Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  WAXS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The improvement of poly(ethylene terephthalate) (PET) fibers flame retardancy is usually achieved by using antipyrenes, which may be incorporated into polyester molecules during polycondensation or are physically mixed with polymer in the fiber formation process. In this article we present an alternative method to reduce the flammability of PET fibers and fabrics which is analogous to dyeing them with a dispersed dyes in a high temperature bath. We have tested this method many times using various modifiers so far. This time, we applied a commercial organophilized montmorillonite Cloisite®15A (C15A). In the presented work, using Limited Oxygen Index (LOI) flammability tests and the thermogravimetric analysis (TGA) method, the effectiveness of the modification used was demonstrated and its optimal variant was determined. Based on Fourier Transform-Infrared Spectroscopy (FT-IR) studies, the existence of interactions between PET macromolecules and the C15A modifier in the entire temperature range of the oxidative degradation was confirmed. Using the Wide-Angle X-ray Scattering (WAXS) and Small-Angle X-ray Scattering (SAXS) methods, the basic parameters of the nanostructure of the studied fibers were determined, and their nanocomposite nature was confirmed. The most important goal, which was successfully achieved, was to explain the mechanism of flame inhibition by the applied modifier C15A.
PL
Poprawę właściwości palnych włókien poli(tereftalanu etylenu) (PET) można uzyskać w wyniku zastosowania uniepalniaczy, które mogą być wprowadzane do mieszaniny reakcyjnej podczas polikondensacji poliestru lub fizycznie mieszane z polimerem w procesie tworzenia włókien. W niniejszym artykule przedstawiono alternatywną metodę zmniejszania palności włókien i wyrobów tekstylnych z PET, analogiczną do procesu ich barwienia rozproszonymi barwnikami w kąpieli wysokotemperaturowej. Metodę tę testowaliśmy już wielokrotnie przy użyciu różnych modyfikatorów. Tym razem zastosowaliśmy handlowo dostępny organofilizowany montmorylonit Cloisite®15A (C15A). Za pomocą testów palności (określano wartość LOI – wskaźnika tlenowego) oraz analizy termograwimetrycznej (TGA) wykazano skuteczność zastosowanej modyfikacji i określono jej optymalny wariant. Na podstawie badań spektroskopowych FT-IR (spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera) potwierdzono występowanie oddziaływań między makrocząsteczkami PET i modyfikatora C15A w całym zakresie temperatury, obejmującym proces degradacji oksydacyjnej. Metodami szeroko i mało kątowej dyfrakcji rentgenowskiej (WAXS i SAXS) określono podstawowe parametry nanostruktury badanych włókien oraz potwierdzono ich nanokompozytowy charakter. Wyjaśniono także mechanizm inhibitowania płomienia przez zastosowany modyfikator C15A.
EN
The paper presents results of investigations on the effect of the addition of graphene oxide (GO) on the structural properties of composite cellulose fibers (CEL). GO/CEL fibers were obtained from a solution of CEL in ionic liquid – 1-ethyl-3-methylimidazole acetate – with the addition of GO dispersion in DMF. A classic wet spinning method was used using water and methanol as coagulants. Results have shown that the addition of GO increases the crystallinity of fibers to 31–40.8%. Moreover, these results indicate a significant impact of the coagulant used in the fiber forming process. Methanol coagulated fibers have greater porosity and larger pore sizes than water coagulated fibers.
PL
Przedstawiono badania wpływu dodatku tlenku grafenu (GO) na właściwości strukturalne kompozytowych włókien celulozowych (CEL). Włókna GO/CEL otrzymywano z roztworu CEL w cieczy jonowej – octanie 1-etylo-3-metyloimidazolu – z dodatkiem dyspersji GO w DMF. Zastosowano klasyczną metodę formowania włókien na mokro z zastosowaniem wody oraz metanolu jako koagulantów. Badania wykazały, że dodatek GO wpływa na wzrost stopnia krystaliczności włókien do wartości 31–40,8%. Ponadto wyniki te wskazują na znaczny wpływ koagulantu stosowanego w procesie formowania włókien na ich strukturę. Włókna koagulowane metanolem mają większą porowatość i większe rozmiary porów niż włókna koagulowane wodą.
EN
The aim of the paper is to assess the range and the mechanisms of transformations of the molecular structure and the physical microstructure of polyacrylonitrile (PAN) fibers produced by various manufacturers under the influence of thermal treatment in different conditions. The thermal treatments were carried out in different media (such as air, water, and steam), at various temperatures, and using different periods of treatment. Changes in the molecular structure were assessed using infrared (IR) absorption spectroscopy and evaluation of the differences in molecular cohesion energy of the fiber material during the dissolution processes. Changes in the fibers’ physical microstructure were investigated using densitometric, IR spectrophotometric, and X-ray diffraction methods; for assessment of both the reconstruction process of the paracrystalline matter of the fibers and the changes in the fibers’ total orientation, interferential polarization microscopy was used.
4
PL
W pracy wykonano syntezy poli(metakrylanu-N,N-dimetyloaminoetylenowego) – PDAMA przy użyciu dwóch metod polimeryzacji: roztwo-rowej oraz blokowej. Otrzymano polimery o liczbowo średniej masie cząsteczkowej odpowiednio: 10 850 g/mol oraz 146 300 g/mol. Budowa chemiczna została potwierdzona przy użyciu technik spektroskopowych: magnetycznego rezonansu jądrowego – NMR oraz spektroskopii w podczerwieni – FTIR. Natomiast strukturę nadcząsteczkową określono przy użyciu metody szerokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej – WAXS. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują postać amorficzną polimerów, a przeprowadzona analiza termiczna wykazuje, że przerób PDAMA technikami stopowymi jest niemożliwy. W następnym etapie prac zbadano właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybiczne wodnych roztworów polimerów. Badania wykazały, iż zarówno polimer otrzymany na drodze polimeryzacji blokowej, jak i polimer otrzymany na drodze polimeryzacji roztworowej, charakteryzuje się właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi wobec bakterii: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Eschericha coli ATCC 10536 coli oraz grzybów: Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus niger ATCC 16404. Głównym celem prac badawczych było otrzymanie włókniny z PDAMA. W niniejszej pracy zastosowano metodę rozdmuchu roztworu polimeru. Przeprowadzone badania pokazały, iż włókninę można otrzymać jedynie z polimeru wytworzonego na drodze polimeryzacji blokowej, który charak-teryzuje się znacznie wyższą masą cząsteczkową niż polimer otrzymany na drodze polimeryzacji roztworowej. Określono zakres stężenia roztworu polimeru, z którego można wytworzyć włókninę. Morfologia laboratoryjnej partii włókniny została zobrazowana przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) a struktura nadcząsteczkowa zbadana metodą spektroskopii rentgenowskiej. Ze względu na znaczną rozpuszczalność materiału wykonano procedurę radiacyjnego i chemicznego sieciowania polimeru. Została wyznaczona aktywność biostatyczna otrzymanej partii laboratoryjnej włókniny.
EN
The synthesizes poly(N,N-dimethylaminoethylmethacrylate) using two polymerization methods: solution and block were done. Average molecular weight of obtained polymers were: 10 850 g/mol and 146 300 g/mol. Molecular structure was confirmed by nuclear magnetic resonance – NMR and infrared spectroscopy – FTIR. The supermolecular structure was determined by Wide Angle X-ray Scattering – WAXS. The results of the studies suggest an amorphous form of the polymers. A thermal analysis shows that processing of PDAMA by melting techniques is impossible. In next step of work the antimicrobial and antifungal properties of aqueous solution of polymers were investigated. Studies have shown that both polymers have antibacterial and antifungal properties against bacetria: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 10536 and fungi: Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus niger ATCC 16404. The main objective of the study was to developed PDAMA nonwoven. The solution blow spinning technique was used. Studies have shown that there is a possibility to obtain nonwowen form PDAMA but only from a polymer synthesized by block polymerization, which is characterized by the higher molecular weight than the polymer obtained by solution polymerization. The range of concentration of the polymer solution to produce a nonwoven was determined. The fibre morphology was determined by Scanning Electron Microscopy (SEM) and supermolecular structure was examined by Wide Angle X-ray Scattering. Due to high solubility of material the radiation and chemical crosslinking of the structure PDAMA nonwoven were done. The biostatic activity of the obtained of nonwoven was determined.
EN
The paper presents the results of research into glycolide/L-lactide copolymer (PGLA) fiber formation by wet spinning from solution. The selected process conditions led to fibers with a specific tensile strength of more than 35 cN/tex. Furthermore, ceramic nanoadditives such as hydroxyapatite (HAp) and β-tricalcium phosphate (β-TCP) were used to obtain fibers with osteoconductive properties. It was found that the ceramic nanoadditives reduced the specific strength of fibers (to 24 cN/tex for β-TCP and to 27 cN/tex for HAp). The paper also presents wide-angle X-ray scattering (WAXS) evaluation of the supramolecular structure of the fibers as well as their porosity parameters and microscopic structure. The obtained fibers were woven into a textile fabric with potential applications in biomedical engineering.
EN
High temperature (HT) bath method was used to produce the flame-retardant polyamide 6 (PA6) fibers, analogous to dyeing using dispersed dyes. The modification process was carried out in a bath containing flame-retardant and a surfactant (dispersant). An ecological commercial product – so-called soda water-glass, i.e., aqueous sodium silicate solution (WG) – was used as flame-retardant. The resulting flame-retardant effect was evaluated on the basis of the limiting oxygen index (LOI) method. The thermal properties of the examined fibers were determined using differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). Basic mechanical testing of fibers was also performed. Fiber burning residues were characterized on the basis of photographs obtained by scanning electron microscopy (SEM). Changes in the supermolecular structure of PA6 fibers after the modification were discussed using wide-angle X-ray scattering (WAXS). As a result of the proposed modification of PA6 fibers a small but sustained increase in the flame-retardant effect was obtained.
PL
Włókna z poliamidu 6 (PA6) o zmniejszonej palności wytworzono z zastosowaniem metody kąpielowej HT (high temperature), prowadzonej w sposób analogiczny do barwienia włókien barwnikami zawiesinowymi. Kąpiel modyfikująca zawierała uniepalniacz oraz środek powierzchniowo czynny (dyspergator). Środkiem uniepalniającym był ekologiczny produkt handlowy o nazwie szkło wodne sodowe – wodny roztwór krzemianu sodu (WG). Uzyskany efekt trudnozapalności oceniano na podstawie wyznaczonego indeksu tlenowego (LOI). Właściwości termiczne badanych włókien określano za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i analizy termograwimetrycznej (TGA). Wykonano też podstawowe badania wytrzymałości mechanicznej włókien. Pozostałości po spaleniu włókien charakteryzowano na podstawie fotografii uzyskanych techniką elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Zmiany w strukturze nadcząsteczkowej włókien PA6 poddanych modyfikacji oceniano z wykorzystaniem szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (WAXS). W wyniku zaproponowanej modyfikacji uzyskano niewielkie, ale trwałe zmniejszenie palności włókien PA6.
EN
The purpose of this study was to analyze the changes of the structure of shape memory polymer (SMP) surgical staple made from poly(L-lactide-glycolide-trimethylene carbonate) during in vitro degradation. It is crucial to understand the structure and properties of SMP biomedical polymers during the degradation process as their biodegradation rate should match the therapeutic period. It was confirmed that degradation results in a decrease of Tg and that degradation at a temperature above Tg involves faster dynamics. The hydrolysis of amorphous regions lead to increased crystallinity and erosion of the polymer.
PL
Analizowano zmiany zachodzące w strukturze klamry chirurgicznej wykonanej z polimeru z pamięcią kształtu, podczas degradacji prowadzonej w warunkach in vitro. Istotne znaczenie ma określenie wpływu tych zmian na właściwości fizyczne materiału klamry, ponieważ biodegradacja nie może zakłócać procesu terapeutycznego. Stwierdzono, że degradacja polimeru prowadzi do obniżenia wartości temperatury zeszklenia (Tg). W temperaturze powyżej wartości Tg obserwowano zwiększoną dynamikę procesu degradacji. W wyniku hydrolizy obszarów amorficznych zwiększał się stopień krystaliczności, a w skali mikroskopowej następowała erozja tworzywa.
EN
The poly(ethylene terephthalate) (PET) fibers of improved flammability were investigated. The modification applied to classic PET fibers consisted in a wet flame-retardant treatment of the fabrics during the dyeing process. In this study we took an attempt to describe the supermolecular structure of the flame retardant PET fibers with different content of the modifier as a function of a temperature of the flame retardant finishing process and additionally the structure transformation during the ageing process. To evaluate the crystalline structure of fibers differential scanning calorimetry (DSC) and wide angle X-ray scattering measurements (WAXS) were used.
PL
Przedmiotem badań były włókna z poli(tereftalanu etylenu) (PET) poddane uniepalniającej modyfikacji. Polegała ona na wykańczalniczej kąpieli barwiącej z udziałem określonej ilości substancji ograniczających palność. Opisano wpływ ilości zastosowanego modyfikatora oraz temperatury obróbki na strukturę nadcząsteczkową badanych włókien. Oceniano też zmiany tej struktury w toku starzenia modyfikowanych włókien w warunkach atmosferycznych, w okresie 5 lat. Strukturę krystaliczną uniepalnionych włókien PET charakteryzowano z zastosowaniem metod różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (WAXS).
EN
Physicochemical properties of different oxide systems depend mostly on the method of their preparation and classification, so the main aim of the study was to obtain the MgO·SiO2 hybrid in an aqueous solution and its calcination under assumed conditions. Research scope included evaluation of the effect of the basic parameters of the calcination process (time and temperature) on the structural properties of the final materials. Products obtained by the proposed method were thoroughly characterized. The chemical composition, crystalline structure, morphology and nature of the dispersion as well as parameters of the porous structure were established. The results of research in a decisive manner confirmed the possibility of designing the properties of inorganic oxide systems such as MgO·SiO2, which will definitively scheduled into potential directions for their use.
EN
The aim of this research project was to investigate the mercerisation process of natural rapeseed straw used to manufacture composites with thermoplastic polymers. Alkali treatment of the native cellulose causes polymorphic transition to cellulose II and, consequently, improvement of mechanical properties of natural lignocellulosic materials. Different concentrations of alkali solutions were employed in the course of the rape (Brassica napus) mercerisation of Kaszub and Californium varieties: 5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, & 25%, and the process lasted for 1, 2, 3 4, 5, 7.5, 10, 15, 30, 60, 90 and 120 minutes, respectively. The structural transformation from cellulose I to cellulose II for rapeseed straw after alkali treatment with sodium hydroxide was investigated by means of the wide-angle X-ray scattering (WAXS) method. The X-ray diffraction pattern was recorded within the angle range of 5 - 30° 2Θ. The polymorphic transition was calculated on the basis of the individual areas under the peaks of both cellulosic forms. It was found that the amount of cellulose II in wooden parts of rapeseed straw depended on the concentration of alkali solution as well as on the time of chemical treatment. It was further found that the great efficiency of Cellulose I → Cellulose II transition (over 50%) was observed for both experimental varieties at a wide range of the concentrations applied, from 12.5 to 20%, when the process was conducted for at least 5 minutes. This result indicates a different behaviour of rapeseed straw in comparison with such other lignocellulosic materials as wood or natural fibres. There were no structural differences found between various rapeseed straw varieties in the mercerisation process. On the basis of the degree of cellulose crystallinity in rapeseed straw after alkali treatment, no degradation of lignocellulosic material was found to occur in the above-mentioned conditions.
PL
Celem pracy było zbadanie procesu merceryzacji rozdrobnionej słomy rzepakowej mogącej znaleźć zastosowanie jako lignocelulozowy napełniacz kompozytów z termoplastyczną osnową. Proces ten powoduje przemianę polimorficzną celulozy natywnej w celulozę II cechującą się lepszymi właściwościami mechanicznymi. Badaniom poddano słomę rzepakową dwóch odmian Kaszub oraz Californium, stosując stężenia zasady NaOH od 5 do 25% w czasie prowadzenia procesu od 1 minuty do 120 minut. Badania przemiany polimorficznej przeprowadzono metodą szerokokątowej dyfrakcji promieni rentgenowskich. Stwierdzono, że zawartość celulozy II w zdrewniałych częściach słomy rzepakowej zależy zarówno od zastosowanego stężenia zasady jak i od czasu prowadzenia procesu. Największa efektywność przejścia fazowego Celuloza I → Celuloza II (ponad 50%) została stwierdzona przy stosowaniu stężeń w zakresie 12,5 – 20%, przy procesie alkalizacji trwającym nie mniej niż 5 minut. Wyniki badań wskazują, że proces merceryzacji słomy rzepakowej zachodzi w odmienny sposób niż dla innych materiałów lignocelulozowych, na przykład dla naturalnych włókien czy drewna. Ponadto na podstawie wyznaczonego stopnia krystaliczności celulozy stwierdzono, że w stosowanych warunkach nie wystąpiły procesy degradacji słomy rzepakowej pod wpływem środowiska alkalicznego.
EN
Results of research in the preparation of nonwovens containing chitosan salts used as a binding agent are presented. The supermolecular structure of chitosan salts was assessed by the use of wide angle X-ray scattering (WAXS). The crystallinity degree and crystal dimensions were examined. Morphology was assessed by means of optical microscopy.
PL
Praca dotyczy selekcji soli chitozanu dla łączenia optymalnych warstw włókninowych struktur opatrunków medycznych. Jako włókninę stosowano runo z włókien wiskozowych i polipropylenowych. W artykule przedstawiono badania dotyczące otrzymywania włóknin z runa włókninowego z udziałem modyfikowanych soli chitozanu jako środka wiążącego. Strukturę nadcząsteczkową soli chitozanu oceniono przy wykorzystaniu metody szerokokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (WAXS): zbadano stopień krystaliczności i rozmiary krystalitów. Strukturę morfologiczną natomiast oceniono przy wykorzystaniu mikroskopu optycznego.
12
Content available remote New Commercial Fibres Called 'Bamboo Fibres' - Their Structure and Properties
EN
Bamboo f bres are gaining more and more attention on the world market. Producers claim that their products are made from natural, ecological material of many exceptional properties characteristic for natural bamboo f bres. There are many obscurities involving bamboo f bres, which lead potential clients to misunderstandings. In the world a campaign is underway to reveal the truth behind these questionable f bres. In this paper, the authors try to prove, by scientif c means, that so-called bamboo f bres are in reality man-made viscose f bres made from bamboo cellulose.
EN
This work was dedicated to the investigation of the influence of the effect of carbon nanotubes on the porous and supramolecular structure of precursor polyacrylonitrile (PAN) fibres. A relationship was found between the structure of the fibers produced in a two-stage and three-stage drawing process and the strength properties of those fibres. The structural parameters and properties of PAN fibres modified with carbon nanotubes were compared with corresponding values for the fibres without nanoadditives. It was found that the introduction of carbon nanotubes into the material of PAN fibres increases their deformability at successive stages of drawing to a degree depending on the type of nanotube. This was the main reason for their higher strength properties in comparison with the fibres without a nanoadditive.
PL
W pracy zbadano wpływ rodzaju nanorurek węglowych na strukturę porowatą i nadmolekularną prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych. Ustalono związek pomiędzy strukturą wytworzoną po dwu i trójetapowym procesie rozciągania, a właściwościami wytrzymałościowymi tych włókien. Parametry strukturalne i właściwości włókien PAN modyfikowanych nanorurkami węglowymi porównano z odpowiednimi wskaźnikami dla włókien niezawierających nanododatku. Stwierdzono, iż z wprowadzeniem do tworzywa włókien PAN nanorurek węglowych związane jest zwiększenie podatności na deformację w kolejnych etapach rozciągu w stopniu uzależnionym od rodzaju nanorurek. Stanowi to główną przyczynę ich wyższych właściwości wytrzymałościowych w porównaniu do włókien bez nanododatku.
14
Content available remote Metody instrumentalne w identyfikacji mieszanin poliolefin
PL
Metodą spektrofotometrii IR i rentgenografii WAXS identyfikowano poliolefiny i ich mieszaniny. Stwierdzono, że metodą WAXS można odróżnić mieszaniny PP z PE od kopolimerów propylenu z etylenem, na co nie pozwala analiza widm IR.
EN
IR spectrophotometery and X-ray crystallography were used in the identification of polyolefines and its mixtures. It was confirmed that WAXS measurements permit to differentiate PP and PE mixture from copolymers of propylene with ethylene what cannot be made by IR spectrophotometry.
15
Content available remote X-ray Investigations of the Biodegradation Capacity of PBSA in LDPE/PBSA Blends
EN
The interdependence between the crystallinity of poly(butylene succinate-co-adipate) (PBSA) and its biodegradation capacity in blends with low-density polyethylene LDPE has been studied. The LDPE/PBSA blends were prepared by extrusion. As a compatibilizing agent, block copolymer polystyrene-block-poly-(ethylene-co-butylene)-block-polystyrene (FG) modified by maleic anhydride was used. The biodegradation test was performed in a soil and the crystallinity was analysed by the WAXS method. It was found that, six months after the test in question, the degradation of the crystalline part of PBSA took place. In the presence of FG, the PBSA degraded more rapidly due to the lower degree of crystallinity of the polyester.
PL
Analizowano zależność między krystalicznością poli(bursztynianu-co-adypinianu butylenu) (PBSA), a jego zdolnością do biodegradacji w mieszaninach z polietylenem niskiej gęstości (LDPE). Mieszaniny LDPE/PBSA otrzymano metodą wytłaczania. Jako środek wiążący zastosowano kopolimer blokowy polistyren-b-(etylen-co-butylen)-b-polistyren szczepiony bezwodnikiem maleinowym (FG). Test biodegradacji mieszanin LDPE/PBSA wykonano w glebie. Stopień krystaliczności składników mieszanin badano za pomocą szerokokątowego promieniowania rentgenowskiego (WAXS). Badanie WAXS wykazało, że po sześciu miesiącach biodegradacji w glebie, degradacji uległa również faza krystaliczna poliestru. Dodatek środka wiążącego FG spowodował, że PBSA podczas testu ulegał biodegradacji w sposób bardziej gwałtowny. Było to spowodowane obniżeniem stopnia krystaliczności poliestru w obecności FG.
16
Content available remote The Transition Phase in Polyethylenes : WAXS and Raman Investigations
EN
The existence of the third, transition component, apart from the crystalline and amorphous phases, in polyethylenes has already been proved in several papers. In this work, the WAXS patterns of polyethylenes with various branch contents were analysed, aiming at the best method of accounting for the third phase in the procedure of decomposition of the patterns into crystalline peaks and amorphous scattering. It appeared that the best result was obtained when we assumed that the intermediate phase is represented by two peaks located close to the crystalline reflections (110) and (200), on the left sides of these reflections. The calculations performed have shown that both the density and the mass fraction of this intermediate third phase decrease continuously with increasing 1-octene content. A comparison of the mass fractions of the three phases has shown that the total mass fractions of the crystalline and transition phases determined with the WAXS and Raman methods coincide very well; however, the values obtained for each individual phase do not agree with one another.
PL
Istnienie w polietylenach trzeciego, przejściowego składnika oprócz fazy amorficznej i krystalicznej zostało już wykazane w szeregu publikacjach. W tej pracy, analizowano dyfraktogramy WAXS polietylenów o różnej koncentracji gałęzi bocznych, mając na celu ustalenie najwłaściwszej metody uwzględnienia trzeciej fazy w procedurze rozkładu dyfraktogramów na piki krystaliczne i składową amorficzną. Najlepsze rezultaty otrzymano przyjmując, że faza pośrednia jest reprezentowana przez dwa piki zlokalizowane w pobliżu refleksów krystalicznych (110) i (200), po ich lewej stronie. Wykonane obliczenia pokazały, że zarówno gęstość jak i udział masowy trzeciej fazy sukcesywnie maleją wraz ze wzrostem zawartości 1-oktenu. Porównanie udziałów masowych trzech faz wykazało, że sumaryczne udziały masowe fazy krystalicznej i fazy przejściowej wyznaczone metodą WAXS i metodą spektroskopii Ramana zgadzają się ze sobą bardzo dobrze. Jednakże, wartości otrzymane dla poszczególnych faz nie są zgodne ze sobą.
EN
Aliphatic copolyesters of succinic acid (SA) and dimerized fatty acid (saturated dilinoleic acid (DLA)) were synthesized via direct copolycondensation in the presence of 1,4-butanediol. The thermal and mechanical properties of these copolymers were investigated as a function of the hard/soft segments’ ratio. The results of small-angle X-ray scattering (SAXS) investigations revealed that the characteristic d spacing of the copolyester supermolecular structure increases from 7 nm to 14 nm with increasing content of soft segments, DLA. It was found that the crystalline phase content determined by WAXS increases from 22 to 66% and was found to increase with increasing content in polybutylene succinate (PBS) sequences and increasing polybutylene succinate (PBS) sequence length. Also, it was shown that the synthesized polymers are susceptible to biodegradation and that the highest mass losses occurred for copolymers of lower crystallinity.
PL
Otrzymano alifatyczne kopoliestry zawierające kwas bursztynowy i dimeryzowany kwas tłuszczowy (nasycony kwas dilinoleinowy (DLA)) metodą polikonsensacji w obecności 1,4-butanodiolu. Zbadano właściwości termiczne i mechaniczne kopolimerów w zależności od zawartości segmentów sztywnych i giętkich. Wyniki badań małokątowego rozpraszania promieniowania X (SAXS) wykazały, że charakterystyczna przestrzeń d (długość wielkiego okresu) w strukturze supermolekularnej kopolimerów wzrasta od 7 nm do 14 nm ze wzrostem zawartości segmentu giętkiego, DLA. Zawartość fazy krystalicznej oznaczona metodą WAXS wzrasta od 22 do 66% co jest związane ze wzrostem zawartości i długości sekwencji poli(bursztynianu butylenowego) (PBS). Ponadto wykazano, że otrzymane polimery są podatne na biodegradację, a najwyższe ubytki masy występują dla kopolimerów o niższej krystaliczności.
18
Content available remote Supramolecular Structure and Properties of PA6-LCO Molecular Composite Fibres
EN
Nowadays polyamides have become essential in fibre production for textiles and technical uses. However, such applications require extremely high strength parameters as well as excellent dimensional stability. In order to improve polymer properties they are reinforced with glass fibres or with very high strength and high modulus liquid crystalline polymers. In this work fibres formed from a new category of high-performance polymeric materials, called molecular composites, were studied with a focus on the effect of liquid crystalline oligoester on the structure of thermoplastic polymer matrix. The supramolecular structure of the fibres was characterised by the wide and small angle x-ray scattering (WAXS and SAXS) techniques while the Differential Scanning Calorimetry (DSC) method was used for thermal characterisation. In addition some mechanical parameters of undrawn fibres are presented.
PL
Obecnie poliamidy stanowią niezbędny materiał w produkcji włókien dla tekstyliów oraz zastosowań technicznych. Jednakże tego typu obszary zastosowań wymagają szczególnie wysokiej wytrzymałości oraz stabilności wymiarów. W celu polepszenia właściwości polimerów, są one często wzmacniane albo włóknem szklanym albo też polimerami ciekłokrystalicznymi o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Przedmiotem prowadzonych badań są włókna formowane z nowej kategorii wysokiej jakości materiałów polimerowych określanych mianem „kompozytów molekularnych”. W pracy podjęto próby określenia struktury nadcząsteczkowej włókien formowanych z kompozytów molekularnych PA6-LCO ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ciekłokrystalicznego oligoestru LCO na strukturę matrycy polimeru termoplastycznego. Struktura nadcząsteczkowa włókien została scharakteryzowana poprzez szerokokątowe i małokątowe badania rentgenowskie (WAXS i SAXS) zaś ich charakterystyka termiczna na podstawie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Dodatkowo zaprezentowano niektóre parametry mechaniczne surowych włókien PA6–LCO.
19
EN
Dibutyrylchitin (DBCH) fibres were formed from the solution of the polymer in and anhydrous ethyl alcohol. The fibres obtained were then treated with a 5 % aq. potassium hydroxide solution at temperatures ranging from 20 oC to 90 oC. The process of chitin regeneration was carried out gradually and its rate depended on the temperature. High temperature alkaline treatment causes that the transformation of DBCH fibres into fibres of regenerated chitin becomes more effective. Molecular and supermolecular structural changes of fibres were examined by wide angle X-ray diffraction (WAXS), FT-IR spectroscopy and Raman spectroscopy. The obtained diffractograms were analyzed using Hindeleh and Johnson method and the computer programme "Optifit" in which Rosenbrock method was applied. The analysis of WAXS diffraction patterns showed that the curve obtained for regenerated chitin is similar to the curve obtained for the native krill chitin. The analysis of FT-IR spectra proved that as a result of hydrolysis of DBCH fibres the transformation of DBCH into chitin took place and chemical structure of the obtained chitin was almost the same as the structure of the initial native chitin.
PL
Otrzymane w wyniku formowania z bezwodnego roztworu alkoholu etylowego włókna dibutyrylochitynowe (DBCH) poddawano działaniu 5-proc. wodnego roztworu wodorotlenku potasu (KOH) w temp. 20 oC, 50 oC, 70 oC i 90 oC (serie A, B, C i D) w ciągu 10-960 min. Stwierdzono, że proces regeneracji do włókien chitynowych (krill chitin - KCH) przebiega stopniowo (tabele l i 2) i zależy głównie od temperatury. W wyższej temperaturze przejście włókien DBCH do włókien KCH zachodzi bardziej efektywnie. Zmiany struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej włókien obserwowano za pomocą szerokątowej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (wide angle X-ray diffraction - WAXS, rys. 1-3), spektroskopii w podczerwienii (FT-IR, rys. 4, 5) i spektroskopii Ramana (rys. 6). Dyfraktogramy analizowano metodą Hindeleha i Johnsona, przy użyciu programu komputerowego "Optifit" wykorzystującego metodę Rosenbrocka. Na podstawie widm FT-IR potwierdzono, że w wyniku hydrolizy włókien DBCH następuje przemiana w KCH, a podstawowa budowa chemiczna powstałej makrocząsteczki chityny nie ulega zmianie.
20
Content available remote Soft Condensed Matter Experiments Using Synchrotron Radiation
EN
The intense and well-collimated X-ray beams that can be generated by using synchrotron radiation have had a major impact on polymer science in the last decade. We give here a brief overview of the opportunities for polymer scientists when using such devices, and describe some experiments that have been performed. In addition, the advantage of having better access to this resource by operating a 'national' beam line at a larger institute will be discussed.
PL
Zastosowanie doskonale skolimowanych wiązek promieniowania rentgenowskiego o olbrzymim natężeniu, wytwarzanych przez źródła synchrotronowe, miało w ostatniej dekadzie bardzo istotny wpływ na rozwój nauki o polimerach. W artykule przedstawiono krótki przegląd możliwości, jakie stwarza naukowcom zajmującym się badaniami polimerów zastosowanie tych urządzeń oraz opisano kilka przeprowadzonych eksperymentów. Na przykładzie Europejskiego Ośrodka Synchrotronowego (ESRF) przedyskutowano korzyści w dostępie do promieniowania synchrotronowego, wynikające z posiadania przez poszczególne kraje odpowiedniej aparatury w "narodowych " stacji badawczych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.