Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  congestion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In this paper we consider a link, characterized by specific capacity, that services multi-rate random or quasirandom traffic. Random traffic is generated by an infinite number of traffic sources, while quasi-random traffic is generated by a finite population of traffic sources. The link is modeled as a multi-rate loss system. Handover and new calls are distinguished. New calls compete for the available bandwidth under a threshold call admission policy. In that policy, a new call of a particular service-class is not allowed to enter the system if the in-service handover and new calls of the same service-class plus the new call, exceed a predefined threshold (which can be different for each service-class). On the other hand, handover calls compete for the available bandwidth based on the complete sharing policy. We show that the steady state probabilities in the proposed models have a product form solution (PFS). The PFS leads to a convolution algorithm for accurate calculation of congestion probabilities and link utilization.
EN
In the article, a validation module, being a component of an integrated system supporting routing in software defined networks (SDNRoute), is proposed and thoroughly examined. The module allows for the verification of the results provided by the optimization module before these results are deployed in the production network. Routing policies are validated for their impact on the network quality parameters and against the threat of overloading (congestion).
EN
We consider the downlink of an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based cell that accommodates calls from different service-classes with different resource requirements. We assume that calls arrive in the cell according to a quasi-random process, i.e., calls are generated by a finite number of sources. To calculate the most important performance metrics in this OFDM-based cell, i.e., congestion probabilities and resource utilization, we model it as a multirate loss model, show that the steady-state probabilities have a product form solution (PFS) and propose recursive formulas which reduce the complexity of the calculations. In addition, we study the bandwidth reservation (BR) policy which can be used in order to reserve subcarriers in favor of calls with high subcarrier requirements. The existence of the BR policy destroys the PFS of the steady-state probabilities. However, it is shown that there are recursive formulas for the determination of the various performance measures. The accuracy of the proposed formulas is verified via simulation and found to be satisfactory.
PL
Zatłoczenie miast jest jednym z największych problemów obecnej polityki transportowej. Odpowiednie jej kształtowanie pozwoli ograniczyć zjawisko zatłoczenia, czyli kongestii. Często możemy obserwować prace związanie z dobudowaniem pasów ruchu czy powstaniem nowych ulic. Czy jednak taki stan rzeczy prowadzi do polepszenia szybkości przemieszczania się do wyznaczonego celu, szczególnie w tak zwanych godzinach szczytu? Otóż okazuje się, że nie. Posługując się takim rozumowaniem, miasto nie staje się przyjazne ludziom, lecz samochodom. Warto więc skorzystać z rozwiązań już sprawdzonych.
EN
City congestion is one of the biggest problems in today's transport policy. Its appropriate shaping will allow to limit the phenomenon of congestion. We can often observe work related to the addition of lanes or creation of new streets. However, does such a state of affairs lead to the improvement of the speed of movement to the designated destination, especially during the so-called rush hours? Well, it turns out not. Using this reasoning, the city does not become friendly to people, but to cars. So let's use the already proven solutions.
EN
This paper proposes a multiobjective improved particle swarm optimisation (IPSO) for placing and sizing the series modular multilevel converter-based unified power flow controller (MMC-UPFC) FACTS devices to manage the transmission congestion and voltage profile in deregulated electricity markets. The proposed multiobjective IPSO algorithm is perfect for accomplishing the close ideal distributed generation (DG) sizes while conveying smooth assembly qualities contrasted with another existing algorithm. It tends to be reasoned that voltage profile and genuine power misfortunes have generous upgrades along ideal speculation on DGs in both the test frameworks. The proposed system eliminates the congestion and the power system can be easily used to solve complex and non-linear optimisation problems in a real-time manner.
EN
The aim of the study was to assess the content of Ca, Mg, Na and K in the road dust collected in Białystok from various environments (roads with high traffic intensity, housing estate roads, roads located near parks and green areas), in order to determine the impact of the road transport on the spatial differentiation of the content of the tested components in street dust and identify their main sources. In total, the samples from 69 points were analyzed, which were taken in spring 2018 (late April and May) during the dry weather. The content of Ca, Mg, Na and K was determined by means of atomic absorption spectrometry (AAS). The average contents of the tested elements in the dust from all measuring points were in the following order: Ca (23.53%) > Mg (2.38) > Na (1.16) > K (0.25). This shows that Ca is the most numerous element in the tested dusts. Studies have not shown a significant impact of vehicle traffic, in particular the so-called non-exhaust sources related to this traffic on the content of main elements in the Białystok road dusts. The analyses have indicated that the main source of Ca and Mg in the Białystok road dust constitute the structural elements of roads, bridges and structures, in which building cement and its derivatives are the main component.
EN
The economic development of Poland depends on a modern, effective and safe transport system. It is dependent on proper legal regulations both Polish and EU. They give an opportunity to develop innovative urban logistics or electromobility. The aim of the article is to analyze EU and Polish legal regulations regarding innovative public transport, as well as to present development prospects for electromobility.
PL
Rozwój gospodarczy Polski zależy od nowoczesnego, efektywnego i bezpiecznego systemu transportu. Uzależniony on jest od właściwych regulacji prawnych zarówno polskich, jak i unijnych. Dają one szansę na rozwój innowacyjnej logistyki miejskiej czy elektromobilności. Celem artykułu jest analiza unijnych i polskich regulacji prawnych dotyczących innowacyjnego transportu publicznego, a także przedstawienie perspektyw rozwojowych elektromobilności.
PL
W pracy przedstawione zostało znaczenie inteligentnych systemów transportowych w różnych środowiskach i przykłady ich użycia. Zastosowano metody badawcze takie, jak studium literatury, case study, analiza desk research, obserwacje, wywiad oraz ankieta. Wprowadzenie ITS wpływa pozytywnie na transport drogowy. Zauważyć to można na przykładzie miasta Białystok – prekursora wdrażania nowoczesnych systemów w Polsce. Wypracowane zostały oszczędności, wzrósł stopień bezpieczeństwa i osiągnięto niższy poziom kongestii. W artykule przedstawiono również sytuację firm transportowych i ich zdanie na temat rozwiązań użytych na drogach. Polscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu korzystają z tradycyjnych metod kontaktu między pracownikami. Wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych, pomimo konieczności inwestycji na etapie wdrażania, przynosi oszczędności i daje długofalowe efekty.
EN
The paper presents the importance of intelligent transport systems in different environments and examples of their use. Research methods were applied, i.e. literature study, case study, desk research analysis, observations, interview and questionnaire. The introduction of ITS has a positive impact on road transport. This can be noticed on the example of the city of Białystok – a precursor of the implementation of modern systems in Poland. Savings have been achieved, the level of safety has increased and a lower level of congestion has been achieved. The article also presents the situation of transport companies and their opinion on the solutions used on the roads. Polish entrepreneurs continue to use traditional methods of contact between employees. The introduction of intelligent transport systems, despite the need to invest at the implementation stage, brings savings and long- -term effects.
EN
This paper typically applied the concept of ranking by inspection using the dwell time of ships in five African ports to evaluate the variations in ship turnaround time and relative efficiency level. This is to identify the active factors that cause port congestion in African ports. The results provided some explanations on the consequences arising from these on notable African logistics and supply chain networks. The findings reveal that the bane of congestion in African ports emanates entirely from either planning, regulation, capacity, efficiency or a combination of these. The regression analysis with IBM SPSS v20 reveals that there is a significant relationship between cargo throughput and other port performance indicators in Nigeria for the study period (2005 - 2014). More so, the t-test reveals that there is a significant relationship between cargo throughput and berth occupancy rate which is significantly indicative of port congestion. This paper therefore recommends that African ports should enhance their regulatory mechanisms, and also improve capacity and efficiency level in order to shoulder the ever increasing challenges of port congestion in years ahead.
10
Content available remote Wykorzystanie car-poolingu w przeciwdziałaniu kongestii w transporcie miejskim
PL
Zjawisko kongestii pojawia się w sytuacji, w której popyt na usługi transportowe lub na elementy infrastruktury transportowej przekracza ich wydolność. Utracona w ten sposób płynność przemieszczania generuje problemy zarówno w sferze życia publicznego jak i gospodarki. Dlatego stale poszukiwane są nowe rozwiązania, mogące poprawić przepustowość miast. Sposobem zmniejszania liczby samochodów na drogach jest korzystanie z transportu publicznego, ale także z jego nowoczesnych alternatyw, takich jak car-pooling czy car -shering, które zostały zaprezentowane w niniejszym artykule.
EN
The phenomenon of congestion arises where demand for transport services or transport infrastructure components exceeds their efficiency. The loss of smoothness of movement generates problems both in the sphere of public life and the economy. Therefore, new solutions are constantly being sought, which can improve the capacity of cities. The way to reduce the number of cars on the road is to use public transport, but also with its modern alternatives such as car-pooling or car-shering, which were presented in this article.
PL
Zjawisko kongestii w miastach wpływa negatywnie na płynność przemieszczania, stanowiąc utrudnienie nie tylko dla obywateli, ale również dla rozwoju gospodarki, powodując zakłócenia w łańcuchu dostaw. Zwalczenie tego problemu wymaga indywidualnego podejścia, jednak istnieją pewne rozwiązania w zakresie infrastruktury, a także organizacyjno-techniczne, służące przeciwdziałaniu kongestii w transporcie, możliwe do zaadoptowania w większości miast. Wybrane z nich zostały przedstawione w niniejszym artykule.
EN
The congestion phenomenon in cities has a negative effect on the smoothness of movement, making it difficult not only for citizens but also for the development of the economy, causing disruption in the supply chain. The eradication of this problem requires an individual approach, but there are certain infrastructure solutions, as well as organisational and technical measures to tackle congestion transport, which can be adapted in most cities. The selected ones are presented in this article.
PL
Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie koncepcji strefowych (kordonowych) opłat kongestyjnych, których zastosowanie – poprzez adekwatne odzwierciedlenie kosztów odbywanych przez użytkowników systemu transportowego podróży – wpływa na ich zachowania transportowe. Przedstawiony jest więc dorobek teorii ekonomii w zakresie identyfikacji, analizy i internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie stanowiący bazę teoretyczną zastosowania tego typu rozwiązania. Na tej podstawie, w kontekście wskazanego całościowego podejścia do zarządzania przepływami osób, dóbr i informacji na obszarze miasta, analizowane są zależności i powiązania między opłatami kongestyjnymi a logistyką miejską.
EN
The goal of this paper is to present the concept of area (cordon) congestion charges, application of which by adequate reflection of people’s travel costs, affects their travel choices, thus reducing the level of congestion and the associated negative externalities. Therefore the economic theory developments on identifying, analyzing and internalizing externalities in transport that constitute a theoretical framework for usage of such solution are being presented. Based on that the relationships and correlations between congestion charges and city logistics are analyzed in the context of the required holistic approach to the management of people, goods and information flows in the city.
PL
Z problemem kongestii mierzy się wiele miast i aglomeracji miejskich bez względu na ich wielkość i liczbę mieszkańców. Jednakże rozlewanie się obszarów miejskich poza granice administracyjne miast tzw. „urban sprawl” oraz silne tendencje do tworzenia obszarów metropolitalnych problem kongestii pogłębia. Przeciętne miesięczne opóźnienie wywołane kongestią w godzinach szczytu w 2015 roku dla 7 największych miast Polski wyniosło 10 godzin. Kongestia stanowi istotny problem nie tylko dla społeczeństwa, wpływając na mobilność i zwiększając koszty przemieszczania się, ale przede wszystkim zwiększając koszty funkcjonowania gospodarki. W 2015 roku koszty kongestii dla gospodarki wzrosły o 12,5% w porównaniu do roku poprzedniego. W artykule zaprezentowano związki metropolizacji z powstawaniem, skutkami i kosztami kongestii.
EN
The congestion is a problem for many cities and urban areas irrespective of their size and number of inhabitants. However, the spillover of areas beyond the administrative boundaries of urban sprawl and the strong tendency to create metropolitan areas even deepens the problem of congestion. The average monthly congestion delay in 2015 for the 7 largest Polish cities was 10 hours. In 2015 the cost of congestion for the economy increased by 12.5% compared to the previous year. This paper presents metropolitan relations with the origins, consequences, and costs of congestion.
14
Content available remote Metropolizacja jako stymulanta czynników wywołujących kongestię
PL
Z problemem kongestii mierzy się wiele miast i aglomeracji miejskich bez względu na ich wielkość i liczbę mieszkańców. Jednakże rozlewanie się obszarów miejskich poza granice administracyjne miast tzw. „urban sprawl” oraz silne tendencje do tworzenia obszarów metropolitalnych problem kongestii pogłębia. Przeciętne miesięczne opóźnienie wywołane kongestią w godzinach szczytu w 2015 roku dla 7 największych miast Polski wyniosło 10 godzin. Kongestia stanowi istotny problem nie tylko dla społeczeństwa, wpływając na mobilność i zwiększając koszty przemieszczania się, ale przede wszystkim zwiększając koszty funkcjonowania gospodarki. W 2015 roku koszty kongestii dla gospodarki wzrosły o 12,5% w porównaniu do roku poprzedniego. W artykule zaprezentowano związki metropolizacji z powstawaniem, skutkami i kosztami kongestii.
EN
The congestion is a problem for many cities and urban areas irrespective of their size and number of inhabitants. However, the spillover of areas beyond the administrative boundaries of urban sprawl and the strong tendency to create metropolitan areas even deepens the problem of congestion. The average monthly congestion delay in 2015 for the 7 largest Polish cities was 10 hours. In 2015 the cost of congestion for the economy increased by 12.5% compared to the previous year. This paper presents metropolitan relations with the origins, consequences, and costs of congestion.
15
Content available remote Koszty kongestii w Unii Europejskiej
PL
Kongestia staje się w ostatnich latach coraz istotniejszym problemem ekonomicznym. Straty czasu podróży i dostawy towarów ograniczają możliwości rozwojowe miast i regionów. W niniejszym artykule, na tle rozważań teoretycznych, przedstawiono wyniki badań dotyczących kosztów kongestii w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
EN
In March 2017, the European Commission has published a study report on urban mobility in terms of urban accessibility. Within these studies, the costs of congestion in each Member States of the European Union have been estimated. In this article, against the background of theoretical considerations, the most important results and conclusions of the study are presented.
16
Content available Koszty kongestii w Unii Europejskiej
PL
W marcu br. Komisja Europejska opublikowała raport z badań dotyczących mobilności w miastach w aspekcie dostępności obszarów miejskich. W ramach tych badań oszacowano koszty kongestii w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule, na tle rozważań teoretycznych, przedstawiono najważniejsze wyniki i wnioski z badań.
EN
In March this year, the European Commission has published a study report on urban mobility in terms of urban accessibility. Within these studies, the costs of congestion in each Member States of the European Union have been estimated. In this article, against the background of theoretical considerations, the most important results and conclusions of the study are presented.
PL
Obszary miejskie, które korzystają z technologii informacyjnych w celu rozwiązania różnorodnych problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, a jednocześnie tworzą trwały rozwój gospodarczy i wysoką jakości życia, są określane jako „miasta inteligentne”. Wielką uciążliwością wszystkich współczesnych aglomeracji jest problem wzmagającego się ruchu ulicznego. Specyfika dynamiki ruchu, jak najbardziej nadaje się do próby ujarzmienia go, co polega na zaprogramowaniu logistyki, czyli takim kierowaniu uczestnikami ruchu, aby zmniejszyć zagęszczenie i zlikwidować „puste przebiegi”. To jest właśnie pole do działań dla technologii smart (inteligentnych rozwiązań).
EN
Urban areas which use information technologies in order to solve different social, economic, and environmental issues, and at the same time create durable economic development and high quality of life, are referred to as ‘smart cities’. A great nuisance for all contemporary agglomerations is the problem of the growing street traffic. Owing to the specificity of the dynamics of traffic, attempts at taming it can be undertaken, consisting in logistics programming, that is in managing traffic participants so as to reduce their density and liquidate ‘empty rides’. And this is the field of action for smart technologies (smart solutions).
PL
Dynamiczny rozwój aglomeracji miejskich stworzył potrzebę dostosowania wykorzystywanych systemów informatycznych do zwiększonego natężenia ruchu pasażerskiego. Coraz powszechniejsze zjawisko kongestii przyczyniło się do intensyfikacji działań na rzecz poprawy efektywności sterowania przepływami w aglomeracjach. Do tego celu zaczęto wykorzystywać coraz bardziej nowoczesne rozwiązania służące poprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Celem artykułu jest ocena i przegląd aktualnych rozwiązań, które mogą zostać z powodzeniem zaimplementowane w systemach komunikacyjnych miast w Polsce. Publikacja ma na celu także określenie perspektyw rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w przyszłości, a także efektów wynikających z ich dalszego wykorzystywania.
EN
The dynamic development of urban areas has created the need to adapt computer systems used to increased passenger traffic. Increasingly common phenomenon of congestion, contributed to intensify efforts to improve the efficiency of the control flows in agglomerations. For this purpose cities begin to use more and more modern-solving software to improve the functioning of public transport. The aim of the article is to assess and review of current solutions that can be successfully implemented in communication systems, cities in Poland. The publication is also intended to determine the prospects for the development of intelligent transport systems in the future as well as the effects resulting from their continued use.
EN
Assessment of travel time reliability as a fundamental factor in travel behaviour has become a very important aspect in both transport modelling and economic appraisal. Improved reliability could provide a significant economic benefit if it is adequately calculated in cost-benefit analyses for which the theoretical background has already been set. However, methods to forecast travel time reliability as well as travel behaviour models including its effects are rather scarce and there is a need for development in this field. Another important aspect could be the influencing factor of reliability in travel demand management and related policy-making. Therefore, this paper intends to further analyse reliability focusing exclusively on urban road transport based on automatic measurements of journey times and traffic volumes from a dataset of the city of Budapest. The main finding and the novelty of the study is a model which can forecast the standard deviation of travel times based on the volume-capacity ratio and the free-flow travel time. The paper also provides a real-life numerical experiment in which the proposed model has been compared with other, existing ones. It proves that besides existing mean-delay-based models, travel time reliability can be forecasted based on the volume-capacity ratio with an adequate accuracy.
EN
Paper presents validation of previously created stochastic ships traffic stream model by the real data of ships delays on Świnoujście — Szczecin waterway. The model is mostly based on Monte Carlo methodology. The model is microscopic which means that each ship’s model is treated as separate object possessing given attributes. As the main parameter of presented validation total waiting (delay) time of ships have been applied. The time of ships delays was possessed from Szczecin VTS centre and compared with the model output.
PL
W artykule przedstawiono wyniki walidacji wcześniej stworzonego stochastycznego modelu strumienia ruchu statków przez porównanie z rzeczywistymi danymi o opóźnieniu statków na drodze wodnej Świnoujście — Szczecin. Model został zbudowany w oparciu o metodologię Monte Carlo. Jest to model z kategorii „mikroskopowych”, co oznacza, że każdy statek jest traktowany jako odrębny obiekt, cechujący się indywidualnymi atrybutami. Jako główny parametr walidacji przyjęto całkowity czas oczekiwania (opóźnienia) statków. Czas definiujący opóźnienie statków został pozyskany z centrum VTS Szczecin i porównany z wynikami modelowymi.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.