Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this comparative study, the influence of the organophilisation process on the properties of resulting organobentonite fillers and their capability to improve the mechanical properties of clay/polymer nanocomposites were investigated. The organobentonites were obtained by activation with the use of two organic quaternary ammonium salts (QAS) with alkyl chains of significantly different lengths. The organophilisation resulted in an increase in the interlayer space of clays, which was confirmed by XRD analysis. The obtained organofillers were used to produce nanoclay/epoxy resin composites and the effects of alkyl chain length on the resulting properties of composites were compared based on the examination of mechanical behaviour and morphology, and a composite filled with the non organophilised bentonite was used as a reference material. It was demonstrated that the organophilisation process using distearyldimethyl ammonium chloride salt with a longer alkyl chain (C18-C20) created a more superior conditions for the compatibility of nanofiller with a polymer matrix, resulting in a 25 % increase in the bending strength of the epoxy composite material filled with 3 %wt of the organophilised bentonite, comparing to neat epoxy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równoczesnego wykorzystania w mieszankach betonowych cementu glinowego i fosforanu glinu, jako głównych składników spoiwa fosforanowego. Stwierdzono korzystny wpływ dodatku fosforanu glinu na wytrzymałość mechaniczną zaczynów i betonów w temperaturach 400-1000°C, przy zachowaniu dobrej wytrzymałości mechanicznej po stwardnieniu w temperaturze pokojowej. Wypalone w temperaturze 1500°C niskocementowe betony korundowe zawierające dodatek fosforanu glinu posiadają bardzo dobre właściwości fizykochemiczne.
EN
In the paper, the results of a study were presented on simultaneous usage of high alumina cement and aluminium phosphate as main components of phosphate bonded castable batches. The advantageous influence of aluminium phosphate addition on mechanical strength of the studied pastes and castables in the temperature range 400-1000 °C was ascertained. The good mechanical strength after curing at room temperature was maintained. The low cement corundum castables with the aluminium phosphate addition possess very good physical and technological properties, when fired at a temperature of 1500 °C.
3
Content available remote Modyfikowane kompozyty polimerowe do zastosowań energetycznych
PL
W pracy zbadano dwa rodzaje materiałów kompozytowych pod kątem wykorzystania ich jako materiały izolacyjne dla zastosowań energetycznych. Kompozyty o składach: 40 % mas. żywicy epoksydowej i 60 % mas. SiO2 oraz 40 % mas. żywicy epoksydowej, 57 % mas. SiO2 i 3 % mas. bentonitu otrzymano metodą odlewania próżniowego. Na podstawie wykonanych obserwacji mikrostrukturalnych stwierdzono, że otrzymane tworzywa charakteryzują się jednorodną mikrostrukturą i nie posiadają wad w postaci porów i pęknięć. Pomiary gęstości pozornej oraz modułu Younga wykazały, że częściowe podstawienie wypełniacza krzemionkowego cząstkami bentonitu w tworzywie kompozytowym nie prowadzi do zmian gęstości pozornej oraz modułu Younga w stosunku do wyjściowego tworzywa. Niewielki dodatek bentonitu do tworzywa kompozytowego prowadzi jednak do podwyższenia wartości wytrzymałości mechanicznej oraz wpływa na poprawę stabilności termicznej tworzywa w zakresie temperatur 40-70°C poprzez obniżenie wartości współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej CTE. Zaobserwowano także poprawę właściwości izolacyjnych kompozytów z dodatkiem 3 % mas. bentonitu. Na podstawie wstępnych badań można stwierdzić, że opracowane kompozyty mogą być interesującymi tworzywami do produkcji izolacji elektrycznych dla urządzeń energetycznych.
EN
Two different composite materials: (i) 40 wt% epoxy resin and 60 wt% silica powder, (ii) 40 wt% epoxy resin, 57 wt% silica powder and 3 wt% bentonite were investigated as insulating materials for the electric power industry. The materials were obtained by vacuum casting. Based on c it can be stated that the materials are characterized by homogenous microstructure and they do not posses any defects (voids or pores). The measurements of apparent density and Young’s modulus indicated that partial substitution of silica filers by bentonite powder in the composite material does not lead to the significant changes of densification and elastic properties in reference to the composite filled only with 60 wt% of silica. However, a small addition of bentonite increases mechanical strength and also stabilizes its thermal performance through the decrease of thermal linear expansion coefficient. Improvement of insulating properties of the composite modified with 3 wt% addition of bentonite was also observed. It can be concluded, based on the preliminary study, that the tested composites may be promising materials in the case of production of insulating components for power applications.
4
Content available remote Wpływ fosforu na skład fazowy bogatych w korund betonów ogniotrwałych
PL
Zbadano cztery mieszaniny: dwie bogate w korund z niewielkim dodatkiem fosforanu glinu i CaO oraz trzy o dużej zawartości fosforanu glinu z dodatkiem CaO i glinianów wapniowych. Stwierdzono, że wapń wypiera glin z fosforanu z utworzeniem faz Ca3[PO4]2 i Ca9Al[PO4]7 która powstaje w mieszaninach gdy stosunek masowy P2O5/CaO > 0,845. Także CA rozkłada się na te dwie fazy, przy czym udział Ca3[PO4]2 wzrasta znacznie gdy rośnie zawartość CA w mieszaninie. Równocześnie przy nadmiarze CaO w stosunku do P2O5 powstaje faza CA6. Betony korundowe o małej zawartości cementu glinowego z dodatkiem fosforanu glinu lub kwasu fosforowego mają bardzo dobre właściwości, prawdopodobnie w związku z powstawaniem fazy CA6, co wiąże się z dodatkiem fosforu.
EN
Four mixtures: two rich in corundum with small addition of aluminum phosphate and CaO and three with high aluminum phosphate with CaO and calcium aluminates addition. It was found that calcium replace aluminum in phosphates with the formation of two phases: Ca3[PO4]2 i Ca9Al[PO4]7 and the last one is formed when in the mixture the mass ratio P2O5/CaO > 0,845. Also CA is decomposed in these two phases , but the content of Ca3[PO4]2 is increasing signifi cantly when the amount of CA in the mix is higher. Simultaneously if the ratio of CaO to P2O5 is higher than 1 the phase CA6 is formed. The refractory corundum concretes, with low calcium aluminate cement content, with small addition of aluminum phosphate or phosphoric acid, has very good properties, probably linked with the formation of CA6, which is caused by phosphate addition.
5
Content available remote Ogniotrwałe betony mullitowe
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń obejmujących syntezę matrycy mullitowej i jej zastosowanie do otrzymywania ogniotrwałych betonów. Wyniki badań pokazują, że prażenie zestawu surowcowego w 1500°C pozwala na otrzymanie spieku mulitowego, który można stosować do wytwarzania dwóch rodzajów betonów ogniotrwałych: mullitowego i korundowego. Betony te mają korzystne właściwości po wysuszeniu w 110°C i bardzo dobre po wyprażeniu w 1500°C. Po wyprażeniu ich wytrzymałość na ściskanie wynosi 84 i 111 MPa, odpowiednio w przypadku mullitowego i korundowego betonu ogniotrwałego.
EN
The experiments of mullite matrix synthesis and its application for refractory concrete production are presented. The obtained results have shown that the raw materials burnt at 1500°C give rich in mullite sinter, which can be used for the production of two kinds of refractory concretes: mullite and corundum. These concretes had good properties after drying at 110°C, and much better after burning at 1500°C. After burning the compressive strength of concrete was 84 and 111 MPa, for mullite and corundum samples respectively.
6
Content available remote Sytuacja przemysłu wytwarzającego cegły budowlane i dachówki w Polsce
PL
Omówiono sytuację przemysłu ceramiki budowlanej w Polsce wytwarzającego cegły budowlane i dachówki oraz przyczyny, które doprowadziły do głębokiego kryzysu pod koniec lat osiemdziesiątych. Zwrócono uwagę na korzystną sytuację w zakresie podstawowych dla tego przemysłu surowców ilastych. Przeanalizowano przemiany własnościowe, które doprowadziły do zahamowania spadku produkcji, poprawy właściwości produktów i poszerzenia ich asortymentu. Przedstawiono aktualną sytuację przemysłu ceramiki budowlanej wyrażającą się wyraźnym wzrostem produkcji w związku ze stale rosnącym popytem i korzystne perspektywy dalszego rozwoju.
EN
This paper studies the situation of the building ceramics industry in Poland, focusing on the brick and roofing tile sector. It also analyses the reasons for the deep crisis in the late eighties and provides information about clay raw materials, the base materials for this industry. The privatization which stopped production decrease and caused improvement products quality and range, were described. The current situation of the building ceramics industry is outlined. In light of production growth related to the steady increase in demand, the study concludes that the outlook for further development in the Polish building ceramics industry is promising.
7
Content available remote Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce - sytuacja obecna i perspektywy
PL
Omówiono sytuację przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce po transformacji gospodarczej. W wyniku transformacji i restrukturyzacji liczba zakładów przemysłowych zmalała z 26 do ok. 10 do a wielkość produkcji z 1,6 do 0,3 min t/r. Na spadek produkcji materiałów ogniotrwałych znaczny wpływ wywarły zmiany materiałowe szczególnie w hutnictwie żelaza i stali. Nastąpił wzrost udziału materiałów monolitycznych w ogólnej produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wprowadzono na szerszą skalę nowe ich rodzaje jak na przykład magnezjowo-grafitowe, magnezjowe i dolomitowe karbonizowane oraz nisko i ultraniskocementowe betony ogniotrwałe. Omówiono pokrótce istniejące zakłady przemysłowe oraz wzrost jakości produkowanych tworzyw ogniotrwałych. Większość zakładów posiada certyfikat zapewnienia jakości ISO 9001/2001. Należy oczekiwać dalszego wzrostu produkcji materiałów monolitycznych oraz technologicznie zaawansowanych specjalnych materiałów ogniotrwałych. W związku z wzrostem gospodarczym i zwiększeniem zapotrzebowania, perspektywy rozwoju przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce przedstawiają się korzystnie.
EN
Recent situation of the refractory materials industry in Poland after economic transformation was described. As the result of restructuring and privatization, number of producing plants diminished from 26 to about 10 and production magnitude from 1.6 millions t/a to about 0.3 million t/a. On the decrease of production magnitude great influence had also materials changes especially in iron and steel industry. The increase of participation of monolithic materials and new kinds of the refractory materials were introduced for example magnesia-graphite, magnesia and dolomite carbonized, Iow and ultralow cement castables. Refractory materials producing plant in Poland were shortly described as also the improvement of the quality of produced materials. Most of the producing plant has the Certificate of Ouality Assurance ISO 9001/2001. It is possible to predict further increase of monolithic and special technological advanced refractory materials. According to economic growth during last 2 years the increase of demand for refractory materials, perspectives of the refractories industry in Poland are favorable.
8
Content available remote Ogniotrwałe betony o dużej zawartości tlenku glinowego
PL
Przedstawiono wpływ zmodyfikowanego składu surowcowego oraz składu ziarnowego na właściwości betonów ogniotrwałych o małej zawartości cementu glinowego. Zastąpienie andaluzytu przez proszek tlenku glinowego pozwoliło otrzymać beton o znacznie lepszych właściwościach w porównaniu z betonem przemysłowym, szczególnie o wyższej wytrzymałości mechanicznej i zwartości.
EN
The influence of modified raw materials composition as well as fine grain size distribution on the properties of low cement high alumina castables has been presented. The replacement of andalusite for aluminosilicate powder allows to obtain the castable with much better properties in comparison with commercial one, especially the higher mechanical strength and compactness.
PL
Zbadano wpływ drobnoziarnistych dodatków, takich jak: andaluzyt, Silimic, tlenek glinowy CTC 20, proszek andaluzytowo-boksytowy oraz tabularny tlenek glinowy, na właściwości betonów boksytowych o małej zawartości cementu. Najkorzystniejsze właściwości zarówno po wysuszeniu, jak i po wypaleniu posiadał beton, zawierający zmielony andaluzyt i tabularny tlenek glinowy, w których dominowały frakcje ziarnowe w zakresie 0,2-1O mikrometr. Szczególną uwagę zwraca wysoka wytrzymałość mechaniczna tego betonu, wynikająca z dużej zawartości mullitu, łączącego ziarna tlenku glinowego.
EN
The influence of fine-grained additions such as: andalusite, alumina CTC 20, andalusite-bauxite powders and tabular alumina on the properties of low cement bauxite castables has been investigated. The best properties after drying as well as after firing have been shown by the castable containing fine-grained andalusite and tabular alumina which mainly contained powders with grain size in the range 0.2-10 micrometer. It is worth to mention that the high strength of this castable results from high content of mullite which connects the alumina grains.
10
Content available remote Ogniotrwałe betony korundowe
PL
Tradycyjnym spoiwem betonów ogniotrwałych jest cement wysokoglinowy, pozwalający na osiągnięcie określonej wytrzymałości mechanicznej po stwardnieniu. W betonach nowej generacji obserwuje się tendencję zmniejszania ilości dodawanego cementu wysokoglinowego, co pozwala na osiągnięcie korzystniejszych właściwości termomechanicznych betonów oraz redukcję zawartości wody zarobowej. Szczególnie dotyczy to betonów bezcementowych, w których jako środki wiążące stosowane są najczęściej aktywne tlenki glinowe oraz koloidalna krzemionka. W artykule przedstawiono próby otrzymania korundowych betonów bezcementowych na drodze określenia składu kompozycji aktywnych tlenków glinowych oraz dobór najkorzystniejszej zawartości wody zarobowej. Stwierdzono możliwość wytwarzania bezcementowych betonów korundowych o dobrych właściwościach fizycznych i technologicznych. Osnowę wiążącą stanowią aktywne tlenki glinowe o zróżnicowanym uziarnieniu. Najlepsze właściwości posiada beton z dodatkiem tylko 5% wody zarobowej.
EN
The traditional binding agent that allows to achieve the green strength in refractory castables is calcium aluminate - based high alumina cement. There has been a quantum reduction in the cement content in the new generation of castables which helps to achieve better hot - load properties and reduction of the amount casting water. This concerns especially zero - cement castables (ZZC). Different forms of active aluminas and microsilica have been usually used as green - stage binder material for imparting green strength in ZZC. In the paper were described the trials to obtain the high alumina refractory castables on the way of determination of the composition compound of some active aluminas and the required amount of casting water for hydration and green - strength development. It was ascertained the possibillity of production zero - cement corundum castables with advantegous physical and technological properties. The active aluminas with variable granulometry have been used as bond matrix. The best properties has shown the castable with addition of only 5% casting water.
11
Content available remote Aktywne tlenki glinowe do wytwarzania betonów ogniotrwałych
PL
Istotą technologii betonów ogniotrwałych o małej zawartości cementu jest stosowanie w miejsce cementu dodatków aktywnych proszków, takich jak kalcynowane tlenki glinowe, mikrokrzemionka i drobnoziarniste skały glinokrzekrzemianowe. W artykule scharakteryzowano niektóre aktywne tlenki glinowe, stosowane w przemyśle materiałów ogniotrwałych do wytwarzania betonów nisko- i bezcementowych, a także przedstawiono na przykładzie wykorzystanie ich w technologii betonu o małej zawartości cementu glinowego. Stwierdzono korzystny wpływ aktywnego tlenku glinowego na właściwości niskocementowych betonów ogniotrwałych, a zwłaszcza na ich właściwości mechaniczne i zwartość.
EN
The technology of Iow cement contents refractory castables bases upon replacing much calcium aluminate cement with active powders such as calcined alumina, microsilica and aluminosilicate fine - grained rocks. In the paper were characterised some active aluminas which are used in refractory industry to the production of no - cement and Iow - cement castables. The example of their using in the technology of Iow - cement castable was presented. It was ascertained that active alumina has advantegeous influence on Iow - cement castable properties especially their strength development and compactness.
12
Content available remote Ogniotrwałe niskocementowe betony korundowo-spinelowe
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody zarobowej, ilości spinelu magnezowo-glinowego oraz jego uziarnienia na właściwości betonów korundowo-spinelowych. Otrzymano beton ogniotrwały, który zarówno po stwardnieniu jak i wypaleniu posiadał zwartą teksturę i bardzo dobre właściwości mechaniczne. Stanowi to rezultat utworzenia się zrostowej tekstury betonu korundowo-spinelowego.
EN
In this paper were described the investigations results of the influence of casting water amount, spinel quantity and it's particle size distribution on the properties of alumina-spinel castables. Investigations allowed to obtain the refractory castable which after curing and firing showed low open porosity and high mechanical strenght. It's the result of formation the direct contacts between the grains.
PL
W pracy omówiono zagadnienie projektowania składu ziarnowego betonów ogniotrwałych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że skład ziarnowy w zakresie ziaren mikrometrycznych wywiera zasadniczy wpływ na właściwości fizyczne betonów. Potwierdzono zbieżność uzyskanych wyników z badaniami modelowymi przeprowadzonymi przez Andreassena.
EN
The study presents the problem of designing the granulometric composition of refractory concrete. Performed investigations allowed to state that the grain size composition in the scope of micrometric grains has a significant impact on the physical properties of concrete. Convergence of the obtained results with the data from model studies carried out by Andreassen was proven.
PL
Materiały monolityczne są stosowane od ponad 50 lat. Zasadnicze zmiany w ich wytwarzaniu nastąpiły w ostatniej dekadzie. Przedstawiono zarys historyczny wytwarzania betonów ogniotrwałych oraz ostatnie kierunki badań w ich otrzymywaniu.
EN
Advances in the field of castable refractories. Monolithic refractories have been used for more than half century. Major changes have occured in the last decade. The brief history of the castable refractories and recent trends of their manufacture were presented.
PL
Omówiono analizator składu ziarnowego w podczerwieni IPS do badania składu ziarnowego w zakresie od ok. 2 µm do ok. 2 mm. Podano przykłady wyników pomiarów niektórych materiałów ceramicznych. Potwierdzono przydatność przyrządu do oceny składu ziarnowego niektórych materiałów ceramicznych, szczególnie dla materiałów ogniotrwałych.
EN
The paper presents a modern instrument, infrared particle sizer IPS, for examination of particle size distribution in the range from 2 µm to 2 mm. Examplary measurement results for some ceramic materials a given. It was found, that the instrument is suitable to evaluate a size distribution of some ceramic materials, especially of refractory materials.
PL
Przedstawiono możliwości szerszego opisu tekstury materiałów ogniotrwałych, wykorzystując nowe metody pomiarowe w zakresie małych i dużych porów. Porównano właściwości teskturalne wybranych zasadowych tworzyw ogniotrwałych dla przemysłu cementowego. Wykazano, że produkowane w jednym z polskich zakładów wyroby magnezjowo-spinelowe i magnezjowo-chromowe odznaczają się pod względem teksturalnym dobrą jakością, powierzchnia graniczna faza stała-pory jest w tym wypadku powierzchnią fazy stałej czyli powierzchnią właściwą, jej wielkość jest porównywana do zwartych spieków ceramicznych.
EN
Some possibilities to more detailed description of refractories' texture with the use of new methods for small and large pore measurement have been presented. The textural features of selected alkaline refractory materials for cement industry have been compared. It has been shown that the spinel-magnesia and magnesia-chromite products manufactured in one of the Polish plants show a good texture quality. In this case the solid phase/pores interface is a solid phase surface, (i. e. the specific surface), and its value is comparable to that of compact ceramic sinters. -
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.