Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  random signal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Statistical characteristics of signals at the output of a receiver with AGC
EN
An influence of the automatic gain control (AGC) system of a receiver on the statistical characteristics of the output signal in the presence of noise is investigated. The probability density functions (pdf) of the output signals with different distributions of the input signals are calculated. It is shown that energy losses which arise from AGC operation are about 0.2-5 dB depending on probability of false alarm Pfa and system parameters.
PL
W pracy rozpatrzono wpływ systemu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) odbiornika na charakterystyki statystyczne sygnałów na wyjściu w obecności szumu. Obliczono gęstości rozkładów prawdopodobieństwa sygnałów wyjściowych dla różnych rozkładów prawdopodobieństwa sygnałów na wejściu. Pokazano że straty energetyczne, które pojawiają się z powodu funkcjonowania systemu ARW wynoszą wielkość rzędu 0.5-5.0 dB w zależności od prawdopodobieństwa fałszywego alarmu Pfa oraz parametrów systemu.
2
Content available remote Conditional averaging models of exponentially correlated data
EN
The article investigates a real model of exponential correlation which is obtained by signals with a limited band with features of white noise passing through physical inertial systems. In the investigated models, the subsequent conditionally averaged implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a random sign are significantly correlated, while the implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a given sign can be practically considered as uncorrelated. Such a method of conditional averaging can be recommended in practical applications.
PL
W artykule badano realny model skorelowania wykładniczego, który uzyskują sygnały z ograniczonym pasmem o cechach szumu białego, przechodzące przez fizyczne układy inercyjne. W badanych modelach kolejne warunkowo uśrednione realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną o dowolnym znaku są istotnie skorelowane a realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną jednego znaku można praktycznie uznać za nieskorelowane. Taki sposób uśredniania może być zalecany w zastosowaniach praktycznych.
PL
W artykule omówiono korelacyjną metodę estymacji czasu opóźnienia sygnałów losowych wykorzystującą transformatę Hilberta jednego sygnału pomiarowego. W prezentowanej metodzie wyznaczanie opóźnienia polega na lokalizacji przejścia przez zero otrzymanej funkcji. Pokazano, że dla nieskorelowanych próbek sygnałów metoda ta charakteryzuje się mniejszymi wartościami niepewności standardowej opóźnienia niż klasyczna metoda korelacji wzajemnej. Przedstawiono przykładowe wyniki badań symulacyjnych dla przyjętych modeli sygnałów pomiarowych.
EN
This paper presents the cross-correlation method for time delay estimation of random signals using the Hilbert Transform of one measuring signal. It is shown that for uncorrelated samples of signals, this method is characterized by lower values of the standard uncertainty of time delay than the classical cross-correlation method. Some results of simulation studies for the selected models of measuring signals are also given .
EN
The correlation of data contained in a series of signal sample values makes the estimation of the statistical characteristics describing such a random sample difficult. The positive correlation of data increases the arithmetic mean variance in relation to the series of uncorrelated results. If the normalized autocorrelation function of the positively correlated observations and their variance are known, then the effect of the correlation can be taken into consideration in the estimation process computationally. A significant hindrance to the assessment of the estimation process appears when the autocorrelation function is unknown. This study describes an application of the conditional averaging of the positively correlated data with the Gaussian distribution for the assessment of the correlation of an observation series, and the determination of the standard uncertainty of the arithmetic mean. The method presented here can be particularly useful for high values of correlation (when the value of the normalized autocorrelation function is higher than 0.5), and for the number of data higher than 50. In the paper the results of theoretical research are presented, as well as those of the selected experiments of the processing and analysis of physical signals.
EN
The paper deals with the experiment, during which the model was excited both with impact signal and then with random signal. Dampers were mounted on the model with the aim of evaluation their influence on vibration and noise emission with the different types of excitation. The measurement method and measurement setup are briefly described. On the base of the proposed criteria, the differences in damping effects on vibrations and noise with the different excitation methods are analyzed in comparison with the model without dampers.
PL
W pracy omówiono wyniki eksperymentu, podczas którego model wzbudzano za pomocą sygnału impulsowego, a następnie sygnału losowego. Celem badań było określenie wpływu tłumików, zamontowanych na modelu, na drgania i emisję hałasu. Pokrótce omówiono metodę pomiarów oraz aparaturę pomiarową. Wykorzystując zaproponowane kryteria przeanalizowano wpływ efektów tłumienia drgań i hałasu dla różnych metod wymuszenia z wynikami uzyskanymi dla układów bez tłumików.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.