Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Klasyfikacja imperfekcji cieplnych systemu ETICS
PL
W artykule przedstawiono problematykę występowania imperfekcji strukturalnych złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych. Analiza ilościowa nieprawidłowości, bazująca na badaniach in situ, którą przeprowadziłem, umożliwiła zaproponowanie klasyfikacji imperfekcji cieplnych systemu ETICS w postaci defektów i dyslokacji cieplnych, także z niekontrolowaną infiltracją powietrza. Znajomość charakterystycznych wielkości, które je opisują, pozwala na powiązanie ich z rzeczywistą izolacyjnością termiczną ścian zewnętrznych.
EN
The article dealsn with the issues related to the occurrence of structural imperfections of complex wall insulation systems. The aim of the work is to determine the influence of ETICS imperfections on the thermal protection condition of external walls. Additionally, a classification of thermal defects and dislocations,which constitute an irregularity in the implementation of ETICS systems, along with uncontrolled air infiltration occurring in selected cases, was proposed. The knowledge of the characteristic quantities describing them allows to correlate them with the actual thermal insulation of external walls.
2
Content available remote Detekcja defektów cieplnych systemu ETICS w warunkach quasi-stacjonarnych
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań rozkładu temperatury na powierzchni ściany zewnętrznej z imperfekcjami systemu ETICS, prowadzonych w quasi-stacjonarnych warunkach pomiarowych. Badania wykazały zmianę rozkładu temperatury w obrębie defektów cieplnych o zróżnicowanych szerokościach oraz nieznaczny wpływ występującej dyslokacji cieplnej. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność prowadzenia dalszych pomiarów w warunkach rzeczywistych.
EN
The article presents preliminary results of tests of temperature distribution on the surface of an external wall with imperfections of the ETICS system, carried out in quasi-stationary measurement conditions. The research showed a change in the temperature distribution within thermal defects of different widths and a slight influence of the occurring thermal dislocation. The obtained results indicate the necessity to conduct further measurements in real conditions.
PL
W celu określenia wpływu wzajemnego połączenia zróżnicowanych izolacji cieplnych w systmie ETICS na stan ochrony cieplno-wilgotnościowej zrealizowano badania w skali laboratoryjnej.
EN
In order to determine the influence of the mutual connection of different thermal insulations in the ETICS system on the condition of thermal and humidity protection, laboratory scale tests were carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych ścian zewnętrznych ocieplonych styropianem z dodatkową barierą ogniową w postaci wełny mineralnej. Założono dwa rodzaje warstwy konstrukcyjnej, wykonanej w postaci monolitycznej żelbetowej i z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego. W wyniku obliczeń otrzymano rozkłady temperatury w przekroju ściany, z wyznaczeniem charakterystycznych wartości w miejscach szczególnych. Dla przyjętych założeń wykazano nieznaczne zróżnicowanie temperatury na wewnętrznej powierzchni ściany oraz duże wartości czynnika temperaturowego fRsi.
EN
The article presents the results of numerical calculations of external walls insulated with polystyrene with an additional fire barrier in the form of mineral wool. Two types of construction layer were established, made of monolithic reinforced concrete and autoclaved aerated concrete blocks.As a result of the calculations, temperature distributions in the cross-section of the wall were obtained, with their characteristic values in specific places. For the assumptions made, a slight temperature variation on the inner surface of the wall and high values of the temperature factor fRsi were demonstrated.
PL
Przedmiotem artykułu jest transport wilgoci w ścianach z ociepleniem ETICS na styku zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych. Autor analizuje przyczyny stosowania różnorodnych materiałów izolacyjnych, a następnie wyjaśnia, jak przebiega transport wilgoci w sąsiadujących materiałach termoizolacyjnych w obrębie ich połączenia i jaki wywiera wpływ na lokalne zmiany zawilgocenia materiału konstrukcyjnego oraz warstwy zbrojącej. Obliczenia symulacyjne wykonuje za pomocą programu WUFI 2-D.
EN
The subject of the article is the transport of moisture in walls with ETICS insulation between various thermal insulation materials. The author analyzes the reasons for the use of various insulation materials, and then explains the mechanism of moisture transport in adjacent thermal insulation materials within their connection and its impact on the local changes in the moisture content of the construction material and the reinforcing layer. Simulation calculations are performed using the WUFI 2-D program.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów rozkładu temperatury w ścianie zewnętrznej ocieplonej systemem ETICS, w której zastosowano izolację termiczną w postaci styropianu z dodatkowym poziomym pasem wełny mineralnej. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych przy oddziaływaniu wysokiej symulowanej temperatury powietrza zewnętrznego, stanowiącej istotne zagadnienie związane z ochroną cieplną budynków w okresie letnim.
EN
The article presents selected results of measurements of temperature distribution in an external wall insulated with the ETICS system, in which thermal insulation in the form of polystyrene with an additional horizontal strip of mineral wool was used. The tests were carried out in laboratory conditions under the influence of high simulated outside air temperature, which is an important issue related to thermal protection of buildings in the summer.
8
Content available remote Badania cieplno-wilgotnościowe systemu ETICS z barierą ogniową
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań cieplno-wilgotnościowych ściany zewnętrznej ze złożonym systemem ociepleń ETICS. Izolacja termiczna wykonana ze styropianu zawierała dodatkowe elementy stanowiące barierę ogniochronną. Zostały one wykonane w postaci poziomego pasa wełny mineralnej na całej szerokości ściany i dodatkowych pasów nad otworami. Badania laboratoryjne wg ETAG 004, w postaci cykli cieplno-wilgotnościowych, stanowiły podstawę do oceny stanu technicznego warstw wykończeniowych, w postaci czterech zróżnicowanych tynków zewnętrznych.
EN
The article presents selected results of thermo-humidity tests of the external wall with a complex ETICS insulation system. Thermal insulation was made in the form of expanded polystyrene, along with a horizontal strip of mineral wool and its additional bands over the windows, which are fire barriers. Laboratory tests according to ETAG 004 in the form of hygrothermal cycles constituted the basis for assessing the technical condition of the finishing layers in the form of four different external renders.
9
Content available remote Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym
PL
W artykule przedstawiona została analiza sposobu połączenia ściany zewnętrznej ze ścianą fundamentową i podłogą na gruncie pod kątem minimalizacji strat ciepła dla wybranych detali architektonicznych połączeń elementów. Analiza uwzględniać będzie ścianę zewnętrzną ocieploną systemem ETICS i ścianę przyziemia wykonaną z betonu komórkowego w trzech wariantach bez ocieplenia, z ociepleniem oraz z pustakiem cokołowym.Uzyskane wyniki otrzymano na podstawie obliczeń w programie numerycznym Therm. Dokonano analizy uzyskanych wyników w aspekcie wartości liniowych współczynników przenikania ciepła oraz temperatur na wewnętrznych powierzchniach przegrody.
EN
The article presents the analysis of the method of connecting the external wall with the foundation wall and the floor on the ground in terms of minimizing heat loss for selected architectural details of element connections. The analysis will take into account the external wall insulated with the use of ETICS system and the basement wall made of cellular concrete in three variants: without insulation, with insulation and with a hollow blocks.The results were obtained on the basis of calculations in the Therm numerical program. The obtained results were analysed in terms of the linear heat transfer coefficients values and temperatures on the internal surfaces of the partition.
10
Content available remote Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego
PL
W artykule omówiono specyfikę polistyrenu z dodatkami atermicznymi oraz zaprezentowano wyniki badań na odkształcanie się styropianu białego i grafitowego.
EN
The paper discusses the specificity of polystyrene with athermal additives and presents the results of tests on the deformation of white and graphite polystyrene foam.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia wpływu symulowanego natężenia promieniowania słonecznego na rozkład temperatury powierzchni polistyrenów EPS. Polistyreny z dodatkami atermicznymi charakteryzują się nie tylko odmiennymi właściwościami w stosunku do typowych polistyrenów spienionych, ale także inną barwą. Ma to wpływ na absorpcję promieniowania słonecznego i wielkość temperatury powierzchni materiału. Wobec powyższego przeprowadzono pomiary laboratoryjne wpływu natężenia symulowanego promieniowania słonecznego na rozkład temperatury powierzchni polistyrenów z dodatkami atermicznymi. Badaniom poddano dwa rodzaje polistyrenów grafitowych, polistyren biały oraz polistyren zespolony (grafitowy z zewnętrzną warstwą białego EPS).
12
Content available remote Uszkodzenia tynków zewnętrznych
PL
W artykule omówiono czynniki wpływające na uszkodzenia tynków ścian zewnętrznych ocieplonych systemem ETICS. Nieprawidłowości związane z wykonaniem warstwy wierzchniej systemu szybko się uwidaczniają, obniżając estetykę elewacji i wpływają w zróżnicowanym stopniu na sukcesywne obniżanie funkcjonalności i trwałości całego systemu ociepleniowego.
EN
This article presents the factors affecting damage to plasters of external walls with ETICS system. Irregularities related to the surface layer of the system are most quickly visible, reducing the aesthetics of the facade and affect the gradual reduction of the functionality and durability of the entire insulation system.
PL
W artykule opisano wpływ uszkodzeń tarasu na zawilgocenie ścian zewnętrznych. Przeprowadzone pomiary zawilgocenia poszczególnych fragmentów ściany zewnętrznej wykonanej z cegły ceramicznej wykazały zróżnicowanie ich wartości w zależności od lokalizacji. Pomierzona wilgotność masowa została wykorzystana do wykonania symulacji obliczeniowych zmiany zawilgocenia ściany w czasie, zrealizowanych w programie WUFI.
EN
The article describes problems related to the influence of terrace damage on the moisture dampness of external walls. Conducted measurements of moisture of individual fragments of the external wall made of ceramic bricks showed variation in their value depending on the location. Measured mass moisture were used to perform computational simulations of the moisture change of the wall over time, carried out in the WUFI program.
14
Content available remote Destrukcja polistyrenu spienionego z dodatkami atermicznymi
PL
W artykule opisano problemy związane z wykonaniem ocieplenia w systemie ETICS z wykorzystaniem izolacji termicznej z szarego polistyrenu spienionego. Ze względu na charakterystykę materiałową polistyrenów z dodatkami atermicznymi, oddziaływanie promieniowania słonecznego może powodować nieodwracalną destrukcję termoizolacji w trakcie prowadzenia prac ociepleniowych.
EN
This article describes issues related to the implementation of insulation using thermal insulation ETICS gray expanded polystyrene (EPS). Due to the material characteristics of the polystyrenes with infrared reflective filler the impact of solar radiation can cause irreparable destruction of insulation boards during instalation.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny uszkodzeń płyt styropianowych w trakcie realizacji robót ociepleniowych. Autor prezentuje także wyniki badań dotyczących określenia rozkładu temperatury na powierzchni płyt styropianu grafitowego w zróżnicowanych warunkach środowiska zewnętrznego.
EN
The article presents the causes of damage to styrofoam panels during the execution of thermal upgrade work. The author also shows results of tests concerning the determination of temperature distribution on the surface of graphite styrofoam panels under various ambient environment conditions.
16
Content available remote Uszkodzenia styropianu grafitowego w systemach ociepleń ETICS
PL
Artykuł stanowi omówienie uszkodzeń poliestru grafitowego stosowanego do ociepleń w systemie ETICS pod wpływem nadmiernej ekspozycji na wysoką temperaturę spowodowaną wyeksponowaniem na działanie promieni słonecznych. Autor prezentuje rozmaitego rodzaju uszkodzenia elewacji pod wpływem przegrzania, takie jak nadtopienie styropianu grafitowego, skurcz płyt polistyrenów prowadzący do rozwarstwienia powierzchni płyt i do powstawania szczelin, odkształcenia płyt powodujące deformację powierzchni ściany, odklejanie się bloczków styropianu. Zwraca uwagę na konieczność należytej dbałości i staranności podczas procesu układania tego typu ociepleń.
EN
The article is a discussion of the damage to graphite-based polyester used for thermal insulation of ETICS systems under the influence of excess exposure to high temperatures caused by exposure to sunlight. The author presents diverse kinds of damage to facades due to overheating, such as styrofoam melting, the contraction of polystyrene panels leading th delamination of panel surfaces and the emergence of cracks, deformation of panels causing the deformation of wali surfaces and the peeling off of styrofoam blocks. Noted is the necessity of suitable care and diligence during the process of application of such thermal insulation systems.
17
Content available remote Termomodernizacja zabytkowego budynku szkolnego
PL
Przedmiotem artykutu jest omówienie modelowej modernizacji zabytkowego budynku szkolnego mającej na celu poprawę parametrów użytkowych tego budynku oraz zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie zima i chłodzenie latem. Przedstawiono parametry techniczne budynku oraz cel i zakres planowanej modernizacji. Przedstawiono także zastosowane systemy izolacji i ocieplenia ścian oraz okna i system wentylacji.
EN
The article is concerned with a model upgrade of a historie school building, aimed at the improvement of the usable parameters of this building and the reduction of consumption of energy for heating in the winter and cooling in the summer. The technical parameters of the building are presented, as well as the purpose and scope of the planned upgrade. Additionally, presented were the utilised wali insulation systems as well as the windows and the ventilation system.
18
Content available remote Rodzaje okładzin w systemach elewacji wentylowanych
PL
Przedmiotem artykułu są okładziny stosowane w wentylowanych systemach elewacji. Zawiera on charakterystykę okładzin z różnorodnych materiałów, takich jak płyty włókno-ceramiczne, okładziny z płyt HPL, z metalu oraz z kamienia. Autorzy wspominają także o betonie architektonicznym znajdującym zastosowanie w elewacjach, których powierzchnie muszą przybrać nietypową formę oraz o okładzinie ceramicznej służącej do wykańczania nietypowych detali architektonicznych.
EN
The subject of the article are coverings utilised in ventilated facade systems. It includes a description of coverings of diverse materials, such as fibre-ceramic panels, HPL panel coverings, metal and stone coverings. The authors also mention architectural concrete utilised for facades, the outer surfaces of which must have unique forms, and ceramic coverings used as finishing for atypical architectural details.
PL
Artykuł omawia zasady wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, w tym odbiorów robót zanikających i międzyfazowych. Następnie wymieniono przykładowe uszkodzenia fasad zielonych, elewacji wentylowanych z płytami gresowymi, elewacji z kompozytów akrylowych, a także betonowych płyt elewacyjnych.
EN
The article discusses the rules of execution and commissioning of ventilated facades, including the acceptance proceedings of works that are covered up and works between phases. Then, example damage to green facades, ventilated facades with stoneware panels, facades of composite acrylic materiał as well as concrete facade panels.
20
Content available remote Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
PL
W artykule autorzy zaprezentowali najbardziej innowacyjne i oryginalne rodzaje fasad: fotowoltaiczne, szklane, zielone i multimedialne. Omówili sposoby ich mocowania. Wymienili zalety ich zastosowania.
EN
In the article, the authors describe the most innovative and original types of facades: photovoltaic, glass, green and multimedia. The modes of their fixing are described, and the advantages from their use listed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.