Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  claim
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono problemy dochodzenia przez pasażerów roszczeń z tytułu zryczałtowanych odszkodowań, przewidzianych rozporządzeniami unijnymi. Wskazano nieprawidłowości w procesie wyznaczania organów odpowiedzialnych za egzekucję przestrzegania przepisów ww. rozporządzeń. Jednocześnie zwrócono uwagę na problemy związane z dochodzeniem roszczeń z ww. tytułów zarówno przed odpowiednimi organami, jak i sądami. Problemy te wynikają z nieuwzględnienia w obowiązujących w Polsce procedurach sytuacji, w których kompetencja do rozstrzygania tej samej sprawy powierzona została różnym organom.
EN
The article discusses problems of recovery of claims in respect of lump-sum compensation for passengers provided by EU regulations. The authoress shows irregularities in the designation of administrative bodies responsible for enforcement of compliance with the provisions of the above regulations. She also points to problems that arise from the possibility of recovery of passengers claims before administrative bodies and courts at the same time. These problems result from the lack of provisions which regulate the situation when the competence to decide the same case was entrusted to different bodies.
PL
Nakaz równego traktowania w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji pracowników wynika zarówno z przepisów Konstytucji RP, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, jak i przepisów prawa europejskiego i międzynarodowego. Dyskryminacja ma miejsce wtedy, gdy w porównywalnej sytuacji pracodawca traktuje pracowników w różny sposób. Najczęściej występującą dyskryminacją jest dyskryminacja ze względu na wiek, płeć i niepełnosprawność. Osobie, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, przysługuje prawo do żądania odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. O odszkodowaniu orzeka sąd.
EN
Requirement of equal treatment m employment and the prohibition of discrimination against workers is due to both the provisions of the Constitution, the Labour Code, the Civil Code, the Penal Code and the provisions of European and international law Discrimination occurs when an employer treats a comparable situation of workers m different ways. The most common discrimination is the one based on age, gender and disability. A person whose employer has infringed the principle of equal treatment in employment has the right to claim damages in an amount not less than the minimum wage The compensation, however, must be ruled by a court.
PL
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 30 grudnia 2008 r. (II SA/Op 600/08) jest przykładem sytuacji, w której skarga została odrzucona z powodu nienależytego jej opłacenia. Bliższe przedstawienie skargi i rozstrzygnięcia WSA pozwoli na pełniejsze ukazanie problemu.
5
Content available remote Probability of ruin for a dependent, two-dimensional Poisson process
EN
A two-dimensional, dependent Poisson risk process is investigated in the paper. Claims are divided into two classes. Within each class claims have the same distribution, but claims belonging to different classes can have different distributions and the corresponding counting processes can be dependent. This dependence is induced by a common factor. Three models of ruin and the probabilities of ruin are investigated. The influence of the degree of class dependence on the probability of ruin are studied for each model.
PL
W pracy rozpatrywany jest dwuwymiarowy, zależny proces ryzyka Poissona. Wielkości wypłat podzielono na dwie klasy. W każdej klasie wypłaty mają ten sam rozkład, natomiast wypłaty należące do różnych klas mogą mieć różne rozkłady, a procesy liczące wypłaty mogą być zależne. Zależność ta jest generowana przez wspólny czynnik. Rozpatrywane są trzy modele ruiny, oparte na różnych sposobach wyznaczania czasu ruiny: czas wystąpienia pierwszej ruiny, pierwszy moment wystąpienia ruiny w obydwu klasach oraz ruina dla sumy procesów. Badane jest prawdopodobieństwo wystąpienia ruiny oraz wpływ stopnia zależności klas na to prawdopodobieństwo. Rozpatrzono przykłady, w których wypłaty mają rozkłady wykładnicze. W dwóch pierwszych modelach prawdopodobieństwa ruiny zostały wyznaczone metodami symulacyjnymi. W trzecim modelu wykorzystano metodę opartą na rozkładach fazowych.
PL
Czy niewłaściwa implementacja dyrektyw, np. 2000/53/WE, lub jej brak daje prawo dochodzenia roszczeń przez jednostki (osoby fizyczne i prawne), które poniosły z tego tytułu szkodę? Jakie warunki winny być spełnione i jakie są mechanizmy dochodzenia tychże roszczeń przez przedsiębiorców i osoby fizyczne?
7
Content available remote Ekspertyzy budowlane jako element procesów roszczeniowych na terenie LGOM
PL
W artykule przedstawiono na wybranych przykładach rolę ekspertyz budowlanych w procesach roszczeniowych o odszkodowania na terenie LGOM. Oceny stanu technicznego mają na celu określenie związku przyczynowego między powstaniem i rozwojem uszkodzeń obiektów budowlanych a prowadzoną na tym terenie eksploatacją górniczą. W odniesieniu do wszystkich ocenianych obiektów istotne jest rozdzielenie uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia i eksploatacji obiektów od tych, które zostały wywołane wpływami górniczymi. Jest to zadanie, które wymaga prześledzenia całego przebiegu eksploatacji obiektu wraz Z procesem wznoszenia i równocześnie pełnej analizy zjawisk związanych z eksploatacją górniczą. W wielu przypadkach brak jest jednak archiwalnej dokumentacji uszkodzeń, a dane dotyczące wpływów górniczych nie są pełne. W takich sytuacjach szczególnie ważne jest doświadczenie eksperckie opiniodawców.
EN
The role of building technical expert opinions in claims lawsuits in the LGOM region is presented in this paper basing on selected examples. Technical opinions' aim is to verify a causal connection between damages creation and development and mining exploitation operated in this region. For all cases it is important to separate damages caused by natural structural wearing form these caused by mining exploitation effects. Very often this task requires to conduct careful follow of the whole process of building live from its erection, and, in the same time, to realise a complete analysis of all the effects related with mining. In many cases there is no archival documentation of damages, and data of deformation and ground tremors are insufficient. In this cases the professional experience of .in expert plays a very important role.
EN
In the paper CRR model with fixed + concave transaction costs is studied. Pricing of European and American claims is considered. The paper is a generalization of [4], where only concave transaction cost were investigated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.