Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ wielkości luzu w mechanizmie różnicowym na jego sprawność mechaniczną
EN
In this works the author discusses research on the impact that clearance size in central differential has on his mechanical efficiency . After the analysis of the research results, the author presented lack of linear correlation between the size of clearance and the mechanical efficiency.
PL
Pojazdy samochodowe o napędzie na wszystkie koła ze stałym lub chwilowym podziałem momentu obrotowego charakteryzują się lepszą zdolnością do poruszania się w trudnym terenie czy też w różnorodnych warunkach drogowych z powodu podziału siły napędowej na przednią i tylną oś napędową. Polepszenie właściwości trakcyjnych pojazdów samochodowych od lat jest przedmiotem badań i rozważań w branży motoryzacyjnej, nie tylko z uwagi na większe możliwości samochodów, ale przede wszystkim z powodu zwiększenia bezpieczeństwa. Moment obrotowy przeniesiony przez mechanizm różnicowy na oś napędową, której koła znajdą się na nawierzchni o mniejszym współczynniku przyczepności, może być przyczyną utraty kontroli nad pojazdem. Szczególnie przy dużych prędkościach. Przedmiotem pracy są badania wpływu sprawności centralnego mechanizmu różnicowego na dystrybucję momentu obrotowego poszczególnych osi napędowych. Badania przeprowadzone zostały na międzyosiowym mechanizmie różnicowym stosowanym w skrzynce rozdzielczej 6-cio biegowej manualnej skrzyni biegów. Na podstawie dokonanej analizy wyników badań przedstawiono wpływ wielkości luzu pomiędzy czopem satelitów a średnicą otworów pod czopy satelitów w obudowie mechanizmu na wartość wyjściowego momentu obrotowego z mechanizmu różnicowego, a tym samym na jego sprawność oraz wykazano brak jednoznacznej, liniowej zależności pomiędzy sprawnością mechaniczną, a wartością wskaźnika dystrybucji momentu obrotowego.
EN
All-wheel-drive vehicles with a constant or momentary torque distribution have a better ability to drive in difficult ground or in a variety of road conditions due to distribute torque on the front and rear drive axles. Improving the traction properties of motor vehicles has been a subject of research and consideration in the automotive industry for years, not only because of the greater possibilities of vehicles, but primarily because of increased safety. The torque distributed by the differential to the drive axle, whose wheels are on a surface with a lower adhesion, can cause loss of control of the vehicle. Especially at high speeds. The subject of the research work is the mechanical efficiency effect of the center differential to distribute torque of each axis drive. The research were conducted on an center differential used in a six-speed manual gear box. Based on the analysis of the test results shows the influence of the clearance size between the RH pinions pilots and their pocket in case body to the out-put torque from the differential and thus its mechanical efficiency. Test result analysis shows also the lack of clear, linear correlation between the mechanical efficiency and the value of the torque distribution ratio.
3
Content available remote Występowanie zjawiska zmęczenia w przekładniach zębatych
EN
The article describes the basic information about fatigue strength on toothed gear and the methodology for calculating the strength of toothed gear.
EN
This paper describes the process for research impact of changes of geometric components central differential QP12 to improve traction properties passenger car through the more efficient distribution ratio of torque to each axle.
EN
Land reclamation and use are planned, designed and implemented at all stages of industrial activity. The mining entrepreneur in each phase of their business (planning, operation and decommissioning) develop documentation containing elements of land reclamation. The documents are verified by various authorities, including mayors and directors of the regional mining authorities. In the field of land reclamationdecisions are issued and they are the result of interaction of these authorities. Proper cooperation depends on the quality of the developed and submitted documents. The result of this cooperation is the restoration by the entrepreneur the utility value of land devastated and degraded by mining activities.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9272--9277, CD3
PL
Przedmiotem artykułu jest sposób poprawy stosunku podziału momentu obrotowego na poszczególne osie napędowe w mechanizmie różnicowym QP1. Na podstawie dokonanej analizy wyników badań wykazano znaczący wpływ wielkości luzu pomiędzy czopem satelitów a średnicą otworów pod czopy satelitów w obudowie mechanizmu na wartość współczynnika dystrybucji momentu obrotowego.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9263--9271, CD3
PL
Przedmiotem pracy jest analiza wielkości luzu w międzyosiowym mechanizmie różnicowym typu Torsen na wartość wskaźników dystrybucji momentu obrotowego. Badania przedstawiają wpływ zmian wymiarowokształtowych poszczególnych elementów składowych mechanizmu różnicowego na efektywność jego działania. Wykazano, że zwiększenie luzu pomiędzy satelitami LH, a ich gniazdami w korpusie znacznie wpływają na wzrost wartości TDR 1 oraz TDR 3, natomiast ma niewielki wpływ na TDR 2 i TDR 4.
PL
Pod pretekstem budowy stawów rybnych podejmowana jest niekoncesjonowana eksploatacja kruszywa naturalnego. Zjawiska tego nie udało się zadowalająco uregulować ani przepisami Prawa geologicznego i górniczego, ani przepisami Prawa wodnego i budowlanego, m. in. z powodu niezdefiniowania pojęcia "rybny staw hodowlany" i nieokreślenia warunków naturalnych, w jakich może on być zbudowany. W pracy określono istotne elementy konstrukcyjne rybnego stawu hodowlanego w Polsce, interpretację administracyjno-prawną wniosków inwestycyjnych i koszty administracyjne do etapu pozwolenia na budowę, a także skutki luk prawnych dla gospodarki zasobami mineralnymi i rynku kruszyw naturalnych.
EN
IIIegal strip mining of aggregates is undertaken under the pretext of building fish farming ponds and without mining concession. Present geological and mining law, water law, and construction law do not regulate this problem satisfactorily, because definition of fish farming pond was not introduced there yet as well as natural conditions determining its construction are not commonly known. The article reviews essential elements of the construction, gives administrative payments and current interpretation of existing law by administration when issuing building and water permits as well as discusses the results of present state of art for mineral resource management and the market of aggregate.
PL
Opisano przebieg uruchomienia wielkiego pieca A Huty Szczecin S.A. po 4,5-mięsięcznym postoju. Nagrzewnice po tym okresie były całkowicie schłodzone. Huta Szczecin nie posiada doprowadzenia gazu ziemnego, dlatego rozruch prowadzono na zimnym dmuchu.
EN
Course of starting A blast furnace in Szczecin steelworks SA after standstill of four and half months has been described. After thie period hot blast stoves became cold. Szczecin is not provided with natural gas feed therefore cold-blast starting was performed.
PL
Dokonano oceny wpływu prędkości gazu, ilości pyłu w gazie, wielkości cząstek pyłu i wielkości kawałków złoża na opory przepływu niosącego pył i ilości pyłu zatrzymanego w złożach kawałkowych. Sformułowano jednowymiarowy model matematyczny przepływu dwufazowego (gaz + pły) poprzez złoże kawałkowe. Obliczono ilość pyłu ,,statycznego" (osadzonego na kawałkach złoża) i pyłu ,,dynamicznego" (przemieszczającego się w przestrzeniach międzykawałkowych), z otrzymanej w wyniku eksperymentów całkowitej ilości pyłtu zatrzymanego w złożu. Zdefiniowano i obliczono wartości oporów spowodowanych przez siły międzyfazowe.
EN
Gas - powder two pase flow in packed beds was in investigated and the results were presented in this paper. The experimental system, in which the glass power and air gas were injected into lower part of the packed bed let to estimate the influence of gas velocity, powder feed rate, powder and packed particles diameter on pressure loss and total hold up of powder in packed bed. On the base of the experimental results, one dimensional mathematical model for gas - powder two phase flow in packed bed was developed.
PL
Artykuł jest podsumowaniem działań i osiagnięć zespołu pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu zajmujących się tematyką metalurgii żelaza w ostatnim trzydziestoleciu. Przedstawiono prace naukowo-badawcze z zakresu przygotowania wsadu żelazodajnego, procesu i konstrukcji wielkiego pieca. Na uwagę zasługują prace związane z modelowaniem procesów metalurgicznych.
EN
Activities and progress of workers team of Materials Technology, Metallurgy and Transportation Department concerned with ferrous metallurgy problems during last thirty years are summarized. Research and development works including preparation of ironbearing charge, blast-furnace process and blast-furnace structure are presented. Works relative to simulation of metallurgical processes are recommendable.
13
Content available remote Nowoczesne metody badań geofizycznych dla potrzeb górnictwa naftowego
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan techniki geofizycznej w poszukiwaniach naftowych w Polsce i scharakteryzowano nowe możliwości pomiarowo-metodyczne i interpretacyjne w badaniach sejsmicznych i w badaniach geofizyki wiertniczej. Niektóre możliwości interpretacyjne i rezultaty pomiarowe zilustrowano przykładami zdjęć sejsmicznych trójwymiarowych (3D).
EN
The paper presents state-of-art of geophysical hydrocarbon prospecting in Poland. There have been outlined some new options for methodology of seismic and well-logging surveys and interpretation of results. A couple of examples for 3D seismic imaging have illustrated the new possibilities of surveying and interpretation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.