Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 180

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The paper presents the possibility of using queuing theory as a tool to improve the work of distribution companies in the field of customer service. The analyzes were carried out to determine the optimal number of energy emergency brigades so that the costs incurred by the electricity distributors would be minimal while maintaining the shortest time of failure removal. The authors also presented the most important theoretical issues concerning the queuing theory.
PL
W referacie przedstawiono możliwość zastosowania teorii kolejek jako narzędzia usprawniającego pracę spółek dystrybucyjnych w zakresie obsługi odbiorców. Przeprowadzone analizy miały na celu wyznaczenie optymalnej liczby brygad pogotowia energetycznego tak, aby koszty poniesione przez dystrybutorów energii elektrycznej były minimalne przy jednoczesnym zachowaniu jak najkrótszego czasu usuwania awarii. Autorzy przedstawili również najistotniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące teorii kolejek.
2
Content available Szanse i zagrożenia dla rozwoju kogeneracji
PL
Obecnie trwa bardzo intensywna dyskusja nad kształtem energetyki zarówno na poziomie polskim, jak i europejskim. Nowe regulacje prawne, dotyczące w głównej mierze zagadnień ochrony środowiska, stawiają przed energetyką coraz to trudniejsze wyzwania, co wymusza wprowadzanie zmian i modernizacji. To z kolei rodzi pytania: jaki kształt energetyka powinna przybrać i czy jest tam miejsce dla kogeneracji? W artykule tym przedstawiono wybrane szanse i zagrożenia dla kogeneracji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ przy braku polityki energetycznej państwa (od 2013 r. obecnie mamy tylko projekt) trudno jest ocenić, czy kogeneracja będzie wspieranym rozwiązaniem w systemie energetycznym Polski, czy nie.
4
Content available Analysis of welding plans for the energy pipeline
EN
Standards requirements for welding plans for energy pipeline repairs are presented. Examples of welding plans for pipeline repair are presented. The usefulness of various forms of presenting welding plans was compared – in tabular form and in the point form. It was shown that regardless of the form of the welding plan, it facilitates control of both the course of the manufacturing process and the requirements set by the product standard.
PL
Przedstawiono wymagania norm dotyczące planów spawania w naprawie rurociągów energetycznych. Zaprezentowano przykładowe plany spawania dla naprawy rurociągu. Porównano przydatność różnych form przedstawienia planów spawania - w postaci tabelarycznej i w postaci punktowej. Wykazano, że niezależnie od formy planu spawania, ułatwia on kontrolę zarówno przebiegu procesu wytwarzania, jak i wymagań stawianych przez normę wyrobu.
PL
W dobie dużego nacisku na ochronę środowiska, zdegradowanego przede wszystkim przez szeroko rozwinięty przemysł, zrodziła się idea powstania budynków o klasach energetycznych określanych jako budynki pasywne oraz plus energetyczne. Charakteryzują się one niskim wskaźnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło, dzięki zastosowaniu w ich konstrukcji wielu metod termomodernizacji, pozwalających uzyskać izolację termiczną o wysokim oporze cieplnym. Ich systemy energetyczne oparte są na pozyskiwaniu energii cieplnej ze źródeł niekonwencjonalnych. W artykule przedstawiona została charakterystyka konstrukcyjno-budowlana i instalacyjno- techniczna takich budynków.
EN
Nowadays, when environmental protection is one of the key issues, the concept of passive buildings and plus-energetic buildings has become very attractive. These buildings have low seasonal heat demand thanks to thermomodernization solutions applied for better thermal insulation and heating systems based on non-conventional energy sources. Design and technical characteristics of such buildings are presented in the paper.
PL
Artykuł traktuje o roli zagadnień związanych z energią elektryczną w procesach biznesowych. Podejmuje tematykę pewności dostaw energii, jakości zasilania i cen energii. Wskazuje na potrzebę wdrożenia w przedsiębiorstwach przemyślanej i opartej o systemowe podejście j zaawansowanej gospodarki energetycznej.
EN
The article refers to the role of issues related to electricity in business processes. Considers the issue of security of energy supply, quality of power supply and energy prices and points to the need to implement a well thought-out and system-based approach to advanced energy i management in companies.
PL
Artykuł prezentuje ewolucję rozwiązań w sieci dystrybucyjnej SN w aspekcie jej rozbudowy i modernizacji. Uwzględniono podstawowe bariery ograniczające możliwości realizacji inwestycji. Ewolucja sieci z modelu tradycyjnego w kierunku sieci typu „smart" stanowi zasadniczy wątek artykułu. Kluczowy problem stanowi zapewnienie sterowalności i obserwowalności sieci. Przedstawiono metody regulacji napięcia transformatorów dystrybucyjnych. Pomiar prądu i napięcia w sieci napowietrznej i kablowej może być realizowany w nowych technologiach, opartych na sensorach prądu i napięcia. Skutkuje to rozwojem zabezpieczeń nowej generacji. Autorzy przedstawili różne rozwiązania aparatury łączeniowej, stosowanej w sieci dystrybucyjnej SN, w różnych środowiskach izolacyjnych. Wprowadzanie telemechaniki i telemetrii do sieci dystrybucyjnej skutkuje również koniecznością zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
EN
The paper presents the evolution of the solutions in the MV distribution grid in the aspect of its expansion and modernization. The basic barriers, limiting the possibilities of investment realization, have been taken into account. The evolution of the grid, from the traditional model towards the smart grid, is the main topic of the article. The key problem is to ensure controllability and observability of the grid. The methods of the voltage regulation in the grid are presented. The new technologies of current and voltage measurement, based on sensors, are implemented in cable and overhead grid. That caused the development of the new generation of protection and control system. The various solutions of the primary circuits apparatus in the MV grid are presented, different insulation media has been taken into consideration. The appearance of telemechanics and telemetry in MV grid causes the necessity of the assurance of the cyber security.
PL
Transformacja współczesnej energetyki paliw kopalnych w monizm elektryczny (2050) oznacza szokową zmianę bilansów energetycznych (w artykule przedstawia się dla ilustracji charakterystyczny bilans dla domu jednorodzinnego w Polsce, dla Polski i dla świata). Analiza fundamentalnych podstaw tych zmian (termodynamicznych, elektroenergetycznych, ekonomicznych i społecznych) pozwala sformułować para-dygmaty rozwojowe nowej energetyki: prosumencki, egzergetyczny i wirtualizacyjny (ostatni w odniesieniu do elektroenergetyki). Jest to triplet który ułatwia zaproponowanie nowej architektury rynku energii elektrycznej oraz tworzy możliwość racjonalizacji trajektorii transformacyjnej (2018-2050) za pomocą mechanizmów rynkowych.
EN
Transformation of the energy market, based on of fossil fuels, into electric monism (2050) means a shock change in energy balance (to illustrate this the article presents an example of a characteristic balances for a single-family home in Poland, for Poland and for the world). The analysis of the fundamental foundations of these changes (thermodynamic, electric, economic and social) allows to formulate the following development paradigms of the new energy issues: prosumers, exergy and virtualization (the last one in relation to power industry). It is a triplet that facilitates the proposal of new architecture of the electricity market and creates the opportunity to rationalize the transformation trajectory (2018-2050) by means of market mechanisms.
PL
W referacie opisano genezę powstania idei i realizację wdrożenia pierwszej średnionapięciowej rozdzielnicy OPTIMA-24 w izolacji gazowej SF6 opracowanej przez ELEKTROBUDOWĘ SA.
EN
The paper describes the origin of the idea and the implementation of the first medium-voltage switchgear OPTIMA-24 in SF6 gas insulation elaborated by ELEKTROBUDOWA SA.
PL
W artykule scharakteryzowano system energetyczny Namibii - kraju o znacznych zasobach surowców mineralnych, zwłaszcza diamentów. Krótko przybliżono położenie oraz ukształtowanie terenu kraju, a także sposób wydobywania diamentów. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Namibii, a całość bogato zilustrowano.
EN
The paper describes the power system of Namibia - a country with considerable resources of mineral resources, especially diamonds. The location and terrain of Namibia and the method of mining diamonds is also shortly presented. Moreover the paper describes the generation, distribution and transmission of electricity in Namibia and the whole is grandly illustrated.
PL
W artykule scharakteryzowano system energetyczny Birmy - kraju o pięknej architekturze i znacznych zasobach surowców mineralnych. Krótko przybliżono gospodarkę oraz położenie kraju. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Birmy, a całość bogato zilustrowano licznymi przykładami.
EN
The paper describes the power system of Burma - a country with beautiful architecture and considerable resources of mineral resources. The Burma's economy and county location is also shortly presented. Moreover the paper describes the generation, distribution and transmission of electricity in Burma and many examples are illustrated themselves.
PL
Jaka jest cena za 1 kWh energii elektrycznej w twoim zakładzie? Jedno jest pewne - będzie rosnąć. Jest to trend trwający juz od kilku miesięcy i pomimo zmian legislacyjnych, najprawdopodobnej da o sobie boleśnie znać w najbliższym czasie.
PL
Na początku ubiegłego wieku synonimem postepu były dymiące kominy hut i fabryk, w połowie ubiegłego wieku - amerykańskie "krążowniki szos", zaś końcówka XX w. i początek XXI to poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań w każdej dziedzinie. W branży budowlanej o energooszczędności można mówić przynajmniej w trzech aspektach: poszukiwania oszczędności energii w procesach przeróbki surowców mineralnych, poszukiwania surowców i materiałów umożliwiających uzyskanie ograniczenia zużycia energii w procesach przetwórstwa i dążenia do wyprodukowania materiałów budowlanych umożliwiających ograniczenie strat energii.
PL
Niezależnie od wyniku nieustajacej dyskusji na temat przyszłości polskiej energetyki, jedno możemy powiedzieć na pewno. Jej finansowanie nadal bedzie opierać się o regulacje i systemy wsparcia. Oznacza to, ze kluczowe decyzje wciąż będą podejmować politycy pod presją bieżącej sytuacji, bez analizowania skutków wprowadzanych zmian i ich długoterminowych konsekwencji dla funkcjonowania rynku energii.
PL
Charakterystyczną cechą współcześnie projektowanych układów technologicznych i maszyn przeróbczych jest ich wysoka wydajność i stosunkowo niska energochłonność. Dążenie do doskonalenia nowoczesnych rozwiązań budowy konstrukcyjnej urządzeń oraz lepszych komponentów tworzyw, z których wykonywane są podzespoły i elementy robocze, stwarzają możliwości wydłużenia ich pracy, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz eliminację maszyn rezerwowych. Coraz częściej maszyny takie dzięki automatycznej regulacji i zdalnemu sterowaniu stają się łatwo dostrajalne do zmiennych warunków pracy, wygodne i bezpieczne w obsłudze.
PL
W Polsce coraz częściej dyskutuje się na temat samowystarczalności energetycznej. Wiele miast, gmin, związków gmin, czy też innych wydzielonych obszarów rozumianych jako strefa wspólnego działania, chce korzystać na dużą skalę z własnych zasobów energetycznych, przede wszystkim tych odnawialnych. Żeby właściwie opracować strategię rozwoju dla takich obszarów należy poprawnie zdefiniować pojęcie "obszar samowystarczalny energetycznie".
PL
Transformacja cyfrowa na dobre wkroczyła do energetyki. Zmiany nie następują wyłącznie w technologii i wymuszają zapotrzebowanie na nowe kompetencje pracowników oraz zmiany sposobu ich pracy. Im więcej stosowanych jest rozwiązań wykorzystujących Sztuczną Inteligencję (AI), tym bardziej potrzebny jest człowiek, wyposażony w odpowiednie narzędzia kontrolne. I w tym obszarze potrzebne są rozwiązania wspierające pracownika w zwiększeniu jego produktywności, poprawę bezpieczeństwa pracy, czy gromadzenia wiedzy.
PL
Do Sejmu wpłynął już projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest dalsze uszczelnienie systemu podatkowego – tym razem w zakresie obrotu olejami opałowymi oraz olejami napędowymi. Powyższe oznacza, że jest to już finalny etap procesu legislacyjnego. Projektem ustawy Parlament z pewnością zajmie się w obradach przed sierpniową przerwą wakacyjną. W konsekwencji całość regulacji zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Tym samym nie ma już odwrotu od nowego systemu obrotu olejami opałowymi, których będzie miał również wpływ na odbiorców tego rodzaju wyrobów.
PL
Zapewnienie ciągłego bezpieczeństwa przesyłu energii od dawna jest wspierane precyzyjnymi danymi przestrzennymi w większości przypadków pozyskiwanymi z pokładu śmigłowca. Platforma ta pozwala na monitoring stanu infrastruktury elektroenergetycznej, między innymi dzięki pozyskaniu korytarzowej ortofotomapy. Jednak sam pas technologiczny sieci WN, czy SN to nie wszystko. Co z szerszym kontekstem, otoczeniem, czy niskim napięciem? Stąd też coraz częściej dane pozyskane ze śmigłowca uzupełnia się ortofotomapą powierzchniową dla całych rejonów, czy nawet oddziałów spółek dystrybucyjnych. W dalszej części przedstawimy więcej szczegółów, które mają decydujący wpływ na rosnącą popularność i przydatność ortofotomapy w energetyce.
20
Content available Kogeneracja w ofensywie
PL
Produkcja w jednym źródle energii cieplnej i elektrycznej to rozwiązanie, które podbija energetykę od dawna. Jest nie tylko efektywne, ale też ekologiczne, a rozwój kogeneracji w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W GK ECO rozwiązania kogeneracyjne funkcjonują od dawna, a dynamiczny rozwój tego obszaru był bodźcem do utworzenia w 2012 r. spółki ECO Kogeneracja. W ostatnim czasie działalność spółki nabrała wyjątkowego tempa. Wszystko za sprawą dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na budowę nowych układów kogeneracyjnych.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.