Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  performance test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przegląd zagadnień trwałości betonu zastosowanego na kilku odcinkach nowych dróg ekspresowych w Polsce. Dwuwarstwowe nawierzchnie z betonu niezbrojonego, dyblowane i kotwione, wykonano w technologii ślizgowej. Trwałość betonu w warunkach wpływu mrozu oraz oddziaływania soli odladzających określono na podstawie oceny stopnia napowietrzenia, w tym wskaźnika rozmieszczenia porów i zawartości mikroporów, oznaczonej na próbkach rdzeniowych wywierconych z wykonanych nawierzchni. Stwierdzono drobne pęcherzyki powietrza wskazuje na optymalne efekty podwyższonej mrozoodporności bez wyraźnie negatywnego wpływu na wytrzymałość. Ustalono korelację zawartości mikroporów w stwardniałym betonie a wynikami pomiarów w mieszance betonowej za pomocą Super Air Meter. Ocenę trwałości betonu w środowisku o dużej wilgotności, w połączeniu z obciążeniem zmęczeniowym ruchem drogowym i oddziaływaniem roztworów soli odladzających, przeprowadzono wykorzystując nowe zasady doboru kruszyw niereaktywnych. Dobór kruszywa na podstawie analizy petrograficznej oraz oceny ekspansywnego zachowania się betonu został w pełni potwierdzony wynikami badań betonu formowanego na budowie, Przeprowadzono je w symulowanych warunkach eksploatacyjnych z zewnętrznym oddziaływaniem roztworu chlorku sodu. Omówiono przydatność przyjętej metody badań trwałości do poszukiwania alternatywnych materiałów do budowy nawierzchni.
EN
A review of concrete durability at several sections of the new built expressways in Poland is presented. Two-layers jointed plain concrete pavements were constructed using a slip-form technology. For freeze-thaw and deicing salts durability of concrete the specified air void properties, including the spacing factor and the microvoids content, was evaluated on core specimens drilled from the constructed pavements. The observed system of fine air voids indicates optimal features for increased frost and scaling resistance without a significant negative impact on strength. The correlation was established between the microvoid content in the hardened concrete and the data of the Super Air Metre on fresh concrete mix was established. Concrete durability in high moisture environment, combined with fatigue traffic load and external supply of alkaline deicing salt solutions, was considered using newly developed principles of nonreactive aggregate selection. The aggregate selection based on petrographic analysis and the assessment of expansive behaviour of concrete was fully confirmed using the performance tests with external supply of sodium chloride. The suitability of the established methodology for durability acceptance testing for exploration of alternative materials for paving is discussed.
EN
The force conditions in the steering system of the chassis under different conditions are analyzed theoretically for the independently designed and developed all-hydraulic crawler chassis. Using the multi-body dynamic simulation software RecurDyn, the chassis steering performance on sandy loam and clay pavements, and the steering performance under different steering radiuses on the sandy loam pavement are simulated and analysed dynamically respectively. The steering resistance moment is studied when the pavement conditions and steering radius are different. This research selects inside and outside crawler slip ratio as an index, and road conditions, speed and steering radius as factors to test the steering performance of all-hydraulic crawler chassis under different operating conditions. It is observed from the simulation results that during the pivot steering on the sandy loam, the drive torque and braking torque of the driving wheel are larger than on the clay ground. With the decrease of the steering radius, the torques of the left and right driving wheel are both gradually increasing. In the same steering radius, the torque of the outside driving wheel is larger than that of the inside driving wheel. The simulation results are consistent with the theoretical analysis results. In the steering performance test, the factors influencing the slippage rate on both sides of the crawler are such that the influence of the steering radius is greater than that pf the pavement condition and the pavement condition influence is greater than that of the speed. Among them, the steering radius has a significant influence on the slip ratio of the inside crawler, and an extremely significant influence on the slip ratio of the outside crawler. This research can provide a certain theoretical basis and technical reference for the development of hydraulic crawler chassis and optimization of the steering system.
EN
This article presents results of performance tests for a developed information exchange system dedicated to distributed control systems.
EN
Due to environmental concerns, the use of alternative fuel is rapidly expanding around the world, making it imperative to fully understand the impacts of diesel on pollutant formation. The aim of this work is to increase the engine performance with reduced emissions using diesel blends from different feed stocks and to compare that with the diesel. In the Indian context linseed can play an important role in the production of alternative fuel using diesel. The climatic and soil conditions of India are convenient for the production of linseed crop. The blend is prepared from diesel, linseed oil and Leishman‘s solution by stirring process. The performance study of a diesel engine with these diesel blends were carried out at different compression ratios and loads. The combustion performance parameters like Mechanical, Volumetric, Brake thermal efficiencies and Specific Fuel Consumption are all noted. By applying Grey Relation Analysis, the best running condition for the engine within the chosen range are decided. The sample containing 95% diesel with 3% linseed oil and 2% solution gives better performance at a compression ratio of 18 during high load conditions.
EN
The basic materials used for the construction of anchor lines for personal equipment protection against falls from a height are ropes and textile webbing. During fall arrest, horizontal anchor lines significantly affect the forces acting on the worker and the work site elements, as well as the fall arrest distance. Manufacturers of the equipment are required to estimate those parameters for various conditions of use by numerical simulations with a validated model. The model discussed in this paper reflects the mechanical structure of the line (whether singles-span or multi-span) taking into account Maxwell’s and Kelvin-Voigt’s non-linear rheological models for viscoelastic materials. The model consists of a system of seven non-linear differential equations with the parameters describing static load-elongation characteristics and time-courses of dynamic loading forces for selected ropes and textile webbing. The numerical model developed was used to simulate the performance of horizontal anchor lines of different constructions. The model was validated by comparing the numerical calculations with laboratory test results and was shown to be sufficiently accurate to be used for designing fall protection equipment.
PL
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania, drogę na jakiej to zachodzi oraz przebieg sił działających na konstrukcję stanowiska pracy. Z tego względu producent sprzętu ochronnego musi szacować te wielkości dla różnych warunków użytkowania np. stosując symulację numeryczną wykorzystującą zweryfikowany model. Model przedstawiony w artykule opiera się na zależnościach mechanicznych opisujących konstrukcję poziomej liny oraz nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano układem nieliniowych równań różniczkowych z parametrami wynikającymi z charakterystyk statycznych siła obciążająca – wydłużenie oraz czasowych przebiegów siły obciążającej wybrane liny i tkane taśmy włókiennicze. Model został użyty do symulacji zachowania różnych wariantów konstrukcyjnych poziomych lin kotwiczących. Porównanie zasymulowanych numerycznie odpowiedzi modelu z wynikami badań laboratoryjnych wykazało zadowalającą jego dokładność, a co za tym idzie możliwość wykorzystania do projektowania sprzętu ochronnego.
6
Content available remote Design of a rice rope laying machine for direct sowing
EN
The research and development of a rice rope laying machine (RRLM) provides new ideas for a design of a rice direct seeding machine, and solves existing problems encountered in direct seeding techniques currently in use. The RRLM has been developed based on an in-depth analysis of the design principles and main structure parameters of rice direct seeding machines. The completed machine consists of all necessary components including an anti-blocking device, sowing device, opening device, banking device, compacting device, etc. The optimal design of the parts and structure of the RRLM was completed using the three-dimensional Unigraphics NX (UG NX) software. The rationale and the performance of the machine and its components were analyzed using this virtual prototyping technology. The key technology problems commonly encountered, which included the opener being easily plugged up, the difficulty in adjusting/controlling the number of seeds per hole, and seeding rope easily broking during the process of laying, have all been effectively solved. The field test results have shown that this machine has the advantage of good maneuverability and high working efficiency, the reliability and quality of seeding rope placement meets (fulfills) the design requirements, the profiling and compacting effect of the machine is very good, and the uniformity of seeding depth and accurate rope placement are guaranteed.
EN
In course of over half a century the test teams of the Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery (IMP PAN) have conducted numerous performance tests of small hydropower (SHP) installations on various occasions and motivations, including updating or establishing performance characteristics of old machines, acceptance of new units, checking or optimising the cam correlation of new or refurbished double-regulated turbines, checking performance of prototype turbines under field conditions. The discharge measurement techniques have included currentmeter, pressure-time and acoustic methods. Index tests, using the Winter-Kennedy and other differential pressure methods, as well as current-meter and acoustic techniques, have been employed quite frequently to optimise the cam curves of double-regulated machines. In one case a simplified technique based solely on the power/wicket gate opening relationship was checked. This paper discusses some techniques applied when determining the absolute efficiency and optimizing cam correlations by means of absolute and index test methods. Cubic spline formulae as applied to integrate the flow velocity field in a hydrometric section are derived. Results of a discharge measurement by means of the current-meter and pressure-time method are compared as a special case study. Finally, practical recommendations addressed both to the power plant owners and the test team members are formulated.
EN
Although a disk-type fly ash filter has shown a good performance in trapping gaseous cesium, it has difficulty in charging filters into a filter container and discharging waste filters containing radioactive cesium from a container by remote action. To solve the difficulty of the disk-type fly ash filter, five types of granule filters, including a ball type, tube type, and sponge-structure type have been made. Among them, the best filter type was chosen through simple crucible tests. The five types of granule filters packed into containers were loaded into five alumina crucibles of 50 cc. Five grams of CsNO3 was used as a gaseous cesium source. They were then placed in a muffle furnace and heated to 900°C and maintained for 2 hours. After the experiment, the weights of the cesium trapped filters were measured. Among the five types of granule filters, the sponge-structure type granule filter was the best, which has the highest trapping capacity of cesium. Its capacity is 0.42 g-Cs/g-filter. The chosen sponge-structure type granule filters and disk-type filters have been tested using a two-zone tube furnace. Cs volatilization and Cs trapping zones were maintained at 900 and 1000°C, respectively. Sixteen grams of CsNO3 was used as a gaseous cesium source. The cesium trapping profile of the sponge-structure type granule filters was almost similar to that of the disk-type fly ash filters. For both cases, cesium was successfully trapped within the third filter.
EN
This paper presents a new test method able to infer - in periods of less than 7 seconds - the refrigeration capacity of a compressor used in thermal machines, which represents a time reduction of approximately 99.95% related to the standardized traditional methods. The method was developed aiming at its application on compressor manufacture lines and on 100% of the units produced. Artificial neural networks (ANNs) were used to establish a model able to infer the refrigeration capacity based on the data collected directly on the production line. The proposed method does not make use of refrigeration systems and also does not require using the compressor oil.
10
Content available Photovoltaic power plant inspection and diagnostic
EN
This paper presents methods of photovoltaic panel inspection in the field. The aim is to verify value of on-site tests. The basic parameters for comparing the quality of photovoltaic panels are indicated by the manufacturer’s datasheet. Diagnostic in the field commonly uses a combination of different analyzers and infrared cameras. The paper compares the evaluation of the parameters at different climatic conditions by special photovoltaic analyzer, conventional analyzer with recalculation according the IEC standards and flash tester. The comparison of different methods and analyzers has been performed with the practical experience from the measurements. Further, the standards for the inspection of photovoltaic panels and best practices for their implementation are described.
PL
W artykule przedstawiono metody kontroli panelu fotowoltaicznego w miejscu montażu. Celem jest sprawdzenie wartości testów na on-site. Podstawowe parametry służące do porównywania jakości paneli słonecznych są wskazywane przez producenta w arkuszu produktu. Do diagnostyki na miejscu powszechnie używa się kombinacji różnych analizatorów oraz kamer termowizyjnych. W artykule dokonano porównania oceny parametrów w różnych warunkach klimatycznych przez specjalny analizator fotowoltaiczny, zwykły analizator z przeliczaniem zgodnie z normami IEC i flash-tester. Porównanie różnych metod i analizatorów została wykonana na podstawie praktycznych doświadczeń z pomiarów. Ponadto, opisane są standardy kontroli paneli fotowoltaicznych, a także najlepsze praktyki w ich realizacji.
EN
Ropes and woven webbing used in personal equipment protecting against falls from a height determine the course of forces acting on the human body during fall arrest, as well as the fall arrest distance. This paper presents a model of a system made up of a textile connecting and shock-absorbing component and the mass constituting its load. The model is based on non-linear rheological models of visco-elasto-plastic objects developed by Maxwell and Kelvin-Voigt. The definite structure of the model is described with a nonlinear differential equation, enabling numerical analysis of its performance. Identification of the model parameters was carried out utilising a software package allowing to analyse the static load-elongation characteristics and the time courses of a dynamic force acting during fall arrest. The paper presents the results of identification of selected connecting and shock-absorbing components used in equipment protecting against falls from a height. The models identified were subjected to verification involving comparison of their numerically simulated response with the results of laboratory tests. The comparison demonstrated the correctness of the model structure and identification of its parameters. The paper also presents an example of application of the model for simulation of the performance of a connecting and shock-absorbing component during fall arrest.
PL
Liny i taśmy tkane należą do podstawowych materiałów włókienniczych stosowanych w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości. Elementy sprzętu wykonane z tych materiałów decydują o przebiegu sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania oraz o drodze na jakiej to zachodzi. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera modelowanie działania sprzętu ochronnego. W artykule przedstawiono model układu tworzonego przez włókienniczy podzespół łączącoamortyzujący oraz obciążającą go masę. Opiera się on na nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano nieliniowym równaniem różniczkowym trzeciego rzędu. Wykorzystując wyznaczone doświadczalnie charakterystyki statyczne siła obciążająca - wydłużenie oraz czasowe przebiegi siły dynamicznej działającej podczas powstrzymywania spadania z wysokości przeprowadzono identyfikację parametrów modelu. Zaprezentowano wyniki identyfikacji wybranych podzespołów łącząco - amortyzujących wykonanych z lin i taśm włókienniczych. Zidentyfikowane modele poddano sprawdzeniu polegającemu na porównaniu ich zasymulowanej numerycznie odpowiedzi z wynikami badań laboratoryjnych, którymi były przebiegi czasowe siły powstrzymującej spadanie oraz wydłużenia. Przeprowadzone porównanie wykazało poprawność struktury modelu oraz identyfikacji jego parametrów. W artykule przedstawiono również przykład wykorzystania opracowanego modelu do symulacji działania podzespołu łącząco-amortyzującego podczas powstrzymywania spadania.
12
Content available Performance test of network devices
EN
Selection of components in contemporary computer networks is extremely important, not only because of the project budget but also because of the network performance. Therefore, it is necessary to perform tests before deploying devices. In this paper the authors show that the performance of test network devices is dependent on the nature of network traffic including its statistical properties. Also a new hybrid model of the system for testing the network device based on the q-additivity of traffic flows was proposed.
EN
The process of arresting a fall from a height by protective equipment is characterised by two most important values: the arrest force and the distance over which the fall arrest occurs. The time course of these values is determined primarily by the mechanical parameters of the connecting and shock-absorbing components of the fall arrest system, such as textile energy absorbers, retractable type fall arresters and guided type fall arresters. The paper presents the methods of testing used up till now to determine the properties of connecting and shock-absorbing components. Their disadvantages are demonstrated and a new method allowing to determine the load-elongation characteristics of connecting and shockabsorbing components containing textile elements is described. The method presented and test stand are based on simultaneous measurements of the force acting in the object investigated and its elongation. For measurements of elongation under dynamic conditions, an extensometer equipped with a high speed camera was used. The results of tests performed under static and dynamic conditions on objects made of fibre rope and webbing used in equipment protecting against falls from a height are presented. The results obtained demonstrate significant differences between these characteristics, which confirms the effect of the loading velocity on the mechanical parameters of textile elements used as parts of personal fall arrest systems. Therefore data allowing to develop numerical models of connecting and shock-absorbing components were obtained.
PL
W artykule przedstawiono metody badania stosowane dotychczas w celu określenia właściwości ochronnych elementów łączących i amortyzujących. Wykazano ich wady i zaprezentowano nową metodę pozwalającą na wyznaczanie charakterystyk siła - wydłużenie elementów zawierających struktury włókiennicze. Zaprezentowana metoda i stanowisko badawcze opiera się na równoczesnym pomiarze siły działającej w badanym obiekcie oraz jego wydłużenia. Dla potrzeb pomiaru wydłużeń w warunkach dynamicznych zastosowano ekstensometr z kamerą do szybkich zdjęć. Przedstawiono wyniki badań, prowadzonych w warunkach statycznych i dynamicznych, obiektów wykonanych z lin i taśm włókienniczych stosowanych do produkcji sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Uzyskane wyniki wykazały istotne różnice między tymi charakterystykami. Potwierdziło to wpływ prędkości obciążania na parametry mechaniczne włókienniczych elementów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Dzięki temu uzyskano dane pozwalające na opracowanie modeli numerycznych elementów łącząco-amortyzujących.
EN
Assurance of consistent protective parameters throughout the whole period of use is one of the more important problems associated with personal equipment containing textile elements that protects against falls from a height. The most important factors causing mechanical damage to such equipment are indicated in the paper, which also presents the methods and test stands used for conducting tests involving the application of loads to the equipment under static and dynamic conditions with simultaneous exposure to additional mechanical factors. Such factors comprised friction against steel and concrete elements of specially devised shapes, simulating the effect of the worksite edge during a fall arrest. The results obtained demonstrated that an additional factor such as friction against an obstacle significantly decreases the mechanical strength, creating unfavorable conditions for a fall arrest. Thus, it can be concluded that if personal protective equipment protecting against falls from a height is to be used under conditions including potential exposure to additional mechanical factors, it must be characterised by special protective properties.
PL
Jednym z najważniejszych problemów związanych z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości jest zapewnienie zachowania parametrów ochronnych jego elementów włókienniczych podczas całego okresu użytkowania. W artykule dokonano analizy tych czynników oraz wskazano na najważniejsze, które mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika sprzętu. Przedstawiono metody i stanowiska badawcze, które wykorzystano do badania zachowania sprzętu ochronnego, w warunkach obciążenia statycznego i dynamicznego, podczas oddziaływania na niego dodatkowych czynników mechanicznych. Jako główny czynnik mechaniczny przyjęto tarcie o profile stalowe i betonowe, o założonych wymiarach, symulujące brzeg stanowiska pracy. Uzyskane wyniki badań w warunkach statycznych i dynamicznych pokazują, że dodatkowy czynnik w postaci tarcia o elementy konstrukcyjne stanowiska pracy znacząco obniża parametry wytrzymałościowe sprzętu oraz pogarsza, z punktu widzenia człowieka, warunki procesu powstrzymywania spadania z wysokości. Wynika z tego, że jeżeli indywidualny sprzęt ochronny ma być stosowany na stanowiskach pracy, gdzie jego elementy włókiennicze będą narażone na kontakt z niebezpiecznymi obiektami podczas powstrzymywania spadania, to musi on charakteryzować się dodatkowymi parametrami ochronnymi.
EN
The structure of each part of a diagonal compressor directly affects its overall performance and internal flow. We introduce the Reynolds-averaged Navier-Stokes flow simulation for unit calculation on the whole system including a diagonal impeller, a vaneless diffuser and a volute. By analyzing different flow chromatograms of specific sections, we can compare the configuration of three types of diffusers and volutes and the meridian flow status of the corresponding diagonal compressors which serves as a basis for the impeller flow path as well as for its matching designs. Considering the interference between the rotor and the upstream and downstream stillness body, this thesis analyzes how the vaneless diffuser meridian flow path, the volute flow path and its section secondary flow affect the upstream rotor flow. Both the calculation and experimental data on the rotor outlet are compared, as well as the calculated numerical value of the meridian plane streamline distribution and the diffuser velocity distribution, upstream and downstream, coincides with the designed numerical value. Without changing the conventional quasi-three-dimensional design system, the thesis applies the annulus wall boundary layer theory and the velocity distribution diagram to sweep and skew the leading edge of the airfoil. A performance test shows that the leading edge skewed-swept diagonal rotor can better improve the stall characteristic in a low flow rate area and expand the surge margin, compared with conventional diagonal rotor. It can also efficiently restrain the low-momentum fluid conglomeration near the wall region and reduce the secondary flow loss by sweeping and skewing the blade properly. The purpose of the thesis is to make a contribution to optimizing the overall structure design of diagonal compressors and to study further the complex internal flow between the leading edge skewed-swept diagonal rotor and the cover.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych małej sprężarkowej pompy ciepła OW 150 typu powietrze-woda, przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, po przeprowadzonej modernizacji układu kierowniczego na dolnym źródle ciepła. Przeprowadzona szczegółowa analiza wyników badań pokazała, iż współczynnik efektywności energetycznej zmienia się w granicach 1,45-3,45 (przy wartości przeciętnej 2,05) w czasie cyklu nagrzewania wody w zasobniku. Ponadto badania prowadzone w warunkach eksploatacyjnych po modernizacji układu kierowniczego dolnego źródła ciepła, wskazują na istotny wzrost efektywności energetycznej o 11% w odniesieniu do badań wstępnych.
EN
The paper presents results of performance tests carried out for small compressor heat pump (OW 150), air-water type, designed for preparing hot utility water, after completed modernisation of guiding system in lower heat source. Detailed analysis of test results has proven that during water heating cycle in water tank the energy efficiency coefficient value ranges from 1.45 to 3.45 (mean value is 2.05). Moreover, tests performed in service conditions after modernisation of lower heat source guiding system indicate significant increase in energy efficiency by 11%, compared to preliminary tests.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.