Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykorzystanie maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dokonano analizy efektywności wykorzystania maszyn do produkcji betonu przy użyciu wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness). Do analizy wykorzystano dane związane z czasem pracy maszyn, wielkością produkcji i poziomem jakości wytwarzanego wyrobu. Analizą objęto okres 12 miesięcy jednego roku kalendarzowego.
EN
The analysis of effectiveness of the use of machines applied in concrete production process with OEE(Overall Equipment Effectiveness) coefficient Was presented in this paper. The analysis includes data related to the machine working time, production volume and level of quality of products. The analysis covers the period of twelve months of one calendar year.
PL
W pracy została podjęta próba oceny relacji pomiędzy wielkością gospodarstwa oraz strukturą produkcji roślinnej, a wielkością i wykorzystaniem parku maszynowego w wybranych 15-tu gospodarstwach ekologicznych. Gospodarstwa podzielono na 3 grupy obszarowe (do 5,0 ha; 5,01 do 10,0 ha oraz powyżej 10 ha UR). Badania przeprowadzono metodą wywiadu kierowanego. Wyniki badań wskazują, że będący w posiadaniu gospodarstw sprzęt techniczny jest, poza małymi wyjątkami, wykorzystywany w minimalnym stopniu. W znaczącym stopniu zróżnicowana jest liczba środków technicznych będących na stanie badanych gospodarstw. Zdecydowanie najmniej liczny jest stan maszyn w gospodarstwach najmniejszych. Dotyczy to zarówno średnich wartości dla gospodarstwa w obrębie grup asortymentowych, jak i liczby tych asortymentów. Porównując w tym aspekcie gospodarstwa w zakresie obszarowym 5,01 do 10,00 ha z gospodarstwami powyżej 10,00 ha (średnia ok. 15 ha UR), zauważyć można, że poza mobilnymi środkami energetycznymi i nielicznymi grupami maszyn, brak wyraźnej różnicy pomiędzy grupami obszarowymi. Będące na stanie gospodarstw najmniejszych maszyny nie dają możliwości stosowania pracooszczędnych, nowoczesnych technologii uprawy. Równocześnie maszyny te wykorzystywane są w stopniu niespełniającym nawet minimalnych kryteriów ekonomicznych.
EN
Attempt to evaluate the relation between the farm size and its structure of plant production and the size and use of a machinery park in the selected fifteen ecological farms was made. The farms were divided into 3 area groups (up to 5.0 ha; 5.01 to 10.0 ha and over 10 ha of arable land). The research was carried out with the method of guided survey. The research results prove that technical equipment of farms is, with some exceptions used to the minimum extend. The number of technical means of the researched farms is varied considerably. The least numerous are machines in the smallest farms. It concerns both average values for farms within facility groups as well as the number of these facilities. Comparing farms in this aspect within the scope of area 5.01 to 10.00 ha with farms above 10.00 ha (average approx. 15 ha of arable lands) one may notice that besides mobile energy means and small groups of machines, there is no visible difference between area groups. Machines in the smallest farms do not give an opportunity to use work-saving, modern cultivation technologies. Simultaneously, these machines are used in a degree that does not meet even the minimum economic criteria.
PL
Przedstawiono wyposażenie i wykorzystanie technicznych środków pracy w gospodarstwach o różnym poziomie dostosowania do wymogów rolno-środowiskowych. Analizie poddano 42 gospodarstwa rodzinne, które pogrupowano wg spełnianych kryteriów. Przeprowadzona analiza wykazała zróżnicowanie zarówno pod względem wyposażeniem jak i wykorzystania technicznych środków pracy w gospodarstwach o różnym poziomie dostosowania do wymogów rolno-środowiskowych. Wykorzystanie ciągników rolniczych jest niskie i wynosi około 50% ich normatywnego wykorzystania. Wyjątkiem jest grupa gospodarstw spełniających wszystkie główne kryteria pakietu S01 gdzie wykorzystanie ciągników jest o około 200 godz./rok większe niż w pozostałych grupach.
EN
Outfit and use of technical means of work in farmsteads with different level of adaptation to farm and environmental requirements were presented. The analysis covered 42 family farmsteads, which were grouped according to met criteria. The performed analysis showed diversity both in terms of outfitting as well as use of technical means of work in farmsteads with different level of adaptation to farm and environmental requirements. Use of farm tractors is at a low level and is approx. 50% of their standard use. The exception is a group of farmsteads meeting all main criteria of package S01, where tractor usage is higher by approx. 200 hr/year than in others groups.
4
PL
Przedstawiono wyposażenie i wykorzystanie środków mechanizacji produkcji roślinnej w 42 gospodarstwach rodzinnych pogrupowanych wg Europejskiej Jednostki Wielkości (ESU). Stwierdzono niskie wykorzystanie maszyn w gospodarstwach o małej wielkości ekonomicznej. Wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej wykorzystanie podstawowych środków mechanizacji produkcji roślinnej wzrasta.
EN
Equipment with and the use of mechanization means for crop production were investigated on 42 family farms classified into groups according to the European Size Unit (ESU). Low use of the machines was stated on the farms of small economic value. The use of basic mechanization means for crop production increased with an extension of farm economic value.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.