Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  self-excited vibration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article presents results of the study on the impact of stiffness in vehicle primary suspension for lateral direction kzy and longitudinal direction kzx. The study was carried out for 2-axle bogie of MKIII passenger car. The problem was solved by numerical tests performed with the simulation software for dynamics of vehicle-track system. Performed study consisted in varying both stiffness types through change of their values from 0.001 to 1000 times as compared to nominal value.
2
Content available remote Doświadczalne i symulacyjne badania stabilności frezowania
PL
Drgania samowzbudne istotnie zmniejszają wydajność obróbki frezowaniem, pogarszają jakość powierzchni obrobionej oraz trwałość narzędzi. Jednym ze sposobów uniknięcia tych drgań jest modyfikacja parametrów skrawania w oparciu o wyniki analizy stabilności. W tym celu można wykorzystać metodę symulacji numerycznej drgań samowzbudnych w dziedzinie czasu. Zaprezentowano porównanie wyników symulacji numerycznej z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonych na frezarce. Wyniki te potwierdzają poprawność zastosowanego modelowania.
EN
Self-excited vibrations significantly reduce the milling productivity, deteriorate the quality of machined surface and tool life. One of the ways to avoid these vibrations is to modify the cutting parameters based on the stability analysis results. A method of numerical simulation of self-excited vibrations in the time domain can be used for this purpose. A comparison of numerical simulation results with those from experiments conducted using a milling machine is presented. The results confirm the correctness of applied modeling.
3
Content available remote Metodyka unikania drgań samowzbudnych bazująca na obróbce wirtualnej
PL
Drgania samowzbudne są jednym z najważniejszych ograniczeń wydajności obróbki i jakości wyrobu gotowego. Dobór prędkości obrotowych pozwala na ograniczenie tych drgań poprzez zakłócenie efektu regeneracji śladu. Testowanie i dobór właściwych parametrów może być znacznie ułatwione dzięki obróbce wirtualnej.
EN
A self-excited vibrations (chatter) are one of the most important limitation in machining performance and quality of finished parts. Selection of stable spindle speed can suppress self-excited vibrations occurrence, by disrupting regenerative effect. These technic can be tested during process planning via virtual machining.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody wyznaczania współczynników tarcia suchego statycznego i kinetycznego dla par kinematycznych w warunkach drgań samowzbudnych występujących w wahadle Froude’a. W metodzie tej, w pierwszej kolejności należy wyznaczyć współczynnik tarcia kinetycznego, który następnie należy wykorzystać podczas obliczania współczynnika tarcia statycznego. Współczynniki tarcia wyznaczane są na podstawie pomiaru amplitudy drgań samowzbudnych wahadła. Pomiar tej amplitudy, dla współczynnika tarcia kinetycznego należy przeprowadzić, gdy panują warunki tarcia ślizgowego, a statycznego – gdy warunki zjawiska stickslip.
EN
The paper presents a method for the static and kinetic friction coefficients determination of kinematic pairs in the conditions of self-excited vibrations occur-ring in the Froude pendulum. In this method, as the first the kinetic friction coefficient must be determined, and then it should be used when calculating the static friction coefficient. The friction coefficients are determined by measuring the amplitude of self-excited oscillations of the pendulum. The measurement of the amplitude, for the coefficient of kinetic friction, must be carried out when the sliding friction conditions are, and static – when the conditions of stick-slip phenomenon appear.
PL
Podczas doboru warunków skrawania dla danego procesu należy wziąć pod uwagę przeciwdziałanie drganiom samowzbudnym. Powszechnie przyjętą metodą unikania drgań samowzbudnych podczas skrawania jest uwzględnienie granicy stabilności wyznaczonej dla wybranego narzędzia oraz rodzaju materiału obrabianego. Niestety, ta granica przesuwa się wraz z degradacją krawędzi ostrza skrawającego. W artykule przedstawiono wpływ zużycia ostrza na wyniki pomiaru dynamicznych współczynników sił skrawania.
EN
Preventing the occurrence of self-excited vibration is very important in selection of cutting conditions. Commonly accepted method of avoiding self-excited vibrations during cutting is the determination of the stability limit for selected tool and workpiece material. Unfortunately, this limit changes with the degradation of the cutting edge. This paper presents the influence of the tool wear on the measurement results of dynamic coefficients of cutting forces.
6
Content available remote Badania doświadczalne stabilności procesu frezowania stopu Inconel X750
PL
W trakcie obróbki skrawaniem mogą występować drgania samowzbudne, które mają negatywny wpływ na jej wydajność i trwałość narzędzi. Z tego względu przeprowadzono badania doświadczalne frezowania stopu Inconel X750 celem badania stabilności procesu skrawania. Wykorzystując oprogramowanie CutPro wykonano analizę modalną i wykreślono krzywe stabilności. Następnie dokonano doświadczalnej weryfikacji obszarów stabilności dla wybranych parametrów obróbki.
EN
During the machining there may be self-excited vibrations, which have a negative impact on productivity and tool life. Therefore, the experimental studies of Inconel X750 milling process were carried out. Using the CutPro software modal analysis is performed and plotted stability lobes diagram. Next, a verification of stability areas for selected machining parameters is conducted.
EN
A self-excited vibrations are one of the most important constraints to the performance and quality of machining part and it is affecting its dimensions and geometrical accuracy. Machining stability can be evaluated by different analytical and numerical methods. The paper presents utilization of numerical simulation of non-linear chatter in the time domain in stability analysis of machining process. Vibrations and cutting forces are an output from numerical simulation. In order to perform chatter recognition during excessive vibrations an automatic chatter detection is implemented in machining simulation. By combining all the above in one and enabling G-code reading, a tool for numerical simulation and validation of entire machining operation was created which is a subject of this paper.
PL
W pracy przeprowadzono analizę sztywnego asymetrycznego wirnika łożyskowanego ślizgowo z uwzględnieniem powstawania drgań samowzbudnych wywołanych nieliniowymi siłami wyporu smaru w warunkach przepływu turbulentnego czynnika smarnego. Asymetria układu wynika z niecentralnego położenia obciążenia zewnętrznego. Zbadano wpływ asymetrii i rodzaju przepływu (laminarny, turbulentny) na możliwość powstawania drgań samowzbudnych. Załączono rysunki z przykładowymi trajektoriami środków czopów. Sformułowano uwagi końcowe.
EN
The work presents the analysis of a rigid asymmetrical rotor of journal bearings for the formation of self-excited vibrations caused by the nonlinear forces of buoyancy under the turbulent flow of the oil film. The asymmetry of the system results from the non-central position of the external load. The influence of asymmetry and the flow type (laminar, turbulent) have been examined for the possible occurrence of self-excited vibrations. The drawings presenting exemplary trajectory of the journals are attached. The concluding remarks have been included.
9
Content available remote Wpływ parametrów skrawania na właściwości modalne przedmiotu obrabianego
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań mających na celu określenie charakteru zmian właściwości dynamicznych części podatnych podczas frezowania w zależności od parametrów skrawania oraz ich wpływu na rozwój drgań samowzbudnych w procesie obróbki. W tym celu zbudowano stanowisko badawcze charakteryzujące się wysoką podatnością. Przeprowadzono klasyczny test impulsowy, którego to wyniki stanowiły punkt odniesienia do kolejnej części eksperymentu polegającej na wykonaniu szeregu testów impulsowych podczas obróbki przeprowadzanej przy różnych głębokościach skrawania i prędkościach obrotowych narzędzia. Przedstawiono porównanie wyników badań oraz ich interpretację.
EN
This paper presents the results of a study to determine the nature of changes in the dynamic properties of flexible parts during milling depending on the cutting parameters and their implications for the simulation of vibration in the machining process. For this purpose a test stand was build, which is characterized by high flexibility.. The first step was to conduct an impulse test, which results provide a benchmark for the next part of the experiment involving the execution of a series of impulse tests during machining at different cutting depths and spindle speeds. Furthermore the test results and their interpretation is presented.
EN
The demand for enhanced performance of production systems in terms of quality, cost and reliability is ever increasing while, at the same time, there is a demand for shorter design cycles, longer operating life, minimisation of inspection and maintenance needs. Experimental testing and system identification in operational conditions still represent an important technique for monitoring, control and optimization. The term identification refers in the present paper to the extraction of information from experimental data and is used to estimate operational dynamic parameters for machining systems. Such an approach opens up the possibility of monitoring the dynamics of machining systems during operational conditions, and can also be used for control and/or predictive purposes The machining system is considered nonlinear and excited by random loads. Parametric and nonparametric techniques are developed for the identification of the nonlinear machining system and their application is demonstrated both by numerical simulations and in actual machining operations. Discrimination between forced and self-excited vibrations is also presented. The ability of the developed methods to estimate operational dynamic parameters ODPs is presented in practical machining operations.
EN
This paper describes the reduction of self-excited vibrations with controlled eliminators containing a piezoelectric actuator and an electromagnetic system. The results of numerical simulations and experimental investigations confirm the effectiveness of the eliminators. The simulations were conducted with a Matlab - Simulink system. The experimental verification was conducted at a workstation simulating the cutting process, and also on an NC machine tool.
PL
W artykule przedstawiono sterowane eliminatory do tłumienia drgań samowzbudnych podczas frezowania. W konstrukcji eliminatorów zastosowano aktuator piezoelektryczny oraz układ elektromagnesów. Omówiono wyniki symulacji numerycznych oraz badań doświadczalnych, które potwierdzają skuteczność działania eliminatorów. Badania symulacyjne wykonano w systemie Matlab-Simulink. Weryfikację doświadczalną prowadzono na stanowisku symulującym proces skrawania, a także podczas badań pracą na obrabiarce numerycznej.
12
Content available remote Sposoby modelowania dynamiki szlifierek z uwzględnieniem drgań karbujących
PL
Przedstawiono problem modelowania procesu szlifowania z uwzględnieniem samowzbudnych drgań karbujących. Opisano metody jego modelowania oraz przegląd światowych dokonań w tym zakresie. Analizę przeprowadzono w celu określenia efektywnego sposobu opracowania modelu procesu szlifowania wibracyjnego zaproponowanego przez autorów artykułu.
EN
Presented is an approach method to grinding process modeling with attention paid to self-excited vibrations. Descriptions of modeling methods and a review of the world achievements of this issue are given.
EN
Roughness surface plays very important role in relation to the those machines where the high speed rotors are used. In the presented paper work authors assumed that topography of the shaft and the bearing can be described by the Gaussian distribution. This idea refers to the the stochastic structure called an anisotrophy surface. Based on this idea the film thickness (the oil gap) and then the hydrodynamical uplift forces for the so-called short slide bearing were calculated. The mathemetical model of the hydrodynamical uplift forces was used to evaluate the self-excited vibration in relation to functioning between shaft and slide bearing.
14
Content available remote Friction induced vibration of a very flexible shaft rotating slowly
EN
High frequency vibration was observed in operation of a soot-blower. To clarify its mechanism analysis and experiment was done on a system consisting of a flexible shaft rotating slowly, on which friction acts tangentially at an intermediate position. Analytical results show that the real part of an eigenvalue does not always decrease monotonically with the order of mode. Therefore, some higher modes may appear more prominently. Large vibration is observed in experiment where real part of an eigenvalue is large.
15
Content available remote Simulation investigation of nonlinear model of cutting process in end milling.
EN
The paper presents results of simulation of the end milling process. Simulation is based on nonlinear models of the mass-damping-spring system of the machine tool and a nonlinear model of the cutting process. Simulation investigations were performed using Matlab-Simulink. The apropropriate models were built on the basis of experiments. Results of calculation are compared with those obtained on the basis of linear models.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji procesu skrawania frezami walcowo-czołowymi. Symulację wykonano stosując nieliniowe modele układu masowo-dyssypacyjno-sprężystego obrabiarki oraz nieliniowy model procesu skrawania. Symulacje prowadzono z zastosowaniem systemu Matlab-Simulink. Modele opracowano na podstawie wyników badań doświadczalnych. Wyniki symulacji porównano z wynikami uzyskanymi dla modeli liniowych.
16
Content available remote Choosing locations of sensors for chatter vibration monitoring.
EN
The method of choosing the best place for mounting acceleration pick-ups for monitoring self-excited vibration, which often develops in the machine tool - cutting process system, is presented. The criteria for the choice of a single sensor placement and its orientation are the following: the larger possible value of measured signals at each chatter frequency and similarity of magnitudes of these signals. Three criteria differentiating the "quality" of single sensor fastening points are proposed. The method for choosing the best location for a two-axial sensor is also presented. The proposed criteria incorporate a weighting coefficient, which enables the designer to change his preferences, if need be. An example of such calculations as well as the results of the application of the method to the placement of sensors on the milling machine head are included.
PL
W pracy przedstawiono metodę pozwalającą na wybór najlepszych miejsc mocowania czujników przyspieszeń. Umożliwia monitorowanie drgań samowzbudnych, często rozwijających się w systemie obrabiarka - proces skrawania. Stosowano następujące kryteria wyboru miejsca mocowania pojedynczego czujnika: możliwie duża amplituda drgań mierzonych przy każdej z częstotliwości pojawiających się drgań samowzbudnych, podobne amplitudy sygnałów mierzonych przez czujnik przy tych częstotliwościach. Zaproponowano trzy kryteria "jakości" ustawienia pojedynczego czujnika. Przedstawiono również sposób wyboru najlepszego usytuowania czujnika dwuosiowego. Zaproponowane kryteria zawierają współczynnik wagi, pozwalający badaczowi na zmianę preferencji. Omówiono przykładowe wyniki obliczeń przy poszukiwaniu miejsc mocowania czujników na frontowej ścianie głowicy frezarki.
17
PL
W pracy przedstawiono model naprężeń w paśmie blachy poddanej walcowaniu. Pozwala on efektywnie obliczać siłę oddziaływania pasma na walce robocze klatki, pulsację naprężeń osiowych w swobodnej części pasma oraz jego zastępczą sztywność poprzeczną w szczelnie. Pulsacja naprężeń może w pewnych warunkach wywołać parametryczne drgania pasma sterujące dopływem energii do klatki. Zjawisko to może być powodem wystąpienia drgań samowzbudnych. Przeprowadzone rozważanie poparto obliczeniami numerycznymi.
EN
In this paper the mathematical model describing state of stress in a rolled strip has been presented. Effect of longitudinal stress pulsation in the strip part connected neighbouring stands on roll separating force was discussed in detail. It has been printed out that pulsation mention can be cause of parametrical vibration of the strip resulted in energy inflow changing to the system. As the consequence there are self-excited vibrations occurrence. Rolling process parameters leading to the phenomena has been simulated using presented model.
18
Content available remote Niestacjonarne drgania samowzbudno-parametryczne pewnych układów ciągłych
EN
The paper presents an approximate analysis based on a two models of the vibration of a mast supported by stay cables. The vibrations of the mast are excited by the separation of the Karman vortex street. It has been demonstrated that the vibration in the discussed structure has the self excited-parametric character. The paper includes tlie frequency and phase characteristics as well as the time plots obtained by way of numerical analysis. The non-autonomous model confirms the presents of vibration of the beat type.
PL
W pracy zbadano wpływ wzajemnego położenia panewek łożysk ślizgowych perycykloidalnych o współczynniku perycykloidy n = 3 na możliwość tłumienia drgań samowzbudnych wirnika łożyskowanego. Jako model układu przyjęto sztywny, nieodkształcalny wirnik podparty w ww. łożyskach pracujących w warunkach tarcia płynnego. Jako model podpory łożyskowej przyjęto łukowe łożysko powstałe z zastąpienia zarysu perycykloidalnego łukami okręgu z odpowiednimi współczynnikami wagi. Taka aproksymacja umożliwia rozwiązanie równania Reynolds'a i uzyskanie zależności na rozkład ciśnienia i składowe hydrodynamicznej siły wyporu smaru w postaci analitycznej. Przyjęto, iż rozkład ciśnienia w kierunku długości łożyska ma rozkład paraboliczny, czyli mamy do czynienia z tak zwanym łożyskiem wąskim. Założono izotermiczny przepływ czynnika smarnego. Ułożone równania ruchu, silnie nieliniowe i sprzężone ze sobą możliwe są do analizy tylko na drodze symulacji cyfrowej. Wykazano, iż wzajemne położenie panewek łożysk może mieć istotny wpływ na ograniczenie amplitudy powstałych drgań samowzbudnych. Załączono odpowiednie wykresy i sformułowano uwagi końcowe.
EN
In the paper the effect of mutual geometric arrangement of bearing shells in a journal bearing system on damping of self-excited vibration is investigated. The shell contour is a pericycloid with the multiplication factor n = 3. A rigid rotor supported in such bearings operating in flow friction conditions is incorporated as the model. Isothermal flow of the lubricating medium is assumed in the considerations. It is proved that the mutual geometric arrangement of the noncircular bearing shells can essentially reduce the amplitude of self-excited vibration occurring in the system. Suitable diagrams showing the obtained results and concluding remarks are also presented.
EN
In the paper the problem of stability of a journal bearing system with divided and movable shell controlled by piezoelectric elements is considered. The shell consists of three segments - two fixed and the middle one driven by a piezoelectric actuator. This way the actuator affects the size of the oil gap - one of the most important parameters responsible for the stability threshold of the system. The paper presents the concept and provides one with theoretical fundamentals. Considerations are based on a simplified Reynolds equation. Non-linear behaviour and its sensitivity to the applied method of stabilisation is examined in the direct neighbourhood of the critical threshold. A bifurcating, near-critical solution is introduced and analysed for this purpose. Results of numerical simulations prove that the method is effective and brings considerable growth of the critical speed. It is found however, that this effect is associated with increase of Floquet's exponent, which physically means that the system can exhibit subcritical bifurcation (hard self-excitation). A compromise is then required in obtaining an optimal control.
PL
W pracy przedstawiono problem stabilizacji łożyska ślizgowego z panwią dzieloną sterowaną elementami piezoelektrycznymi. Panew takiego łożyska składa się z trzech części - dwóch stałych i środkowej ruchomej połączonej z piezoelektrykiem. W ten sposób element wykonawczy może zmieniać rozmiar szczeliny smarnej - jeden z podstawowych parametrów odpowiedzialnych za wartość progu stateczności łożyska. W pracy zawarto teoretyczne podstawy omawianego modelu. Rozważania oparto na uproszczonym równaniu Reynoldsa. Nieliniową odpowiedź układu i jej wrażliwość na zastosowaną metodę stabilizacji zbadano w pobliżu progu krytycznego. W tym celu zbudowano i przeanalizowano okołokrytyczne rozwiązanie bifurkacyjne równań ruchu. Wyniki symulacji numerycznych potwierdzają skuteczność zastosowanej metody w podnoszeniu krytycznej prędkości wirowania czopa łożyska. Zauważono jednak, że wzrostowi progu stateczności towarzyszy zwiększanie się wykładników Floqueta rozwiązania bifurkacyjnego, co fizycznie oznacza możliwość pojawienia się bifurkacji podkrytycznej (samowzbudzenia twardego) w układzie. Ta obserwacja skłania do poszukiwania kompromisu w uzyskiwaniu optymalnej strategii sterowania.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.