Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polysulfone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of studies on the effects of gamma irradiation on the static friction coefficient of thermoplastic polymer – polysulfone. These polar polymers belong to the group of amorphous thermoplastics and are widely used for various applications, e.g., automotive and electronic industries (dielectrics in capacitors), waste water recovery, medical uses (hemodialysis membranes), requiring autoclave, and steam sterilization. Polysufones are known for their toughness and stability at high temperatures. The aim of this study is to analysed changes in the static coefficient of friction in association with a contact pressure (in the range 0.2 – 0.8 MPa) depending on the ionizing radiation dose of PSU (in the range 50-150 kGy). Additionally, microhardness, and wear intensity were measured, because tribological properties of polymers as well as mechanical properties that influence their durability and applications. The studies confirmed that the static coefficient of friction increases with an increase in contact pressure (in the test range). The research has shown that mechanical (microhardness) and tribological (static coefficient of friction and tribological wear) improve as the radiation dose of irradiated material increase. Moreover, the tribological wear increases with increasing the sliding velocity. This gamma irradiated polymer is characterized by higher microhardness, a static coefficient of friction, and a higher wear rate compared to PSU in the initial state, because of changes in structure. It requires further research.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu promieniowania gamma na właściwości tarcia statycznego polisulfonu. Ten polarny polimer należący do grupy termoplastów o budowie amorficznej został wybrany z uwagi na jego szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w przemyśle samochodowym, elektronicznym (dielektryki w kondensatorach), oczyszczaniu wody, medycynie (membrany do hemodializy), autoklawach. Polisulfony są znane ze swojej wytrzymałości i stabilności wymiarów w wysokich temperaturach. Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu promieniowania gamma (w zakresie 50–150 kGy) na zmiany wartości współczynnika tarcia statycznego (w zakresie 0,2÷0,8 MPa). Dodatkowo wykonano badania mikrotwardości oraz intensywności zużywania z uwagi na to, że właściwości tribologiczne polimerów takie jak właściwości mechaniczne mają wpływ na ich trwałość i właściwości użytkowe. Analiza wyników wykazała, że wraz ze wzrostem dawki promieniowania gamma zwiększała się wartość pomiarów mikrotwardości, współczynnika tarcia statycznego oraz intensywności zużywania. Wyniki wykazały wpływ prędkości poślizgu na zużycie liniowe materiału. Przyczyną zaobserwowanych zmian są zmiany zachodzące w strukturze polimeru pod wpływem promieniowania, co wymaga prowadzenie dalszych badań.
EN
Purpose: In the current study anion-exchange membranes comprised of different functional groups were prepared to be used as electrolyte in fuel cells. Design/methodology/approach: Polysulfone was firstly chloromethylated followed by nucleophilic substitution reaction with the corresponding N-compound, trimethylamine and 1-methylbenzimidazole to obtain the resulting quaternary ammonium and benzimidazolium functionalized membranes, respectively. The membranes thus prepared as well as the starting polymers were characterized by 1H-NMR and FTIR analysis. Findings: The thermal stability of the membranes was lower than the original polymers. However, both membranes exhibited high thermal stability for typical fuel cell operation temperatures below 100°C. The capacity of these materials to absorb water was more favored when benzimidazolium groups were inserted to the polymer instead of quaternary ammonium ones. The ionic conductivity of the membranes in dilute aqueous solution of potassium hydroxide was studied by means of impedance spectroscopy. The results show a clear correlation between the membrane’s electrochemical behaviour with the electrolyte solution embedded in the membrane. In addition, the nature of the functional group modifies the membrane ionic conductivity. So, the membrane ionic conductivity was more than twice as high when the quaternary ammonium groups were replaced by the benzimidazolium ones. Research limitations/implications: The nature of the functional group as well as the number of exchangeable groups plays an important role on the ionic transport through the membrane. Therefore, the membrane ionic conductivity could be significantly improved by modifying the chemical structure of the polymer. Originality/value: The current study describes the main properties of benzimidazolium functionalized membranes. The electrochemical characteristics of this material as well as the thermal stability have been compared to the most commonly used comprising quaternary ammonium groups.
EN
Purpose: Preventing the formation of blood clots on the surface of biomaterials and investigation of the reasons of their formation are the leading topics of the research and development of biomaterials for implants placed into the bloodstream. Biocompatibility and stability of a material in body fluids and direct effect on blood cell counts components are related both to the structure and physico-chemical state of an implant surface. The aim of this study was to determine haemocompatibility and cytotoxicity of polysulfone-based samples containing nano and micro particles of magnetite (Fe3O4). Methods: The polysulfone-based samples modified with nanometric and micrometric magnetite particles were examined. Physicochemical properties of the composites were determined by testing their wettability and surface roughness. The action of haemolytic, activation of coagulation system and cytotoxicity of composites was evaluated. Results: Wettability and roughness of materials were correlated with nanoparticles and microparticles content. In the tests of plasma coagulation system shortening of activated partial thromboplastin time for polysulfone with nano magnetite and with micro magnetite particles was observed in comparison with pure polysulfone. Prothrombine time and thrombine time values as well as fibrinogen concentration were unchanged. Haemolysis values were normal. Morphology and viability of cells were normal. Conclusions: Composites made from polysulfone modified with nanoparticles and microparticles of magnetite cause neither haemolytic nor cytotoxic reaction. These composites evoke plasma endogenous system activation.
4
Content available remote Nanokompozyty magnetyczne dla zastosowań medycznych
PL
Nanokompozyty polimerowe to perspektywiczna grupa tworzyw o unikatowych właściwościach. Materiały te znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach w tym również w medycynie. W pracy przedstawiono prostą metodę wytwarzania nanokompozytów o właściwościach magnetycznych, polegającą na kilkuetapowej homogenizacji obydwu składników; roztworu polimeru oraz cząstki magnetycznej. Nanokompozyty polimerowe scharakteryzowano w zakresie właściwości mechanicznych, termicznych, magnetycznych oraz biologicznych. Wykazano, że magnetyczne nanokompozyty na bazie polisulfonu to nietoksyczne materiały o właściwościach magnetycznych, zależnych od ilości modyfikatora, wprowadzonego do matrycy polimerowej. Magnetyczne nanokompozyty są materiałem, mogącym znaleźć zastosowanie w konstrukcji membran i implantów, przeznaczonych do terapii i diagnostyki medycznej.
EN
Polymer nanocomposites are a prospective group of materials with unique properties. These materials are used in many fields including the medicine. The paper presents a simple method of producing nanocomposites with magnetic properties, which consists of several stages of homogenization of the two components; polymer solution and magnetic particles. Mechanical, thermal and magnetic properties of the obtained polymer nanocomposite were determined. Biological assessment proved that the nanocomposite samples are nontoxic and their magnetic properties depend on the amount of the nanontagnetic phase in the polymer matrix. The magnetic nanocomposites may find application in the manufacturing of membranes and implants for medical diagnosis and therapy.
PL
Badano stopień modyfikacji warstwy wierzchniej żelaza Armco w wyniku tarcia względem: ebonitu, siarkowego wulkanizatu kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR), polisulfonu oraz kauczuku polisiarczkowego. Metody: TOF - SIMS oraz konfokalna mikroskopia Ramana zgodnie potwierdziły obecność siarczku żelaza w warstwie wierzchniej przeciwpróbki metalowej w przypadku kontaktu tribologicznego z wulkanizatem SBR oraz kauczukiem polisiarczkowym. W przypadku kontaktu żelazo--ebonit potwierdzono obecność znacznej ilości FeS na powierzchni przeciwpróbki jedynie techniką TOF - SIMS; metodą konfokalnej spektroskopii Ramana stwierdzono jedynie obecność tlenków oraz niezidentyfikowanych związków węgla i wodoru. W przypadku modyfikacji ebonitem, wulkanizatem SBR oraz kauczukiem polisiarczkowym, odnotowano poprawę charakterystyki tribologicznej węzła. Powierzchnia żelaza poddana tarciu polisulfonem szybko ulegała zużyciu ściernemu, czemu towarzyszyło pogorszenie charakterystyk tribologicznych. W tym przypadku na powierzchni przeciwpróbki zaobserwowano jedynie śladowe ilości FeS (TOF - SIMS). Powiązano stopień modyfikacji powierzchni żelaza i jego wpływ na tarcie względem polimeru z obecnością i ilością siarki w strukturze materiału polimerowego.
EN
The degree of surface layer modification of Armco iron due to friction against ebonite, sulphur vulcanite of styrene-butadiene rubber (SBR), polysulphone or polysulphide rubber, has been studied. TOF-SIMS and confocal Raman Microscopy both confirmed on the presence of iron sulphide in the surface layer of metal counterface after friction against SBR and polysulphide rubber. In the case of ebonite, significant amount of FeS in the metal was detected only by TOF-SIMS; Raman spectroscopy indicated only the presence of oxides and an unidentified material containing carbon and hydrogen. Tribological modification by ebonite, SBR and polysulphide rubber resulted in the improvement of frictional characteristics of the metal-polymer pair. The surface of the iron abrasion due to friction against the polysulphone was accompanied by the increase of friction. In this case, only traces of FeS were observed in metal (TOF-SIMS). The degree of the modification of the surface layer of iron and its influence on friction against the polymer have been explained by amount and presence of sulphur in the structure of polymer material.
EN
The dialysis of metal ions including Mg(II), Ni(II) and Zn(II) through ultrafiltration membranes made of polysulfone and sulfonated polysulfone was enhanced by sodium salt of poly(acrylic acid) diluted in the receiving compartment. In experiments, concentration of Mg(II), Ni(II) and Zn(II) in the feed solution was equal to 10-3 mol/dm3, concentration of polymer in the receiving solution was equal to 10-2 mol/dm3, and pH = 9. In the presence of complexing polymer, concentration of all metal ions in the receiving solution is higher than 50% for the polysulfone membrane and increases to almost 100% for the sulfonated polysulfone membrane. This effect is due to a cation-exchange property of the sulfonated polysulfone membrane.
7
PL
Przedstawiono wyniki badań trwałości bioinertnego polisulfonu (PSU) i jego kompozytów zawierających 15 % włókien węglowych krótkich, przypadkowo zorientowanych (PSU + CF MD) lub 40 % włókien długich, zorientowanych jednokierunkowo (PSU + CF 1D). Określono wpływ obecności, orientacji i długości oraz udziału objętościowego włókien węglowych na właściwości mechaniczne kompozytów. Materiały poddawano próbie pełzania na sucho i w warunkach in vitro (w płynie Ringera) pod działaniem zmiennego naprężenia (10-4000 MPa) bądź bez naprężenia (inkubacja), po czym badano zmianę ich właściwości mechanicznych i dokonywano obserwacji przełomów powierzchni metodą SEM, a także pomiaru wytrzymałości na międzywarstwowe ścinanie (ILSS). Za pomocą wyznaczenia temperatury zeszklenia (Tg) metodą DSC próbowano wyjaśnić zaobserwowane zmiany struktury i właściwości mechanicznych. Na podstawie prób pełzania w warunkach in vitro określono wytrzymałość długotrwałą (sd) oraz wartości dopuszczalnych (maksymalnych) obciążeń (smaks.) badanych materiałów w odniesieniu do założonych czasów zespalania tkanki kostnej. Stwierdzono, że w warunkach długotrwałych obciążeń działających w środowisku biologicznym PSU i jego kompozyty bioresorbowalne mogą pracować bezpiecznie na poziomie 30-40 % wyjściowej wytrzymałości, w czasie wymaganym do zrostu kostnego. Wprowadzenie do polimeru włókien węglowych pozwala na poddanie implantu znacznym obciążeniom, przyspiesza jednak proces degradacji w środowisku płynów ustrojowych.
EN
The results of investigations of durability of bioinert polysulfone (PSU) and its composites, containing either 15 % of short carbon fibers randomly oriented (PSU + CF MD) or 40 % of long fibers uniaxially oriented (PSU + CF 1D), were presented. The effects of a presence, orientation, length and volume part of carbon fibers on mechanical properties of the composites were determined (Table 2). The materials were subjected to creep testing in dry or in vitro (in Ringer fluid) conditions under variable stress (10-400 MPa) or without it (incubation). Then the changes of their mechanical properties were investigated (Table 3) and the observations of surface fractures by SEM method (Fig. 2) as well as measurements of interlayer shear strength (ILSS - Table 4) were done. The changes of the structures were determined on the basis of glass transition temperature (Tg) by means of DSC method. The long-term strength (sd - Table 6 and Fig. 5) and the values of permissible (maximum) load (smaks. - Table 7 and Fig. 6) for the materials investigated, in relation to the assumed time of bone tissue fixation, were determined on the basis of creep tests at in vitro conditions. It has been found that PSU and its composites can work safely under long-term load in biological environment at the level of 30-40 % of initial strength during the period required for bone fixation. Introduction of carbon fibers to the polymer allow to subject the material to considerable loads but accelerates the process of its degradation in body fluids' environment.
8
Content available remote Removal of detergents from industrial wastewater in ultrafiltration process
EN
The aim of the study was to evaluate the suitability of UF membranes for purification and concentration of effluents from detergent production. During preliminary experiments flat-sheet Amicon (the cut-off of 100, 50, 1 and 0.5 kDa) and Intersep (the cut-off of 30, 10 and 4 kDa) membranes were used. Semi-pilot and full-scale cross-flow experiments were performed using Koch/Romicon capillary ultrafiltration mod-ules with polysulfone membranes of the cut-off of 2 and 5 kDa. The results obtained indicate that a decrease of membrane cut-off value improves the efficiency of effluent treatment. The membrane with a cut-off of 0.5 kDa yields the best separation efficiency: the decrease of COD-Cr value is over 85%, which corresponds to COD-Cr of permeate equal to 8800g O2/m3. It has been found that UF capillary modules made by Koch/Romicon are suitable for concentration of highly polluted effluents containing detergents. The modules applied are characterised by stable transport and separation properties. In the course of a long-term concentration of effluents, an essential drop in a permeability was not observed and the permeate quality remained almost constant, although a systematic increase in pollution load of the concentrate occurred.
PL
W pracy przedstawiono wpływ warunków sztucznego środowiska biologicznego na trwałość implantów kompozytowych, o osnowie z polisulfony wzmocnionego włóknami węglowymi długimi, ułożonymi w jednym kierunku. Trwałość materiałów określono poprzez badania pełzania na sucho i w warunkach in vitro. Pod wpływem tych ostatnich zaobserwowano 40% spadek trwałości w stosunku do kompozytu poddanego obciążeniom na sucho. Przyczyną była zmiana stanu granic międzyfazowych włókno-osnowa. Zachodzące efekty wyjaśniono przy pomocy badań wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe (ILSS) oraz analizy obrazów SEM.
EN
This work presents the results of investigations of the effects of simulated biological environment on the durability of composite implants made of polisulfone matrix and unidirectionally oriented continuous fibres. Durability was investigated by examining dry and "in vitro" creep properties. The latter conditions lead to 40% decrease of durability as compared to dry loading conditions. The reason was found to be the alteration within the fibre/matrix interphase. The observed effects were explained with use of interlaminar shear strength tests (ILSS) as well as by performing the SEM analysis of the areas of interest.
PL
Celem niniejszego opracowania było wykazanie przydatności polisulfony z włóknami węglowymi w zespalaniu kości twarzy. Wchłaniane płytki i śruby zostały zastosowane u 3 pacjentów operowanych z powodu złamań żuchwy. Nie stwierdzono powikłań pooperacyjnych. Procesowi gojenia nie towarzyszył stan zapalny. Nie zaobserwowano przemieszczenia odłamów. Stwierdzono, że płytki i śruby z polisulfony wzmocnionego włóknami węglowymi pozwalają uzyskać stabilne zespolenie kości części twarzowej czaszki.
EN
The purpose of this study was to evaluate the usefulness of the polysulphon with carbon fibres osteosynthesis system in maxillofacial surgery. Bioabsorbables miniplates and screw were used clinically on 3 patients without any postoperative complications. The healing process was satisfying without infections and obvious displacements of bone segments. The polysulphon with carbon fibres miniplates and screw provided effective osteosynthesis of the maxillofacial skeleton.
14
Content available Fotochemiczna modyfikacja polisulfonu
PL
Badano zmiany związane z fotochemiczną modyfikacją polisulfonu w oparciu o analizę spektralną naświetlanych próbek. Stwierdzono tworzenie połączeń karbonylowych grup hydroksylowych, a także obniżenie ilości grup eterowych i sulfonowych, które związane jest z degradacją polimeru. Obserwowany wzrost absorbancji w zakresie długofalowej częstości zakresu UV (?>290 nm) przypisano tworzeniu się sprzężonych struktur polifenylowych.
EN
The changes resulting from the photochemical modification of polysulfone were examined with the use of spectroscopic analysis of irradiated samples. The formation of carbonyl and hydroxyl groups in irradiated films and the reduction of the maount of ether and sulfone groups, connected with the degradation of the polymer were observed. The increase of the long wave UV absorption (?>290 nm) was attributed to the formation of polyphenyl conjugated structures.
PL
W pracy prześledzono proces pełzania w warunkach zbliżonych do panujących w żywym organizmie. Zbadano próbki wykonane z biostabilnych materiałów - polisulfonu i kompozytu polisulfon - włókno węglowe krótkie. Obecność włókien węglowych korzystnie modyfikuje właściwości mechaniczne polisulfonu, zwiększa jego wytrzymałość na rozciąganie i ogranicza proces pełzania. Obserwuje się również mniejszą deformację próbek niż w przypadku czystego polisulfonu, co stwarza możliwość wykorzystania takich materiałów na implanty przenoszące obciążenia.
EN
The purpose of his paper was the examination of the creep behaviour of both polysulfone and short carbon fibre reinforced polysulfone in in vitro conditions. The addition of the reinforcing phase significantly influences the mechanical properties of polysulfone matrix. The increasing of the tensile strength and limited creep behaviour were reported. Consider this the polysulfone composites can be successfully used as load bearing implants.
EN
Modification of porous polysulfone membranes with plasma of allyl alcohol was studied. Plasma treatment causes significant increase of hydrophilicity of polymer. IR and XPS data prove the presence of polymer plasma deposit retending some hydroxyl groups on the polymer surface. Stong competition between ablation and plasma-polymer deposition during plasma treatment is observed. All filtration parameters are better slightly than for unmodified polysulfone membrane.
PL
Membrany ultrafiltracyjne formowano z mieszaniny polisulfonu i sulfonowanego poli(tlenku fenylenu) o różnym stopniu sulfonowania. Właściwości transportowe membran określano w stosunku do trzech barwników azowych: oranż metylowy, czerwień Kongo i czerń bezpośrednia oraz w stosunku do albuminy krwi wołowej. Obecność sulfonowanego poli(tlenku fenylenu) w materiale membranowym zwiększa efektywność procesu filtracji i ogranicza zatruwanie membran.
EN
Polysulfone and poly(phenylene oxide) membranes suffer from one negative property; its surface is hydrophobic. The following systems were used to obtained more permeable membranes: solutions of polysulfone (90%) and sulfonated poly(phenylene oxide) (10%). Effect of membrane hydrophilization was monitored by evaluation of dyes fluxes and membrane to fouled by protein. When membrane was obtained from SPPO/PSU mixture the separation properties were better and the fouling phenomenon was mostly limited.
PL
Opracowano metodę homogenicznego sulfonowania polisulfonu kwasem acetylosiarkowym uzyskiwanym z bezwodnika kwasu octowego i stęż. kwasu siarkowego. Sulfonowany polisulfon oczyszczano przez odparowanie lotnych rozpuszczalników i cyklowanie. Największy stopień podstawienia ok. 0,44 uzyskano prowadząc reakcję w dichloroetanie w 60 st. C przez 8 h przy stosunku molowym kwas acetylosiarkowy/polisulfon 4/1. Określono lokalizację grupy -SO3 w merze polisulfonu. Znajduje się ona w pierścieniu aromatycznym od bisfenolu A w pozycji orto.
EN
In this work the new method of homogeneous sulfonation of polysulfone with acetylsulphuric acid is presented. Acetyl sulphuric acid was obtained from acetyl anhydride and conc. sulphuric acid and used for sulfonation of polysulfone in dichloroethane solution. Following parameters of the reaction were applied: -acetyl sulphuric acid/polysulfone ratio 4/1, 6/1 and 8/1; -60 and 80o C; -4,6 and 8 h. Max degree of substitution DS = 0,44 was obtained at 4/1, 80o C and 8 h. SO3 groups are located at o- position in isopropylidinene ring of polysulfone.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.