Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microbiological tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań wytwarzania katod przeznaczonych do napylania powłok bakteriobójczych na powierzchniach szklanych w przemysłowej linii magnetronowej w firmie D.A. Glass. Opracowano innowacyjną, kompleksową technologię wytwarzania różnych rodzajów katod z wykorzystaniem próżniowego pieca indukcyjnego. Wykonano symulacje numeryczne przemian fazowych przebiegających w fazie ciekłej i stałej w czasie stygnięcia i krzepnięcia stopów, z użyciem programu FactSage, jak również wyznaczono temperatury likwidus i solidus metodą analizy termicznej (DTA). Katody wykonano metodą odlewania płyt stanowiących elementy gotowych katod. Przeprowadzono badania makrosegregacji strefowej w odlewie płyty, które wykazały, że odlane płyty charakteryzowały się dużą jednorodnością w całej objętości. Składy chemiczne wykonanych katod odpowiadały składom wymaganym, jak również ich jakość spełniała wymagania do zamontowania w magnetronie, co świadczy o prawidłowości opracowanych technologii ich wytwarzania. Napylone w urządzeniu magnetronowym warstwy na szkle poddano badaniom mikrobiologicznym, dla określenia właściwości bakteriobójczych (biobójczych) szkła. Wstępne wyniki tych badań wykazały, że najlepszymi właściwościami bakteriobójczymi charakteryzowały się katody na bazie mosiądzu i brązu typu: Cu90Sn10, Cu90Zn10, Cu80Zn10Al10, Cu80Ti20 i Cu65Ni18Zn17. Warstwy wytworzone na szkle z wykorzystaniem tych katod wykazały zdolność dezaktywacji testowanych szczepów mikroorganizmów z eliminacją wzrostu bakterii włącznie. Dla dalszej poprawy tych właściwości dokonano modyfikacji składów katod na bazie miedzi ze zróżnicowanymi dodatkami cyny i tytanu oraz z dodatkami pierwiastków metali ziem rzadkich: ceru i lantanu, które będą poddane napylaniu warstw w magnetronie oraz badaniom mikrobiologicznym w ramach kolejnych etapów projektu.
EN
The paper presents the course and results of research into the production of cathodes for sputtering bactericidal coatings on glass surfaces in an industrial magnetron line at D.A. Glass. The study included the development of an innovative and comprehensive technology for producing various types of cathodes using a vacuum induction furnace. FactSage software was used for numerical simulations of phase transformations in the liquid and solid phase during the cooling and solidification of alloys, and the liquidus and solidus temperatures were determined using the thermal analysis method (DTA). The cathodes were made by casting plates that are components of ready-made cathodes. Zonal macrosegregation tests were carried out in the plate casting, which showed that the cast plates were characterised by high homogeneity in the entire volume. The chemical compositions of the cathodes corresponded to the required compositions, and their quality met the requirements for installation in a magnetron, which proves the correctness of the developed technologies of their production. The layers on the glass, sputtered in a magnetron device, were subjected to microbiological tests to determine the bactericidal (biocidal) properties of the glass. Preliminary results of these studies showed that the cathodes based on brass and bronze of the following type exhibited the best bactericidal properties: Cu90Sn10, Cu90Zn10, Cu80Zn10Al10, Cu80Ti20 and Cu65Ni18Zn17. The layers produced on the glass with the use of these cathodes exhibited the ability to deactivate the tested strains of microorganisms, including the elimination of bacterial growth. To further improve these properties, the composition of copper-based cathodes with various additions of tin and titanium, and with the addition of the following rare earth elements: cerium and lanthanum, which will be subjected to layer sputtering in the magnetron and microbiological tests as part of the next stages of the project, was modified.
EN
The paper presents physico-mechanical and hygienic parameters testing results of fabrics manufactured from bamboo cellulose fibres (100%) and their combination with cotton fibres (50/50%), as well as treated with: anti-pilling finish, anti-pilling and anti-shrinking finish, and dirt-repellent finish. They were evaluated on implementation in the footwear industry, comparing the results with the requirements for textile products intended for the lining/insole of children’s footwear and that of footwear for people with sensitive feet. The fabrics selected were also tested for microbiological resistance, and technological and functional tests of footwear manufactured with these fabrics were performed. It was assumed that the new range of fabrics would improve the physiological-hygienic comfort of the above-mentioned footwear. In laboratory tests, not all fabrics met the requirements, however their processing capabilities were positively assessed for the injection shoe assembly system applied. Promising results were also achieved by the footwear in the preliminary functional tests, for which fabrics made of cellulose bamboo fibres without any finishes were applied. Their usability was confirmed, i.e. resistance to abrasion and dirt, as well as the physiological-hygienic comfort of the footwear tested.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów fizyko-mechanicznych i higienicznych tkanin wyprodukowanych z celulozowych włókien bambusowych (100%) oraz z mieszanki tych włókien z włóknami bawełny (50/50%), jak też poddanych wykończeniu apreturami: brudoodporną, przeciwpillingową oraz przeciwpillingową i przeciwkurczliwą. Oceniano je pod kątem wdrożenia w przemyśle obuwniczym, porównując wyniki badań z wymaganiami stawianymi wyrobom tekstylnym przeznaczonym na podszewki/wyściółki obuwia dla dzieci i dla osób ze stopami wrażliwymi. Wybrane tkaniny testowano także pod względem odporności mikrobiologicznej oraz w próbach technologiczno-użytkowych wyprodukowanego z ich udziałem obuwia. Założono, że nowy asortyment tkanin wpłynie na poprawę komfortu fizjologiczno-higienicznego wyżej wymienionego obuwia. W badaniach laboratoryjnych nie wszystkie tkaniny spełniły wymagania, jednak pozytywnie oceniono ich możliwości przetwórcze w zastosowanym wtryskowym systemie montażu obuwia. Obiecujące rezultaty dały także wstępne próby użytkowe obuwia, w którym zastosowano tkaniny z celulozowych włókien bambusowych bez jakichkolwiek apretur – potwierdzono ich przydatność użytkową, tj. odporność na ścieranie, odporność na brudzenie, jak też komfort fizjologiczno-higieniczny testowanego obuwia.
EN
The effect of the cutting fluid with zinc aspartate on the quality of the workpiece surface layer is reported. Until now, zinc aspartate has been used primarily in medicine and pharmacology. This paper compares the ecological cutting fluid containing zinc aspartate with a classic mineral oil-based coolant. Toxicity tests and a controlled process of tool wear during face turning were performed. Test results indicate that the use of zinc aspartate-based cutting fluids contributes to the reduction of the material roughness parameter values up to 35%, benefitting the final quality of the workpiece.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu cieczy chłodząco-smarującej z asparaginianem cynku na jakość technologiczną warstwy wierzchniej obrabianych elementów. Asparaginian cynku dotychczas nie był stosowany w takich rozwiązaniach, głównie wykorzystywany był w medycynie i farmakologii. W badaniach przeprowadzono analizę porównawczą proekologicznego chłodziwa zawierającego asparaginian cynku z klasycznym chłodziwem opartym na bazie oleju mineralnego. Ciecze chłodząco-smarujące poddano badaniom toksyczności oraz wykonano kontrolowany proces eksploatacji narzędzi w czasie toczenia poprzecznego. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie chłodzenia cieczą na bazie asparaginianu cynku redukuje parametry chropowatości obrabianego materiału nawet o 35%, korzystnie wpływając na jakość finalną detalu.
PL
Miedź od zawsze odgrywała znaczącą rolę w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw, a jej właściwości przeciwdrobnoustrojowe znane już były w VIII tysiącleciu p.n.e. Przykładowo w czasach starożytnej Grecji Hipokrates rekomendował miedź w terapii zakażeń, natomiast podczas I wojny światowej zaobserwowano, że w ranach, w których przez dłuższy czas pozostawały fragmenty łuski naboju miedzianego rzadziej dochodziło do infekcji. I o ile znajomość bakteriobójczych właściwości nigdy nie zanikła w tym metalu, o tyle wiedza ta odeszła nieco w zapomnienie. Dopiero alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wzrostu liczby nabytych przez pacjentów w szpitalach zakażeń i związanych z nimi powikłań oraz zgonów doprowadziły do renesansu tematu i wzmożonego zainteresowania nim przez naukowców, mikrobiologów i lekarzy na całym świecie. Od tego czasu zaczęto prowadzić systematyczne badania naukowe tego zagadnienia, a obecnie są one przedmiotem intensywnych analiz laboratoryjnych i klinicznych w wysokorozwiniętych krajach. Ich wynikiem stało się wprowadzenie wyrobów z powierzchniami dotykowymi wykonanymi z miedzi przeciwdrobnoustrojowej do jednostek opieki zdrowotnej i innych miejsc użyteczności publicznej takich jak m.in. metra, dworce lub szkoły. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu właściwości przeciwdrobnoustrojowych miedzi. Dokonano charakterystyki stopów zarejestrowanych przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency — EPA) oraz ich bezpośrednich odpowiedników europejskich i ISO. Ukazano rodzaje wyrobów finalnych z miedzianymi powierzchniami dotykowymi oraz problemy techniczne przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu. Ponadto w pracy zawarto wyniki prac utworzonego w 2011 roku w Polsce Konsorcjum na rzecz upowszechniania produktów z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu+.
EN
Copper has always played a significant role in the development of civilization and its antimicrobial properties were already known in the 8th millennium BC. For example, in the time of ancient Greece, Hippocrates recommended the copper in the treatment of infections, furthermore during World War I, it was observed that in the wounds in which for a long time remained fragments of copper cartridges the infections rate was less. Despite that antimicrobial properties of copper never disappeared, this knowledge has been forgotten in the recent years. Alarming information from the World Health Organization concerning the increase in the number of infections acquired by a patients during hospitalization, complications and deaths causes the increase interest of this topic by scientists, microbiologists and physicians around the world. Since that time, the scientists from all over the world began systematic research of this issue. Nowadays they are currently the subject of intensive laboratory and clinical researches in highly developed countries. Their results was the implementation of products with antimicrobial touch surfaces made of copper to health care institution and other public places, such as subways, trains or schools. This paper presents selected issues of antimicrobial copper. Characteristics of alloys approved by Environmental Protection Agency – EPA and their European and ISO counterparts has been presented. The types of finished products with antimicrobial touch surfaces and technical problems in their production and use has been presented. In addition, the paper contains the results of the work of created consortium for the promotion of Antimicrobial Copper Cu+in Poland in 2011.
PL
W pracy przestawiono wstępnie możliwości zastosowania do celów praktycznych substancji pochodzenia roślinnego jak np. tymol i kumaryna jako składników kompozycji polimerowych o charakterze biobójczym. Stwierdzono bioaktywność takich kompozycji już w zakresie ok. 0,5 % mas. substancji czynnej w osnowie polimerowej wobec szczepów bakterii S. aureus i E. coli. Ewentualna optymalizacja składu może wpłynąć istotnie na ekonomikę produkcji takich kompozycji.
EN
The preliminary possibilities for practical application of vegetable compounds like thymol and coumarin as components of biocide polymeric composition have been presented in this paper. It has been stated that 0,5 wt.% of such substance in polymer matrix may be highly effective acting against S. aureus and E. coli strains. Further optimization may considerably influence the economy of manufacturing such compositions.
PL
Głównym celem producenta produktów leczniczych, kosmetycznych lub żywności powinno być zapewnienie wysokiej jakości mikrobiologicznej i zdrowotnej produktu. Gwarancją uzyskania produktu wysokiej jakości, pozbawionego niepożądanych drobnoustrojów jest wysoki standard warunków wytwarzania, w tym pomieszczeń i instalacji technologicznych, wysoka higiena produkcji oraz odpowiednio prowadzone działania oparte na analizach i badaniach mikrobiologicznych.
PL
Bliska perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje do dostosowania się do przepisów technicznych i standardów w wielu dziedzinach, miedzy innymi również w dziedzinie badań laboratoryjnych i akredytacji laboratoriów wykonujących badania żywności.
PL
Nadmierny rozwój mikroorganizmów w obiegach wodno-masowych papierni wywołuje zakłócenia produkcji, wpływa na pogorszenie jakości wytwarzanego papieru i warunków pracy załogi. Badania mikrobiologiczne służą rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem mikroflory w papierniach. Przeprowadzono badania mające na celu wstępną ocenę stopnia zainfekowania mikroorganizmami obiegów wodno-masowych wybranych polskich papierni. Omówiono możliwość wykorzystania mikrobiologicznych metod testowych w praktyce przemysłowej.
EN
Excessive growth of the microbes in the stuff and water cycles In a paper mill results in the production Interference’s which effect a decrease In quality of the paper being manufactured and In work conditions for a crew. The microbiological studies are used for solving the problems connected with a growth of the microbes. The research works have been carried out with an aim at a preliminary evaluation of the Infection degree with he microorganisms of the stock and water cycles In the selected Polish paper mills. A possibility for using the microbiological test methods In an industrial activity is discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.