Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na zagadnienia właściwości technicznych przy eksploatacji podstawowych typów sieci elektroenergetycznych stosowanych na statkach. Celem jest porównanie ich pracy przy powszechnie występujących uszkodzeniach.
EN
This article is an attempt to pay attention to the technical characteristics of the operation of the basic types of electricity networks used on the ships. The aim is to compare their work in reference to commonly occurring failures.
PL
Artykuł dotyczy analizy parametrów występujących w sieciach okrętowych trójfazowych z izolowanym punktem neutralnym. Przedstawia zagrożenia porażeniowe występujące podczas eksploatacji sieci elektroenergetycznej typu IT powszechnie stosowanych na statkach morskich.
EN
The article considers the analysis of parameters occurring in three-phase marine grid networks with an insulated neutral point. It presents the electric shock hazards occurring during the operation of the IT power grid network commonly used on sea-going ships.
PL
W artykule przedstawiono zarys historii obiektu drewnianego o konstrukcji zrębowej oraz krótki opis wykonanych prac budowlano-konserwatorskich. Zły stan techniczny obiektu przed remontem był skutkiem między innymi dwóch jego wcześniejszych przenosin. Ostatni transfer obiektu miał miejsce w 1913 roku do Wrocławia na Wystawę Stulecia. Przed wykonaniem remontu obiektu przeprowadzono badania stanu materiału ścian kościoła przy zastosowaniu metod nieniszczących lub quasi-nieniszczących, takich jak metoda oporu wiercenia oraz metoda fali sprężystej. W artykule zaprezentowano opis i wyniki przeprowadzonych badań oraz analizę stanu materiału drewnianych ścian obiektu.
EN
The paper presents the history of a timber log frame building and a short description of the conservation and renovation work completed. The poor technical condition of the building prior to renovation work resulted, among other things, from two earlier relocations. The last relocation of the building was in 1913 when it was moved to the Centennial Exhibition in Wroclaw. Prior to renovation work, the condition of materials of the church walls was tested using non-destructive or quasi non-destructive methods, including resistance drilling and stress wave methods. A description and results of the testing, along with the analysis of the condition of the timber walls of the building, are presented in this paper.
EN
The article concerns the performing of selected experimental and simulation tests carried out when engineering a motor vehicle for the disabled, provisionally named PIMOTEK. The project was subsidized by the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons (PFRON) within a Research and Analysis Programme. The vehicle, engineered at the Automotive Industry Institute, has a three-wheeled running gear and a load-bearing structure that enables tilting of the vehicle together with its driver in relation to the road surface and rear vehicle axle. The solution that enables the tilting of vehicle body is well known from the Gyro series of Honda scooters. However, it was modified with respect to the needs of users with impaired body balance abilities. A unique solution incorporated in PIMOTEK is a hybrid internal combustion and electric powertrain mounted on the rear vehicle axle. The electric drive system simultaneously solves the problem of reversing, which is indispensable for disabled persons. The three‑wheeler is provided with a lift-and-swivel seat, which makes the transfer between the seat and the wheelchair easier for a disabled person and, at the same time, enables the disabled person to put the wheelchair in the luggage compartment by himself/herself. The innovativeness of the vehicle also manifests itself in the modern lines of the vehicle body, masking the features of the vehicle as an invalid carriage.
PL
Praca dotyczy realizacji wybranych badań doświadczalnych i symulacyjnych zrealizowanych podczas projektowania pojazdu dla osób niepełnosprawnych o roboczej nazwie „Pimotek”. Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Badań i Analiz. Zaprojektowany w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji pojazd posiada trójkołowy układ jezdny oraz konstrukcję nośną umożliwiającą pochylanie nadwozia pojazdu wraz z jego kierowcą względem płaszczyzny drogi i tylnej osi pojazdu. Zastosowanie rozwiązania konstrukcyjnego umożliwiającego pochylanie nadwozia jest doskonale znane z serii skuterów Gyro marki Honda. Zostało jednak zmodyfikowane pod kątem potrzeb użytkowników o słabym balansie ciałem. Unikalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym pojazdu „Pimotek” jest zastosowanie hybrydowego układu napędowego, spalinowo – elektrycznego, zabudowanego na tylnej osi pojazdu. Jednocześnie napęd elektryczny rozwiązuje problem niezbędnego dla osób niepełnosprawnych rewersu. Trójkołowiec jest wyposażony w windowany fotel obrotowy, ułatwiający osobie niepełnosprawnej przesiadanie się z jednoczesną możliwością samodzielnego umieszczania wózka inwalidzkiego w przestrzeni bagażowej. Innowacyjność pojazdu przejawia się również nowoczesną linią nadwozia o zamaskowanych cechach pojazdu inwalidzkiego.
EN
The article presents the issues related to the use and functionality of ballistic helmets. Detailed analyzes were related to the rating of the sustainability of fixing helmet harness system. In the article some methodology was also presented, which allows to assess the risk measurably, related to unhooking of the interior fittings of the helmet. The result of this analysis was the development of own procedures of the Laboratory of Metrology ITB „MORATEX”. These procedures were related to the determination of peel strength of the velcro fastening and also to the determination of adhesion of the glue side of velcro hook tape to the inner side of the shell of the helmet. The study has been carried out under the project „Integrated Individual Combat Systems TITANIUM”.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję modelowania podziału sieci na izolowane plastry, które realizują usługi dla użytkowników. Przedstawiono podstawowe kryteria przydziału usług do plastrów z uwzględnieniem izolacji między usługami, które następnie wyrażono za pomocą modelu matematycznego. Zaproponowano algorytm heurystyczny, który rozwiązuje problem przydziału usług do plastrów z uwzględnieniem parametrów QoS.
EN
In this paper, the concept of Network Slicing with isolated slices was shown. The main criteria for selecting services into slices was described in mathematical model which contains isolation constrains for services. For solving problem defined by mathematical model was proposed heuristic algorithm, which solves problem of attaching services to slices with proper QoS values.
EN
Fiber reinforced polymer composites and aluminum alloys nowadays constitute the most dominant materials applied in the aerospace industry. This paper gives the theoretical background and provides both analytical and numerical calculations for analysis of the elastic-plastic behavior of a selected fiber metal laminate. The work introduces the closed-form solution for a multi-layered structure subjected to a unidirectional loading/unloading cycle, and explains the process of stress and strains development. GLARE® plates, which are exposed to a tensile load, can generate even higher stress in the aluminum layers at unloading. Moreover, delamination and buckling of the external layers can be expected. The paper gives a detailed theoretical framework for this behavior based on the plasticity theory, provides numerical calculations, and compares them with the FEM and experimental results.
PL
Polimerowe kompozyty włókniste oraz stopy aluminium stanowią obecnie jedne z najczęściej stosowanych materiałów w przemyśle lotniczym. Artykuł przybliża podstawy teoretyczne oraz prezentuje wyniki obliczeń numerycznych dla analizy sprężysto-plastycznej wybranego laminatu kompozytowo-metalowego. Artykuł podaje szczegółowe rozwiązanie analityczna dla wielowarstwowej struktury poddanej cyklowi obciążenia/odciążenia oraz opisuje procesy związane z narastaniem naprężeń i odkształceń. Zauważono, że w płytach GLARE® poddanych jednoosiowemu rozciąganiu istnieje możliwość wystąpienia maksymalnych obciążeń w warstwach metalu podczas odciążania. Można także oczekiwać rozwarstwienia oraz wyboczenia zewnętrznych warstw aluminium. Artykuł, stosując teorię plastyczności, podaje rozwiązanie analityczne konieczne do wyjaśnienia zachowania opisywanej struktury, prezentuje rezultaty obliczeń oraz porównuje je z wynikami analiz numerycznych oraz prac doświadczalnych.
EN
This paper presents an experimental analysis, which was carried out to evaluate the addition of nitrogen as an element complementing a chemical composition used for such cast parts. It has been demonstrated that nitrogen is very advantageous in the process of austenitizing and quenching, improving the stability and homogeneity of the alloy structure. Plates used as a lining of rotary mills operating in cement plants are castings, which acquire their properties mainly through proper heat treatment. Together with an appropriate microstructure and chemical composition, correct heat treatment allow to improve the wear resistance and significantly reduce the abrasive corrosion. Extensive investigations enabled establishing an optimum nitrogen content in the chemical composition of thick-walled castings used in cement industry. Results of experiments, managed for the steel of ledeburate type containing 0.8–1.2% of carbon, have found that the optimal level of nitrogen is in the amount of 0.07–0.10%. The proposed modification helped to reduce the amount of an expensive chromium, increase the hardness of the material (by about 2 HRC to 4 HRC), and to achieve the uniform microstructure and hardness, which noticeably improved the lifetime of the rotary mills plates.
9
Content available Bezpieczeństwo energetyczne Polski
PL
W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Scharakteryzowano polski mix energetyczny, a także przedstawiono stan energetyki polskiej wskazując podstawowe problemy występujące zarówno w podsystemie elektroenergetycznym jak również ciepłowniczym. Opisano również podstawowe kierunki rozwoju polskiej energetyki, a także przedstawiono stanowisko autorów dotyczące tych planów rozwoju. W publikacji pokreślono ważność planowania energetycznego w skali lokalnych systemów energetycznych, a także konieczność wykorzystania do tego celu odpowiednich narzędzi informatycznych.
EN
The publication presents problems related to energy safety of Poland. It was characterized Polish energy mix, and presented the state of the Polish energy sector indicating the basic problems of the power subsystem, as well as heating subsystem. It was also described the basic directions of development of the Polish energy sector and the position of the author on these development plans have been stated. The paper stressed the importance of energy planning at the local scale of energy systems, as well as the need of use the appropriate IT tools for these purposes.
PL
W pracy została poruszona tematyka przekształcenia konstrukcji i przestrzeni dachowych założeń zabytkowych na przykładzie dworu Sarny w Ścinawce Górnej. Praca prezentuje aktualny stan wiedzy dotyczącej historii dworu. Historyczna dokumentacja obiektu przedstawiająca rozwiązania konstrukcyjne przyjmowane od XVII wieku pomogła przy wyborze odpowiednich rozwiązań konserwatorskich. Następnie przedstawiono możliwości zastosowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych dla więźby dachowej obiektu dworskiego, które umożliwią adaptację jego przestrzeni wewnętrznych do nowych funkcji. W pracy przedstawiono ponadto opis oraz analizę pracy statycznej wybranych połączeń ciesielskich więźby dachowej.
EN
The paper discusses issues related to the modification of roof structure and roof space of heritage buildings with reference to the example of the Sarny Manor House located in Ścinawka Górna. The paper presents what is known today about the history of the Manor House. Historical sources and documents concerning structural solutions, which had been applied in the Manor House since the 17th century, helped in the selection of the most appropriate conservation methods. Application of contemporary structural solutions to the building’s roof structure is also discussed. The solutions enabled adaption of the interior spaces of the Manor House to new uses. A description of selected carpentry joints in the roof structure and analysis of their static behaviour are also presented in the paper.
EN
This paper reviews selected historical and modern methods of strengthening timber structures using steel plates. The results of experimental testing are also presented, emphasizing that the differences in the results obtained were a result of the application of different strengthening methods, test specimens, etc. The need to develop design guidelines related to reinforcement methods is also emphasized. Appropriate reinforcement depends on the application, arrangement and ratio of the reinforcement. The increase in the load-bearing capacity of the beams reinforced by bonded or glued-in plates in comparison to the unreinforced elements was found to be similar to the models reinforced with fibre reinforced polymer (FRP). The increase in stiffness was, however, higher than in the case of the FRP reinforcement. Due to the influence of temperature and humidity on the strength and deformation of the bonding if glued-in or bonded plates are used, additional strengthening of the connection using a mechanical connector is recommended. These connectors also protect against rapid destruction in the case of fire.
PL
W pracy przedstawiono badania i analizy, których celem było ustalenie przyczyn uszkodzeń nowo wykonanych gzymsów bloku wieżowego gotyckiej bazyliki w Kołobrzegu. Bazylika została wzniesiona na przełomie XIII i XIV wieku, jednak uległa prawie całkowitemu zniszczeniu w 1945 roku podczas oblężenia miasta. Budynek stanowi jeden z najważniejszych symboli miasta. Jego sylwetka znajduje się w logo miasta. Dwa lata po przeprowadzonym remoncie, m.in. gzymsów, nastąpiło odspojenie się licznych ich fragmentów. Spadające z wysokości ponad 40 metrów na ulicę części gzymsu stanowiły istotne zagrożenie bezpieczeństwa. Przyczyną zniszczeń było pierwotne wykonanie gzymsu z betonu niskiej klasy, który uległ procesowi karbonatyzacji. Proces destrukcji wspomagany był zawilgoceniem w wyniku opadów atmosferycznych i niewłaściwie położoną izolacją. Zastosowanie procedury naprawczej bez właściwej oceny badawczej materiału istniejącego gzymsu nie jest postępowaniem prawidłowym z punktu widzenia uzyskania spodziewanych efektów w aspekcie trwałości i z reguły jest przyczyną przyspieszonej destrukcji. Skorodowany (porowaty, skarbonatyzowany) materiał pierwotny został zamknięty nową wyprawą wierzchnią o niższej porowatości, co w przypadku migracji wilgoci w materiale oryginalnym oraz zamarzania wody w okresie zimowym może prowadzić do odspajania nowych wypraw na styku „nowa wyprawa – skorodowany materiał oryginalny”.
EN
The paper presents results of laboratory testing and analyses undertaken to determine the causes of damage to cornices on the tower block of the Gothic cathedral in Kołobrzeg, which were only recently renovated. The cathedral was built at the turn of the 13th century. It was almost entirely destroyed in 1945 when the town was besieged. The cathedral building is one of the most important Kołobrzeg landmarks. Its silhouette has been incorporated into the logo of the town.Two years after renovation, which included cornices, a debonding of numerous elements has taken place. Cornice fragments falling 40 m down onto the street belowthreatened the safety of passers-by and traffic. Damage occurred because the cornices were made of poor quality concrete, which had undergone a carbonitisation process. Damage was exacerbated additionally by damp caused by rainwater and faulty installation of damp-proofi ng. Undertaking renovations without first carrying out an appropriate materials analysis of existing cornices is an incorrect approach as it does not lead to achieving expected durability of results and may accelerate damage of structures of interest. Corroded (porous, carbonated) original material was enclosed by a new surface rendering characterized by lower porosity, which when subjected to dampness migration in the original material and water freezing during winter season, may have led to a debonding of the new mortar at the interface of ‘new mortar – corroded original material’.
PL
W pracy przedstawiono algorytm obliczeń nośności zginanych przekrojów z drewna klejonego o stałej wysokości wg Eurokodu 5. Podano różnice w wartościach efektu oddziaływań w warunkach pożaru w zależności od przyjętej metody jego obliczania. Ponadto przedstawiona została analiza wpływu smukłości przekroju na jego nośność z uwzględnieniem utraty stateczności przy zginaniu. Porównano dwie metody szacowania nośności w warunkach pożaru – zredukowanego przekroju oraz zredukowanych właściwości.
EN
This paper presents an algorithm for calculating the load-bearing capacity of bent constant-height glulam elements, in accordance to Eurocode 5. The differences in the values of the design effect of action for the fire situation, depending on the adopted calculation method, are included. Moreover, an analysis of the effect of the cross-sectional slenderness on the load-bearing capacity of the cross section, taking into account the loss of stability under bending, is carried out. Two methods of estimating load-bearing capacity in fire conditions, i.e. the reduced cross-section method and the reduced properties method, are compared.
14
Content available remote Struktura i efekt TRIP w stalach AISI300 odkształconych przez rozciąganie
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stali chromowo-niklowych 304L, 316Li 310S o różnym stężeniu dodatków Cr i Ni. Stale poddano odkształceniu przez rozciąganie w temperaturze pokojowej. Wykazano, że umocnienie i wydłużenie stali zwiększa się wraz z ilorazem Cr/Ni. Za pomocą badań mikroskopowych mikrostruktury i metody XRD wykazano, że największe umocnienie stali 304L, a także 316L (przy jednoczesnym wzroście wydłużenia) było spowodowane przemianą γ → αʹ z relacją orientacji płaszczyzn {111γ}||{110α}. Ilość martenzytu powstałego w stali 304L wyniosła 49%, co spowodowało zwiększenie twardości do 347 HV30, natomiast w 316L 5% martenzytu zwiększyło twardość do 304 HV30. W stali 310S przemiana nie wystąpiła, a twardość zwiększyła się tylko do 273 HV30.
EN
The paper presents the results of chrome-nickel steel 304L, 316L and 310S with different additive content of Cr to Ni. Steels was subjected to a tensile deformation at ambient temperature. It was showing that the strengthening of steel and the elongation increases with the ratio Cr/Ni. The microstructure investigation using microscopic and XRD methods demonstrated that the strongest increase in strengthening steels 304L, and 316L (while increasing elongation) was due to the complete conversion γ → αʹ with relation of planes orientation {111γ}||{110α}. The amount of martensite formed in 304L steel was 49%, which resulted in an increase in hardness to 347 HV30, while in the 316L steel 5% of martensite caused an increase in hardness to 304 HV30. In 310S steel the transformation has not occurred, and hardness increased only to 273 HV30.
PL
W pracy wykazano, możliwość odbioru ciepła za pomocą pola magnetycznego. Przedstawiono zależność ilości odzyskanego ciepła od prędkości obrotowej silnika. Energia cieplna jest produkowana przy użyciu neodymowych magnesów trwałych. W eksperymencie, jako elementy odbierające ciepło, zastosowano próbki pobrane z blach wykonanych z trzech rodzajów metali: aluminium, miedzi oraz mosiądzu.
EN
The study demonstrated the ability to receive heat through the magnetic field. The dependence of the amount of recovered heat from the engine speed. Thermal energy is produced using neodymium permanent magnets. In the experiment, a heat-receiving elements, applied samples taken from sheets made from three kinds of metals: aluminum, copper and brass.
EN
Protection of infrastructures for e-science, including grid environments and NREN facilities, requires the use of novel techniques for anomaly detection and network monitoring. The aim is to raise situational awareness and provide early warning capabilities. The main operational problem that most network operators face is integrating and processing data from multiple sensors and systems placed at critical points of the infrastructure. From a scientific point of view, there is a need for the efficient analysis of large data volumes and automatic reasoning while minimizing detection errors. In this article, we describe two approaches to Complex Event Processing used for network monitoring and anomaly detection and introduce the ongoing SECOR project (Sensor Data Correlation Engine for Attack Detection and Support of Decision Process), supported by examples and test results. The aim is to develop methodology that allows for the construction of next-generation IDS systems with artificial intelligence, capable of performing signature-less intrusion detection.
EN
This paper gives a theoretical background and provides numerical calculations for the non-linear mechanical behavior of the panel structures consisting of fiber reinforced composite and aluminum laminates. Such structures offer high performance-to-weight ratio, therefore they are widely used in aerospace, subsea and high-pressure applications. The Classical Lamination Theory with orthotropic material properties is recalled and extended about elastic-plastic model for metal layers. The simplified stress-strain relation, as proposed by Hencky and Ilyushin, was applied to capture the influence of metal's plasticity on the mechanical performance of the hybrid structure. The numerical example showed, that at higher loads, the composite reinforcement provides a strong support for the aluminum layers when the metal approaches plastic deformation. In case of plastic flow within the aluminum, the bigger percentage of the external load is safely transferred to the composite fibers having much higher elastic limit. It prevents deformations of the aluminum laminate from being too large, and ensures the reliable operation of the Fiber Metal Laminates (FML) structure. Since the aluminum layers do not exhibit extensive strains, the application of Hencky-Ilyushin deformation theory seems to be reasonable for FMLs, even if aluminum layers are subjected to the anisotropic plastic flow. The proposed calculation method allows for very fast, but yet accurate, optimization of the Fiber Metal Laminate designs.
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne, zilustrowane przykładem numerycznym, opisujące model laminatu metalowo-włóknistego składającego się z kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknami węglowymi oraz warstw aluminium. Przedstawione struktury hybrydowe (Fiber Metal Laminate, FML) charakteryzują się wysokimi własnościami mechanicznymi w stosunki do ciężaru, dlatego są chętnie używane w przemyśle lotniczymi oraz stosowane w aplikacjach wysokociśnieniowych. W artykule klasyczną teorię laminatów (Classical Lamination Theory) uzupełniono o model sprężysto-plastyczny dla warstw metalowych. Zastosowano uproszczony model plastyczności zaproponowany przez Hencky'ego i Iljuszyna. Podano rozwiązanie numeryczne dla przypadku panelu FML poddanego płaskiemu obciążeniu dwuosiowemu. Wykazano, że w przypadku znacznego wytężenia, gdy dochodzi do uplastycznienia aluminium, znaczna część obciążeń zewnętrznych przekazywana jest do warstw kompozytu włóknistego, który charakteryzuje się znacząco wyższą granicą sprężystości. Takie zachowanie zabezpiecza warstwy aluminium przed nadmiernym płynięciem i umożliwia bezpieczną eksploatację struktury hybrydowej, nawet w przypadku wysokich obciążeń. Wykazano, że przyjęta metoda obliczeniowa charakteryzuje się wystarczającą dokładnością, a dzięki swojej szybkości umożliwia przemysłową optymalizację hybrydowych struktur FML.
PL
W artykule podzielonym na dwie części przedstawiono wybrane aspekty optymalizacji lokalizacji głównego punktu zasilana GPZ (odbioru energii) na terenie farmy wiatrowej. W pierwszej części przedstawiono analizę wybranych aspektów przygotowania i realizacji przykładowej farmy wiatrowej, w drugiej przeprowadzono analizę lokalizacji abonenckiej stacji GPZ dla rozważanej farmy wiatrowej. W niniejszej pracy krótko omówiono system elektroenergetyczny na terenie przykładowej farmy wiatrowej oraz przedstawiono założenia, procedurę, modele efektywności ekonomicznej i wyniki wielokryterialnej analizy wyboru położenia abonenckiej stacji GPZ na terenie rozważanej farmy.
EN
In the article divided into two parts some aspects of optimization the location of the main power substation (MPS) within the wind farm area are discussed. The first part presents the selected aspects analysis of preparation and implementation of the exemplary wind farm. In the second part, the analysis of the localization the customer power substation (MPS) for the considered wind farm is done. This paper, briefly discusses the power system of an exemplary wind farm, and presents assumptions, procedure, models of economic efficiency and the results of multicriteria analysis of choosing the location of the customer power substation (MPS) on the considered wind farm area.
19
Content available remote Rozdzielnice okrętowe – przegląd wybranych współczesnych rozwiązań
PL
Dynamiczny rozwój elektroenergetyki okrętowej w ostatnich latach oraz zainstalowane coraz większe napięcia i moce wymagają coraz sprawniejszych systemów dystrybucji energii (rozdzielnic). Artykuł jest próbą nieskomplikowanego spojrzenia na rozwój w dziedzinie budowy rozdzielnic okrętowych nn i Sn na podstawie kilku najważniejszych rozwiązań oferowanych przez producentów w kontekście wymagań towarzystw klasyfikacyjnych.
EN
Increase of electric ship network and voltage and power loads are required better distribution power systems (switchboards). This article is focused for development of HV and LV Ship Main Switchboards on the base several the most important solutions provided by switchboards manufacturers.
20
Content available Historyczne złącza ciesielskie
PL
Praca stanowi wstępne zebranie stanu aktualnej wiedzy dotyczącej historycznych złączy ciesielskich i będzie kontynuowana przez cykl publikacji w „Wiadomościach Konserwatorskich” na temat szczegółowych analiz pracy statycznej poszczególnych typów złączy. W pracy przedstawiono rozwój połączeń ciesielskich na przestrzeni wieków oraz typologię połączeń występujących w ścianach i więźbach dachowych. Skupiono się głównie na pracy statycznej wybranych połączeń ciesielskich, przedstawiono przykłady typowych połączeń w historycznych więźbach dachowych, dokonując ich opisu i analizy. Opisano dotychczasowe badania połączeń, w tym badania metodą elastooptyczną. Następnie przedstawiono metody wzmacniania i naprawy połączeń oraz przykłady dokonanych interwencji konserwatorskich. Wyniki przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu zaprezentowano w niniejszej pracy.
EN
The paper represents an initial effort to review our current knowledge concerning carpentry joints and will be continued as a series of papers in the “Journal of Heritage Conservation” focused on detailed analysis of static behaviour of specific types of joints. The paper discusses the development of carpentry joints over the centuries and presents a typology of joints found in timber walls and roof structures. The focus is mainly on the static behaviour of selected car- pentry joints with presentation of examples of typical joints found in historic timber roof structures, which are described and analysed. Existing research on testing joints is reviewed, including photo-elasticity testing. Methods for reinforcement and repair of joints are presented, along with examples of heritage conserva- tion interventions. The results of a literature review are presented in the paper.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.