Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 632

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport miejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
EN
This study is aimed at improving the methods of carriage of passengers by urban transport to improve its reliability and efficiency. It can be achieved by forming back-up bus routes within the existing regular route network for servicing mass passenger-flows. This study theoretically substantiates the impact of back-up bus routes inthe current regular route network on the reliability and efficiency of the transport process. Mathematical models of reservation of regular route network and the assessment of the reliability of passenger transport using different reservation schemes are suggested. Methodological recommendations on the formation of passenger traffic on back-up bus routes and cost reduction on its maintenance, by managing the route speed depending on the loading of the city road network, have been developed. Technical and economic evaluation was conducted to the developed methodological toolkit.
EN
Purpose: The goal of the article is to present oversized transport in the context of urban logistics as the impact of available urban infrastructure, documentation and means of transport on the flow of oversized cargo between the place of loading and the place of receipt. Abnormal load transportation is carried out with the use of public and private roads. It affects the infrastructure and safety of the city through which it takes place, because usually a given section of the road is not excluded during the journey. Design/methodology/approach: The article is based on a broad analysis of Polish and foreign literature. The article also contains an example of the organization of abnormal load transport by one of the Polish enterprises, which was awarded the prestigious “ESTA Awards of excellence 2017” in the category of transport over 120 tonnes. Findings: Oversized transport has a big impact on the temporary functioning of freight flows in the city. The city's spatial development and legal norms significantly influence the oversize transport reduction. It is interesting area of research developing in the future. Originality/value The article shows oversized transport in the context of the city and freight flows in the city.
PL
Nowe technologie transportowe i rozwój gospodarki cyfrowej są w ostatnich latach determinantami zmian w zachowaniach transportowych ludności. Władze publiczne przeznaczają znaczne kwoty na rozwój nowych sposobów przemieszczania się, nie doceniając znaczenia wyboru dla nowej działalności odpowiednich form organizacyjnych. Przedsiębiorcy prywatni, eksperymentując z różnymi modelami biznesowymi, pod presją czasu podejmują ryzykowne decyzje kończące się często wycofaniem oferty z rynku lub likwidacją działalności na danym rynku. Zjawiska te są typowe dla rynków charakteryzujących się wysoką dynamiką wzrostu. Cele zrównoważonej mobilności wymagają jednak stabilizacji oferty usług transportowych alternatywnych dla prywatnych samochodów. Problematyce uwarunkowań organizacyjnych na różnych rynkach cząstkowych poświęcony jest niniejszy artykuł. Omówiono czynniki rozwoju na rynku transportu publicznego, pojazdów na minuty oraz nowej formy mobilności – Mobility as a Service. Podsumowanie zawiera najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy.
EN
In recent years, new transport and digital technologies have been determinants of changes in the transport behavior of the population. Public authorities allocate considerable amounts to the development of new modes of transport. They underestimate the importance of choosing appropriate organizational forms for new activities. Private companies experiment with various business models and under time pressure, take risky decisions that often result in withdrawing services from the market or liquidating activities in a given market. These phenomena are typical for markets with high growth dynamics. Sustainable mobility objectives, however, require stabilization of alternative services to private cars. This article is devoted to the issue of organizational conditions on various sub-markets. Market development factors from public transport, vehicles per minute and a new form of mobility - Mobility as a Service were discussed. The summary contains the most important conclusions from the analysis.
PL
W funkcjonowaniu publicznego transportu miejskiego pojawiły się dwa bardzo niekorzystne procesy: eksploatowanie zużytego taboru i ciągły wzrost kwot dopłat do transportu miejskiego. Jedną z przyczyn tych zjawisk jest nikła współpraca środowisk nauki z praktykami. W artykule przedstawiono niedoskonałości w metodyce badania problemów funkcjonowania transportu publicznego. Ponadto wykazano, że występują niedoskonałości w zarządzaniu transportem publicznym na poziomie władz miejskich. Brak zmian w podejściu do badania procesów w transporcie miejskim przez praktyków i przedstawicieli nauki jest niekorzystny dla wdrażania nowoczesnych rozwiązań w systemie transportu miejskiego.
EN
Two very unfavourable processes have emerged in the functioning of urban public transport: the exploitation of used rolling stock and a continuous increase in the amount of urban transport subsidies. One of the reasons for these phenomena is the poor cooperation between the scientific community and practitioners. The article presents imperfections in the methodology of studying problems of the public transport functionning. On the other hand, it has been shown that there are imperfections in public transport management at the level of municipal authorities. The lack of changes in the approach to studying processes in urban transport by practitioners and scientists is unfavorable for the implementation of modern solutions in urban transport system.
5
Content available remote Multimodalne węzły przesiadkowe w przestrzeni Wrocławia
PL
Pasażerski transport multimodalny może w przyszłości stanowić efektywny i wydajny sposób przemieszczania się ludności. W polskiej przestrzeni widoczne są inwestycje służące budowie węzłów przesiadkowych w wielu miastach, które umożliwiają wygodne przesiadanie się między różnymi środkami transportu. Ten rodzaj organizacji przewozów może być badany nie tylko w makroskali w przewozach międzyregionalnych, np. w drodze do kurortów nadmorskich i górskich, ale też w skali lokalnej w przypadku przesiadki np. z pociągu na środek transportu miejskiego. Celem artykułu jest identyfikacja multimodalnych węzłów przesiadkowych we Wrocławiu, określenie ich lokalizacji, stopnia multimodalności oraz zależności przestrzennych między nimi, co pozwoli wskazać węzły funkcjonujące efektywnie oraz te, wymagające usprawnień. Do wykorzystanych metod należą przede wszystkim obserwacje, analizy sieciowe oraz analizy przestrzenne oparte na autokorelacji przestrzennej. Efektem badań są zarówno charakterystyki najważniejszych węzłów, jak i mapy przedstawiające ich przepustowość. Za węzły multimodalne zostały uznane zespoły przystanków umożliwiających przesiadkę między transportem: lotniczym, kolejowym, autobusowym, tramwajowym i rowerowym oraz autobusami regionalnymi i dalekobieżnymi, a także miejsca umożliwiające zmianę własnego samochodu na inne środki transportu. W końcowej części artykułu zaproponowane zostały rozwiązania usprawniające funkcjonowanie węzłów przesiadkowych we Wrocławiu, z uwzględnieniem spodziewanych inwestycji rozwojowych w zakresie transportu publicznego.
EN
Multimodal passenger transport may, in the future, be an effective way of traveling. In the Polish space, there are visible investments in the construction multimodal interchanges in many cities which enable comfortable change between various means of transport. This type of transport organization can be tested not only on a macroscale in interregional transport, for example on the way to seaside and mountain resorts, but also on |a local scale, for example a change from a train to urban transport. The aim of this article is to identify multimodal interchanges in Wrocław, to determine their location, the degree of multimodality and spatial dependencies between them, which will allow to identify effective nodes and those which require improvement. The methods include, first of all, observations, network analyzes and spatial analyzes based on spatial autocorrelation. The results of the research are both the characteristics of the most important interchange and maps showing their capacity as far as travelling around Wrocław is concerned. As multimodal nodes, the author classified groups of stops enabling a change between air, rail, bus, tram and bicycle transport as well as regional and long-distance buses and changing private car to another way of transport. In the final part of the article proposed investments were presented to improve the functioning of multimodal interchanges in Wrocław, taking into account the expected investments in the development of public transport.
PL
W artykule opisane zostały zasady realizowania badań jakości przewozów pasażerskich i analiza wskaźników służących do oceny jakości transportu w Poznaniu w latach 2013–2019. W Polsce regulacje dotyczące transportu publicznego określa Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku. Na podstawie zapisów tej ustawy, umowy pomiędzy organizatorami a operatorami przewozów powinny zawierać m.in. warunki dotyczące norm jakości oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Umowa pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu a MPK Poznań Sp. z o.o. w dość precyzyjny sposób określa wskaźniki służące do badania jakości przewozów, gdyż mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych. W pierwszej części artykułu przedstawiono standardy dla oceny jakości usług przewozowych w Poznaniu, natomiast w drugiej – wyniki badań i wnioski z komentarzami.
EN
The article presents the principles of conducting research on the quality of passenger transport and the analysis of indicators used to assess the quality of transport in Poznań in the years 2013– 2019. In Poland, the regulations concerning public transport are set out in the Act on Public Collective Transport of 16 December 2010. On the basis of the provisions of this Act, agreements between the organizers and transport operators should include, among other things, conditions concerning quality standards and improving the quality of services provided in the field of public mass transport. The agreement between the Urban Transport Authority in Poznań and MPK Poznań Sp. z o.o. specifies in a detailed manner the indicators used to examine the quality of transport, as they affect the amount of remuneration for providing transport services. The first part of the article presents standards for the assessment of the quality of transport services in Poznań, while the second part presents the results of research and conclusions with comments.
EN
The aim of the article is to draw readers' attention to radical changes that occur in the contemporary life of the developing civilization, which entails the necessity to adapt to these changes. Accommodating to these changes is not always successful, whereas in Poland the process usually takes place with a delay of about 50 years, compared to Western Europe. In the field of architecture and urban planning, it is necessary to pay attention to the distribution of places of residence in relation to the location of workplaces and leisure facilities in rapidly growing metropolises.
PL
Przedmiotem artykułu jest zwrócenie uwagi czytelników na diametralne zmiany, jakie następują w naszym współczesnym życiu rozwijającej się cywilizacji, co pociąga za sobą konieczność dostosowania się do nich, a nie zawsze to następuje, w Polsce zwykle z opóźnieniem o około 50 lat w stosunku do Europy Zachodniej. W dziedzinie architektury i urbanistyki dotyczy to przede wszystkim rozmieszczenia miejsc zamieszkania w stosunku do lokalizacji miejsc pracy i odpoczynku w rozrastających się gwałtownie metropoliach.
8
Content available remote Konstrukcje krawędzi peronowych transportu miejskiego w złożonych przypadkach
PL
Praca jest w istotny sposób powiązana z wcześniejszym artykułem „Dopasowanie krawędzi peronowych do taboru w istniejących systemach tramwajowych na przykładzie Wrocławia” (PK 7/2017, s. 10-16) [9], gdzie zaprezentowano przyczynek do opracowania optymalnego rozwiązania odległości poziomej i pionowej pomiędzy krawędzią peronową a progiem tramwaju we Wrocławiu. Opisano ogólną argumentację przemawiającą za rozwojem zbiorowego transportu szynowego w miastach, omówiono też podstawowe cechy atrakcyjnego systemu komunikacji miejskiej. Zebrano historyczne i bieżące prace skupiające się na położeniu podłogi wagonu względem peronu, z uwzględnieniem wybranych przepisów zagranicznych. Przedstawiono rozwiązania możliwe do zastosowania w warunkach wrocławskich, opisując przypadki bardziej złożone, uzupełniające poprzedni artykuł: możliwość poszerzania pudła powyżej krawędzi peronowej, perony tramwajowo – autobusowe czy przystanki dla tramwajów dwusystemowych. Nakreślono zasady tworzenia przykładowego algorytmu właściwego doboru konstrukcji krawędzi peronu. Całość zakończono podsumowaniem i wnioskami.
EN
The work is a continuation of the first part of 2017, where the contribution to the development of the optimal solution of horizontal and vertical distance between the platform edge and the tram threshold in Wrocław was presented. The general argumentation for the development of collective rail transport in cities was described, and the basic features of an attractive public transport system were also discussed. The historical and ongoing works were collected focusing on the location of the wagon floor in relation to the platform, taking into account selected foreign regulations. Presented are solutions that can be used in Wrocław conditions, describing more complex cases, complementing the first part: the possibility of expanding the carbody above the platform edge, tram and bus platforms or stops for tram- -trains. The principles of creating an example algorithm for the proper selection of the edge structure of the platform have been proposed. The paper concludes with a summary and conclusions for both parts of the work.
9
Content available remote Dostępność usług typu sharing na terenie Szczecina
PL
W artykule przedstawiono problematykę wdrażania usług sharing economy w odniesieniu do miejskiego systemu transportowego. Omówione zostały podstawowe wiadomości związane z tą koncepcją i zasadą jej działania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych. W przeprowadzonej analizie brano pod uwagę rosnącą rolę wypożyczalni bezobsługowych różnego typu, których rozwój i funkcjonowanie wpływa na stopniową zmianę preferencji komunikacyjnych mieszkańców Szczecina. W części badawczej porównano czasy przejazdu dostępnych pojazdów na wybranym odcinku testowym. Prezentowane wnioski i spostrzeżenia mogą być pomocne w modernizacji obecnych lub wdrażaniu zupełnie nowych inicjatyw w zakresie udostępniania nowoczesnych środków transportu. Z założenia mają one zagwarantować publiczną dostępność na ściśle określonym obszarze i stosunkowo krótkim czasie użytkowania, a jednocześnie być dostosowane do potrzeb danej aglomeracji.
EN
The article presents the problem of implementation sharing economy services in relation to the urban transport system. Basic information related to this concept and the principle of its operation was discussed, with particular emphasis on economic, ecological and social aspects. The analysis considered the growing role of unmanned rental shops of various types, whose development and functioning infl uences the change in communication preferences of Szczecin residents. The research part compares travel times of available vehicles on a selected test section. The presented conclusions and observations can be helpful in modernizing current or implementing completely new initiatives in the fi eld of providing modern means of transport. They are to guarantee public availability in a precisely defi ned area and a relatively short time of use, and at the same time be adapted to the needs of a given agglomeration.
PL
Istotną trudność we wszystkich analizach dotyczących miejskich systemów transportowych stanowi znaczny niedobór informacji. Badania są zwykle poświęcone jednemu ośrodkowi (lub zaledwie kilku). W efekcie brakuje informacji obejmujących wszystkie ośrodki miejskie. W tym przypadku może pomóc badanie ankietowe.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje niezbędne do skutecznego wdrażania miejskich autobusów wodorowych. Przedsięwzięcie to składa się z dwóch powiązanych z sobą części. Jedna to infrastruktura, druga to flota pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe. W pierwszej części przedstawiono infrastrukturę konieczną do uruchomienia komunikacji miejskiej opartej na wodorze. Przedstawiono różne rozwiązania stacji tankowania wodoru oraz zagadnienie logistyczne związane z wdrożeniem (transport i magazynowanie). Wyróżniono stacje zintegrowane z produkcją wodoru oraz stacje, do których wodór jest dostarczany ze źródeł zewnętrznych.
PL
Celem opracowanego referatu jest pokazanie zalet i wad poszczególnych rozwiązań zrównoważonego transportu publicznego w kierunku szeroko pojmowanej ekologii. Wdrożenie zaproponowanych możliwości wyboru niskoemisyjnego lub bezemisyjnego środka transportu publicznego może przyczynić się do poprawienia jakości życia w mieście przez znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz może mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne jak i zdrowie człowieka. Przedstawione zostały również aspekty ekonomiczne jakie niosą za sobą opisane możliwości wyboru środka komunikacji publicznej w mieście.
EN
In this paper the authors present the advantages and disadvantages of individual solutions of sustainable public transport towards broadly understood ecology. The implementation of the selected options to choose a low-emission or zero-emission means of public transport may contribute to improving the quality of life in the city by significantly reducing the emission of harmful substances and may have a positive impact on the natural environment and also human health. There were also presented the economic aspects of the described possibilities of choosing the means of public transport in the city.
EN
The subject of the article is the concept of a sustainable urban transport system model for developing countries on the example of Lagos in Nigeria. The city of Lagos is the largest and most populated city in Africa. Nowadays, the state of Lagos is facing many challenges, and the problem of urban transport is becoming more and more important due to the increase in the number of inhabitants and the size of the city. Significant problems were identified in the urban transport system in the Lagos state, and conceptual solutions were proposed taking into account the approach of sustainable development.
PL
Przedmiotem artykułu jest koncepcja modelu zrównoważonego systemu transportu miejskiego dla krajów rozwijających na przykładzie Lagos w Nigerii. Miasto Lagos jest największym i najbardziej zaludnionym miastem w Afryce. Stan Lagos stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, a problem transportu miejskiego jest coraz bardziej istotny z uwagi na wzrost liczby mieszkańców i powierzchnię miasta. Zidentyfikowano istotne problemy w systemie transportu miejskiego w stanie Lagos i zaproponowano koncepcyjne rozwiązania uwzględniające podejście zrównoważonego rozwoju.
EN
This paper analyzes problems and solutions of urban freight transport in six cities of different sizes and economic profile in the State of Minas Gerais, Brazil. The data were collected in commercial establishments and analyzed through descriptive statistics and using the method of successive intervals. The results obtained reflect the retailers' point of view and indicate that the problems and solutions are different in each city considered in this paper. The availability of unloading zones is the main problem in Betim, Belo Horizonte, Contagem and Itabira. The off-peak delivery is viewed as a solution in Divinópolis, Betim and Itabira. Therefore, with no possibility to determine a single remedy as a broad national solution to urban freight transport, it is instead necessary to investigate the realities of each city so that the policymakers could implement local solutions that reduce the externalities of urban freight transport.
PL
W artykule przeanalizowano problemy miejskiego transportu towarowego i związane z tym rozwiązania stosowane w sześciu brazylijskich miastach różnej wielkości i o różnym profilu ekonomicznym, zlokalizowanych w stanie Minas Gerais. Dane do badań zbierano w placówkach handlowych i analizowano za pomocą statystyk opisowych oraz metodą kolejnych interwałów. Uzyskane wyniki odzwierciedlają punkt widzenia detalistów i wskazują, że problemy poszczególnych miast nie są jednakowe, podobnie jak potencjalne rozwiązania. Dostępność stref rozładunku jest głównym problemem w miastach Betim, Belo Horizonte, Contagem i Itabira. Natomiast dostawy poza godzinami szczytu są postrzegane jako rozwiązanie w Divinópolis, Betim i Itabira. Nie ma możliwości określenia jednego środka zaradczego jako szerokiego krajowego rozwiązania dla miejskiego transportu towarowego. Zamiast tego konieczne jest zbadanie realiów każdego miasta, aby decydenci mogli wdrożyć lokalne rozwiązania, które złagodzą efekty zewnętrzne miejskiego transportu towarowego.
EN
This paper proposes an assessment of the links between freight trip generation (FTG) rates and accessibility. First, the paper overviews the background, sets the context and motivates the research. Second, it presents the proposed methodology, which combines an FTG model, two accessibility indicators and a linear regression analysis to assess the relationships between freight trip demand and a set of socio-demographic variables including accessibility. The FTG modelling framework, adapted from previous works, allows estimating the number of freight trips with a small amount of standard data, even when no surveyed data is available. The two gravity accessibility indexes, one potential and one exponential, are defined in the continuity of recent freight accessibility works. To those indicators, a set of socio-demographic variables, including population, area or a zone (or density), are introduced. The relationships between FTG and all those variables are assessed via standard linear regression methods completed by the verification of the corresponding linear relationship hypotheses. Third, the framework is applied to the urban area of Lyon (France), where no urban goods survey data is available. Results show that potential accessibility seems to have a better correlation to FTG and could be a good decision support indicator when combined with the population as an explanatory variable. The population can be added to accessibility as an explanatory variable, the resulting models with two variables have a slightly lower accuracy but remains close to that of models with only accessibility as an explanatory variable. This work remains exploratory and finishes by proposing practical implications and further development lines.
EN
For this study, an analysis of a system of transport nodes of the railway and bus service transportation was carried out. A principal scheme of a transport node in typical cities for Bulgaria and a sample flow chart are presented. The categories of basic requirements for transport nodes in cities are also defined. On the basis of a railway system and bus transport nodes in the city of Ruse, Bulgaria, research on the interaction of the system with the mass urban passenger transport has been conducted. As a result, a mathematical model is proposed for the average daily inbound flows of passengers to a specific passenger stop, and a specific route has been modelled to be used as a server. An assessment of the daily irregularity on this route has been performed and a system has been modelled as a system of mass service for assessing the capacity and organization of work. The incoming passenger flows and the speed of passenger service have also been defined as a non-stationary Poisson flow. Under the conditions of non-stationarity flows, the basic values of the system parameters have been calculated and an application has been created in the MatLab platform. For a model of the system of mass service, the system of the differential-algebraic equations Kolmogorov/Erlangen for stochastic processes has been selected.
PL
Rozwijająca się technologia wkracza we wszystkie obszary ludzkiej działalności. Jednym z tych obszarów jest transport miejski. Pojazdy obsługujące duże miasta i aglomeracje coraz częściej wyposażone są w komputery pokładowe, czujniki GPS, systemy zliczania pasażerów czy też systemy nadzoru ruchu. Umożliwia to znacznie efektywniejszą organizację i zarządzanie usługami transportu miejskiego, w tym jego kontrolę. Kontrola jest jednym z najistotniejszych zadań realizowanych przez organizatora transportu. Wraz z rozwojem technologii zadanie to zaczęto realizować przy użyciu nowoczesnych systemów nadzoru ruchu. Systemy te, poza spełnianiem swojej dyspozytorskiej funkcji bieżącego zarządzania ruchem, zbierają także kompleksowe dane dotyczące wykonania rozkładu jazdy. Posiadanie całego lub prawie całego zbioru danych zapewnia dużo większą swobodę jego eksplorowania, umożliwia analizowanie danych z różnych perspektyw czy też bliższe przyjrzenie się pewnym ich przekrojom. Wykorzystanie języków programowania pozwala natomiast na doprowadzenie ich do pożądanej postaci oraz zdefiniowanie reguł badających zawinione przez operatorów odstępstwa od realizacji rozkładu jazdy zgodnie z wymaganymi standardami. W opracowaniu zaprezentowano możliwości wykorzystania tego rodzaju danych do kontroli realizacji przewozów na przykładzie inteligentnego systemu zarządzania ruchem TRISTAR wykorzystywanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
EN
Developing technology is entering all areas of human activity. One of these areas is urban transport. Vehicles serving large cities and agglomerations are increasingly equipped with on-board computers, GPS sensors, passenger counting systems and traffic control systems. This enables much more efficient organization and management of urban transport services, including its control. Control is one of the most important tasks carried out by the transport organizer. With the development of technology, this task began to be implemented using modern traffic control systems. Apart from fulfilling their dispatcher's function of day-to-day traffic management, these systems also collect comprehensive data on the performance of the timetable. Having a whole or almost entire set of data provides much greater freedom of exploring it, it allows analyzing data from different perspectives or a closer look at some of their cross-sections. The use of programming languages, on the other hand, allows us to bring them to the desired form and define rules for examining operators' departures from the timetable. The article presents possibilities of using this type of data to control the services of transport on the example of the intelligent traffic management system TRISTAR used by the Public Transport Authority in Gdynia.
PL
W polskich miastach o liczbie mieszkańców od pół do miliona mieszkańców uprawnione są rozważania o celowości i realności budowy metra. Przedstawiono meandry ewolucji poglądów i decyzji w tej sprawie na przestrzeni lat. Zestawiono i skomentowano wskaźniki charakteryzujące sprawność i efektywność środków transportu zbiorowego w warunkach miejskich. Podano działania z zakresu organizacji ruchu i przewozów oraz polegające na rozwoju sieci tramwajowej w celu zwiększenia jej wydolności. Przedstawiono i skomentowano wieloaspektowe przesłanki uzasadniające podjęcie decyzji o budowie metra oraz związane z tym potencjalne zagrożenia. Wobec niepewności co do dostępności środków na sfinansowanie takiej inwestycji zaproponowano – na przykładzie Krakowa – tworzenie i realizowanie długookresowych planów rozwoju szynowego transportu zbiorowego, pozwalające przeorientować ten proces w zależności od zmieniających się uwarunkowań.
EN
In Polish cities of the size between half and million inhabitants, considerations about the purposefulness and feasibility of construction a subway are legitimate. The meanders of transformation of opinions and decisions related to the construction of subway are presented. The indicators characterizing the efficiency and effectiveness of public transport in urban conditions were listed and commented on. Actions in the field of traffic circulation and transportation as well as the development of a tram network in order to increase its efficiency have been presented. Multifaceted premises justifying the decision to build a subway and the associated potential threats have been discussed and commented on. In view of the uncertainty as to the availability of funds for financing this investment, the approach to creating and implementing long-term plans for the development of urban public transport was proposed. This allows reorienting the process of this development depending on the changing conditions.
PL
W badaniach popytu i podaży w transporcie miejskim powinno stosować się zarówno metody tradycyjne, jak i nowoczesne. Te ostatnie są związane z wykorzystywaniem Big Data. W artykule przedstawiono badania popytu i podaży jako podstawę kształtowania oferty przewozowej transportu miejskiego. Następnie omówiono tradycyjne metody badania popytu potencjalnego i czasów jazdy pojazdów tego transportu. Na ich tle zwrócono uwagę na coraz większe możliwości wykorzystywania Big Data w tych badaniach. Określono ich specyfikę, posługując się m.in. doświadczeniami praktycznymi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni jako organizatora transportu miejskiego. Jednostka ta dysponuje zbiorami danych z systemu nadzoru miejskiego ruchu drogowego Tristar powiązanymi z programem Busman służącym do opracowywania i udostępniania pasażerom rozkładów jazdy oraz współuczestniczy z opracowywaniu koncepcji nowoczesnego systemu biletowego, który ma zapewnić istotny zbiór danych dla badań popytu i podaży.
EN
Both traditional and modern methods should be applied to urban transport demand and supply surveys. The latter are related to the use of big data. The article presents demand and supply research as a basis for shaping the transport offer of urban transport. Then, traditional methods of researches the potential demand and driving times of vehicles were discussed. Attention was drawn to the increasing possibilities of using big data in the studies in the light of traditional research methods. Their specifics were determined based on the practical experiences of the Public Transport Authority in Gdynia appearing as an organizer of urban transport. The unit has data sets from the Tristar city traffic supervision system associated with the Busman program for the preparation and provision of passenger timetables and participating in the development of modern ticketing system concept that is to provide a significant data set for demand and supply surveys.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.