Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SPM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki charakteryzacji elektrycznych właściwości heterostruktur AlGaN/GaN, osadzonych na podłożu krzemowym, wykonane skaningową mikroskopią pojemnościową oraz mikroskopią potencjału powierzchniowego przy jednoczesnym wykorzystaniu pobudzania optycznego próbki. Dzięki takiemu podejściu osiągnięto rozdzielczość przestrzenną rzędu dziesiątki nanometrów (typową dla pomiarów SPM) lecz jednocześnie możliwe było uzyskanie znacznie większej ilości użytecznych informacji o właściwościach struktury.
EN
The paper presents preliminary results of the characterization of the electrical properties of AlGaN/GaN heterostructures on a silicon substrate by scanning capacitance microscopy and scanning surface potential microscopy using the optical stimulation of a sample. Owing to such an approach, spatial resolution of tens of nanometers (typical for SPM measurements) was achieved, but at the same time it was possible to obtain much more useful information about material properties than using scanning probe microscopy alone, without illumination.
EN
Transport of fine sediments depends mainly on the efficiency of flocculation. Flocculation, understood as the result of simultaneous processes of aggregation of particles and floc break-up, is a common phenomenon in marine environments. It is typical of fine sediments. This study presents a mathematical model of fine sediment transport. A model of flocculation is an important part of this model. Its main assumption is that flocculation is governed by turbulence. The model was qualitatively tested in a simplified theoretical waterbody. Such factors as the wind direction, wind speed, river discharge and concentration of suspension in the river were investigated. The results show that the proposed model describes reasonably well the lithodynamic processes characteristic of fine flocculating sediments. Thus it seems possible to apply it for description of fine sediment transport under real wave–current conditions that occur in many marine waterbodies near river mouths.
3
Content available remote Diagnozowanie łożysk tocznych metodą SPM HD
PL
Diagnozowanie łożysk tocznych jest wciąż żywym tematem wśród pracowników służb utrzymania ruchu. Jest to zrozumiałe, ponieważ są one stosowane najczęściej do łożyskowania wałów maszyn. Diagnostykę łożysk tocznych można prowadzić w różny sposób, w tym bazując na pomiarach drgań. Sprzęt do pomiaru drgań dostępny na rynku ma zaimplementowane rozwiązania wspomagające wykrywanie i identyfikację defektów łożysk tocznych.
PL
Bezszczotkowe silniki z magnesami trwałymi są niewątpliwie konstrukcjami, w których sprawność przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną jest najwyższa ze wszystkich maszyn elektrycznych. Istnieją różne rozwiązania konstrukcyjne tych maszyn. Zaliczyć możemy do nich konstrukcje o magnesach trwałych np. zamontowanymi powierzchniowo lub wewnątrz wirnika. W publikacji dokonano analizy wybranego rozwiązania konstrukcyjnego z magnesami trwałymi. Na bazie modelu numerycznego wyznaczono charakterystyki momentowe w zależności od rodzaju pracy silnika (BLDCM, PMSM) oraz wyznaczono napięcia indukowane. Zostały wyznaczone parametry w wybranym punkcie pracy dla wybranych wymiarów geometrycznych przy założeniu pracy jako BLDCM oraz PMSM. Zamieszczono wnioski dotyczące analizowanej konstrukcji.
EN
Brushless motors with permanent magnets are structures in which efficiency of conversion electric energy into mechanical energy is undoubtedly the highest among all electric machines. There are different structures of these machines like structures with surface-mounted magnets and with magnets inside rotor. In the paper, an analysis of chosen structure with permanent magnets was conducted. Torque characteristics during different types of operation (BLDCM, PMSM) and induced voltages were determined based on numerical model. Parameters in chosen working point for chosen dimensions at operation as BLDCM and PMSM were determined. Finally, conclusions were drawn.
EN
The Vistula River plays an important role in the supply of autochthonous and allochthonous material to the Gulf of Gdańsk. The suspended particulate matter (SPM) of fluvial origin is considered to constitute a specific sorbent for halogenated organic compounds due to their lipophilic characteristics and relative solubility. Because there are many factors affecting the input of SPM into the estuarine environment of the Gulf of Gdańsk, e.g. hydrological characteristics of the Vistula River, it became necessary to verify whether the same processes may affect a discharge of organic contaminants. The study presents an approach to the assessment of temporal trends in SPM concentration in the Vistula River discharged into the Gulf of Gdańsk as well as the analysis of pentachlorophenol (PCP), a commonly used agricultural biocide, a precursor of dioxins in either dissolved or particulate phases in the river (the Vistula River) and sea waters (the Gulf of Gdańsk). The study revealed that the hydrological characteristics appear to influence a load of SPM. However, the discharge of PCP is additionally related to the environmental conditions, physicochemical properties of the compound and the sorbent, affecting the partitioning of PCP into dissolved and particulate phases.
PL
Celem artykułu było przedstawienie narzędzia informatycznego, które jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym logistyce w zadaniach planowania zabezpieczenia materiałowego w dynamicznie zmiennych warunkach w środowisku sojuszniczym, wielonarodowym a także w codziennej działalności stacjonarnej logistyki wykonawczej. Artykuł omawia dostępne narzędzie informatyczne, którego użycie pozwala osiągnąć synergię w działaniu specjalistów-logistyków dzięki wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczenia oraz wiedzy i mechanizmów iteracyjnego modelowania, analizy i modyfikacji planu zabezpieczenia logistycznego w systemie informatycznym.
EN
The aim of the article was to present a tool software that is able meet the requirements of logistics in the tasks material support planning in the dynamically changing conditions in the environment, allied, multinational as well as in the daily operations of fixed logistics executive. The article discusses a tool available informatics, which the use create synergy in the operation logistics-specialists by using their expertise and knowledge and mechanisms iterative modeling, analysis and modification of the safety plan logistics system. Słowa kluczowe: logistyka, oprogramowanie LOGFAS 6.2, aplikacja SDM, SPM, LOGREP, zabezpieczenie materiałowe.
PL
Parki miejskie są postrzegane, jako wartość kulturowa miasta realizująca różne potrzeby mieszkańców. Jednocześnie mówi się o nich w kontekście kształtowania środowiska przyrodniczego miasta, w związku z pełnieniem funkcji biologicznej, hydrologicznej i klimatycznej. Podział ten ukazuje dwa odrębne punkty widzenia przyrody w mieście. Problem jeszcze bardziej komplikuje się w przypadku parków zabytkowych, gdzie na pierwszy plan wysuwa się znaczenie historyczne, aspekty estetyczne oraz sposoby użytkowania i wykorzystania tych terenów. Jak wskazują prowadzone w Lublinie badania, charakteryzująca takie obiekty duża różnorodność biologiczna i walory przyrodnicze, są często wynikiem synantropizacji szaty roślinnej. W związku z zachodzącymi zmianami konieczna jest ciągła kontrola istniejących zasobów krajobrazowych pod różnymi aspektami. Jednocześnie próby ingerencji (w tym pielęgnacja i rewitalizacja) powinny być zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, jako paradygmatu do odnowy zasobów historycznych i przyrodniczych.
EN
Urban parks are considered as cultural value of the city executing the different needs. At the same time there are disscusions about parks in the context of the natural environment development of the city, in connection with its climate, biological and hydrological function. This division shows two separate points of view of nature in the city. The problem is further complicated in the case of historic parks, where at the front are the historical, aesthetic aspects and methods of use of these areas. As the research in Lublin shows, historic parks are characterized by both biodiversity and natural values, is often the result of flora synanthropisation. In connection with the changes, it is necessary to continue the control of existing landscape resources in various aspects. At the same time any attempts to interfere (including maintenance and revitalization) should be compatible with the concept of sustainable development as a paradigm for the recovery of historical and natural resources.
EN
The specialty of the metrological SPM-head is the combined deflection detection system for simultaneous acquisition of bending, torsion and position of the cantilever with one measuring beam. The deflection system comprises a beam deflection and an interferometer in such a way that measurements of the cantilever displacement are traceable to the SI unit metre. Integrated into a NPM machine scans with a resolution of 0.1 nm over a range of 25 mm × 25 mm are possible.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dotyczące opracowanej i zrealizowanej w Ilmenau University of Technology (Niemcy) maszyny Nano-pozycjonującej (NPM), która zapewnia nanometrową rozdzielczość oraz niepewność 3D pozycjonowania oraz pomiaru w zakresie 25 mm × 25 mm × 5 mm. Jednym ze składowych elementów tej maszyny, od którego zależą jej własności metrologiczne, jest mikroskop z sondą skanującą (SPM) na bazie interferometru, którego koncepcję przedstawiono na (rys. 1). Wykonana według tej koncepcji głowica metrologicznego SPM została zintegrowana z NPM maszyny (rys. 2). Osobliwością głowicy SPM jest system dla jednoczesnej akwizycji ugięcia, skręcania i pozycji belki wspornikowej tylko z jednej wiązki światła (rys. 1). Zostały wykonane badania dokładności pozycjonowania i pomiaru przy różnych szybkościach skanowania obiektu badanego od 1 µm/s do 1 mm/s. Przykładowe wyniki skanowania przedstawiono na rys. 3, 4. W celu wyznaczania jakości tych wyników oraz kalibracji SPM został wykorzystany zestaw wzorców wysokości skokowych z Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB (rys. 6), oraz wykonane w specjalny sposób wzorce testowych wskaźników odniesienia rozstawionych na stosunkowo dużych odległościach (rys. 7). Uzyskane z SPM wyniki pomiarów wzorców wysokości oraz niepewności tych wyników wykazały bardzo dobrą zbieżność z wartościami wielkości tych wzorców (tab. 1). Wyznaczona powtarzalność wyników jest na poziomie poniżej 0.2 nm. Bardzo dobre wyniki uzyskano przy pomiarach testowych wskaźników odniesienia, powtarzalność wyników pomiaru centrów współrzędnych wskaźników wynosi poniżej 5 nm (tab. 2).
PL
Niniejsza praca zawiera ocenę możliwości wykorzystania mikroskopu AFM diCaliber do badania właściwości powierzchni. Badania topografii powierzchni zostały przeprowadzone w kontaktowym trybie pracy mikroskopu, ponadto dokonano pomiarów w trybie point spektroskopy, by na podstawie uzyskanych krzywych siły od odległości ostrze-próbka uzyskać jak najwięcej informacji o badanej powierzchni. Przedstawiono przykład pomiaru i analizy powierzchni metodą point spektroskopy.
EN
This article contains an engineering information about evaluating the possibility of using atomic force microscopy (AFM) to study of the surface properties. The study of surface topography were performed in contact mode operation of AFM microscopy. This work describes an example of the measurement and analysis of surface point spectroscopy method.
PL
Omawiana w niniejszym artykule skaningowa mikroskopia tunelowa była pierwszą metodą pozwalającą na badanie powierzchni z rozdzielczością mogącą osiągać poziom submolekularny. Taka precyzja daje możliwość monitorowania zjawisk zachodzących na granicy faz, które mają wielkie znaczenie dla rozwijającej się nanotechnologii oraz dla ulepszania obecnych procesów przemysłowych.
EN
Scanning Tunneling Microscopy that is discussed in the present article, is the only method enabling to probe the surfaces with resolution that may achieve submolecular level. Such precision gives the opportunity for monitoring of phenomena that occur at the phase boundary, which are of great importance for developing nanotechnology and for improvement of current industrial processes.
11
Content available remote Cellular automata for seismic travel time estimation
EN
In this work, the application of the cellular automata for the seismic first breaks time estimation is presented. Cellular automata (CA) algorithms are usually described by set of simple rules applied onto the grid of cells, which can represent one of the few different discrete states. In spite of this simplicity, these algorithms can still simulate variety of complex physical processes, i.e. model the fluids or gases behavior, but also simulate and predict forests fire or the spread of diseases (Turcotte 1997). What is more, these algorithms are easy to accelerate using one of the most advanced parallelization techniques, like graphics card programming - the calculation can be then performed even 1000 times faster. In this work one of the popular CA, presented by Hardy et al. (1973), was modified, according to Rothman (1987), to perform the simulation of the seismic wave propagation in geological medium. This CA was initially designed to simulate gas behavior in a reservoir, but it was modified in the following way: each cell of the grid contains set of values, which represents particles - positive and negative - that describes expansion and compression, respectively, of that cell. Then, both particle sets are calculated separately in two steps: the first is the propagation, when each particle is moved to next cell according to its movement; the second is collision, when rules are applied on each particle, if there is more than one particle in the cell. The collision rules can be divided into categories that represent their complexity, i.e. more complex behavior can be achieved if static particles are implemented, but this requires additional rules of collisions with moving particles. All the rules have to preserve the principle of conservation of mass and momentum. The major modification of the algorithm described by Rothman (1987) is the implementation of the Boltzmann lattice method (Huang 2007), which changes the regular rectangular cellular grid for the triangular network. This modification provides more option when implementing algorithm, especially the collisions rules. On the one hand, triangular grid requires slightly different approach to represent it in computer memory, just like the implementations of the rules. On the other hand, triangular grid can produce better simulation results compared to the classical rectangular grid. The results of this simulation can be used in further calculations, i.e. to solve the inverse problem. To make this CA useful, it has to provide either better than similar methods errorless results or significantly shorter computation time with comparable errors. In this work the CA is compared with mathematical wave propagation solution and the Shortest Path Method (SPM). SPM uses graph theory to reconstruct seismic ray trajectory in a real, geological medium. This method was first described in Moser (1991). As it is more time-consuming than linear method, for large model the parallel approach is necessary (Pięta et al. 2013). One of the major advantages is the possibility of optimization of the modeling quality and calculation time by adjusting number of accessory nodes. This method is easily extendable to cover the anisotropy case. This work describes, verifies and validates the CA algorithms to checks the potential of use in further calculations for solving the forward problem in seismic modeling. The research shows that the presented CA method, in spite of its speed and parallelization options, can not be applied if high precision is required.
12
Content available remote Cyfrowe sterowanie pola skanowania w mikroskopie bliskich oddziaływań
PL
Artykuł przedstawia algorytm i układ sterowania polem skanowania mikroskopu bliskich oddziaływań w uniwersalnym sterowniku SPM zbudowanym na bazie procesora sygnałowego TigerSharc TS101 firmy Analog Devices. Opisane zostały ograniczenia w bezpośrednim cyfrowym generowaniu pola skanowania, rozwiązanie tego problemu oraz rozszerzenie możliwości o zadawania kata pola skanowania.
EN
This papper shows an algorithm and appliance to scanning field controll in universal Scannig Probe Microscopy driver, based on signal processor TigerSharc TS101 made by Analog Devices. We character restrictions in direct digital generate of scanning field and solution for solving this problem. We also describe ability of setting scanning field angle.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań obrazowania topografi i powierzchni zgorzelin otrzymanych w trakcie utleniania stali Crofer22APU w atmosferze powietrza przy zastosowaniu metody SPM. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że metoda SPM umożliwia dokładne obrazowanie powierzchni a w szczególności obserwacje defektów struktury, a także nieciągłości, porów, rys i wydzieleń.
EN
The paper reports the results of surface topography characterization of the Crofer22APU steel obtained by oxidation in air by means of scanning probe microscopy (SPM). On the basis of their analysis, the method enables the imaging of the surface in particular observations of such structural defects and discontinuities, pores, cracks and precipitators.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.