Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model optymalizacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a procedure based on the shortest path problem (SPP) and on scenario planning. The goal of the method is to find the optimal (with respect to a chosen criterion) sequence of choices under uncertainty, i.e. when at least one parameter of the decision problem is not deterministic. In contrast to existing approaches concerning SPP with uncertainty, we assume that the probability of the occurrence of particular events is not known. The decision rule can be successfully applied for instance to innovative or innovation projects (for both reactive and proactive management) and takes into account the decision maker’s attitude towards risk.
PL
Artykuł przedstawia procedurę opartą o zagadnienie najkrótszej ścieżki w grafie (ang. SPP – shortest path problem) i o planowanie scenariuszowe. Celem metody jest znalezienie optymalnej (ze względu na wybrane kryterium) sekwencji decyzji w warunkach niepewności, tj. wówczas, gdy przynajmniej jeden parametr problemu decyzyjnego nie jest deterministyczny. W przeciwieństwie do istniejących podejść dotyczących SPP w warunkach niepewności, przyjmujemy, iż prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych scenariuszy nie jest znane. Opracowana reguła decyzyjna może z powodzeniem znaleźć zastosowanie przy realizacji projektów innowacyjnych (w przypadku zarządzania zarówno reaktywnego, jak i proaktywnego). Uwzględnia ona nastawienie decydenta do ryzyka.
EN
The resource allocation problem has been investigated in many contributions both for the deterministic (known parameters) and stochastic case (scenarios with known probability distribution). In this paper we propose a decision rule enabling one to find a proper solution under complete uncertainty, i.e. when possible scenarios are known, but the decision maker has no information (or does not intend to use it) about their likelihood. The procedure takes into account the decision maker’s nature and the specificity of particular sets of possible cumulative payoffs (range, average, asymmetry, dispersion).
PL
Problem rozdziału zasobów jest analizowany w wielu pracach zarówno dla przypadku deterministycznego (znane parametry), jak i stochastycznego (scenariusze ze znanym prawdopodobieństwem). W tym opracowaniu proponowana jest reguła decyzyjna umożliwiająca wyznaczenie odpowiedniego rozwiązania w warunkach całkowitej niepewności (znane są scenariusze, lecz decydent nie dysponuje wiedzą o prawdopodobieństwie bądź nie zamierza z tej wiedzy skorzystać). Podejście uwzględnia naturę decydenta oraz charakterystyczne cechy poszczególnych zbiorów możliwych skumulowanych wypłat (przedział, średnia, asymetria, rozproszenie).
3
PL
W zakładach górniczych Lubin urobek transportowany jest z przodków do podszybia z wykorzystaniem środków transportu oponowego, szynowego oraz taśmowego. Przedstawione środki dobierane są indywidualnie na różnych etapach i w różnej skali. Stosowany sposób odstawy został zaprojektowany do wykorzystania go z systemem eksploatacji komorowo-filarowym. Zgodnie z nim transport oddziałowy jest zawsze realizowany za pomocą samojezdnych maszyn górniczych o podwoziu oponowym. Transport rudy urobku jest pierwszym procesem, determinującym efekt całego systemu, na który składa się wiele zmiennych. Ich poprawne dobranie pozwoli przeprojektować cały system tak, aby osiągnąć jego maksymalną wydajność przy minimalizacji poniesionych kosztów. W niniejszym artykule przedstawiono model optymalizacji odstawy urobku w kopalni Lubin. Problem optymalizacji został przeprowadzony na przykładzie dwóch oddziałów górniczych – G-2 i G-5. Efektem przeprowadzonych badań jest przedstawienie propozycji wdrożenia rozwiązań, mających na celu poprawę czasu odstawy rudy z przodka do punktu wysypowego, tym samym poprawiając wynik finansowy całego przedsięwzięcia. Model optymalizacji porusza problematykę odstawy, z wykorzystaniem zarówno ładowarki kołowej współpracującej z dwoma wozami odstawczymi, jak i określenie najdłużej drogi odstawy urobku, przy której odstawa z wykorzystaniem jedynie ładowarki LK2 jest jeszcze efektywna.
EN
In “Lubin” mine, mined rock is transported from face to the shaft bottom by means of tire, rail and conveyor belt transportation. Presented means of transportation are chosen individually on different stages and on different scale. Applied method of haulage was designed to be used with the room and pillar mining system. According to this system, district transportation is always achieved with self-driving mining machinery with tire-chassis. Transportation of mined rock ore is the first process that determines the effect of the whole system, which consists of many variables. Proper selection of these variables will enable redesigning of the whole system, so that the maximum performance together with minimizing the costs will be achieved. In this paper optimization model of the haulage of mined rock in “Lubin” mine is presented. The optimization problem was carried out on the example of two mining districts: G-2 and G-5. The effect of conducted tests is the presentation of the proposal to implement solutions aimed at improving the time of the haulage of the ore from the face to the dumping point, thereby improving the financial result of the entire project. Optimization model brings up the issue of both, haulage by wheeled loader cooperating with two hauling cars, as well as, determining the longest route of the haulage of mined rock, at which haulage just by LK2 loader is still effective.
PL
W pracy przedstawiono model optymalizacyjny przedsięwzięcia, które jest realizowane w systemie pracy potokowej i polega na wykonaniu wielu obiektów budowlanych. Wykonawca przedsięwzięcia może korzystać z zasobów własnych lub zewnętrznych (podwykonawców). Dodatkowymi parametrami rozważanymi w modelu, oprócz czasów trwania robót, są koszty pracy podwykonawców. W związku z dużą liczbą rozwiązań dopuszczalnych problemu do rozwiązania zadań optymalizacji dyskretnej, zastosowano algorytm poszukiwania z zakazami (tabu search) stosowany w teorii szeregowania zadań. Zaprezentowany model zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
The work presents a model of optimization of building initiative, which is being realized as a pipeline workflow, and the aim of that initiative is to create multiple buildings. The contractor may use his own resources or resources of the external sub-contractors. Besides that, additional parameters which are being considered by the model, besides the time of the work, include the costs of subcontracting. Due to a large number of the solutions which may be used to solve the tasks of discrete optimization, a search algorithm with prohibitions (taboo search) has been used. This algorithm is used in the theory of ordering the tasks. The presented model has been illustrated with a calculation example.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8464--8472, CD2, cz. 5
PL
W artykule przedstawiono model harmonogramowania ruchu statków dla toru wodnego, jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo ruchu. Zastosowano metody zazwyczaj stosowane do zagadnień szeregowania zadań na maszynach (job shop scheduling). Zagadnienia tego typu można przedstawić jako grafy dysjunkcyjne – zaproponowano taką reprezentację graficzną dla wybranych przypadków problemu harmonogramowania ruchu statków. Przedstawiono wyniki rozwiązań uzyskane metodą podziału i ograniczeń, zobrazowano wyniki na wykresach Gantta. Wykazano przydatność zaproponowanego podejścia i wskazano kierunek dalszych badań dla modelowania problemów o większych wymiarach.
EN
This paper presents a model of vessel traffic scheduling on fairway, as a factor increasing traffic safety. Used methods are usually applied for scheduling issues on machines (job shop scheduling). Problems of this type can be represented as disjunctive graphs - suggested such graphical representation of the selected individual scheduling problem of traffic. The results obtained by the division of solutions and limitations were presented with results illustrated with Gantt charts. The usefulness of the proposed approach has been proved and the direction for further research for modeling problems of larger dimensions has been pointed out.
PL
W artykule opisano wybrane aspekty matematycznego modelowania zagadnień związanych z wyborem lokalizacji centrum dystrybucyjnego. Wskazano główne czynniki, które należy uwzględnić przy budowie modeli optymalizacyjnych. Modele te pozwalają porównywać przewidywaną opłacalność funkcjonowania planowanego centrum dystrybucyjnego.
EN
This paper presents selected aspects of mathematical modelling of the location of distribution centre. The main factors that one should consider to create optimization models are indicated. These models permit to compare the foreseen profitability of the planned distribution centre functioning.
7
Content available remote Wykorzystanie narzędzi XML do tworzenia matematycznych modeli optymalizacyjnych
PL
W pracy przedstawiona została metodyka wykorzystująca zestaw narzędzi XML do generowania matematycznych modeli optymalizacyjnych. Zaprezentowane zostały podstawowe założenia metodyki, zakładane wyniki oraz przykładowy diagram klas docelowej aplikacji. Praca powołuje się także na istniejącą, przykładową, implementację powstałą na bazie przedstawionej metodyki. Aplikacja ta posłuży do ewaluacji opracowanej metodyki.
EN
In the paper the methodology that uses a set of XML tools to generate mathematical optimization models is presented. The basic assumptions of the methodology, expected results and the class diagram of the sample application are shown. Work relies on existing, exemplary implementation built upon on the presented methodology. The application is used to evaluate the developed methodology.
PL
Przeprowadzono walidację Modelu doboru nawozów w Module nawożenia systemu ZeaSoft z wykorzystaniem Modelu optymalizacyjnego doboru nawozów do dawki NPK napisanego w systemie GAMS. Walidacja polegała na porównaniu wyników otrzymanych z systemu ZeaSoft (wybór nawozów przez użytkownika) z wynikami z Modelu optymalizacyjnego NPK (automatyczny wybór nawozów wg zadanych kryteriów) dla tych samych danych wejściowych (zestawów nawozów mineralnych). Sprawdzano poprawność doboru nawozów do dawek NPK i koszt nawozów w rozwiązaniach generowanych przez porównywane modele. Ustalono, że dla jedenastu zestawów nawozów stanowiących dane wejściowe system ZeaSoft w ośmiu przypadkach obliczył ilość nawozu poprawnie w 100%, w jednym przypadku poprawność obliczeń wyniosła 99,7% i dwukrotnie poprawnie zgłosił brak rozwiązania. Przy przypadkowym wyborze nawozów przez użytkownika koszt nawozów w rozwiązaniach podawanych przez ZeaSoft jest wyższy średnio o 15% niż w rozwiązaniu optymalnym. Uporządkowanie nawozów w kolejności rosnącej ceny za 1 kg czystego składnika na liście nawozów prezentowanej użytkownikowi przez ZeaSoft zmniejszyłoby tę różnicę do poniżej 7%.
EN
Validation of the Fertilizer Selection Model was carried out in ZeaSoft model of fertilization with the use of optimisation model of fertilizers selection to NPK rate written in GAMS. The validation consisted in the comparison of the results from ZeaSoft (selection of fertilizers by the user) with the results from the NPK Optimization Model (automatic fertilizer selection according to the present criteria) for the same input data (sets of mineral fertilizers). The fertilizer selection correctness in the solutions given by both models was checked in terms of the fertilizer amount and cost. It was determined that for the eleven fertilizer sets used as input, ZeaSoft calculated the fertilizer amount with the correctness of 100% in eight cases, in one case the correctness was 99.7% and twice the lack of solution was correctly reported. In the solutions calculated by ZeaSoft from user random input the cost of fertilizers was higher on average by 15% in comparison to the optimal solution. Ordering the fertilizers by pure nutrient cost in the list presented to the user by ZeaSoft would reduce that difference to below 7%.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu kosztów paliwowych oraz cen pozwoleń na emisję CO2 na ceny rynkowe energii elektrycznej. W badaniach wykorzystano model optymalizacyjny WILMAR, umożliwiający analizę ilościową zjawisk zachodzących w systemie elektroenergetycznym. Obliczenia przeprowadzono dla pięciu scenariuszy badawczych zakładających różne poziomy cen pierwotnych nośników energii oraz cen pozwoleń na emisję CO2. Zwiększenie cen pozwoleń (podobnie jak wzrost kosztów paliwowych) skutkuje nie tylko wzrostem cen energii elektrycznej, ale również wpływa na zmianę obciążenia linii przesyłowych między regionami. Wynika to ze zwiększonej produkcji energii w elektrowniach gazowych i wzrostu eksportu do regionów, gdzie produkcja oparta jest na węglu. Przeprowadzona analiza wskazuje ponadto, że model WILMAR poprawnie odpowiada na zadane wymuszenia, co potwierdza jego użyteczność w analizach dotyczących sektora energetycznego.
EN
The paper presents an analysis of the impact of fuel costs andCO2 emissions permit prices on electricity prices. An optimisation model (WILMAR) was employed for the quantitative analysis. The model was run under five different scenarios. In these scenarios the fuel prices and the CO2 emissions permit prices were changed. An increase in the CO2 emissions permit prices (similarly to the increase in the fuel prices) not only increased the electricity prices, but also influenced significantly the transmission of electricity between selected regions. This is mostly caused by increased electricity production in gas power plants and export of this electricity to the coal-based regions. Furthermore, this analysis indicates that the WILMAR model adequately responses to the change in the values of selected parameters, therefore may be recommended for further analyses concerning the power sector.
PL
Wszystkie gospodarstwa rolne województwa zachodniopomorskiego w latach 2003-2006 podzielono na osiem grup areaowych (1-5 ha, >5-10 ha, >10-15 ha, >15-20 ha, >20-30 ha, >30-50 ha. >50-200 ha, >200 ha). Na podstawie rzeczywistych danych dla każdej grupy zbudowano dynamiczne modele optymalizacyjny ze stochastycznymi współczynnikami funkcji celu. Wyniki rozwiązań modeli są realizacją celu pracy i przedstawiają optymalną strukturę produkcji, opłacalne kierunki produkcji, największy dochód rolniczy, jaki można osiągnąć w danych warunkach oraz ryzyko realizacji zamierzeń w gospodarstwach o różnej powierzchni.
EN
All farms in the Zachodniopomorskie region in Poland between 2003 and 2006 were divided into eight size groups (1-5 ha, >5-10 ha, >10-15 ha, >15-20 ha, >20-30 ha, >30-50 ha. >50-200 ha, >200 ha). On the basis of actual data a dynamic optimization models with stochastic coefficients of the goal function were built for each of the groups. The results of the model solutions are the implementation of the goal of the work and present optimal structure of production, profitable directions of production, the highest farm income possible in given conditions and the risk of plans implementation in farms of various size.
11
Content available remote Koncepcja interaktywnej optymalizacji wizualnej w trybie bezpośrednim
PL
W artykule omówiono koncepcję interaktywnej optymalizacji wizualnej w trybie bezpośrednim. Pokazano przesłanki stosowania proponowanej koncepcji, oraz zakres metod optymalizacji, w stosunku do których koncepcja może zostać zastosowana. Ważnym czynnikiem stanowiącym i podatności na interakcje, a co za tym idzie o pracę w trybie bezpośrednim danej metody optymalizacji, jest jest reaktywność. Omówiono reaktywność problemu programowania liniowego, rozwiązywanego metodą tradycyjną, oraz z zastosowaniem gradientowych równań różniczkowych. Praca ta otwiera droge do dalszych poszukiwań naukowych oraz do sprecyzowania modeli komputerowych rozwiązywania zadań optymalizacji w trybie bezposrednim, z uwzględnieniem interakcji. Ciekawą możliwością jest podjęcie próby zrównoleglenia obliczeń dla wybranych metod w ten sposób, aby wykorzystać nowoczesne, wielordzeniowe środowiska obliczeniowe. Proponowana koncepcja stanowi uzupełnienie stosowanych obecnie metod i algorytmów z zakresu optymalizacji adaptacyjnej i predykcyjnej, oraz metod sztucznej inteligencji.
EN
The paper presents the concept of on-line, interactive visual optimization. Such kind of optimization, given the constantly growing computational power of modern computers, allows for solving ill-defined optimization problems. As a reference point one of the most frequently solved optimization tasks was selected: linear programming, using the simplex method. The beneflts of using presented concept and a general methodology are described.
EN
It is generally desirable to reduce yarn hairiness as much as possible since it causes serious problems in both yarn production and use of yarn in subsequent textile operations. On the other hand, the cost of yarn production should be minimised while satisfying yarn hairiness and yarn strength specifications. In this study, a multiple response optimisation model based on empirical regression models is developed to determine the best processing conditions for spindle speed, yarn twist, and the number of travelers with yarn hairiness, yarn strength and production cost being multiple response variables. Experimental levels for process variables are selected according to a Central Composite Design (CCD) due to its good statistical properties, such as orthogonality and rotatability. Regression analysis of experimental results indicates that the second-order regression model adequately represents yarn hairiness in terms of process variables. Finally, the yarn production cost model and regression models for yarn hairiness and yarn strength are combined into a multiple response optimisation model to determine optimum processing conditions for different yarn quality levels.
PL
Jest ogólnie pożądane możliwe największe zmniejszenie włochowatości przędz, ponieważ włochatość stwarza poważne problemy podczas dalszej ich przeróbki. Z drugiej strony koszt produkcji przędzy powinien być utrzymany na odpowiednim poziomie przy zadawalającym zmniejszeniu włochatości i odpowiedniej wytrzymałości przędzy. W przedstawionej pracy opisano model wieloparametrowej optymalizacji opartej na empirycznych modelach regresji dla określenia najlepszych warunków produkcji, biorąc pod uwagę szybkość obrotową wrzecion, skręt przędzy oraz rodzaj biegaczy a jednocześnie odpowiednią włochatość przędzy, wytrzymałość oraz koszt produkcji. Wybrano eksperymentalne poziomy parametrów procesowych w celu uzyskania dobrych zależności statystycznych. (ortogonalne i rotacyjne). Analiza regresyjna uzyskanych wyników eksperymentalnych wykazała, że model regresji drugiego rzędu najbardziej odpowiada zależności włochatości od parametrów zmiennych procesorów. W efekcie model kosztów produkcyjnych oraz model regresji dla włochatości włókna i jego wytrzymałości stanowią wieloparametrowy, skomplikowany model optymalizacyjny pozwalający na określenie najlepszych warunków produkcyjnych dla uzyskania przędz odpowiedniej jakości.
13
Content available remote Model of POC optimisation for dynamical search area
EN
The paper presents the model of optimising the Probability for Containment (POC) during Search and Rescue (SAR) action. The displacement of the search object during the action is a reason of decrease of the expected POC. The effects of the slow motion of the search object should not be ignored, as they can, in some situation, total decrease of the search effectiveness. The measures mitigating this effect should be the search legs oriented in the direction of the search object movement and the proper determination of the search area extension.
PL
W artykule przedstawiono model optymalizacji funkcji POC (ang. Probability of Containment) prawdopodobieństwa znajdowania się obiektu poszukiwanego w wyznaczonym obszarze poszukiwania podczas akcji SAR (ang. Search and Rescue) poszukiwania i ratowania życia na morzu. Przemieszczanie się obiektu poszukiwanego podczas akcji SAR jest przyczyną zmniejszenia się wyznaczonej w danej chwili wartości POC. Efekty przemieszczania się obiektu poszukiwanego nie mogą być pomijane, ponieważ w niektórych sytuacjach powodują gwałtowny spadek skuteczności akcji poszukiwawczej. Środkiem zapobiegającym temu zjawisku jest odpowiednie określenie kierunków poszukiwania we wzorach przeszukiwania obszaru w zależności od przemieszczenia obiektu poszukiwanego.
PL
W pracy przedstawiono zmodyfikowaną analityczną metodę wyznaczania granicznego wykorzystania maszyn, czyli takiej sezonowej ilości pracy maszyny, dla której koszt jej eksploatacji jest równy cenie alternatywnego najmu usługi. W analizie powyższego zagadnienia uwzględniono także koszty wynikające z ryzyka nieterminowego wykonania usługi oraz niższej jej jakości. Utylitarnym rezultatem pracy jest implementacja powyższej metody do postaci interaktywnego algorytmu obliczeniowego "Wykorzystanie graniczne", opracowanego w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
EN
In the paper there was shown the modified analytical method of assessment of machine utilization limit. Machine utilization limit means the quantity of seasonal machine work which exploitation cost is equal to the cost of alternative hired service. The analysis of the above problem also includes timeliness costs and costs of inadequate service as well. The useful result of the studies consists in implementation of the above method into the algorithm called "Limiting utilization" presented in a form of Excel calculation sheet.
PL
Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu statków na wąskich torach wodnych można sprowadzić do zagadnień optymalizacyjnych przy kryterium minimalizacji funkcji czasu. W artykule przedstawiono szczególny, uproszczony wariant modelu matematycznego ruchu statków, mający zastosowanie na akwenie o małej intensywności ruchu. Zadanie nie nastręcza żadnych trudności obliczeniowych, jednak uzyskiwane wyniki dalekie są od rozwiązań optymalnych. Wyniki zilustrowano rozwiązaniami uzyskanymi dla przykładowych danych.
EN
Solving the problems of vessel traffic organisation in narrow fairways can be treated as an optimisation problem with the criterion of time function optimisation. The article presents a characteristic simplified mathematical model of vessel traffic which can be used in narrow fairways with low traffic intensity. The problem does not cause any difficulties with calculating solutions, but the results are far from optimal. The results are illustrated with results for chosen data.
PL
Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu statków na wąskich torach wodnych można sprowadzić do zagadnień optymalizacyjnych, przy kryterium minimalizacji funk-cji czasu. W artykule przedstawiono wariant modelu matematycznego ruchu statków, mający zastosowanie na akwenie o małej intensywności ruchu. Przedstawiono algorytm obliczeniowy przeznaczony do jego rozwiązania. Wyniki zilustrowano rozwiązaniami uzyskanymi dla wybranego przykładu.
EN
Solving problems of vessel traffic organisation in narrow fairways can be treated as an optimisation problem with the criterion of time function optimisation. The article presents a mathematical model of vessel traffic that can be used in narrow fairways with low traffic intensity. To solve the problem, an adapted algorithm was applied. The results are illustrated with solutions for chosen data.
17
Content available remote Analiza czasowo-kosztowa (CPM-COST). Algorytm a model optymalizacyjny
PL
Autorka pracy analizuje przykładowe sieci czynności obrazujące różne przedsięwzięcia. Celem rozpatrywanych zadań jest skrócenie czasu realizacji inwestycji do czasu dyrektywnego przy jednoczesnej minimalizacji kosztów bezpośrednich. Zilustrowano działanie algorytmu bazującego na metodzie ścieżki krytycznej w ujęciu kosztowym oraz przedstawiono modele optymalizacyjne wraz z kolejnymi iteracjami wygenerowanymi przez komputer, które mają na celu wyznaczenie najlepszego rozwiązania. Okazuje się jednak, że otrzymane wyniki nie są zbieżne. Autorka pracy bada kolejne kroki algorytmu w celu wykazania jego nie do końca prawidłowo sformułowanych założeń. Przyspieszenie inwestycji przez skracanie każdej ścieżki krytycznej o dokładnie jedną jednostkę i przez wybór najtańszej kombinacji czynności krytycznych, niekoniecznie musi doprowadzić do ustalenia rozwiązania optymalnego. W pracy zaproponowano dwa zmodyfikowane założenia.
EN
The author of this paper analyses examples of network diagrams presenting different projects. The target consists in compressing the project schedule to a time desired and minimizing direct costs. On the basis of these case studies the author shows how both i.e.,1) the algorithm based on the critical path method with a time-cost analysis and 2) the optimization models, generate each iteration to finally determine the best solution. However, the results obtained are different. In this connection, the steps of the algorithm are demonstrated in order to proof that some of its assumptions are not entirely defined in a proper way. It turns out that the project accelerating 1) by shortening each critical path by exactly one unit and 2) by selecting the cheapest combination of critical activities may not necessarily lead to the optimal solution. At the end of the paper two modified assumptions are proposed.
18
Content available remote Modelowanie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
PL
W artykule omówiono konstrukcję i wyniki obliczeń modelu dla optymalizacji zakresu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Rozważano podstawowe decyzje restrukturyzacyjne - zmniejszenie poziomu wydobycia i wielkości zatrudnienia. Obliczenia przeprowadzono dla scenariuszy uwzględniających poziom rozwoju gospodarczego, zakres restrukturyzacji i regulacje ekologiczne. Model pozwala określić najkorzystniejszy zakres restrukturyzacji górnictwa węglowego w różnych warunkach gospodarczych, a wyniki obliczeń mogą stanowić podstawę do dalszych szczegółowych badań w zakresie wspomagania podejmowania decyzji restrukturyzacyjnych.
EN
Polish coal mining undergoes continuous restructuring. These efforts need to be analysed for securing optimal scope and guarantee their success. Computer models seem to be valuable tools for providing decision making support in the restructuring. The paper describes such model and its application. The model considers 2000 - 2020 years and major restructuring options, such as mine closing and employment reduction. The scenarios for model experiments refer to different levels of coal demand, restructuring scope and power generation.
PL
W artykule podano formalną definicję zadania optymalizacji oraz omówiono podstawowe pojęcia modelu optymalizacyjnego. Przedstawiono podstawową klasyfikację algorytmów optymalizacji. Następnie zwięźle omówiono niektóre problemy napotykane w praktyce stosowania metod optymalizacyjnych do zadań technicznych.
EN
The paper presents formal definition of optimisation task and describes basic concepts of optimization model. Optimization algorithms classification is also presented. Besides some problems met in using the optimization method to technical tasks are as well discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.