Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  artefakt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Leczenie zmian nowotworowych kręgosłupa bazujące na protokołach klinicznych łączących chirurgię i radioterapię staje się w Polsce standardem postępowania. W chorobie przerzutowej połączenie chirurgii i radioterapii jest od dawna akceptowane. Największą przeszkodą w symbiotycznej ewolucji chirurgii i radioterapii były i są materiały stosowane w systemach stabilizacji kręgosłupa. Tradycyjne implanty tytanowe stanowią wyzwanie dla wielodyscyplinarnego postępowania u chorych z nowotworami kręgosłupa. Mogą one znacząco pogorszyć ocenę obrazu pooperacyjnego z powodu artefaktów, potencjalnie wpływając na właściwe zaplanowanie i przeprowadzenie radioterapii oraz odpowiednią kontrolę radiologiczną w celu wykluczenia progresji choroby. Wprowadzanie implantów bazujących na materiałach karbonowych zmniejsza znacząco liczbę artefaktów podczas obrazowania, co potencjalnie może przekładać się na poprawę jakości radioterapii. W niniejszym opracowaniu przedstawiono kliniczne i radiologiczne porównanie pomiędzy nowymi implantami karbonowymi a standardowymi implantami tytanowymi.
EN
The treatment of spinal cancer based on clinical protocols combining surgery and radiotherapy is becoming a standard procedure in Poland. In metastatic disease, the combination of surgery and radiotherapy has long been accepted. The biggest obstacle in the symbiotic evolution of surgery and radiotherapy were and still are the materials used in spinal stabilisation systems. Traditional titanium implants, pose a challenge to the multidisciplinary management of patients with spinal tumours. They can significantly impair postoperative image assessment due to artefacts, potentially affecting the appropriate planning and delivery of radiotherapy and adequate radiological follow-up to exclude disease progression. The introduction of implants based on carbon materials significantly reduces the number of artefacts during imaging, potentially translating into improved radiotherapy quality. This study presents a clinical and radiological comparison between new carbon implants and standard titanium implants.
EN
The article presents the results of investigations of selected factors interfering the QEEG electroencephalography performed with the Mitsar EEG 202 apparatus and the LZ-643 magnetic field strength meter. The accuracy of QEEG research depends on the occurrence of so-called artifacts, which are the source of magnetic fields occurring in the environment and disturbances in the power supply for measuring apparatus. The research was carried out in the Laboratory of Experimental Research Biofeedback of the Jan Dlugosz University in Czestochowa.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych czynników zakłócających prowadzonych badań elektroencefalograficznych QEEG za pomocą aparatury Mitsar EEG 202 oraz miernika natężenia pola magnetycznego typu LZ-643. Dokładność badań QEEG jest uzależniona od występowania tzw. artefaktów, których źródłem są występujące w otoczeniu pola magnetyczne oraz zakłócenia w sieci zasilającej aparaturę pomiarową. Badania przeprowadzono w Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
3
Content available Artefakty w radiografii
PL
W dobie dzisiejszych aparatów rentgenowskich wykonanie idealnego zdjęcia radiologicznego może wydawać się prostym zadaniem. Jednak nawet najbardziej doświadczeni technicy elektroradiologii pracownicy w swojej praktyce spotykają problem artefaktów na obrazach. Ich wystąpienie niejednokrotnie utrudnia lub uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy, przez co badania takie muszą być powtarzane, prowadząc do zwiększenia narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące. Znajomość charakterystycznych cech poszczególnych typów artefaktów oraz źródeł ich powstawania jest kluczem do uzyskania poprawnych, diagnostycznych obrazów.
EN
In the age of today’s X-ray machines, taking the perfect image may seem like a simple task. However, even the most experienced radiogrphers face the problem of artifacts in the X-ray images in their practice. Their occurrence often makes it difficult or impossible to make a proper diagnosis, therefore such tests must be repeated, leading to an increased patient’s exposure to ionizing radiation. Knowing the characteristic features of types of artifacts and the sources of their formation is the key to obtaining correct, diagnostic images.
EN
The Electroencephalogram (EEG) recordings from the frontal lobe of the human brain help in analyzing several important brain functions like motor functions, problem-solving skills, etc. or brain disorders. These recordings are often contaminated by high amplitude and long duration ocular artifacts (OAs) like eye blinks, flutters and lateral eye movements (LEMs), hence corrupting a considerable segment of EEG. In this study, an enhanced version of signal decomposition scheme i.e. Variational Mode Decomposition (VMD) based algorithm is used for suppression of OAs. The signal decomposition is preceded by identification of ocular artifact corrupted segment using Multiscale modified sample entropy (mMSE). The band limited intrinsic mode functions (BLIMFs) are obtained using predefined K (number of required BLIMFs) and α (balancing parameter). These parameters help to detrend the EEG segment in yielding the low frequency and high amplitude BLIMFs related to OA efficiently. Upon identifying OA components from the BLIMFs and estimating OA, it is regressed with the contaminated EEG to obtain the clean EEG. The proposed VMD based algorithm provides an improved performance in comparison with the existing single channel algorithms based on Empirical mode decomposition (EMD) and Ensembled EMD (EEMD) and multi-channel algorithms like Independent component analysis (ICA) and wavelet enhanced ICA for artifact suppression and is also able to overcome their limitations. The significance of the algorithm are: (1) no additional reference EOG channel requirement, (2) OA artifact based thresholds for identification and estimation from the mode functions obtained using VMD, and (3) also address the flutter artifacts.
EN
The subject of this work is the images, or more accurately said, the state of our knowledge about the set consisting of artifacts such as the Venus de Milo, the Gioconda, the duck decoys (or “fake birds”) used to hunt ducks, toys such as a doll or a paper airplane and drawings such as the planes drawn up by engineers or architects. Our purpose is to discuss the understanding of images currently considered canonical – i.e., the theory that states that images are a modality of signs. We will do this by analyzing “The Family of images” a proposal developed by W.J.T. Mitchell in a famous essay entitled “What is an image?”. After introducing readers to the subject and outlining a diagnosis about the current status quæstionis of theory of images, we will study Mitchell’s proposal and criticize the thesis (assumed and brilliantly presented by this author) that states that images are nothing more than a more or less sui generis modality of signs. Finally, in the section dedicated to the conclusions, we will outline a proposal of an alternative approach to the study of the images that, instead of seeing them as signs, considers them as tool­artifacts.
PL
Tematem artykułu są obrazy, a ściślej mówiąc, stan naszej wiedzy o zbiorze artefaktów, takich jak Wenus z Milo, Gioconda, bałwanki kaczek (alternatywnie „Fake birds” lub „Bird decoys”) używane w myślistwie, zabawki, takie jak lalka lub papierowy samolot oraz rysunki zrobione przez inżyniera czy architekta. Naszym celem jest omówienie rozumienia obrazów, uważanych obecnie za kanoniczne, czyli de facto przedstawienie teorii stanowiącej, że obrazy są modalnością znaków. W tym celu zamierzamy przeanalizować koncepcję „Rodziny obrazów” opracowaną przez W.J.T. Mitchella w jego słynnym eseju zatytułowanym „Czym jest obraz?”. Po zapoznaniu czytelników z tym tematem i przedstawieniu próby diagnozy przyczyn dyskomfortu wywoływanego przez status quaestionis na podstawie teorii obrazów chcemy przyjrzeć się propozycji rozumienia tej kwestii przez Mitchella i krytycznie zanalizować przyjętą przez niego tezę, która głosi, że obrazy nie są niczym więcej niż modalnością znaków sui generis. Na koniec w części poświęconej wnioskom zaprezentujemy swoją propozycję alternatywnego podejścia do badania obrazów, które to stanowisko każe traktować je jako artefakt-narzędzie, nie zaś postrzegać jako znaki.
EN
Contrary to the perception that estate surveyors and valuers are only concerned with the valuation of lands and buildings, their scope of work included art and artifact valuation. The valuation of art and artifacts can pose serious difficulties to a young valuer, as experienced valuers can establish expertise in the arts area. This study examines the possible challenges in the valuation of art and artifacts. Structured questionnaires were administered on 17 estate surveying and valuation firms in Abeokuta, Ogun State. The data was analyzed using the Relative Important Index. The results revealed that the valuation of art and artifacts requires more specialized knowledge and practical skills than what is required for valuing lands and buildings. The results further show that valuers are confronted with the challenges of a lack of information and inadequate access to past transaction records. This study recommends that, beyond the valuation of lands and buildings taught in schools, training on art and artifacts should also be incorporated in a curriculum and as well as professional training from time to time.
PL
Wbrew przekonaniu, że rzeczoznawcy majątkowi zajmują się wyłącznie wyceną gruntów i budynków, zakres ich prac obejmuje także wycenę sztuki i artefaktów. Działalność ta może stanowić poważny problem dla młodego rzeczoznawcy, natomiast doświadczeni rzeczoznawcy często posiadają umiejętność wyceny sztuki. W przeprowadzonych badaniach skoncentrowano się na wyzwaniach w zakresie wyceny sztuki i artefaktów. Przeprowadzono wywiady w 17 przedsiębiorstwach zajmujących się wyceną nieruchomości w Abeokuta w stanie Ogun. Dane analizowano przy użyciu indeksów względnych. Wyniki wykazały, że wycena dzieł sztuki i artefaktów wymaga bardziej specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych niż te wystarczające do wyceny gruntów i budynków. Wyniki pokazują ponadto, że rzeczoznawcy stoją w obliczu wyzwań związanych z brakiem informacji i niedostatecznym dostępem do danych na temat wcześniej zawartych transakcji. Autorzy rekomendują, aby w procesie kształcenia kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, a także samych rzeczoznawców przeprowadzać poza szkoleniami z zakresu wyceny gruntów i budynków także szkolenia z zakresu wyceny sztuki i artefaktów.
EN
The pathologists follow a systematic and partially manual process to obtain histological tissue sections from the biological tissue extracted from patients. This process is far from being perfect and can introduce some errors in the quality of the tissue sections (distortions, deformations, folds and tissue breaks). In this paper, we propose a deep learning (DL) method for the detection and segmentation of these damaged regions in whole slide images (WSIs). The proposed technique is based on convolutional neural networks (CNNs) and uses the U-net model to achieve the pixel-wise segmentation of these unwanted regions. The results obtained show that this technique yields satisfactory results and can be applied as a pre-processing step for automatic WSI analysis in order to prevent the use of the damaged areas in the evaluation processes.
EN
This paper describes the control of a mobile vehicle by means of LabVIEW environment and artifacts in the EEG signal. The solutions by Emotiv and the LabVIEW environment were combined in order to conduct an electrophysiological data analysis as a function of time correlated with a specific potential. Artifacts occurrence in a given area was analysed by means of the EEG signal, which was measured with electrodes. The input signals processed were used in order to control a real object in the form of a mobile vehicle.
PL
W artykule opisano kwestię sterowania pojazdem mobilnym przy wykorzystaniu środowiska LabVIEW oraz artefaktów pojawiających się w sygnale EEG. W pracy dokonano połączenia rozwiązań udostępnianych przez firmę Emotiv ze środowiskiem LabVIEW w celu przeprowadzenia analizy danych elektrofizjologicznych w funkcji czasu, skorelowanych z konkretnym potencjałem. Występowanie artefaktów w danym obszarze analizowane było w oparciu o sygnał EEG, który mierzony był za pomocą elektrod. Przetworzone sygnały wejściowe użyte zostały na potrzeby sterowania obiektem rzeczywistym w postaci robota mobilnego.
EN
Textile materials are widely available in nature, and the original time when humans started to use them must have been very early. However, they also easily aged, and most of the ancient ones had decomposed and disappeared thoroughly before we could find them, resulting that the remaining textile relics cannot reflect entirely the origins of textile materials. Fortunately large numbers of indirect evidence related to ancient textile materials can be found in many unearthed culture relics belonging to the Stone Age. Starting from the basic survival needs of primitive man, in this article, we analysed related hard relics from Chinese excavations made of stone, wood, bone, and so on. And based on this, the time of origin of the textile materials was further speculated upon.
PL
Materiały włókniste są stosowane od bardzo dawna. Jednakże tekstylia szybko się starzeją i większość starożytnych materiałów uległo rozkładowi całkowicie znikając zanim je odnaleziono, co powoduje błędy w datowaniu początku stosowania tekstyliów. Dużą liczbę dowodów pośrednich związanych z dawnymi tekstyliami można znaleźć w wielu odnalezionych reliktach kultury pochodzących z różnych epok, w tym epoki kamiennej. W artykule przeanalizowano artefakty pochodzące z chińskich wykopalisk wykonane z kamienia, drewna, kości, ceramiki itp. Na podstawie tychże analiz można określić, z którego okresu pochodzą tekstylia.
10
Content available remote Analysis of circuits for effective stimulation in neurobiological experiments
EN
This paper reports on the development of the amplifier for neurobiological experiments, for fast transition between the stimulation and recording phases. Schematic-level design and parameters are presented, as well as the implementation of three methods of stimulus artifact reduction. Finally, simulation results are shown for performance comparison of these methods.
PL
Artykuł opisuje projekt wzmacniacza do zastosowań w eksperymentach neurobiologicznych, gdzie szybkie przełączanie pomiędzy fazą stymulacji i fazą odczytu jest bardzo istotne. Zaprezentowany jest schemat układu, jego parametry, implementacja trzech metod redukcji artefaktów stymulacyjnych, oraz wyniki symulacji porównujących te metody.
11
Content available remote Kontrola jakości systemów MRI : testy podstawowe
PL
Rezonans magnetyczny, od momentu zaistnienia, zajął centralne miejsce wśród technik radiologicznych. O ile jednak w przypadku aparatury rentgenodiagnostycznej obowiązują w zakresie kontroli jakości jednolite zalecenia i przepisy prawne, to nie ma takich wytycznych w odniesieniu do MRI. Procedury kontroli jakości opracowane przez ACR (American College of Radiology) mogą stanowić idealny punkt wyjścia do konstruowania własnego programu kontroli jakości w pracowni MRI. W niniejszej pracy opisano osiem podstawowych testów systemu MRI, takich jak: kontrola współczynnika stosunku sygnału do szumu, częstotliwości rezonansowej, zniekształceń geometrycznych, jednolitości intensywności obrazu, obecności cieni dodatkowych na obrazach, rozdzielczości przestrzennej przy wysokim kontraście, wykrywania obiektów o niskim kontraście, grubości warstwy i położenia warstwy. Testy wykonano przy użyciu fantomu ACR MRI oraz w kilku przypadkach, dla porównania, fantomu GE.
EN
Since its discovery, magnetic resonance imaging (MRI) has been one of the main methods of imaging in radiology. So far, there are not many national or international guidelines for MRI quality assurance (QA) compared to imaging methods that are using ionizing radiation. Thus, the QA procedures developed by the American College of Radiology (ACR) may constitute an ideal starting point for constructing an own MRI QA program. In this study, eight basic test procedures, such as: signal-to-noise ratio, central frequency of the scanner, geometric accuracy, image intensity uniformity, percent signal ghosting, high-contrast resolution, low-contrast object detectability, slice thickness accuracy and slice position accuracy are described. The tests were done using the ACR MRI phantom, however in some of the tests also the GE phantomwas applied, for a sake of comparison.
12
Content available Artefakty zarządzania logistycznego
PL
Przedmiotem rozważań jest identyfikacja czynników które mogą być uznane za artefakty zarządzania logistycznego we współcześnie pojmowanej logistyce.
EN
The subject of the paper is identification of factors that can be recognized as artefacts of logistics management in the contemporary logistics.
EN
Laser scanning is currently a very fast developing field of science. By creating it for the purpose of geodetic, the possibility of using it in other branches of science was quickly observed. Development of measuring devices and the increase of accuracy and simplicity in performing measurements enabled finding a wider audience and extend its use. In the article the author presents the results of experimental studies aimed at identifying the use of scanning triangulation in the research which allows a comparison of behavior states of selected structural elements before and after their deformation. The study was performed using triangulation scanner that uses a white light. The results were compared in the corresponding computer program that allows the analysis of point clouds and to create models from TIN grids.
PL
Skaning laserowy jest aktualnie bardzo szybko rozwijającą się dziedziną nauki. Tworząc go na potrzeby geodezyjne, szybko zaobserwowano możliwość zastosowania w innych gałęziach nauki. Rozwój urządzeń pomiarowych oraz zwiększenie dokładności pomiarów i prostota w wykonywaniu pomiarów umożliwiły znalezienie szerszego grona odbiorców i rozszerzenia jego przeznaczenia. W artykule autor przedstawia wyniki badań doświadczalnych, mających na celu wskazanie zastosowania skaningu triangulacyjnego w badaniach umożliwiających porównanie stanów zachowania wybranych elementów konstrukcyjnych przed i po ich deformacji. Badania wykonano przy pomocy skanera triangulacyjnego wykorzystującego białe światło. Wyniki badań porównano w odpowiednim programie komputerowym umożliwiającym analizę chmury punktów i tworzenia modelów z siatek TIN.
PL
W podłożu Starego Krakowa obecne są grunty antropogeniczne o charakterze gleb składowiskowych, które zawierają zanieczyszczenia wytworzone w danym miejscu lub naniesione za pomocą rynsztoków, rowów, fos lub młynówek. W wyniku ingerencji w infrastrukturę podziemną dochodzi do zmian właściwości fizykochemicznych, co powoduje naruszenie równowagi geochemicznej i w przypadku takich gruntów może doprowadzić do szkody w środowisku. Historyczne odpady stanowią zagrożenie i są przyczyną zanieczyszczenia gruntów (gleby i ziemi) oraz wód podziemnych. Czy zatem „posiadacz” odpadów, w których znajdują się cenne artefakty podlegające ochronie, może być traktowany jako „sprawca”? Wykopaliska lub wykopy ratunkowe to realizacja specyficznych prac ziemnych. Są one wykonywane przez archeologów lub pod ich nadzorem jako metoda prowadzenia rzetelnych badań przed rozpoczęciem prac budowlanych. Celem opracowania jest pokazanie, że eksploracje identyfikujące, dokumentujące i inwentaryzujące artefakty archeologiczne mogą uaktywniać potencjalne źródła zanieczyszczenia. Na pod-stawie wyników badań geochemicznych, wykonywanych w miarę postępu prac archeologicznych, wskazano charakterystyczne dla rejonu Starego Krakowa czynniki, które mogą generować ryzyko skażenia środowiska. Zagrożenie odnoszono głównie do rejonu sąsiadującego z miejscem prowadzenia prac, ale dotyczy także zagadnień redeponowania wydobywanych gruntów. Testem decydującym o zakwalifikowaniu odpadów, pod względem bezpieczeństwa dla środowiska gruntowo-wodnego, do grupy niebezpiecznych są badania składu chemicznego wyciągów wodnych. Na podstawie oceny jakości wyciągów, sporządzonych dla próbek gruntów z podłoża Starego Krakowa, stwierdzono w wielu przypadkach przekroczenia wartości standardów emisyjnych. Należy zatem uznać, że naruszenie warstw archeologicznych może stać się uciążliwe dla środowiska, gdyż z reemisją zanieczyszczeń mamy do czynienia zarówno w miejscach prowadzenia eksploracji, jak i na terenach składowania historycznych gruntów.
EN
In the Old Krakow substrate, there are anthropogenic grounds belonging to landfill soils. They contain impurities produced in a particular place or deposited by gutters, ditches, moats or mill races. As a result, disturbing the underground infrastructure brings changes in physicochemical properties of the ground, which cause violation of the specific geochemical balance and may lead to environmental damage. Historical waste constitutes a threat to the environment, it is the cause of the pollution of soil, ground and groundwater. So, can the "owner" of historical waste be treated as an offender, although valuable artifacts which are located within the waste are protected? Rescue or salvage archeology involves conducting specific earth works. They are carried out by archeologists or supervised by them as a method of doing thorough archeological research before construction work is to begin in the given area. The goal of this work was showing that exploration carried out in order to identify, document and list archeological sites, can activate potential sources of pollution. Based on geochemical research, conducted as the archeological work progresses, characteristic factors for the Krakow area, which can generate the risk of environment pollution, were pointed out. The threat was assessed mainly with reference to the neighbouring area of the conducted research, but also where the soil and earth were redeposited. The simplest test deciding if the waste qualifies, from the point of view of ecotoxicity, as dangerous material is testing the chemical composition of the water extracts, with the proportion of solid phase and water as 1:10. Their quality evaluation, made for the earth samples from the substrate of the Old Krakow, showed that in many cases the emission standards are exceeded. It needs to be acknowledged then that disturbing historical layers can be a burden for the environment both in the exploitation area as well as where the earth coming from the trenches is redeposited.
EN
Prestack reverse time migration (RTM), as a two way wave-field extrapolation method, can image steeply dipping structures without any dip limitation at the expense of potential increase in imaging artifacts. In this paper, an efficient symplectic scheme, called Leapfrog-Rapid Expansion Method (L-REM), is first introduced to extrapolate the wavefield and its derivative in the same time step with high accuracy and free numerical dispersion using a Ricker wavelet of a maximum frequency of 25 Hz. Afterwards, in order to suppress the artifacts as a characteristic of RTM, a new imaging condition based on Poynting vector and a type of weighting function is presented. The capability of the proposed new imaging condition is then tested on synthetic data. The obtained results indicate that the proposed imaging condition is able to suppress the RTM artifacts effectively. They also show the ability of the proposed approach for improving the amplitude and compensate for illumination.
PL
Wstęp i cel: Badania nad poprawą jakości obrazów uzyskanych z pomiarów na tomografie komputerowym jest zadaniem kluczowym w dzisiejszych czasach. Naukowcy nadal pracują nad wyborem odpowiedniego protokołu skanowania, który umożliwi bezpiecznie i z należytą dokładnością zeskanować ciało pacjenta. Materiał i metody: W artykule scharakteryzowano podstawowe artefakty oraz czynniki wpływające na jakość obrazów tomograficznych. Zastosowano metodę analizy. Wyniki: Wzrost aktywności fotonów i ich oddziaływania z danym środowiskiem, zależy od grubości, gęstości i liczby atomowej obiektu przez który przechodzą. Zmiana wymiarów matrycy oraz obszaru obrazowania (FOV), bezpośrednio wpływa na rozdzielczość przestrzenną i kontrastową danych. Typ budowy tomografu bezpośrednio determinuje czas skanowania, a tym samym wpływa na rozdzielczość czasową. Wniosek: Mimo dużych zmian, komputerowe systemy tomograficzne, nadal bazują na podstawowych zjawiskach wynikających min. z oddziaływania promieniowania rentgenowskiego na dane struktury anatomiczne. Zrozumienie tych zależności leży u podstaw poznania idei pomiaru, a tym samym umiejętnego wyboru protokołu skanowania.
EN
Introduction and aim: Research on improving quality of images obtained from computer tomography measurements is a key tasks in this times. Scientists are still working on selection appropriate scanning protocol that enables secure and accurately scan the patient’s body. Material and methods: The article describes the basic artifacts and factors affecting on quality of topographic images. Analysis method has been used. Results: Activity of photons depends on the thickness, density and atomic number of the object. Changing matrix size and field of view (FOV) directly affects on spatial and contrast resolution. Type of construction-CT directly determines the average scan time and thus affects on temporal resolution. Conclusion: Computer tomography systems still rely on the basic phenomena arising from the influence of X-ray anatomical structure data. To develop and practice the most safe and effective scanning methods, radiologic technologists must first understand the physical principles that make up the foundation of CT.
EN
Images and video are often coded using block-based discrete cosine transform (DCT) or discrete wavelet transform (DWT) which cause a great deal of visual distortions. In this paper, an extension of the intra-scale dependencies of wavelet coefficients is proposed to improve denoising performance. This method incorporates information on neighbouring wavelet coefficients that are inside of manually created clusters. Extensive experimental results are given to demonstrate the strength of the proposed method.
PL
Obrazy i nagrania wideo są często kodowane z użyciem blokowej dyskretnej transformacji kosinusowej (DCT) lub dyskretnej transformacji falkowej (DWT), które powodują znaczne zakłócenia wizualne. W niniejszej pracy proponuje się rozszerzenie zależności między współczynnikami falkowymi dotyczącymi skali w celu zmniejszenia zaszumienia sygnału zakodowanego. Zaproponowana metoda zakłada wykorzystanie informacji o sąsiadujących współczynnikach falkowych, które znajdują się wewnątrz manualnie utworzonego klastra. W artykule zaprezentowano obszerne wyniki doświadczalne w celu wykazania jakości proponowanej metody.
PL
W artykule zaprezentowano autorską metodę detekcji krótkich fragmentów sygnału EEG, które zawierają artefakty mrugania oczami. Autorzy, do automatycznego wskazania fragmentów sygnału EEG zawierającego artefakty mrugania oczami wykorzystali uczenie bez nadzoru (algorytm K-means) oraz cechy sygnału takie jak amplituda i statystyki wyższych rzędów. Wyniki działania algorytmu są bardzo zadowalające. Trafność detekcji wynosi 98%. Algorytm pozwala wykluczyć zaznaczone fragmenty sygnału i nie poddawać ich dalszej analizie. Takie podejście zdaniem autorów przysłuży się do efektywniejszego wykorzystania sygnałów EEG.
EN
The paper presents an original method for the detection of short fragments of the EEG signal, which contain eye blinking artifacts. The authors, to automatically identify fragments the EEG signal containing eye blinking artifacts, used unsupervised learning (K-means algorithm) and the signal features such as amplitude and higher-order statistics. The obtained results are very satisfactory. Accuracy of detection is 98%. The algorithm enables to exclude selected fragments of the signal and not analyze them further. Such an approach, according to the authors, enable more efficient use of EEG signals.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji i eliminacji artefaktów mrugania oczami z sygnału EEG z wykorzystaniem technik analizy składowych niezależnych i statystyk wyższych rzędów. Najistotniejszą cechą proponowanej metody jest fakt, że może ona być stosowana w sposób automatyczny, bez nadzoru użytkownika.
EN
This paper presents a method to identify and eliminate artifacts from EEG signal using independent component analysis and higher-order statistics. The key feature of the proposed method is that it can be applied in automatic manner, without user supervision.
PL
W artykule scharakteryzowano pokrótce zasadnicze atrybuty znaków o zmiennej treści VMS, wykazując związek przyczynowo-skutkowy między cechami użytkowymi znaku, a jego realnym przeznaczeniem przekazu informacji o nieprzewidywalnych artefaktach w ruchu drogowym. W dalszej części opracowania zamieszczono rysunek wraz z opisem, przedstawiający architekturę znaku VMS. Wskazano podstawowe cechy optyczne, determinujące sprawność przekazu informacji. W oparciu o przedstawione podstawy opracowano algorytm diagnostyczny, stanowiący treść odrębnego punktu artykułu. W algorytmie diagnostycznym wskazano na konieczność cyklicznego, co najmniej trzykrotnego, wykonania cyklu pomiarowego dla każdego obiektu. Zamieszczone w materiale wyniki pochodzą z pomiaru dwóch realnych obiektów, eksploatowanych w normalnym trybie. Poziom odniesienia stanowią zamieszczone w dalszej części dane pochodzące z obiektu odniesienia. Wyniki poddano ocenie, a rezultat stanowi podstawę sformułowanych wniosków.
EN
The article briefly characterized the fundamental attributes of the VMS, showing a casual link between sign practical characteristics and its real purpose of informing about unpredictable artefacts in traffic. Further in the work a drawing was presented along with a description, depicting the VMS architecture. It also presented basic optical features that determine the efficiency of the information transfer. Basing on the presented basis the author was able to develop a diagnostic algorithm, which is the a part of the separate point of the article. In the diagnostic algorithm, the author pointed out the necessity of performing a cyclic, at least triple, measuring cycle for each object. The results, presented in the material, are from the measurement from two real objects, exploited in normal mode. Data from the reference object that are presented further in the article, are the reference level. Results were evaluated, and the results of that evaluation are the basis for the formulated conclusion.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.