Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  functional characteristics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Szlifierki - budowa i zastosowanie
PL
Na jakość sensoryczną żywności składa się – oprócz najważniejszej smakowitości – także pożądana tekstura, kształtowana przez zastosowanie licznych substancji wspomagających, do grona których należą hydrokoloidy polisacharydowe. W artykule dokonano charakterystyki oraz przeglądu najważniejszych hydrokoloidów polisacharydowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
EN
The sensory quality of the food is made up of the most important flavor in addition to the desired texture, which is formed by the use of various substances supporting the group, which include polysaccharide hydrocolloids. The article reviews the most important characteristics and polysaccharide hydrocolloids used in the food industry.
PL
Wyznacznikiem dzisiejszych czasów jest szczególna dbałość producentów o jakość żywności w szerokim zdrowotnym oraz konsumenckim zakresie. Na jakość sensoryczną żywności składa się – oprócz najważniejszej smakowitości – także pożądana tekstura, która kształtowana jest przez zastosowanie licznych substancji wspomagających, do grona których należą hydrokoloidy polisacharydowe. W artykule dokonano charakterystyki oraz przeglądu najważniejszych hydrokoloidów polisacharydowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
EN
The determinant of today’s special care for the quality of food manufacturers in a broad health and consumer aspects. The sensory quality of the food is made up of the most important flavor in addition to the desired texture, which is formed by the use of various substances supporting the group, which include polysaccharide hydrocolloids. The article reviews the most important characteristics and hydrokolloids polysaccharide used in the food industry.
PL
Praca przedstawia wyniki badań cech strukturalnych i właściwości funkcjonalnych popiołów lotnych z elektrowni opalanej węglem brunatnym. Głównym celem pracy jest poznanie właściwości strukturalnych i funkcjonalnych popiołów lotnych z punktu widzenia możliwości zastosowania ich jako wypełniaczy do mieszanek mineralno – asfaltowych (MMA). Analiza wyników badań m.in. uziarnienia, powierzchni właściwej, zawartości wolnych przestrzeni oraz przyrostu temperatury mięknienia wg „PiK” wykazała, że analizowane popioły lotne nie spełniają wymagań jako wypełniacze do MMA, powodują zbyt duże oddziaływanie usztywniające. Rezultaty badań wykazały też, że popioły te, jako wypełniacze mieszane, mogą spełniać wymagania stawiane wypełniaczom do MMA.
EN
The paper presents the results of tests on the structural features and functional properties of fly ashes from a lignite-fired power plant. The main purpose of the study is to determine structural and functional properties of fly ashes from the perspective of their use as fillers for Hot-Mix Asphalt (HMA). The analysis of the results of such parameters as grain-size distribution, specific surface, air voids of dry compacted fillers and increase in the softening point using Ring and Ball method showed that the fly ashes studied did not meet the requirements as a filler for HMA (ashes cause excessive stiffening effect). The research results also showed that these ashes as "fillers mixed" can meet the requirements of fillers for HMA.
PL
W pracy przedstawiono charakterystyki funkcjonalne specjalnego chwytaka wielopalczastego z podatnymi palcami własnej konstrukcji. Główne założenia projektu dotyczyły możliwości współdziałania chwytaka z obiektami o różnych kształtach wykonanymi z materiałów niesztywnych o różnych właściwościach a także z materiałów delikatnych wymagających szczególnej ostrożności przy manipulacji. Niezależnie od tego założono, że chwytak ma zapewnić odpowiedni poziom pewności działania, funkcjonalności, i łatwości obsługi. Konstrukcja chwytaka zapewnia korzystną zmienność charakterystyk sił wywieranych na obiekt zależnie od wartości wielkości rozwarcia palców chwytaka tj. zależnie od wymiarów obiektu manipulowanego.
EN
Functional characteristics of a new solution of many finger gripper with elasticity for special processes of manipulation are presented in the paper. Main purposes of the solution was concerned with cooperation of the gripper with objects made of wide range of soft, and hard material with very high level of functionality and easy of service.
6
Content available remote Feed kinematic chain of the bridge in gantry machine tools
EN
The paper presents the kinematic and constructive structures of a Gantry machine tool achieved by refabrication. For the bridge assembly driving, two feed kinematic chains (X axis -Gantry) are used driven by electric motors with speed continuous adjustment, through a reducer and a ball screw-nut mechanism. The study is considered in regular electric motors driving and also in transitory regime. For establishing the optimum solution of construction and driving of the X axes some conditions of accuracy, stiffness and life are considered. The guiding system presented in the paper enables the bilateral connection of the portal assembly to the fixed table of the machine. The rolling linear guides are analyzed. For establishing the optimum solution of the guiding system some conditions of accuracy, stiffness and life are considered. Also for this purpose the modeling and simulation of the system in operating and transitory regime is achieved.
PL
W artykule przedstawiono kinematyczne i konstrukcyjne struktury obrabiarki portalowej uzyskane w wyniku modernizacji. W napędzie portalu użyte są dwa łańcuchy kinematyczne napędzane silnikami elektrycznymi z ciągłą regulacją prędkości, z zastosowaniem reduktora i śruby tocznej. Rozważany jest napęd regularny i krótkotrwały. W celu ustalenia optymalnego rozwiązania konstrukcji maszyny i napędu w osi X rozważane są wybrane warunki dokładności, sztywności i trwałości. Przedstawiony w artykule system prowadzenia umożliwia połączenie portalu z unieruchomionym stołem maszyny. Analizowane są liniowe prowadnice toczne. Również dla ustalenia optymalnego systemu prowadzenia rozważane są wybrane warunki dokładności, sztywności i trwałości. W tym celu przeprowadzono także modelowanie i symulację systemu podczas pracy oraz określono warunki w reżimie pracy krótkotrwałej.
EN
The study constitutes a synthesis of the mathematical knowledge on characteristics and basic applications of fractional and normal exponential functions. The considerations are limited to linear constitutive relations. The study presents: characteristics of a fractional exponent and a creep function, a standard constitutive viscoelasticity relation and its useful transformations, an inverse constitutive viscoelasticity relation and its useful transformations, useful applications of a specified fractional exponent and a normal exponent to rheology. A creep functional and a relaxation function as well as a complex compliance and a complex modulus, corresponding to a specified fractional exponent and a specified normal exponent are illustrated graphically and analysed.
PL
W pracy przedstawiono syntezę wiedzy matematycznej w zakresie charakterystyk i podstawowych zastosowań funkcji wykładniczych ułamkowych i zwykłych. Rozważania ograniczono do liniowych relacji konstytutywnych. W pracy są przedstawione: charakterystyki funkcji wykładniczej ułamkowej i funkcji pełzania, standardowa relacja konstytutywna lepkosprężystości i jej użyteczne transformacje, odwrotna relacja konstytutywna lepkosprężystości i jej użyteczne transformacje, użyteczne zastosowania szczególnej funkcji wykładniczej ułamkowej oraz funkcji wykładniczej zwykłej w reologii. Zilustrowano graficznie i przeanalizowano funkcję pełzania, funkcję relaksacji, podatność zespoloną i moduł zespolony.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.