Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wear
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
EN
This study concerns the wear behaviour of metal couples used in industry, particularly in mechanical sliding systems (numerically controlled machine tools). In general, the nature of the materials of the parts of these systems which are in contact and move relatively, are medium carbon steels, thanks to their good mechanical and tribological properties. The present work aims to study, the dry sliding wear of the contact surface of the pin (machine slide) against the contact surface of a disc (machine groove) and the damage induced on the worn track. The pin is AISI 1038 and AISI 1045 steel, the disc is AISI 1055 steel. The tribological tests were carried out on a pin-disc tribometer, in an atmospheric environment. The wear of the pins being evaluated by weighing and studied according to the hardness of the pin with the variation of the normal load applied. The discussion of the results is based on SEM observations and EDS analyzes of worn surfaces and interfacial phenomena produced by dynamic contact. The results obtained indicated the influence of the applied load and the hardness on the wear of the pin and therefore on the tribological behaviour of the worn surfaces.
EN
The application of hardfacing is one of the ways to restore the functional properties of worn elements. The possibility of using filler materials rich in chrome allows for better wear resistance than base materials used so far. The paper presents the results of research on the use of 3 different grades of covered electrodes for the regeneration of worn track staves. The content of the carbon in the covered electrodes was from 0,5% to 7% and the chromium from 5% to 33%. The microscopic and hardness tests revealed large differences in the structure and properties of the welds. The differences in the hardness of the welds between the materials used were up to 150 HV units. The difference in wear resistance, in the ASTM G65 test, between the best and worst materials was almost 12 times big.
EN
In this investigation, Copper Matrix Surface Composites (CMSCs) were reinforced with various ceramic particles like Aluminum Nitrate (AlN), Titanium diboride (TiB2), and Rice Husk Ash (RHA) are used to increase the metallurgical and mechanical properties by Friction Stir Processing (FSP). The Design of the Experiment (DOE) Taguchi L9 orthogonal array method was used. The process parameters considered were groove width and various types of reinforcement particles. The fabrication of CMSCs was achieved by using optimized process parameters, such as the tool transverse speed of 40 mm/min, rotational tool speed of 1000 rpm, and an axial load of 10 kN with one pass. The influence of FSP process parameters on CMSCs in the stir zone is observed through optical microscope (OM), Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM), and Transmission Electron Microscope (TEM). Mechanical properties such as microhardness and wear rate are studied and compared. It reveals that good interfacial bonding was produced between ceramic particles in CMSCs. TiB2 reinforced with copper matrix surface composites enhance microhardness and had a lesser wear rate.
EN
The article presents the results of research conducted in order to develop the technology of regenerative surfacing of forging dies. The selected example shows how the use of a measuring arm with a laser scanner can be used to support the regeneration process. The tests were conducted in industrial conditions of a forging die. The analysis of the regeneration process was carried out at each of 4 stages: after wear in the forging process, after initial machining, after regenerative surfacing and after final machining. It has been shown that scanning can be used to develop programs for mechanical pre-treatment, to measure the volume of padding welds, to determine the amount of finishing allowance, to verify the effectiveness of the surfacing process and to control the quality of the die before the forging process. The obtained results confirmed the effectiveness of the regeneration carried out. In terms of performance, it has been shown that too much padding weld's material is a machining allowance. For this reason, the treatment is time and energy consuming and about 68% of the padding weld's material is waste or chips. The analysis showed the possibility of saving up to 45% of the weld metal material by using reasonable allowances of smaller thickness. These results indicate the need to modify the regeneration technology and the legitimacy of using robotic surfacing, which can provide greater precision and repeatability in the laying of padding weld’s beads. The next stage of research will be robotization of the analyzed forging die regeneration process using WAAM technology.
PL
Artykuł prezentuje efekty badań prowadzonych w celu rozwoju technologii napawania regeneracyjnego matryc kuźniczych. Na wybranym przykładzie pokazano w jaki sposób zastosowanie ramienia pomiarowego ze skanerem laserowym może służyć do wspomagania procesu regeneracji. Badania prowadzono w przemysłowych warunkach kuźni matrycowej. Analizę procesu regeneracji prowadzono na każdym z 4 etapów: po zużyciu w procesie kucia, po wstępnej obróbce mechanicznej, po napawaniu regeneracyjnym oraz po wykańczającej obróbce mechanicznej. Wykazano, że skanowanie może być wykorzystywane do opracowania programów wstępnej obróbki mechanicznej, do pomiaru objętości napoin, do określenia wielkości naddatku na obróbkę wykańczającą oraz do weryfikacji skuteczności procesu napawania i kontroli jakości matrycy przed procesem kucia. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność przeprowadzonej regeneracji. W aspekcie wydajności wykazano, że zbyt wiele materiału napoiny stanowi naddatek pod obróbkę mechaniczną. Z tego powodu obróbka jest czaso- i energochłonna a ok. 68% materiału napoiny stanowi odpad czyli wióry. Przeprowadzona analiza wykazała możliwość zaoszczędzenia do 45% materiału stopiwa przy zastosowaniu rozsądnych naddatków o mniejszej grubości. Wyniki te wskazują na konieczność modyfikacji technologii regeneracji oraz zasadność stosowania napawania zrobotyzowanego, które może zapewnić większą precyzję i powtarzalność przy układaniu ściegów napoiny. Kolejnym etapem badań będzie robotyzacja analizowanego procesu regeneracji matrycy kuźniczej przy wykorzystaniu technologii WAAM.
EN
One of the methods of joining rails is welding with termite, which guarantees a secure and stable connection of two sections of the rail without the need to use additional connecting elements and supporting the welded place. After joining (making a weld), appropriate mechanical processing of the joint is required in order to obtain the given rail head profile. The quality and diligence of the connection made has a major impact on safety, noise emission during the journey (wheel rolling) and the comfort of travelers. This article describes selected methods of making railway rail joints and presents the results of measurements with a portable laser measuring device Calipri C40 of the rail head within the welded rail joint made by thermite welding. An attempt to use this device for measurements of welded rail joints is shown, advantages and disadvantages as well as conclusions from the performed measurements are described.
PL
Jedną z metod łączenia szyn jest spawanie termitowe, gwarantujące pewne i stabilne połączenie dwóch odcinków szyny bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących oraz podpierających miejsce spawane. Po połączeniu (wykonaniu spoiny) wymagana jest odpowiednia obróbka mechaniczna złącza tak, aby uzyskać zadany profil główki szyny. Jakość i staranność wykonanego połączenia, ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo, emisję hałasu podczas przejazdu (przetaczania się koła) oraz komfort podróżnych. W niniejszym artykule opisano wybrane metody wykonywania kolejowych złączy szynowych oraz przedstawiono wyniki pomiarów przenośnym laserowym urządzeniem pomiarowym Calipri C40 główki szyny w obrębie spawanego złącza szynowego wykonanego metodą spawania termitowego. Pokazano próbę zastosowania tego przyrządu przy pomiarach spawanych złączy szynowych, opisano zalety i wady oraz wnioski z zrealizowanych pomiarów.
EN
In the paper the results of sliding wear tests were used to model the dependence of steel volume loss on railway wheel tyres on selected material parameters and sliding conditions. The material properties included in this modelling were the hardness and chemical composition of the tyre material (specimens) and the hardness of the mating material (counter-specimens). The conditions for sliding were the initial maximum Hertzian pressure and the sliding distance. The tests were carried out in the ring-block system. Artificial neural networks were used for modelling. It was found that the constructed model made it possible to quantify the volume loss from the above–mentioned factors. A clear influence of the pressure, friction distance, and hardness of both cooperating materials on the studied wear was found. The influence of the chemical composition is less noticeable due to the rather narrow range of its allowable changes. The microscopic tests allowed us to identify the main wear mechanisms in the sliding friction of the tested tyre and rail steels.
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie wyników badań zużycia przy tarciu ślizgowym do modelowania zależności zużycia objętościowego stali na obręcze kół kolejowych od wybranych parametrów materiału i warunków współpracy. Własnościami materiału uwzględnionymi w tym modelowaniu były twardość oraz skład chemiczny materiału obręczy (próbki) oraz twardość materiału współpracującego (przeciwpróbki). Warunkami współpracy były początkowy, maksymalny nacisk Hertza i droga tarcia. Badania przeprowadzono w układzie klocek–krążek. Do modelowania wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. Stwierdzono, że zbudowany model pozwolił na określenie zależności ilościowych ubytku objętościowego od wyżej wymienionych czynników. Wskazano występowanie wyraźnego wpływ nacisku, drogi tarcia, twardości obu współpracujących materiałów na badane zużycie. Wpływ składu chemicznego jest mniej zauważalny z powodu dość wąskiego zakresu dopuszczalnych jego zmian. Badania mikroskopowe pozwoliły na zidentyfikowanie głównych mechanizmów zużywania przy tarciu ślizgowym badanych stali obręczowych i szynowej.
EN
The inability to take into account the type of base material (floor, pavement, soil), as well as the inability to take into account the variable friction conditions – load, intermediary medium (water, loose abrasive, sand or other soil particles), sliding velocity, and ambient temperature – is a significant limitation the use of friction methods and devices used so far in the footwear industry to precisely anticipate the behavior of the bottom materials in the actual operating conditions of the footwear. These limitations prompted the authors to adapt a tribological tester for this purpose, used in the area of construction and operation of machines and material engineering. A research methodology was developed and, in order to verify it, measurements of the coefficient of friction and wear of polyurethane used for shoe soles in combination with a raw and varnished wooden substrate were carried out. The obtained test results are characterized by diversity, which proves the high research resolution of the developed method. It allows determining the coefficient of friction of associations influencing the slip of the footwear and the wear and tear that determines the length of use of the footwear.
PL
Brak możliwości uwzględnienia rodzaju materiału podłoża (posadzka, podłoga, nawierzchnia, grunt), jak też brak możliwości uwzględnienia zmiennych warunków tarcia – obciążenia, medium pośredniczącego (woda, luźne ścierniwo, piasek lub inne cząstki gruntu), prędkości poślizgu, temperatury otoczenia stanowi istotne ograniczenie wykorzystania metod i urządzeń tarciowych stosowanych dotychczas w przemyśle obuwniczym do precyzyjnego antycypowania zachowania się materiałów spodowych w rzeczywistych warunkach eksploatacji obuwia. Ograniczenia te skłoniły autorów do przystosowania do tego celu testera tribologicznego, wykorzystywanego w obszarze budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii materiałowej. Opracowano metodykę badawczą oraz w celu jej weryfikacji przeprowadzono pomiary współczynnika tarcia i zużycia poliuretanu stosowanego na podeszwy obuwia w skojarzeniu z podłożem drewnianym surowym i lakierowanym. Otrzymane wyniki badań charakteryzują się zróżnicowaniem świadczącym o dużej rozdzielczości badawczej opracowanej metody. Pozwala ona określać współczynnik tarcia skojarzeń mający wpływ na poślizg obuwia oraz zużycie decydujące o długości eksploatacji obuwia.
EN
The article is devoted to the assessment of the geometrical structure of the surface as well as the mechanical and tribological properties of the surface layers obtained in the process of ion implantation. The titanium alloy Ti6Al4V used in biotribological systems was implanted with nitrogen and argon ions. Investigations of the geometrical structure of the surface before and after the tribological tests were carried out using confocal microscopy. The hardness of the tested materials was determined by the instrumental indentation method using a Vickers indenter. A nanotribometer was used for tribological tests. The tests were carried out in a reciprocating motion under conditions of technically dry friction and friction with the lubrication of Ringer's solution. SEM scanning microscopy was used to determine the width of the wear pattern and the wear mechanism. The conducted research showed that the hardness of the tested materials increased as a result of ion implantation. The tribological tests showed that the use of ion implantation improves the tribological properties, and the dominant wear mechanism was abrasive wear.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie struktury geometrycznej powierzchni oraz właściwości mechanicznych i tribologicznych warstw wierzchnich uzyskiwanych w procesie implantacji jonowej. Stop tytanu Ti6Al4V stosowany systemach biotribologicznych implantowano jonami azotu i argonu. Badania struktury geometrycznej powierzchni przed i po testach tribologicznych przeprowadzano przy użyciu mikroskopii konfokalnej. Twardość badanych materiałów wyznaczano metodą instrumentalnej indentacji przy zastosowaniu wgłębnika Vickersa. Do testów tribologicznych wykorzystano nanotribometr. Badania realizowano w ruchu posuwisto-zwrotnym w warunkach tarcia technicznie suchego oraz tarcia ze smarowaniem roztworem Ringera. Mikroskopię skaningową SEM wykorzystano do określenia szerokości śladu wytarcia oraz mechanizmu zużywania. Przeprowadzone badania wykazały, że w wyniku implantacji jonowej nastąpił wzrost twardości badanych materiałów. Testy tribologiczne wskazały, że zastosowanie implantacji jonowej wpływa na poprawę właściwości tribologicznych, a dominującym mechanizmem zużywania było zużycie ścierne.
EN
The paper presents laboratory tests results of wear in the abrasive mass of cultivator coulters subjected to coated electrode pad welding. In the first stage of the test, one type of electrode was used and a padding weld was applied to the coulter surface in three different shape variants (perpendicular, parallel to the abrasive mass stream and V-shaped). The lowest abrasive wear was obtained for samples with a padding weld deposited perpendicularly to the abrasive mass stream. Therefore, in the second stage of the research, this padding weld shape was selected and made using three different electrodes. Tests of abrasive wear both in the first and the second stage of the experiment were carried out at a distance of 100 km by the "rotating bowl unit" method. Both the direction of the application of the padding weld (shape) and the chemical composition of the electrode used in the pad welding process significantly increased the resistance to abrasive wear compared to coulters whose surface has not been welded.
PL
W pracy zaprezentowano laboratoryjne wyniki badań zużycia w masie ściernej redlic kultywatora poddanych napawaniu elektrodą otuloną. W pierwszym etapie badań, używając jednego rodzaju elektrody, na powierzchnię redlic nałożono napoinę w trzech różnych wariantach kształtu (prostopadle lub równolegle do naporu strumienia masy ściernej oraz w kształcie litery „V”). Najmniejsze zużycie ścierne uzyskano dla próbek z napoiną nałożoną w kierunku prostopadłym do naporu strumienia masy ściernej. Dlatego w drugim etapie badań wybrano ten kształt napoiny i wykonano ją za pomocą trzech różnych elektrod. Badania zużycia ściernego zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie prowadzono na dystansie 100 km metodą „wirującej misy”. Kierunek (kształt) nałożenia napoiny i skład chemiczny elektrody wykorzystywanej w procesie napawania istotnie zwiększyły odporność na zużycie ścierne w stosunku do redlic, których powierzchnia nie została obrobiona nawet o 400%.
EN
Surface tension of friction wear product material is linked with unit mechanical work of newly-formed surfaces of solids. A definition of surface energy also addresses the thermal effect, which is indirectly connected with wear. Physical differences between the development of liquids and solids surfaces are discussed. Both of the quantities defined are described in analytical terms and their value is determined for a selected example of experimental testing. The discussion is based on the first law of thermodynamics using the concept of specific enthalpy of wear products. Boundaries of an area in space where mechanical energy is dissipated and dimensions of a wear particle being formed are taken into account. Mechanical and thermal parts of the energy balance are differentiated.
PL
Napięcie powierzchniowe materiału produktów zużycia tarciowego zostało powiązane z jednostkową pracą mechaniczną nowo utworzonej powierzchni ciał stałych. W definicji energii powierzchniowej uwzględniono również efekt cieplny, który jest pośrednio związany ze zużyciem. Podkreślono różnice o charakterze fizycznym między rozwojem powierzchni cieczy i ciał stałych. Obie zdefiniowane wielkości zostały opisane analitycznie, a ich wartości określono dla wybranego przykładu badań eksperymentalnych. Rozważania oparto na pierwszej zasadzie termodynamiki, w której wykorzystano koncepcję entalpii właściwej produktów zużycia. Uwzględniono granice obszaru przestrzennego, w którym energia mechaniczna jest rozpraszana, oraz wymiary powstałej cząstki zużycia. W bilansie energetycznym rozdzielono część mechaniczną i termiczną.
11
Content available Irreversibility of Friction and Wear Processes
EN
Ways of energy dissipation by friction are analysed from a thermodynamic perspective. The non-equilibrium and irreversibility of processes in tribological systems are found to be sufficient conditions for Energy dissipation. M. Planck’s currently prevailing opinion that mechanical work can be converted into heat without limitations, e.g., by means of heat, is demonstrated not to apply to the friction of solids subject to wear. Ranges of work conversion into friction heat are determined. The generation of tribological wear particles is dependent on work of mechanical dissipation and its components – surface and volume work. A friction pair or its fragments, where energy is directly dissipated, are treated as open thermodynamic systems. The processes in place are described with the first law of thermodynamics equation. The effect of friction heat and the work of mechanical dissipation on variations of internal energy, enthalpy, and energy transferred to the environment as heat are defined. These dependences should be addressed when planning and interpreting tribological tests.
PL
W artykule zanalizowano sposoby rozpraszania energii przez tarcie z punktu widzenia termodynamiki. Stwierdzono, że nierównowaga i nieodwracalność procesów zachodzących w układach tribologicznych jest warunkiem wystarczającym do wystąpienia rozpraszania energii. Wykazano, że obwiązująca współcześnie opinia M. Plancka, że pracę mechaniczną można zamienić na ciepło bez ograniczeń, np. przez tarcie, nie dotyczy przypadków tarcia ciał stałych podlegających zużywaniu. Ustalono zakresy zamiany pracy na ciepło tarcia. Powstawanie cząstek zużycia tribologicznego uzależniono od pracy dyssypacji mechanicznej i jej elementów składowych – pracy powierzchniowej i objętościowej. Para cierna lub jej fragment, w którym rozpraszanie energii następuje bezpośrednio, potraktowano jako otwarty system termodynamiczny. Zachodzące procesy opisane zostały równaniem pierwszej zasady termodynamiki. Określono wpływ ciepła tarcia i pracy mechanicznej dyssypacji na zmiany energii wewnętrznej, entalpii i energii przekazywanej do otoczenia na sposób ciepła. Te zależności należy wziąć pod uwagę przy planowaniu testów tribologicznych i ich interpretowaniu.
EN
The following work presents the results of research about the assessment of tribological properties of plastics used as components in modes of transport. For this purpose, the wear resistance of materials used in 3D printing (PA6CF and ABS), and extrusion moulding (PA) were tested. The tribological research was carried out with the use of the T-05 tester in the roller-block system. The samples in the form of cuboids with a concave rounding of one wall were made on a 3D printer using the FDM method. The counter-sample was a ring made of aluminium alloy subjected to anodizing. The research was carried out under a variable loads, in reciprocating motion, under dry friction conditions. After that the tribological characteristics were assessed. The research and analysis of the results confirmed the possibility of using selected plastics in modes of transport.
PL
W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań polegających na ocenie właściwości użytkowych tworzyw sztucznych, które mogą być wykorzystywane jako podzespoły w środkach transportu drogowego. W tym celu przebadano odporność na zużycie materiałów wykorzystywanych w druku 3D – PAGF i ABS. Zakres prze prowadzonych badań obejmował badania tribologiczne oraz badania makroskopowe. Badania tribologiczne zostały przeprowadzone przy użyciu testera T-05 w układzie rolka–klocek. Próbki w formie prostopadłościanów z wklęsłym zaokrągleniem jednej ścianki zostały wykonane na drukarce 3D przy zastosowaniu metody FDM oraz metodą ekstruzji. Przeciwpróbkę stanowił pierścień wykonany ze stopu aluminium. Badania prze prowadzono pod obciążeniem 100, 300 i 500 N, w ruchu posuwisto-zwrotnym w warunkach tarcia suchego. Na ich podstawie dokonano oceny charakterystyk tribologicznych. Wykonane badanie i analiza ich wyników potwierdziły możliwość wykorzystania wybranych tworzyw sztucznych w środkach transportu drogowego.
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowania procesów natryskiwania cieplnego i napawania PTA do wytwarzania części maszyn o wysokich własnościach użytkowych oraz procesów ich regeneracji. Wskazano na zalety procesów oraz efekty ich zastosowania.
EN
The article presents examples of the use of thermal spraying and PTA surfacing processes for the production of machine parts with high performance properties and their regeneration. Advantages of processes and the effects of their application were pointed out.
EN
The tribological performance of 5xxx series aluminum alloys with ternary zirconium is evaluated at ambient conditions under dry, wet and saline environment. The experiment has been done using a Pin-on-Disk apparatus under an applied load of 20N. The sliding distances varies ranging from 116m-2772m at a sliding velocity of 0.385 ms-1. The results show that presence of Mg and Zr into this alloy helps to increase their strength and wear resistance under dry sliding condition. But they significantly suffer under wet and corrosive environment due to formation of β-phase Al3Mg2, to slip bands and grain boundaries which may lead to and stress-corrosion cracking. The variation of friction coefficient is observed in wet and corrosive environment due to the formation of oxidation film, lubrication, and corrosion action in solution. The SEM analysis shows that brittle Al3Mg2phase initiate the fracture surface for Al-Mg alloy and Zr addition accelerate the brittleness of the alloy owing the fine precipitates of Al3Zr.
EN
Purpose: A new composite material was prepared and Different properties such as hardness and tribological behaviour of the fabricated metal matrix composite (MMC) was investigated and compared with the base AZ61A magnesium alloy. Design/methodology/approach: For the current research work, state-of-the-art technology, Friction stir processing (FSP) was performed to develop magnesium based AZ61A/TiC composite at optimized set of machine parameters. Findings: Increasing tool rotational speed ultimately leads in enhanced hardness, which further gives superior tribological properties as compared to base AZ61A alloy. Wear observations suggests a combination of abrasive and adhesive wear mechanism. Research limitations/implications: More microstructural and mechanical properties can be examined. Practical implications: The idea behind selecting AZ61A is mainly due to its increasing use in bicycle pedals and military equipment’s where at certain places it needs to encounter friction. In this current work, microhardness study and wear behaviour of AZ61A/TiC composite processed via FSP were examined. Originality/value: Paper is completely new and no work has been done till date considering this material and preparing composite with nanoparticles TiC.
PL
Przedstawiono przyczyny podjęcia prac badawczych mających na celu opracowanie technologii wytwarzania szybko zużywających się elementów wykładzinowych. Opisano dotychczasową technologię wykonania powyższych elementów. Zaprezentowano wprowadzone zmiany. Najistotniejsza zmiana dotyczyła opracowania zintegrowanego stanowiska do napawania i cięcia umożliwiającego zwiększenie wymiarów produkowanych elementów wykładzinowych, wzrostu ich trwałości i jakości wykonania przy równoczesnej obniżce kosztów produkcji. Przeprowadzone badania eksploatacyjne elementów prototypowych potwierdziły trafność opracowanej technologii. Na podstawie powyższej technologii uruchomiono produkcję elementów wykładzinowych w jednej z krajowych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego.
EN
Reasons for undertaking research works aimed at developing of production technology of fast wearing lining elements have been presented. The current production technology of the above elements has been described. Applied changes have been presented. The most important change has concerned the development of an integrated station for padding and cutting, enabling the increase of the produced lining elements dimensions, increase of their durability and work quality with simultaneous reduction of production costs. The conducted operational tests of prototype elements confirmed the accuracy of the developed technology. Based on the above technology, production of lining elements has been started in one of the opencast lignite mines.
EN
The article presents the research on the impact of slide burnishing process carried out with use of various ceramics on friction and wear of steel elements. In addition, surfaces after grinding, lapping and polishing processes were tested. The tribological couple was made of steel discs, toughened to a hardness of 40 ± 2 HRC, and balls made of 100Cr6 steel with a hardness of 62 HRC. The tests were carried out at three sliding speeds: 0.16 m/s, 0.32 m / s and 0.48 m/s. The research proved the possibility of improving selected tribological properties of friction pairs thanks to the use of slide burnishing process and also allowed to establish a number of relationships between the parameters characterizing the surface topography and the tribological parameters.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu procesu nagniatania ślizgowego realizowanego z wykorzystaniem różnych ceramik na wielkość zużycia oraz siłę tarcia elementów stalowych. Dodatkowo badaniom poddano powierzchnie po procesach szlifowania, docierania oraz polerowania. Skojarzenie materiałowe stanowiły tarcze stalowe ulepszone cieplnie do twardości 40±2 HRC oraz kulki ze stali100Cr6 o twardości 62 HRC. Badania zrealizowano przy trzech prędkościach poślizgu: 0,16 m/s, 0,32 m/s oraz 0,48 m/s. Badania udowodniły możliwość poprawy wybranych właściwości tribologicznych par trących dzięki zastosowaniu procesu nagniatania ślizgowego a także pozwoliły na ustalenie szeregu zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi strukturę geometryczną powierzchni oraz parametrami tribologicznymi.
EN
Owing to the excellent properties, graphene nanoplatelets (GNPs) show great reinforcing ability to improve the mechanical and tribological properties of Al nanocomposites for many automotive applications. In this work, the GNPs dispersion and reinforcing effect in Al nanocomposite was tested. Solvent dispersion via tip sonication and facile low energy ball milling (tumbling milling) using two milling speeds 200 and 300 rpm were employed to develop GNPs/Al powders. Sintering response of the GNPs/Al sintered samples wasgauged at two temperatures (550°C and 620°C). The effects of GNPs content, milling rotation speed and sintering temperature on the density, hardness and wear properties of the nanocomposite were examined. The results indicate that relative density % decreases with increasing GNPs content due to possible reagglomeration. The highest hardness of 35.6% and wear rate of 76.68% is achieved in 0.3 wt.% GNPs/Al nanocomposite processed at 300 rpm and 620°C as compared to pure Al due to uniform dispersion, higher diffusion rate at a higher temperature and effective lubrication effect.
EN
Friction Stir Process (FSP) was employed to develop Cupro-Nickel/Zirconium Carbide (Cu-Ni/ZrC) surface composites. Five different groove widths ranging from 0 to 1.4 mm were made in CuNi alloy plate to incorporate different ZrC volume fraction (0, 6, 12, 18 and 24 %) to study its influence on the structure and properties of Cu-Ni/ZrC composite. Processing was performed at a Tool Rotational Speed (TRS) of 1300 rpm, Tool Traverse Speed (TTS) of 40 mm/min with a constant axial load of 6 KN. The study is performed to analyse the influence of ZrC particles and the volume fraction of ZrC particles on the microstructural evolution, microhardness, mechanical properties, and tribological characteristics of the Cu-Ni/ZrC composite. The fracture and worn-out surfaces are analysed using Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) to identify the fracture and wear mechanisms. The results demonstrated a simultaneous increase in microhardness and tensile strength of the developed composite because of grain refinement, uniform dispersion, and excellent bonding of ZrC with the matrix. Besides, the wear resistance increases with increase in volume fraction of ZrC particles in the composite. The surface morphology analysis revealed that the wear mechanism transits from severe wear regime to mild wear regime with increase in volume fraction of ZrC particles.
EN
Microstructure and wear property of AlSi10Mg alloy manufactured by selective laser melting (SLM) were investigated. Also, the effect of post heat treatment on the mechanical and wear properties was examined. Two kinds of heat treatments (direct aging (DA) and T6) were separately conducted to SLM AlSi10Mg alloy. As-built alloy had a cellular structure formed inside the moltenpool. Eutectic Si was also observed at the cellular boundary in as-built alloy. After DA heat treatment, the cellular structure still remained, and a large amount of nano-size Si particles were newly formed inside the cell structure. Both molten pool and cellular structure disappeared, and the size of Si increased in T6 alloy. The values of Vickers hardness measured as 139.4 HV (DA alloy), 128.0 HV (As-built alloy) and 85.1 HV (T6 alloy), respectively. However, concerning to wear property, T6 alloy showed better wear resistance than other alloys. The correlation between microstructure and wear mechanism of SLM AlSi10Mg alloy was also discussed.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.