Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nauki humanistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Możliwości wykorzystania nauk humanistycznych w teorii bezpieczeństwa
PL
Artykuł stanowią rozważania wokół znaczenia nauk humanistycznych w kształtowaniu problematyki badawczej podejmowanej w naukach o bezpieczeństwie. Tekst potwierdza tożsamość zainteresowań humanistyki z naukami społecznymi, które dotyczą ogólnej refleksji związanej ze współczesnymi przemianami cywilizacyjnymi i przeobrażeniami w standardzie życia ludzi, postępem w naukach oraz rozwojem technologii służących egzystencji. W podejściu do kwestii dotyczących rozwoju humanistyki i wiedzy społecznej występuje dysonans na styku przemian tzw. świadomości technologicznej i moralnej zadumy nad postępem naukowo-technicznym w ogóle. I choć w artykule przedstawione konfiguracje łączenia wiedzy specjalistycznej (stosowanej) z wiedzą ogólną (nauki podstawowe) rzutują na współczesne profilowanie wykształcenia akademickiego, to jednak nie potwierdza tego sam potencjał edukacji humanistycznej (i społecznej też). Tak więc w kształtowaniu konkretnych specjalistów mających być zarówno dobrymi ludźmi, jak i profesjonalistami przeobrażającymi swoją wrażliwość w sukces pracy zawodowej, udział humanistyki jest ograniczany. I pomimo tego, że na poziomie deklaracji dostrzega się konieczność konwergencji humanistyki, bezpieczeństwa i techniki, to jednak na gruncie finansowego wsparcia dla tychże zakres ich poważania różni się. I to właśnie wydaje się być w ogóle znamienne dla poszanowania poszczególnych dyscyplin podstawowych i stosowanych. Okazuje się bowiem, że prymat nauk stosowanych nad podstawowymi nie jest funkcją odmienności przedmiotów zainteresowania i różniącej się metodologii, ale wynika z ekonomicznych pożytków. Tym samym przewaga technokracji nad humanizacją środowiska ludzkiego - przynajmniej na poziomie ważności badań - utrzymuje się, zaś bezpieczeństwo w teorii pozostaje ładną hipotezą, a w praktyce koniecznością.
EN
The article is a reflection on the importance of humanities in shaping the research topics undertaken by the Security Studies. The text affirms the correspondence of interests between the humanities and the social sciences, which in general deal with the reflection on contemporary civilizational changes, transformations in the standard of human life, progress in science, and the development of technologies aiding the human existence. However, there is a dissonance at the junction of the so-called technological consciousness and moral reflection on scientific, and technical progress in general. It concerns the approach to predicaments in the development of the humanities and social knowledge. And, although the article presents the configurations of combining the specialist knowledge (applied) with general knowledge (basic sciences), they affect the modern profiling of academic education, but not fully confirming the potential of humanistic (and social) education by the same token. Thus, the input of the Humanities in such cases is often limited. Nonetheless, it is supposed to educate the qualified specialists to be both, humane and professional person, consciously converting their thoughtfulness into the success of professional work. Yet, despite the fact that on the level of the declaration there is an understanding of the need to converge humanities, security and technology, on the basis of financial support for the above the scope of their approval differs. Hence, they are not treated equally, when it is understood that the individual respect for various disciplines is based on financing researches. It turns out that the primacy of applied sciences over the other studies is not a function of the dissimilarity in focus of interests and differing methodology, but simply is a result of economic benefits. Thus, while security in theory continues to be of hypothetical importance or practical necessity, the advantage of technocracy over the humanization process of the human environment - at least at the level of research importance - is conserved.
EN
The aim of the contribution is to draw attention to the value of study of humanities and to humanities research. As an example we use the research of Byzantine values and their impact on the European regions. The Byzantine Empire as a medieval power influenced the political and cultural-social development, and for a long time secured economic and social stability in much of the Mediterranean and the adjacent areas. The influence of Byzantium on the Slavic environment can be seen at different levels. Comparing Byzantine values with current values and monitoring of their impact on the formation of Slavic identity in Great Moravia and Slovaks in contemporary Europe enables to explore the transformation of values and the changes of individuals in social relationships. Globalization in the post-modern era has raised fundamental questions addressed to the global society that deal not only with the development of technology, or economy but also with important problems of national culture, cultural heritage and other cultural segments, their preservation and development.
PL
Przemiany cywilizacyjne drugiej połowy XX wieku, które dalej są kontynuowane w XXI wieku, wywołały istotne zmiany w standardzie życia naszego społeczeństwa. Współczesne społeczeństwo zostało „przesiąknięte” techniką. Obecnie na rynku pracy poszukiwani są dobrze wykształceni specjaliści, którzy umiejętnie potrafią łączyć często odległe od siebie dziedziny nauki. Dziś już nie wystarczy wąskoprofilowe wykształcenie. Dlatego też w programach kształcenia studentów kierunków technicznych obok wiedzy ogólnej z przedmiotów ścisłych oraz wiedzy z zakresu kształcenia inżynierskiego są przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. To dzięki temu można wykształcić „wrażliwego człowieka”, który w mądry sposób potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać i odnieść sukces w pracy zawodowej.
EN
Civilization changes of the second half of the twentieth century, which are further continued in the twenty-first century, caused significant changes in the living standard of our society. Modern society was "steeped" in technology. Currently, the labor market is looking for well-educated professionals who can skillfully combine often various fields of sciences. Today, it is not enough to complete one field of studies. Therefore, in the curricula of technical faculties apart from general knowledge of science and knowledge in the field of engineering education there are subjects connected with humanities and social sciences. For this reason, it is possible to educate "a sensitive man", who can wisely take advantage of this knowledge and succeed in professional work.
4
Content available remote O metodzie badań estetyki. Światopogląd i metoda
PL
Artykuł prezentuje rozstrzygnięcia metodologiczne w obszarze metaestetyki. Omówiono w nim metodę historyczno-filozoficzną, powiązaną ze strukturalizmem funkcjonalno-genetycznym, podając krytycznej analizie poglądy Stefana Morawskiego.Poprzez typologię stanowisk co do metody badań w estetyce, uzasadnienie wyboru metody filozoficzno-historycznej, rozumienie metody i jej podstawowych założeń, zastosowanie metody filozoficzno-historycznej, w estetyce, związku metody filozoficzno-historycznej, ze strukturalizmem oraz sposobu budowania struktury dociera się do konkluzji o jej niewystarczalnośći. Pomocą służą tu nauki pokrewne : humanistyczne i przyrodnicze. Ponadto uznając inną jakość epistemologicznych rozstrzygnięć w naukach hymanistycznych niż w naukach przyrodniczych, równie istotnym uzupełnieniem są wybory natury światopoglądowej
EN
The article presents a methodological decision metaestetyki area. Discusses the historical and philosophical method, associated with functional and genetic structuralism, giving a critical analysis of ideas Stefan Morawski. the typology of positions on the methods of research in aesthetics, the justification for the method of philosophy and historical understanding of the method and its basic assumptions, the method of philosophical-historical, the aesthetic, philosophical view of historical method, with structuralism and how to build a structure to reach conclusions about its inadequacy. Serve with science here Related humanities and sciences. In addition, recognizing the different epistemological quality decisions in the sciences hymanistycznych than in the natural sciences are equally important supplement to the nature of ideological choices
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.