorded measurement results. The precise determination of the ash flow temperature is of great importance in the context of biomass burning in power boilers, the conditions of the conducted research are described in the PN-ISO540: 2001 standard.
EN
The widespread use of counter clear track reporting systems by various railway managements has highlighted the problem of the resistance of these devices to disturbances generated by rolling stock. Equipping rail vehicles with electrical and electronic devices featuring extensive structures is another aspect related to this topic. The experience of many railway managements shows that modern vehicles can cause disturbances in the operation of axle counters. For this reason, standardization work at European level, aiming to harmonize and simplify the procedures related to the authorization of individual types of rolling stock for operation on the European rail network, has been ongoing for many years. The study results presented in the article show the need to perform measurements for both electric and diesel tractions, due to the similar nature of emissions and measured levels. Impact measurement of magnetic fields emitted by traction vehicles is an important component of the electromagnetic compatibility tests of rolling stock moving on rail tracks equipped with train detection devices.
PL
Powszechne stosowanie przez różne zarządy kolejowe licznikowych systemów stwierdzania niezajętości torów uwidoczniło problematykę odporności tych urządzeń na zaburzenia generowane przez tabor kolejowy. Innym aspektem związanym z tą tematyką jest również wyposażanie pojazdów szynowych w urządzenia elektryczne i elektroniczne o rozbudowanej strukturze. Z doświadczenia wielu zarządów kolejowych wynika, że nowoczesne pojazdy mogą powodować zakłócenia w pracy liczników osi. Z tego względu od wielu lat trwają prace normalizacyjne na poziomie europejskim, mające na celu ujednolicenie i uproszczenie procedur związanych z dopuszczaniem poszczególnych typów taboru kolejowego do eksploatacji na europejskiej sieci kolejowej. Przedstawione w artykule przykładowe wyniki badań potwierdzają konieczność wykonywania pomiarów zarówno w trakcji elektrycznej, jak i spalinowej, ze względu na podobny charakter emisji i wartości mierzonych poziomów. Wykonywanie pomiarów wpływu pól magnetycznych emitowanych przez pojazdy trakcyjne jest istotnym składnikiem badań kompatybilności elektromagnetycznej taboru poruszającego się po torach kolejowych, wyposażonych w urządzenia wykrywania obecności pociągu.
PL
W niniejszym artykule została przedstawiona analiza możliwości zastosowania hybrydowych filtrów EMI do tłumienia zaburzeń przewodzonych wspólnych CM. Badana była skuteczność filtrów przy tłumieniu wysokiego poziomu zaburzeń generowanych przez falownik. Przedstawiono również sposób powstawania i propagacji zaburzeń przewodzonych w przykładowym falowniku. Badany był wpływ zastosowania w konstrukcji filtru hybrydowego różnych rdzeni magnetycznych oraz porównano uzyskane tłumienności wtrąceniowe z filtrami pasywnymi. Na koniec wskazano zalety i wady obu technik filtracji.
EN
This article presents an analysis of the applicability of hybrid EMI filters to reduce common mode noise. The effectiveness of filters was tested when attenuating the high level of EMI noise generated by the frequency inverter. The method of formation and propagation of conductive EMI noise in an exemplary frequency inverter is also presented. The influence of the use of various magnetic cores in the hybrid EMI filter construction was investigated and the obtained insertion losses with passive filters were compared. The article concludes with the advantages and disadvantages of both filtration techniques.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.