Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szpitale
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł ma charakter poglądowy i prezentuje potencjał twórczy pracy architekta w projektowaniu przestrzeni obiektów ochrony zdrowia z uwzględnieniem wpływu jego działań twórczych na system opieki medycznej. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na modele funkcjonowania opieki medycznej w Polsce oraz powiązanie ich z istotnymi aspektami projektowania obiektów ochrony zdrowia, takimi jak np. komfort klimatyczny.
EN
The article presents an overview of the architect’s creative potential in designing space of healthcare facilities. It, furthermore, analyses the influence of architectural designing on the healthcare system. The study aims to present the operating models of healthcare facilities in Poland and their interrelations with significant criteria recommended in designing healthcare facilities, such as e.g. thermal comfort.
PL
Obiekty służby zdrowia mają wysokie wymagania sanitarno-higieniczne. Podczas modernizacji oddziałów szpitalnych należy dążyć do wykonania skutecznej instalacji wentylacyjnej z zachowaniem zasad podziału na strefy i doborem rozwiązań ekonomicznych podczas eksploatacji.
PL
Zmiany zachodzące w organizacjach sektora ochrony zdrowia i w jego otoczeniu zwiększają zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą zarządzania tymi organizacjami oraz zarządzania w tych organizacjach. To pociąga za sobą konieczność stosowania odpowiednich metod i narzędzi zarządzania, a tym samym bycia organizacją uczącą się. W niniejszym opracowaniu – w wyniku przeprowadzonych badań terenowych – dokonano oceny stopnia stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością usług zdrowotnych w wybranych podmiotach leczniczych mających siedzibę w województwie śląskim. Zastosowano case study. Wyniki badań wskazują, że stopień znajomości i stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością w badanych szpitalach nie jest wysoki.
EN
Changes occurring in organizations in the healthcare sector and in its environment increase the need for knowledge regarding the management of these organizations and management in those organisations. This entails the need to apply appropriate methods and management tools, and thus to be a learning organization. In this study – as a result of field research – an assessment was made of the degree of application of methods and tools for quality management of health services in selected medical entities located in the Silesia Province. Case study was applied. The results indicate that there is not a high level of knowledge and use of methods and tools of quality management in researched hospitals.
PL
Zastosowanie pojazdów autonomicznych w transporcie pacjentów na krótkim dystansie jest wdrażane w niemieckim szpitalu Charité, mieszczącym się w Berlinie. To jeden z największych szpitali w Europie, prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Humboldtów w Berlinie i Wolny Uniwersytet Berliński.
PL
Podsumowując należy stwierdzić, iż podjęcie przez polskie podmioty lecznicze próby realizacji założeń tzw. dyrektywy fałszywkowej może skutkować zarówno wsparciem procesu leczenia i większym bezpieczeństwem pacjenta, ale również poprawą efektywności wybranych wewnątrzszpitalnych procesów logistycznych. Zastosowanie standardowych kodów kreskowych i zmiany w systemach teleinformatycznych pozwolą na uzyskanie wyższego poziomu bezpieczeństwa pacjenta, przy jednoczesnej racjonalizacji wybranych procesów szpitalnych. Badania wykazują jednak, że dzięki zastosowaniu sprawdzonych w innych branżach rozwiązań i nowoczesnych technologii możliwe jest osiągnięcie daleko idących korzyści finansowych. Racjonalizacja kosztów za pomocą dostępnych metod i narzędzi może przyczynić się do lepszej efektywności ekonomicznej realizowanych procesów, a dodatkowo poprawić bezpieczeństwo pacjenta.
PL
W celu zbadania warunków akustycznych panujących na oddziałach szpitalnych Laboratorium Hałasu i Wibracji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu wykonało pomiary poziomu dźwięku w wybranych szpitalach powiatowych na terenie województwa podkarpackiego Przebadano 26 sal chorych, w czterech szpitalach, w porze dziennej i porze nocnej. Stwierdzono, ze można zidentyfikować trzy zasadnicze grupy źródeł hałasu. Do pierwszej należy zaliczyć przede wszystkim czynności i komunikację słowną samego personelu medycznego. Druga grupa źródeł z wiązana jest z wyposażeniem technicznym budynków szpitali (windy, klimatyzacja, drzwi do pomieszczeń), a trzecią grupę stanowi infrastruktura otoczenia ( parkingi, drogi). W rezultacie oceny warunków akustycznych, dokonanej na podstawie wyników badań i wymagań PN-87/B- 02151/03 stwierdzono, ze w 58% przebadanych sal chorych występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. Zdaniem autorów są pewne możliwości (organizacyjne i techniczne) niewymagające istotnych nakładów finansowych, które mogą poprawić warunki akustyczne panujące w salach chorych.
EN
To gather data on acoustic conditions in wards, sound levels were measured in selected health care facilities in the Podkarpackie voievodeship. In total, 26 wards in 4 hospitals were examined in day and night-time. On this basis, three main groups of noise sources were identified: (a) activities and verbal communication of medical staff in the course of the routine work, and (b) technical equipment of hospital buildings (lifts.air-conditioning, doors) and (c) the surrounding infrastructure (car parts, roads) An acoustic assessment based on tests and the requirements of Standard PN-87/B-02151/02 showed that limit values were exceeded in 58% of the examined wards. In the opinion of the Noise and Vibratron Laboratory in Tarnobrzeg, there are some low- and no-cost organisational and technical ways to improve acoustic conditions in hospital wards.
PL
Nowoczesne, nowo powstające lub modernizowane obiekty służby zdrowia muszą być wyposażone w systemy wentylacji i klimatyzacji zapewniające oczekiwany wysoki standard w zakresie komfortu cieplnego, jakości i czystości powietrza. Z powodu braku odpowiednich krajowych wytycznych lub norm dotyczących tego zagadnienia projektanci systemów korzystają z dokumentów zagranicznych lub polskich nieaktualnych wytycznych powstałych w 1984 roku. W 2016 roku powstał projekt wytycznych oparty na doświadczeniach krajowych, ale technologicznie odpowiadający poziomowi światowej, nowoczesnej techniki wentylacyjnej. Zamieszczono w nich m.in. założenia do projektowania i wykonania systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach służby zdrowia o różnych wymaganiach w zakresie czystości powietrza, z tego względu dzieląc je na cztery kategorie. Zaproponowano wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy), warunki odbioru instalacji i zalecenia dotyczące ich eksploatacji.
EN
Recent or modernized health care facilities must be equipped with suitable ventilation and air conditioning systems, to provide the high standard of thermal comfort, quality and cleanliness of the interior air. Due to the fact, that there is not any relevant national guidelines or standards on this issue, designers of such systems use the foreign regulations or the Polish outdated guide-lines created in 1984. In 2016, a draft of new guidelines for Poland was established. It is mostly based on practical experience of its initiators, but technically equivalent to the world’s latest ventilation and air conditioning tendencies described in international guidelines and regulations. These set include technical assumptions of the design and construction of ventilation and air conditioning systems in public health care services, meeting the requirements of cleanliness of the indoor air in particular spaces and rooms, dividing them into four categories. The document suggests requirements for the project documentation content (construction project, executive and post-completion), assembling, commissioning and recommendations for preventive maintenance of ventilation and air conditioning systems.
EN
Objective. The aim of this study was to analyze the attitudes and conduct of hospital cleaning staff regarding cleaning and hand hygiene. Methods. In May and June 2014, the cleaning staff of Elazig Training and Research Hospital participated in this descriptive research. Data was collected by a survey prepared by the researchers. The SPSS program was used to analyze the data. Results. Of the participants, 70.3% of them were male and their mean age was 38.69 ± 6.61. The percentage of those hand washing before starting work was 29.8% for primary school graduates or those with lower education. For those with higher levels of education, the percentage was 68.2% (p < 0.001). The percentage of participants who wash their hands after work was 54.3% for primary school graduates and those with lower levels of education. For those with a higher level of education, the percentage was 84.1% (p < 0.001). The participants’ use of personal protective equipment during work was that 97.8% of them used gloves, 39.9% bonnets and 56.5% medical masks. Conclusions. The attitudes and conduct of the cleaning staff are not sufficiently hygienic. These employees need training before and throughout their employment.
PL
Celem pracy jest przedstawienie i ocena kolonizacji sieci wody ciepłej szpitali i obiektów użyteczności publicznej bakteriami Legionella sp. na terenie powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla w latach 2010–2013. Do oceny wykorzystano wyniki badań wody ciepłej uzyskane w ramach nadzoru realizowanego w tym zakresie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu. Uzyskane wyniki badań z lat 2010-2013 wyraźnie wskazują na skolonizowanie bakteriami Legionella sp. instalacji ciepłej wody użytkowej na poziomie średnim i wysokim. W ocenianych sieciach ciepłej wody były znaczące przekroczenia liczby bakterii Legionella sp. Łącznie zbadano 28 próbki wody ciepłej, w 12 spośród nich wykryto ponadnormatywną liczbę bakterii Legionella sp. (tj. powyżej 100 j.t.k. w 100 ml wody), co stanowiło 43% przebadanych próbek. Próbki do badań pobrano z instalacji wodociągowej z następujących miejsc: kotłownia – wpływ do podgrzewacza, kotłownia – wypływ z podgrzewacza, kran w łazienkach dla pacjentów z oddziałów, na których przebywają osoby należące do grupy podwyższonego ryzyka (onkologia, intensywna opieka medyczna). Punkty pobierania próbek obejmowały także urządzenia wytwarzające aerozol wodno–powietrzny (jacuzzi). Pobór wody poprzedzało badanie temperatury wody. Aby spowodować zmniejszenie ich koncentracji zostały przeprowadzone procesy dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej. Najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji chemicznej było chlorowanie.Po przeprowadzonych działaniach naprawczych uzyskano wymaganą jakość ciepłej wody w ocenianych obiektach.
EN
Objectives of the work, assessment of hot water network colonization in hospitals and public buildings in the area of Przemyśl and ditrict of Przemyśl in years 2010-2013. The assessement was carried out in years 2010-2013 on the basis of hot water tests for the presence of Legionlla sp. bacteria. The research results from years 2010-2013 indicate explicitly hot water network colonization by bacteria, at medium and high level. In examined hot water, the ammount of Legionella bacteria was considerably exceeded. 28 hot water samples were examined and in 12 of them, which constitute 43% of the total number, oversized number of bacteria was found (above 100 units in 100 ml of water). Test samples were taken from water supply system of the following locations: boiler room - the inflow to the heater, boiler room - outflow from the heater, faucet in the bathroom for patients from wards where there are persons belonging to group at increased risk (oncology, intensive care). Test sampling points also included devices producing water-air aerosol (Jacuzzi). Water sampling was preceded by a test of water temperature. To cause a decrease in their concentration disinfection processes of domestic hot water installation were carried out. The most common method of chemical water disinfection was chlorination. After corrective action required hot water quality in inspected objects was achieved.
PL
W publikacji poruszono temat niuansów technologicznych dotyczących sposobów zapewnienia wysoko wydajnej klimatyzacji pomieszczeń szpitalnych (począwszy od sal operacyjnych, poprzez izby chorych, laboratoria i gabinety lekarskie, aż po pomieszczenia gospodarcze, zaplecze magazynów oraz miejsca usuwania odpadów).
11
Content available remote Finansowanie zewnętrzne kluczowe dla rozwoju rynku diagnostyki obrazowej w Polsce
PL
Według szacunków firmy PMR w 2012 r. rynek diagnostyki obrazowej, rozumiany jako wartość sprzedanego sprzętu, osiągnął wartość około 880 mln zł. W latach 2012-2014 sprzedaż w analizowanym segmencie będzie rosła średnio o 14% rocznie, wynika z raportu PMR „Rynek diagnostyki obrazowej w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014”. Głównymi motorami wzrostu będą zwiększenie inwestycji w sektorze prywatnym, fundusze europejskie (z wyjątkiem 2014 r., kiedy to skończy się kolejna ich transza), jak również coraz większy nacisk na prewencję w polityce zdrowotnej państwa. W 2013 r. wartość rynku diagnostyki obrazowej, według naszych prognoz, przekroczy 1 mld zł.
PL
W kwietniu 2011 roku pojawiła się wersja końcowa propozycji normy europejskiej dotyczącej klimatyzacji i wentylacji w obiektach służby zdrowia. Mimo toczących się jeszcze dyskusji nad jej wprowadzeniem, ze względu na brak jakichkolwiek krajowych wytycznych i norm dotyczących projektowania instalacji klimatyzacji i wentylacji odpowiadających nowoczesnym ich rozwiązaniom stosowanym coraz powszechniej w Polsce, wydaje się, że warto zapoznać się z zawartymi w tym dokumencie informacjami. Propozycja normy europejskiej jest w dużej mierze oparta na normie niemieckiej z 2008 roku, która w praktyce w Polsce jest często stosowana do projektowania oraz w trakcie odbiorów klimatyzacji w szpitalach, a szczególnie w salach i blokach operacyjnych. A zatem zawarte w artykule informacje mogą przydać się także osobom mającym do czynienia z wymaganiami niemieckimi w tej dziedzinie
EN
The final project of the European Standard for air conditioning and ventilation in hospitals has been released in April 2011. Because of the lack of any national standards on such modern systems designing in Poland, it is worth to get familiar with this document, despite of discussions abou1 this project still going on. The document is mainly based on the German Standard from 200B, very often used in Poland during designing and commissioning of air conditioning systems in hospitals. Therefore the information included in this paper may be useful also for specialists who have to meet German requirements in this matter
PL
W części drugiej artykułu omówiono poszczególne stopnie filtracji strony nawiewnej instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz strony wywiewnej. Zaproponowano zastosowanie określonego stopnia filtracji powietrza w zależności od przeznaczenia pomieszczenia służby zdrowia. Opisano ponadto: rozkład zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w przykładowej instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej sali operacyjnej oraz kryteria oceny stanu zanieczyszczenia filtrów. Z uwagi na zagrożenia występujące podczas wymiany filtrów powietrza instalacji szpitalnych omówiono również zagadnienie ochrony zdrowia personelu wykonującego te prace.
EN
The second part of the paper covers particular filtration levels of the air-supply outlet as well as air-exhaust outlet of the air-conditioning and ventilation fittings. A particular filtration level has been recommended depending on the purpose of the room at a given medical facility. Moreover, the following information has been provided: distribution of microbiological contamination in a reference air-conditioning and ventilation system in an operating room, including the assessment criteria for filter contamination. With respect to risks related to filter exchange of hospital systems, the question of health protection at workplace has also been discussed.
PL
Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Autor rozpatruje ważniejsze z tych wymagań odnoszących się do instalacji sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.
PL
Omówiono klasyfikację pomieszczeń i odbiorów w obiektach medycznych, sposoby i możliwości realizacji układów zasilania szpitali. Zwrócono uwagę na wymagania pewności i bezpieczeństwa zasilania pomieszczeń szpitalnych.
EN
The paper discusses room and load classification in medical objects, methods and possibilities of realization of supply systems for hospitals. An attention is focused on reliability and safety of supply of hospital rooms.
PL
Centrale wentylacyjne higieniczne odgrywają coraz większe znaczenie nie tylko w szpitalnictwie. Jednakże głównie w obiektach służby zdrowia rośnie potrzeba zagwarantowania czystego powietrza, ze względu na osoby w podeszłym wieku, mniej odporne immunologicznie na różnego rodzaju zarodki chorobotwórcze oraz na wymóg zachowania sterylnych warunków w salach operacyjnych. Autor zwraca uwagę na niektóre aspekty techniczne, jakim muszą sprostać takie centrale.
EN
We investigated all reported percutaneous exposure incidents (PEI) among staff from a large Australian hospital in the 3-year period, 2001–2003. There were a total of 373 PEI, of which 38.9% were needlestick injuries, 32.7% were cutaneous exposures and 28.4% sharps-related injuries. Nurses were the most commonly affected staff members, accounting for 63.5% of the total, followed by doctors (18.8%) and other staff (17.7%). Needlestick injuries were responsible for the majority of nurses’ PEI (44.7%). Sharps injuries constituted the major category for doctors (44.3%). Most needlestick injuries (67.6%) were caused by hollow-bore needles, while the majority of cutaneous exposures involved blood or serum (55.8%). Most sharps injures were caused by unknown devices (35.9%) or suture needles (34.9%). Overall, our investigation suggests that PEI is a considerable burden for health care workers in Australia. Further research is now required to determine the relationships, if any, between workers who suffer PEI and those who do not.
EN
We investigated the epidemiology of musculoskeletal symptoms (MSS) among a complete cross-section of 330 nurses from a large Korean hospital, by means of a questionnaire survey (response rate: 97.9%). The prevalence of MSS at any body site was 93.6%, with symptoms most commonly reported at the shoulder (74.5%), lower back (72.4%), neck (62.7%), lower legs (52.1%) and hand/wrist (46.7%). Logistic regression indicated that nurses who undertook manual handling of patients were 7.2 times as likely to report MSS (OR 7.2, 95%CI 1.2–42.3, P = .0275), while nurses suffering from periodic depression experienced a 3.3-fold MSS risk (OR 3.3, 95%CI 1.3–8.3, P = .0104). Overall, our study suggests that Korean nurses incur a very high MSS burden when compared internationally. A greater commitment is needed to improve physical conditions, occupational tasks and psychosocial work issues among nurses in this country.
20
EN
This paper examines the use of computing in hospitals and compares this with the use of computing in general practice. In the UK, virtually all GPs, i.e. doctors in primary care, use computers and computer-based records in their care of patients, whereas most doctors in hospitals do not [3, 25]. There are many reasons given for the lower use of computers in hospitals. It has been suggested that hospital medical activities are more complex than those in general practice and that there has been too little investment in hospital information and communication technology (ICT), two truisms. This paper examines and compares the different and contrasting theories that attempt to explain this phenomenum. The paper has relevance to (1) researchers wishing to migrate successful research from a 'research laboratory environment' such as in a medical school to a real-world setting in a hospital or a hospital clinic, (2) medical informatics researchers interested in investigating the problems of ICT implementations in hospitals, and (3) medical informatics practitioners involved in real-world hospital ICT developments.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.