Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2295

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 115 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 115 next fast forward last
PL
W poprzedniej części artykułu autorzy skoncentrowali się na przybliżeniu metodologii funkcjonowania dostępnego oprogramowania do komputerowej optymalizacji procesów technologicznych. Poruszona została głównie tematyka optymalizacji procesu poprzez korektę prędkości skrawania vc wraz z potencjalnymi korzyściami płynącymi z optymalizacji procesu pod kątem tego parametru. W kolejnej części artykułu opisana zostanie optymalizacja toczenia poprzez korektę kolejnego parametru technologicznego, jakim jest głębokość skrawania ap.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów, których celem było zbadanie możliwości zwiększenia efektywności działania modelu mikroelektrowni wiatrowej przez zastosowanie zmiennego kąta ustawienia łopat. Badania przeprowadzono na stanowisku pomiarowym zbudowanym do realizacji prac nad opracowywanymi wstępnie projektami mikroelektrowni wiatrowych. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie pomiarów związanych z doborem optymalnej geometrii śmigła oraz opracowaniem i testowaniem działania algorytmów optymalnego sterowania pracą mikroelektrowni. Omówiono podstawy fizyczne działania turbiny wiatrowej i sposoby optymalnego jej sterowania. Zakres przeprowadzonych badań obejmuje wykonanie pomiarów dla przypadku wybranej geometrii łopaty śmigła z możliwością zmiany jej kąta ustawienia. Jako generator zastosowano prądnicę prądu stałego z obciążeniem o charakterystyce nieliniowej w postaci ogniwa akumulatora Li-Po. Przedstawiono wyniki działania prostego algorytmu sterowania MPPT. Brak układów optymalnego sterowania pracą mikroelektrowni podyktowany jest ogólnym przekonaniem, o wysokich kosztach jego wytworzenia w stosunku do możliwej poprawy efektywności mikroelektrowni. Ponadto stosowane w praktyce sposoby sterowania większymi turbinami wiatrowymi o mocach przekraczających wartość kilkuset kilowatów nie są optymalne dla mniejszych turbin o mocach do 1 kW. Przeprowadzone badania koncentrowały się na określeniu możliwości zastosowania w elektrowniach wiatrowych o mocach do 1 kW, turbin o zmiennym kącie ustawienia łopat w zależności od jej prędkości obrotowej. W większych elektrowniach wiatrowych zmianę kąta ustawienia łopat stosuje się głównie do ograniczenia mocy turbiny przy dużej prędkości wiatru. W mikroelektrowniach wiatrowych takie rozwiązania, ze względów ekonomicznych, nie są stosowane. Jednak zastosowanie prostego mechanizmu zmiany kąta ustawienia łopat w zależności od prędkości obrotowej śmigła może zwiększyć efektywność pracy turbiny w szerszym zakresie prędkości wiatru. Niewielkie wymiary modelu badawczego pozwalają na szybkie i tanie opracowywanie wstępnych prototypów łopat turbiny dzięki możliwości wykorzystania technologii druku 3D.
EN
The article presents the results of research into the operation of a model of a wind micropower plant with a variable blade angle. The research was carried out on a miniature model of a measuring stand built for the purpose of carrying out work on pre-developed projects of wind micro power plants. The stand allows to carry out measurements related to the selection of the optimal propeller geometry, as well as the development and testing of algorithms for optimal control of the micropower plant. The physical basics of wind turbine operation and the methods of its optimal control are presented. The results of the performed measurements for the selected propeller blade geometry with the possibility of changing its setting angle are presented. A DC generator with a load with a non-linear characteristic in the form of a Li-Po battery cell was used. The results of operation of a simple MPPT control algorithm are presented. The lack of optimal control systems for the operation of micropower plants is dictated by the general belief that the costs of its production are high in relation to the possible improvement of the efficiency of micropower plants. Moreover, the practical methods of controlling larger wind turbines are not optimal for small and very small turbines. The conducted research focused on determining the possibility of using turbines with variable blade angles depending on its rotational speed. In larger wind farms, changing the blade angle is mainly used to limit the power of the turbine at high wind speeds. In micro wind power plants such solutions are not used for economic reasons. However, the use of a simple mechanism for changing the angle of the blades depending on the rotational speed of the propeller can increase the efficiency of the turbine in a wider range of wind speeds. The small dimensions of the research model allow for quick and cheap development of preliminary prototypes of turbine blades thanks to the possibility of using 3D printing technology.
PL
Przedstawiono wyniki analiz ram o rozpiętości 12, 15 i 18 m. Jako kryterium optymalizacji przyjęto ich minimalną masę. W obliczeniach wykorzystano metodę elementów skończonych. Podano wyniki obliczeń zawierającedane dotyczące masy konstrukcji, stopnia wytężenia prętów i spełnienia albo niespełnienia warunków stanu granicznego użytkowalności.
EN
The results of analyzes of frames with a span of 12, 15 and 18 m have been presented. Their minimum mass was assumed as the optimization criterion. The finite element method was used in the calculations. The results of calculations in the form of: structure mass, bar resistance coefficient and checking the SLS condition were present in the tables.
EN
The paper is devoted to a particular case of the nonlinear and nonautonomous control law design problem based on the application of the optimization approach. Close attention is paid to the controlled plants, which are presented by affine-control mathematical models characterized by integral quadratic functionals. The proposed approach to controller design is based on the optimal damping concept firstly developed by V.I. Zubov in the early 1960s. A modern interpretation of this concept allows us to construct effective numerical procedures of control law synthesis initially oriented to practical implementation. The main contribution is the proposition of a new methodology for selecting the functional to be damped. The central idea is to perform parameterization of a set of admissible items for this functional. As a particular case, a new method of this parameterization has been developed, which can be used for constructing an approximate solution to the classical optimization problem. Applicability and effectiveness of the proposed approach are confirmed by a practical numerical example.
EN
Along with the increase in computing power, new possibilities for the use of parametriccoupled analysis of fluid flow machines and metamodeling for many branches of industryand medicine have appeared. In this paper, the use of a new methodology for multi-objective optimization of a butterfly valve with the application of the fluid-structure interaction metamodel is presented. The optimization objective functions were to increasethe value of the KV valve’s flow coefficient while reducing the disk mass. Moreover, theequivalent von Mises stress was accepted as an additional constraint. The centred composite designs were used to plan the measuring point. Full second-order polynomials, non-parametric regression, Kriging metamodeling techniques were implemented. The optimization process was carried out using the multi-objectives genetic algorithm. For eachmetamodel, one of the optimization candidates was selected to verify its results. The besteffect was obtained using the Kriging method. Optimization allowed to improve the KVvalue by 37.6%. The metamodeling process allows for the coupled analysis of the fluidflow machines in a shorter time, although its main application is geometry optimization.
PL
Ze względu na nieistnienie uniwersalnego algorytmu optymalizacji rozwiązującego wszystkie problemy naukowotechniczne opracowywanie nowych i wydajniejszych obliczeniowo algorytmów optymalizacyjnych wciąż jest popularnym zadaniem. Przeglądając literaturę z dziedziny optymalizacji można zauważyć trend tworzenia „wymyślnych” algorytmów opartych na procesach naturalnych. W artykule sprawdzono skuteczność nowopowstałych algorytmów meta-heurystycznych zainspirowanych życiem owadów i zwierząt – czarnych wdów (algorytm BWO) oraz szarego wilka (algorytm GWO). Skuteczność działania wybranych algorytmów porównano z klasycznym algorytmem quasi-Newtonowskim BFGS oraz strategią ewolucyjną CMA-ES, które charakteryzują się solidnym uwarunkowaniem matematycznym. W celach porównawczych wykorzystano 3 wybrane funkcje testowe. W ramach badań sprawdzono również wpływ liczby zmiennych decyzyjnych na czas uzyskiwania rozwiązania.
EN
Due to the lack of a universal optimization algorithm which solves all scientific and technical problems, developing new and more computationally efficient optimization algorithms is still a popular challenge. Reviewing the literature on optimization there is a trend to create "fancy" algorithms based on natural processes. The article examines the effectiveness of newly developed meta-heuristic algorithms inspired by insects and animals - black widows (BWO algorithm) and grey wolf (GWO algorithm). The effectiveness of the selected algorithms was compared with the classical quasi-Newtonian BFGS algorithm and the evolutionary strategy CMA-ES, which are characterized by a solid mathematical background. Three selected benchmark functions were used for comparison purposes. The study also included a test of the influence of the number of design variables on the time complexity.
EN
This article deals with an optimisation procedure of inner geometry of rolling elements designed for spherical roller bearings. A process of selection of the most appropriate solution to increase spherical roller bearing durability is understood under the term optimisation in this case. The aim of this article is to examine the impact of a change of inner geometry on the durability and reliability of spherical roller bearings regarding production technology and competitiveness. Contact strain along with a spherical roller by means of Finite Element Method (FEM) in contact points of components of a spherical roller bearing by means of designed 3D parametric models. The most appropriate shape of inner geometry of a bearing from the standpoint of calculated durability will be determined based on the results of analyses.
8
Content available remote Funkcjonalność szpitala i ergonomia pracy personelu w obliczu starzenia
PL
Ostatnie dekady wskazują na potrzebę istotnych zmian w organizacji i zarządzaniu szpitalami. Obowiązująca definicja szpitala, jaką jest budynek z odpowiednią infrastrukturą techniczną, kreujący przestrzeń niezbędną do realizacji procedur (Tomanek 2015) staje się niewystarczająca. Istnieje wyraźna relacja pomiędzy skutecznością leczenia i efektywnością pracy personelu, lecz przy obecnym niedoborze i starzejącej się populacji personelu medycznego, dotkniętego często przypadłością wypalenia zawodowego, jest ona teoretyczna. Starania o sprawne działanie służby zdrowia są warte szczególnej uwagi, gdyż stawką jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, ochrona społeczeństwa przed konsekwencjami utraty zdrowia, obrona populacji przed zagrożeniem zdrowia oraz poprawa stanu zdrowia jednostki, rodziny i społeczności (WHO 2010).
EN
Recent decades show significant changes in the organization and management of hospitals. The definition of a hospital, which is “a building with appropriate technical infrastructure, which creates space adjusted to the implementation of medical procedures”, becomes deficient. There is a clear relationship between the effectiveness of treatment and the work efficiency of staff, but in the current situation of medical personnel shortage and an aging population of medical staff, that is often suffering from work burnout, it is theoretical. Efforts for efficient work of the health services are worth special attention, while it must ensure equal access to health care, protect society against the consequences of health loss, defend the population against health threats, and improve the health of the individual, family and community.
EN
Purpose: The article presents the concept of profiling a website. Profiling is focused on the quality of the SEO (search engine optimization) audit and the conclusions that flow from it, and its goal is to increase the effectiveness of the review. The primary purpose of the work was to assess the accuracy of the characteristics prepared in this way. Design/methodology/approach: Four websites related to the hotel industry have been profiled and compiled in pairs, whose addresses were obtained from an Internet search engine. The tests were performed using selected testing tools. Findings: It has been shown that based on an analysis of SEO attributes, one can create a technological profile of a site without browsing it first, and the relevance of profiling is determined by two factors: the auditor’s experience and audit scope, including the quality and number of testing tools used. Practical implications: The idea of profiling involves looking at a website only through the prism of an SEO audit, which changes the perspective and forces a more in-depth analysis of SEO tests. This can contribute to better use of information obtained during an inspection. Profiling is often treated as an activity supplementing an SEO audit in the case of a lack of access to testing tools when the test results are incomplete, insufficient, or inaccessible. Originality/value: By analyzing SEO attributes, one can create a technology profile and a specific site characteristic without browsing it first. Two factors determine the relevance of profiling: the auditor’s experience and the quality and scope of the audit performed by the testing application.
EN
Purpose: This article aims to present the theoretical solution to the problem of waste management. Design/methodology/approach: This model is a proposal for the assessment of bids, which enables the unification of assessments against the criteria expressed in various measures, includes determining the importance of individual criteria, and thus the simulation of assessments when changing the criteria weight values. Findings: The article presents the theoretical optimization model of waste collection and management, which may be helpful in solving the problem of waste more effectively. Research limitations/implications: The article is limited to presenting only the basic model of waste management optimization. Due to the fact that in individual administrative units of the country solving the problem of waste is a local issue, it was impossible to present a solution that would be adequate for each region of the country. Practical implications: The article presents a theoretical model that can form the basis of a practical optimal solution to the problem of waste in individual administrative units of the country. Social implications: Optimal waste management is an extremely important social issue. In addition to efficient waste management, increasing public awareness of the impact of precipitation segregation and recycling on the environment is an extremely important issue. Originality/value The presented model is a flexible model that can be used by individual administrative units, taking into account the specificities of waste management possibilities and restrictions in a given region.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present dependency graphs and parametric game tree structures as tools in generating and acquiring knowledge. Design/methodology/approach: The thematic scope of work concerns the author's method of generating graphs and decision trees. The scope of work includes the analysis of computational assumptions of guidelines supporting knowledge generation and decision making. Findings: The paper presents a method of generating game tree structures that allow to change the values of decision parameters in the issues of decision making and knowledge generation. Research limitations/implications: Further development directions of the presented issues should be conducted in the field of computer implementation of the developed algorithms. Practical implications: The most important in this regard will be the selection of the optimal programming environment with the possibility of installing the program in laboratory room systems for decision support and knowledge management for students. At a later stage, the use of tools in various problems in companies with a managerial and technical profile. Social implications: The application of method can improve the quality of decision alignment and give access to problem solving of various technical problems. Originality/value: A novelty is the use of parametric game tree structures as an alternative method to induction trees and multi-valued logical trees. Because game structures, unlike other methods, are built directly from the graph.
PL
Artykuł przybliża praktyczne aspekty projektowania linii wysokiego napięcia na przykładzie projektu Pylon - katalogu słupów kratowych (jedno- i dwutorowych dla linii 110 kV), stworzonego przez spółkę Energa Invest należącą do Grupy Energa - pierwszego kompleksowego przedsięwzięcia tego typu w Polsce. Doświadczenia zebrane podczas pracy nad katalogiem słupów dla linii WN zostały odniesione do aktualnych uwarunkowań normowych wg normy PN-EN 50341:2013. W artykule przedstawiono problemy dotyczące doboru optymalnych gabarytów słupów przy zachowaniu bezpiecznej pracy linii. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe wskazują, że zastosowana metodologia projektowania słupów jest poprawna, a wielkości wyznaczone w modelu obliczeniowym odpowiadają wielkościom uzyskanym doświadczalnie.
EN
The paper introduces practical aspects of high-voltage lines design using the example of the Pylon project - a catalogue of lattice towers (single and double circuit 110 kV lines), established by Energa Invest belonging to the Energa Group - the first such comprehensive project of this type implemented in Poland. The experience gained while working on the support catalogue for HV lines is referred to the current requirements of PN-EN 50341:2013 standard. The paper presents issues concerning the selection of optimal support dimensions while maintaining safe line operation. The strength tests carried out indicate that the methodology used to design the supports is appropriate, and the values determined in the calculation model correspond to those obtained experimentally.
EN
In modern computational science, the interplay existing between machine learning and optimization process marks the most vital developments. Optimization plays an important role in mechanical industries because it leads to reduce in material cost, time consumption and increase in production rate. The recent work focuses on performing the optimization task on Friction Stir Welding process for obtaining the maximum Ultimate Tensile Strength (UTS) of the friction stir welded joints. Two machine learning algorithms i.e. Artificial Neural Network (ANN) and Decision Trees regression model are selected for the purpose. The input variables are Tool Rotational Speed (RPM), Tool Traverse Speed (mm/min) and Axial Force (KN) while the output variable is Ultimate Tensile Strength (MPa). It is observed that in case of the Artificial Neural Networks the Root Mean Square Errors for training and testing sets are 0.842 and 0.808 respectively while in case of Decision Trees regression model, the training and testing sets result Root Mean Square Errors of 11.72 and 14.61. So, it can be concluded that ANN algorithm gives better and accurate result than Decision Tree regression algorithm.
PL
We współczesnych obliczeniach naukowych wzajemna zależność między uczeniem maszynowym a procesem optymalizacji wyznacza najbardziej istotne osiągnięcia. Optymalizacja odgrywa ważną rolę w przemyśle mechanicznym, ponieważ prowadzi do obniżenia kosztów materiałów, zużycia czasu i wzrostu szybkości produkcji. Ostatnie prace skupiają się na wykonaniu optymalizacji procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie (UTS) połączeń zgrzewanych tarciowo z przemieszaniem. Do tego celu wybrano dwa algorytmy uczenia maszynowego, tj. Sztuczną sieć neuronową (ANN) i model decyzyjnego drzewa regresyjnego. Zmienne wejściowe to prędkość obrotowa narzędzia [obr/min], prędkość posuwu narzędzia [mm/min] i siła osiowa [kN], natomiast zmienną wyjściową jest maksymalna wytrzymałość na rozciąganie [MPa]. Zaobserwowano, że w przypadku sztucznych sieci neuronowych średnie błędy kwadratowe zbiorów uczących i testowych wynoszą odpowiednio 0,842 i 0,808, podczas gdy w przypadku modelu decyzyjnego drzewa regresji zbiory uczące i testujące dają średnie błędy kwadratowe 11,72 i 14,61. Można więc stwierdzić, że algorytm ANN daje lepsze i dokładniejsze wyniki niż algorytm regresji drzewa decyzyjnego.
EN
The work describes the use of VPL to optimize fundamental natural frequency of structures based on the example of steel lattice towers. For this purpose, a universal programming tool in Python using FEM was created, which allows the optimization of any bar structure in terms of its natural frequency. The capabilities of the tool are illustrated in several examples. It has been shown that by changing the tower geometry it is possible to obtain its higher spatial rigidity with a small increase in mass, it is possible to control the frequencies and forms of natural vibrations. Finally, the possibilities of further development of VPL applications in optimization of fundamental natural frequency of constructions and generative architecture were discussed.
EN
Medical robots with an instant center of rotation mechanism in a trocar are used for operating a human body or servicing artificial organs. The result of the work is the development of a multi-criteria optimization model of a discussed medical robot, considering safety factor, first eigenfrequency and buckling coefficient as a criteria. The article also analyzes two issues of mechanics, the natural frequency and linear buckling. A discrete mesh model of a novel robot design with ten degrees of freedom and ended with a scalpel was developed based on finite element method. For the given loads and supports, a multi-criteria optimization model was evolved, which was solved by using the response surface method and the multi-objective genetic algorithm. The results section shows the Pareto fronts for the criteria and geometrical dimensions of the kinematic chain. The courses of resonant vibrations and buckling strains were also characterized. The solved optimization model gives correct values for the adopted criteria. The values of resonance were defined, which makes it possible to select mechatronic drive systems in terms of the input they generate. Variability of the resonant vibrations phenomena, as well as shapes and directions of buckling, provide information about the displacements taking place in the medical robot system.
17
Content available remote Ograniczanie kosztów w czasach pandemii - optymalizacja dzięki metodyce SMED
PL
Choć o kryzysie gospodarczym mówiło się często już w 2018 roku, do lutego 2020 roku wciąż nie było go widać na horyzoncie. W marcu jednak stanęliśmy całym światem przed obliczem pandemii COYID-19. Wirus SARS-CoV-2 mocno pokrzyżował plany między innymi firmom produkcyjnym, wymuszając na nich wprowadzenie zaostrzonego rygoru sanitarnego, modyfikacji systemu zmianowego, a w konsekwencji zwiększenia kosztów ponoszonych z tytułu zapewniania bezpieczeństwa pracownikom.
18
Content available remote Nowoczesne transfery
PL
Świat się rozwija i pomimo różnych okresowych zawirowań i spowolnień gospodarczych niewątpliwie dynamika tego rozwoju nieustanie wzrasta. Nie oznacza to oczywiście, że będziemy wszystko robić coraz szybciej i szybciej, ponieważ takie tempo rozwoju miałoby swój nieuchronny koniec - trudno też doszukać się jakiejś satysfakcji w takim rozwiązaniu.
EN
The paper deals with the uncertainty of the operated system’s possible states hybrid combined optional functions. Traditionally, the probabilities of the system’s possible states are treated as the reliability measures. However, in the framework of the proposed doctrine, the optimality (for example, the maximal probability of the system’s state) is determined based upon a plausible assumption of the intrinsic objectively existing parameters. The two entropy theory wings consider on one hand the subjective preferences functions in subjective analysis, concerning the multi-alternativeness of the operational situation at an individual’s choice problems, and on the other hand the objectively existing characteristics used in theoretical physics. The discussed in the paper entropy paradigm proceeds with the objectively presented phenomena of the state’s probability and the probability’s maximum. The theoretical speculations and mathematical derivations are illustrated with the necessary plotted diagrams.
PL
Artykuł dotyczy niepewności możliwych stanów eksploatowanego systemu hybrydowych połączonych funkcji opcjonalnych. Tradycyjnie jako miary niezawodności traktuje się prawdopodobieństwa możliwych stanów systemu. Jednak w ramach proponowanej doktryny optymalność (na przykład maksymalne prawdopodobieństwo stanu systemu) jest określana na podstawie wiarygodnego założenia o obiektywnie istniejących parametrach wewnętrznych. Dwa kierunki w teorii entropii uwzględniają z jednej strony subiektywne funkcje preferencji w analizie subiektywnej, dotyczące wielowariantowości sytuacji operacyjnej przy indywidualnych problemach wyboru, a z drugiej strony obiektywnie istniejące cechy stosowane w fizyce teoretycznej. Omawiany w artykule paradygmat entropii kontynuuje obiektywnie przedstawione zjawiska prawdopodobieństwa stanu i maksimum prawdopodobieństwa. Spekulacje teoretyczne i wyprowadzenia matematyczne zilustrowano za pomocą niezbędnych wykresów.
20
Content available remote Hierarchical method of rescheduling for assembly lines with intermediate buffers
EN
A method of scheduling assembly in flexible assembly lines without parallel machines is presented. The method applies to lines fitted with intermediate buffers with limited capacities. The developed method is distinguished by the possibility of rescheduling. This is very significant in the case of a need to provide for new, urgent orders, as well as machine failures. The first level of the method concerns balancing the load of the assembly machines. Starting times of individual operations are determined at the second level of the method. Integer programming was used to solve the tasks allocated to both levels of the method. The results of computational experiments regarding the method are described.
PL
Zaprezentowano metodę budowy harmonogramów montażu w elastycznych liniach montażowych bez maszyn równoległych. Metoda dotyczy linii wyposażonych w bufory międzyoperacyjne o ograniczonych pojemnościach. Opracowaną metodę wyróżnia możliwość reharmonogramowania. Ma to duże znaczenie w przypadku konieczności uwzględnienia nowych, pilnych zleceń, a także awarii maszyn. Pierwszy poziom metody dotyczy równoważenia obciążeń maszyn montażowych. Wyznaczenie czasów rozpoczęcia wykonywania poszczególnych operacji dokonywane jest na poziomie drugim metody. Do rozwiązania zadań przyporządkowanych obu poziomom metody zastosowano programowanie całko-witoliczbowe. Zamieszczono wyniki eksperymentów obliczeniowych dotyczących metody.
first rewind previous Strona / 115 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.