Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  historical gardens
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In 2016, on the sesquicentennial anniversary of the death of Peter Joseph Lenné, an exhibition, entitled “Mistrzowskie jak rzadko które…”. Ogrody Petera Josepha Lenné w Polsce, was presented. It constituted the conclusion of a joint Polish and German academic project. As a part of the research project, a comprehensive review of garden and park layouts was performed and the degree to which Lenné himself and his associates had been involved in the design of the gardens was verified. It was also determined whether the projects had been carried out in accordance with the original assumptions of their authors. The projects were assessed on the basis of surviving garden plans and drawings from the collection of the Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), as well as data obtained during a query of archival materials and field studies carried out in the years 2014–2015.
PL
W 2016 roku z okazji 150-lecia śmierci Petera Josepha Lenné odbyła się wystawa „Mistrzowskie jak rzadko które …”. Ogrody Petera Josepha Lenné w Polsce, stanowiącą podsumowanie polsko-niemieckiego projektu naukowego. W ramach badań opracowano kompleksowy przegląd założeń ogrodowych i parkowych, zweryfikowano, w jakim stopniu Lenné i jego współpracownicy byli zaangażowani w tworzenie ogrodów, a także ustalono, czy projekty zrealizowano zgodnie z pierwotnymi założeniami autorów. Do oceny projektów posłużyły zachowane plany i rysunki ogrodów ze zbiorów Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), a także dane uzyskane podczas kwerendy archiwalnej oraz badań terenowych wykonanych w latach 2014–2015.
PL
Zamek Arundel w hrabstwie West Sussex zaczęto budować w XI w., tworząc z czasem jedną z najważniejszych rezydencji w kraju, trwały element angielskiego dziedzictwa. Wartość obiektu podnosi malownicze położenie i niemal 20 hektarów wypielęgnowanych terenów Castle Park. Właściciele, książęta Norfolk, zadbali o nie, uznając program rewitalizacji zieleni za istotną część programu rewaloryzacji siedziby. Najbardziej zdegradowaną dawniej część obszaru (asfaltowo-betonowe parkingi otoczone wysokim murem) zamieniono w dekoracyjny „The Collector Earl’s Garden”. Ogród otwarł w roku 2008 książę Walii Karol. Zieleń łączy się tu z elementami architektonicznymi (wykonanymi według projektów Inigo Jonesa, ale wyłącznie z drewna), woda z kamieniem. To doskonały przykład skomponowania przyrodniczo-kulturowej atrakcji w sąsiedztwie zabytkowego obiektu, dopełnienia historii współczesną aranżacją, która ma walor estetyczny i edukacyjny, nie konkuruje z obiektem, ale podnosi jego atrakcyjność. Nie wymaga ogromnych nakładów, a jej utrzymanie jest możliwe dla osób bez specjalistycznego przygotowania, jedynie pod fachowym nadzorem.
EN
The construction of the Arundel Castle in West Sussex began in the 11th c., in time creating one of the most important residences in the country, a permanent element of English heritage. The value of the object is enhanced by its picturesque location and almost 20 hectares of the carefully tended Castle Park. The owners, the dukes of Norfolk, took care of it, assuming that the programme of revitalising the greenery constituted a significant element in the restoration of their family seat. Formerly the most degraded part of the area (asphalt-concrete parking lots surrounded by a tall wall) was converted into decorative “The Collector Earl’s Garden”. The garden was opened in 2008 by Charles, the Prince of Wales. Here, greenery is combined with architectonic elements (made according to the designs by Inigo Jones, but exclusively from wood), and water with stone. It is an excellent example of composing a natural-cultural attraction in the vicinity of a historic object, of complementing history by a contemporary arrangement which has both aesthetic and educational values, does not compete with the object but enhances its attractiveness instead. It does not require enormous outlay, and it can be maintained by people without specialist qualifications, merely under professional supervision.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wiarygodnego opisu założenia dworskoparkowego w Zalesiu. W skład tego założenia wchodził m.in. ogród pierwszy przy dworze z XVIII wieku oraz ogród drugi założony pod koniec XIX wieku, zlokalizowany na północ od dworu. Zasób wiadomości o kompozycji ogrodowo-przestrzennej z lat 30. XX w. oparto na korespondencjach: Romana Gumińskiego (ostatniego właściciela Zalesia) z autorką i prof. Stefana Gumińskiego (brata Romana) z dr Izabelą Miczyńską (byłym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Rolniczej w Krakowie) oraz na szkicu parku autorstwa Stefana Gumińskiego. Pozyskane informacje stanowią źródło badawcze umożliwiające odtworzenie pierwotnego wizerunku parku zlokalizowanego na Zalesiu, w jednej z dzielnic Rzeszowa. Mogą one też być przydatne przy rewaloryzacji parku.
EN
The purpose of the article is to show the reliable description of the manor park in Zalesie. In this area were included inter alia: the first garden by the manor, from the 18th century and the second garden, set up at the end of 19th century, located to the north of the manor house. The information about the composition of the area from the 1930s, are based on exchange of letters between: Roman Gumiński (the last private owner of Zalesie) and the author; prof. Stefan Gumiński (Roman’s brother) and Ph. D. Izabela Miczyńska (the former employee of Agriculture Academy in Kraków). Important source was also the sketch of the park by Stefan Gumiński. Collected information is the research source, which help to recreate the original image of the park, located in Zalesie, in one of the districts of Rzeszów. They could be also useful by the revalorization of the park.
PL
Parki i ogrody przy szpitalach psychiatrycznych przełomu XIX i XX wieku to dzieła sztuki ogrodowej dowodzące terapeutycznej roli komponowanego krajobrazu. Przemiany w psychiatrii w ostatnich 100 latach skutkują zmianami zespołów służących nerwowo i psychicznie chorym, które są adaptowane do współczesnych celów. W ogrodach szpitalnych pojawiają się uzupełnienia o charakterze memorialnym. Upamiętniają one ofiary nazistowskiej eutanazji chorych psychicznie, która miała w latach II wojny światowej. Artykuł opisuje przykłady pomników akcji T4 i ich związek z historycznym krajobrazem parkowym i ogrodowym.
EN
Parks and gardens of psychiatric hospitals in the late 19th and early 20th centuries are a particular example of garden design art and testify to the role of designed landscape in therapy. Along with the evolution of psychiatry within the last 100 years, institutions for neurotic and mental patients have evolved too. Besides being adapted for contemporary purposes, hospital gardens have also become sites of commemoration of the victims of Nazi euthanasia of psychiatric patients, perpetrated during the Second World War. This article describes selected Aktion T4 memorials in their park and garden landscape context.
5
Content available remote Contemporary art in the historic landscape
EN
The paper discusses the subject of the introduction of modern forms into spaces of a historical character, mainly into historical gardens. Its aim is to present the general tendencies, causes and scope of the introduction of modern art into these types of interiors, the problem of their interference with historical tissue, its scope and goal, along with an outline of general guidelines for these types of projects.
PL
Artykuł porusza problematykę wprowadzania nowoczesnych form do przestrzeni o charakterze historycznym, głównie do ogrodów zabytkowych. Ma ca celu przedstawienie ogólnych tendencji, przyczyn i zakresu występowania współczesnej sztuki w tego typu wnętrzach, problemu ich ingerencji w tkankę zabytkową, jej zakresu i celu, wraz nakreśleniem ogólnych wytycznych do tego typu działań.
EN
This paper presents examples of the risks identified in relation to the historical greenery and program of rescue – repair treatments used for endangered trees and the effects of its implementation.
PL
W artykule przedstawiono przykłady zidentyfikowanych zagrożeń w stosunku do zieleni zabytkowej oraz program ratunkowo-naprawczy, zastosowany dla zagrożonego zabytku i efekty jego wdrażania.
7
Content available remote The species richness of woody plants in Bratislava’s historical landscape parks
EN
Trees and shrubs, native or alien, are the most significant part of spatial composition in gardens or parks. For this reason, knowledge of species composition and particularly development of species composition in the past represent an important starting point for maintenance, notably in historical gardens. A permanent part of the species composition in historical gardens consists of introduced species. Alien species offered new shapes, colours and textures, and they also fulfilled a desire for new and unknown things. The article will present the species composition of trees and shrubs in historical landscape parks in Bratislava: 1. Sad Janka Kráľa, 2. Horský Park, and 3. The Park v Rusovciach. Our research in these locations was compared with available data on the occurrence of alien species in the research work of different authors from 1968 to 2013. In addition to the development of the garden composition we evaluated the number of genera and species and also their biogeographical origin.
PL
Drzewa i krzewy, rodzime lub obce, stanowią najbardziej znaczącą część kompozycji przestrzennej parków i ogrodów. Dlatego też wiedza na temat kompozycji gatunkowej, a zwłaszcza opracowania ich składu gatunkowego w przeszłości, stanowią ważny punkt wyjścia do ich obecnego utrzymania w historycznych ogrodach. Stałą częścią kompozycji przestrzennych w ogrodach historycznych stanowią rośliny introdukowane. Ich użycie było podyktowane wymaganiami zarówno architektonicznymi, jak i artystycznymi. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną kompozycje gatunkowe z drzew i krzewów, występujące w historycznych parkach krajobrazowych Bratysławy: Sad Janka Kráľa, Horský park i park w Rusovciach. Podjęte na tych obszarach współczesne badania były porównywane z dostępnymi informacjami dotyczącymi występowania gatunków obcych w pracach badawczych różnych autorów, prowadzonych w latach 1968–2013. Wraz z analizą kompozycji ogrodowej oceniano także ilościowe występowanie danego rodzaju i gatunku, a także ich biogeograficzne pochodzenie.
PL
Podyplomowe Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych rozpoczęło działalność w 1987 roku. Inicjatorem jego powstania, pierwszym kierownikiem i autorem programu nauczania był znany, czołowy specjalista i autorytet problematyki konserwatorstwa ogrodowego prof. L. Majdecki. Studium było odpowiedzią ma potrzebę kształcenia specjalistów, którzy poświęciliby się ochronie zabytkowych ogrodów. Program nauczania Studium łączy przeszłość i współczesność z perspektywą przyszłości, w rozwiązywaniu problemów ochrony i konserwacji zabytków ogrodowych i krajobrazu kulturowego.
EN
The Postgraduate School of Preservation and Conservation of Historical Gardens began its operation in 1987. The initiator of the School, its first head and the author of its curriculum was Prof. L. Majdecki, PhD, a well-known, world renowned specialist and an authority in the field of gardening conservation. The studies were an answer to the need for specialists, who would dedicate themselves to the preservation of historical gardens. The course of teaching is simultaneous with the up-todate perspective of solving problems in the field of preservation, as well as conservation of historical gardens.
10
Content available remote Architektura krajobrazu w Australii
PL
Zintegrowany system zapisu krajobrazów inżynieryjnych (ze śladami ich dawnych funkcji przemysłowych, komunikacyjnych lub militarnych) opiera się na zapisie rzutu lub widoku 3D i ekspozycji ich najważniejszych cech. Zapis tabelowy porównuje przeszłe, obecne i spodziewane tendencje zmian tych cech. Jest to prosty i ogólny sposób rejestracji porzuconych i nieznanych kompleksów, oczekujących na dokładniejsze studia. Metoda ta okazała się przydatna w różnych miejscach: w fortyfikacje w Polsce i Chorwacji, stare kamieniołomy pod Krakowem, historyczna droga strategiczna i linia kolejowa w Beskidach, stare lotniska i inne.
EN
Integrated system of recording of engineering (post-industrial, post-military, post-transportation) landscape consists of a visual and schedule registration of the most important features of landscapes. A schedule compares former, contemporary and expected trends of changes of those basic features. It is a simple and general way of registration of abandoned and unknown complexes, anticipating the most detailed studies. A method became useful in various examples: fortresses in Poland and Croatia; former quarries near Krakow, historic strategic way and railway in the Beskidy Mountains, former airfields and other.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.