Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Regulacja hydrauliczna węzłów cieplnych w łódzkim systemie ciepłowniczym
PL
W artykule przedstawiono dwa najczęściej spotykane sposoby regulacji hydraulicznej ciśnienia wysokich parametrów (wody sieciowej) w układach węzłów cieplnych w łódzkim systemie ciepłowniczym: z zastosowaniem zaworów równoważących przepływ w węźle wraz z pełną stabilizacją ciśnienia z regulatorami bezpośredniego działania. Dla omawianych przypadków przedstawiono przykłady obliczeniowe wraz z doborem urządzeń.
EN
In the article two most often met manners of the hydraulic regulation of the pressure of high parameters were presented in arrangements of heating substations in the Łódź district heating system: with using valves balancing the flow on the threshold of the knot and with the full stabilization of the pressure. For cases in question computational examples were presented along with the assortment of devices.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe przepisy regulujące politykę energetyczną w Unii Europejskiej oraz dochodzenie do aktualnego stanu certyfikacji energetycznej. Zwrócono również uwagę na aktualne akty prawne regulujące tę kwestię w Polsce. Przedstawiono także najbardziej charakterystyczne świadectwa energetyczne obowiązujące w wybranych krajach w Unii Europejskiej. Starano się określić główne zasady obowiązujące w danym kraju oraz politykę energetyczną, jaką poszczególne kraje preferują.
EN
In the article basic regulations of energy policy in European Union and the reaching to the current state of the energy-certification was introduced. Also the attention on current regulations of this matter in Poland was address. The most characteristic energy-certificates be in force in chosen countries in European Union was represented. It was tried to define main rules binding in the given country and the energy policy, which individual countries prefer.
PL
Przedmiot opracowania odnosi się do nowelizacji prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r., które weszło w życie 19 września 2020 r. W artykule udzielono odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące zmian obejmujących strukturę projektu budowlanego. Zostały przedstawione nowe przepisy regulujące procedurę tworzenia i składania dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zasadniczym celem autorki było kompleksowe omówienie przepisów przejściowych oraz wykonawczych, w tym rozporządzenia do ustawy w przedmiotowym zakresie.
EN
The article answers key questions concerning planning permission in 2020’ amendment to the building law. The paper discusses the conditions and procedure of outline planning permission in Poland. The main aim of the author was to make through and comprehensive interpretation of current regulations and amandend ones.
PL
Artykuł omawia problematykę dotyczącą poprawy efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło. Zwrócono uwagę na konieczność podejmowania działań nie tylko w przypadku dużych obiektów i systemów, ale również pojedynczych budynków i kotłowni lokalnych. Monitoring pracy systemu zaopatrzenia w ciepło pozwala na diagnozowanie najsłabszych jego elementów i podejmowanie decyzji prowadzących do poprawy efektywności energetycznej. W przypadku kotłowni, w której prowadzono badania, wyniki takiego monitoringu przekonały do wyposażenia jej w dodatkowy układ automatycznej regulacji z algorytmem mającym na celu ograniczenie liczby cykli włączeń i wyłączeń palników. Ograniczenie liczby załączeń palników, podobnie jak w przypadku innych urządzeń spalinowych i elektrycznych, ma istotny wpływ na sprawność energetyczną całego układu. Dodatkowo zwiększa również trwałość urządzeń, a tym samym zmniejsza koszty serwisu i napraw. Najprostsze algorytmy sterowania, często stosowane w regulatorach instalowanych w jednostkach kotłowych, nie zapewniają jednak optymalizacji w tym zakresie. Zastosowane urządzenie zewnętrzne pozwoliło ograniczyć liczbę cyklów włączeń i wyłączeń palników przy zachowaniu jakości dostawy ciepła do instalacji ogrzewania i układu przygotowania c.w.u. W materiale zarekomendowano również inne sposoby poprawy efektywności energetycznej systemu zaopatrzenia w ciepło istniejących budynków wielorodzinnych.
EN
The article discusses issues related to improving the energy efficiency of heat supply systems. It draws attention to the need to take action not only for large objects and systems, but also for individual buildings and their boiler plants. Heat supply system monitoring allows for the diagnosis of the weakest elements and making decisions leading to the improvement of energy efficiency. In the case of the boiler room where the research was carried out, the results of such monitoring convinced to equip boilers with an additional automatic control system, with an algorithm limiting the number of burner switching cycles and shutdowns. Limiting the number of switching on the burners, as in the case of other combustion and electric devices, has a significant impact on the energy efficiency of the entire system. In addition, it also increases the durability of the devices, and thus reduces costs of servicing and repairs. The simplest control algorithms, often used in controllers installed in the boiler units, do not provide optimization in this respect. The external device used has allowed the number of burners on and off cycles to be limited while maintaining the quality of the heat supply to the heating installation and the heat treatment system.The material also presents other ways to improve the energy efficiency of the heat supply system in existing multi-family buildings.
PL
Artykuł wyjaśnia zapisy kodeksu sieciowego Rozporządzenia Komisji UE 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (DzU. UE L 112 z 27.4.2016, s. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem (znanego także jako Network Code Requirements for Generators) oraz identyfikuje uwarunkowania techniczno-prawne związane z jego implementacją na poziomie krajowym. W artykule przypomniano najważniejsze powody jego wprowadzenia i omówiono ogólny zakres jego stosowania. W odniesieniu do wybranych wymagań technicznych zawartych w Rozporządzeniu dla nowych jednostek wytwórczych, przybliżono dotychczasową krajową praktykę odbiorową potwierdzającą spełnienie wymagań oraz oceniono ją w kontekście możliwości dalszego jej stosowania na etapie procedury przyłączania jednostki wytwórczej do sieci i w trakcie późniejszej eksploatacji. Ze szczególną uwagą przedstawiono rolę certyfikatów sprzętu w procesie weryfikacji spełnienia wymogów przez moduły wytwarzania energii przyłączane do sieci oraz procedurę wykonywania testów zgodności (testów obiektowych).
EN
The article explains the provisions of the network code Regulation of the EU Commission 2016/631 of 14 April 2016 establishing network code on requirements for grid connection of generators to and identifies technical and legal determinants related to his implementation at the national level. The scope of this regulation was presented in general way with special focus on the role on onsite tests and the certificates in the compliance process based on General guidance on compliance testing and monitoring, ENTSO-E guidance document for national implementation for network codes on grid connection, dated 06 March 2017 elaborated by ENTSO-E. In reference to selected technical requirements specified in the Regulation for generation units, the now existing practice of confirming the fulfillment of requirements was presented and assessed in the context of the possibility of its further use within the frames given in Regulation. Particular attention is paid to the role of equipment certificates in the process of verification of compliance of generating units connected to the network and the procedure for performing compliance on-site tests. The problem of inconsistency of international standards with requirements specified in Regulation have been signaled as the factor which hinders the implementation process of Regulation on national level.
EN
The study is aimed to examine the effects of driver’s pressures such as owner mangers attitude, green consumers, and government regulations on green supply chain management performance while mediating by green practices of hotel industry. However, for fulfilling above mentioned purpose, collect the data from medium and small scale hotels enterprises in Thailand. 250 questionnaires were distributed among employees out of whom 215 were received from the respondents. The simple random sampling technique was used for data collection. Therefore, in this way it is easier to understand that how mangers of the organization, internal and external consumers and government regulations of the enterprises affect the green supply chain management performance, how green practices affect the relationship. The data of this study collected through self-administrated questionnaires. Data were analyzed by using Smart PLS. The results of the study elaborated that all hypothesis is accepted and shows the positive influence on green supply chain management performance. Further at the end of study, the limitation and future direction for further studies is also expounded.
PL
Przedstawiony artykuł dotyczy zbadania wpływu nacisków czynników, takich jak właściciele menedżerowie, ekologiczni konsumenci oraz regulacji rządowych na wydajność zarządzania zielonym łańcuchem dostaw, przy jednoczesnym pośrednictwie zielonych praktyk branży hotelarskiej. Aby jednak zrealizować powyższy cel, zebrano dane od średnich i małych przedsiębiorstw hotelowych w Tajlandii. Rozdano 250 kwestionariuszy wśród pracowników, z czego 215 otrzymano od respondentów. Do gromadzenia danych zastosowano prostą technikę losowego próbkowania. Dlatego w ten sposób łatwiej zrozumieć, w jaki sposób menedżerowie organizacji, konsumenci wewnętrzni i zewnętrzni oraz regulacje rządowe przedsiębiorstw wpływają na zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw, jak zielone praktyki wpływają na relacje. Dane z tego badania zebrano za pomocą kwestionariuszy. Dane analizowano przy użyciu Smart PLS. Wyniki badania wykazały, że wszystkie hipotezy są akceptowane i pokazują pozytywny wpływ na wydajność zarządzania zielonym łańcuchem dostaw. Na końcu artykułu wyjaśniono również ograniczenia i przyszłe kierunki dalszych badań.
EN
This publication describes the aim and essence of testing transient states of direct current electric power systems in relation to normative characteristics of a transient state. The above diagnostic tests of the given direct current nodes of the aircraft enable to quickly and efficiently determine the capability of its electric power systems to the selfregulation of direct current voltage. Many years of research of aircraft conducted in the Air Force Institute of Technology (ITWL) confirm that the ageing of power network elements impacts the deterioration of the parameters of voltage of transient state. On the basis of the results of on-ground tests of the Su-22 aircraft engine, the obtained model parameters of transient states were presented in subsequent years of its operation, which confirms the abovementioned statement. There were also presented the selected results of tests performed during the follow-up overhaul of Su-22 aircraft with exceeded permissible normative thresholds of the change of voltage amplitude values by the step increase of load (decaying impulses). The determined reasons for detected malfunctions were the incorrect operation of the aircraft electrical system, the inefficiency of voltage regulators RN-180M and the defectiveness of direct current generators GS-12T 3s. In the case of GS-12T 3s, the malfunction was due to the incorrect adjustment of the brushes’ angle in relation to the magnetically neutral zone of the commutating generator of a direct current, the above-mentioned generators were adjusted. Verification on the measurement stand and in real conditions (during engine test of Su-22) of transient state parameters of a direct current generators GS-12T 3s after the regulation, confirmed the airworthiness of the examined generators. It proves the efficiency and usefulness of the applied method in the operation process of aircraft. The described issues are essential in view of guaranteeing the airworthiness in aircraft operation and ensuring flight safety.
PL
W publikacji przedstawiono cel oraz istotę badania stanów przejściowych systemów elektroenergetycznych prądu stałego w odniesieniu do normatywnych charakterystyk stanu nieustalonego. Powyższe badania diagnostyczne poszczególnych węzłów prądu stałego statku powietrznego pozwalają na szybkie i skuteczne określenie zdolności ich układów zasilania elektrycznego do samoregulacji napięcia prądu stałego. Wieloletnie badania statków powietrznych wykonywane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) potwierdzają, że starzenie elementów sieci elektroenergetycznej wpływa na pogorszenie parametrów napięcia stanu nieustalonego. Na przykładzie wyników z prób naziemnych silnika wybranego samolotu Su-22 przedstawiono uzyskane przykładowe parametry stanów przejściowych w kolejnych latach jego eksploatacji, które potwierdzają powyższe stwierdzenie. Przedstawiono również wybrane wyniki badań realizowanych w czasie remontu weryfikacyjnego samolotów Su-22z przekroczonymi dopuszczalnymi progami normatywnymi zmian wartości amplitudy napięcia przy skokowym zwiększeniu obciążenia(impulsów zanikowych). Stwierdzonymi przyczynami wykrytych niesprawności były: niesprawna instalacja elektryczna samolotu, źle działające regulatory napięcia RN-180M oraz wadliwe działanie prądnic prądu stałego GS-12T 3s. W przypadku prądnic GS-12T 3s niesprawność wynikała z nieprawidłowego ustawienia w prądnicy kąta położenia szczotek względem strefy magnetycznie obojętnej. W oparciu o opracowaną w ITWL nową metodę pomiaru i korygowania kąta położenia szczotek względem strefy magnetycznie obojętnej komutatorowej prądnicy prądu stałego wykonano regulację powyższych prądnic. Weryfikacja na stanowisku pomiarowym i w warunkach rzeczywistych (w czasie próby silnika na samolocie Su-22) parametrów stanów przejściowych prądnic prądu stałego GS-12T 3s po regulacji potwierdziła zdatność do lotu badanych prądnic. Świadczy to o skuteczności i przydatności zastosowanej metody w procesie eksploatacji statków powietrznych. Przedstawiona problematyka jest istotna z punktu widzenia zapewnienia zdatności do lotu w procesie eksploatacji statków powietrznych i zapewnienia bezpieczeństwa lotów.
PL
Artykuł charakteryzuje wybrane problemy prawne zastosowania wysokowydajnych polimerów w budownictwie. Zawiera w szczególności opis i komentarz do uregulowań prawnych dotyczących tego rodzaju polimerów w kontekście definicji polimeru oraz kryteriów rejestracji według rozporządzenia REACH.
EN
The article features selected legal problems in the use of high-performance polymers in construction. It contains, in particular, a description and commentary on the regulation of this type of polymers in the context of polymer definition and registration criteria according to REACH regulation.
EN
International shipping is the source of around 3% of global CO2 emissions. Liquefied natural gas (LNG) is currently considered the only reasonable and commercially advanced alternative to the petroleum-based ship fuels. Liquefied natural gas can make a significant contribution to the diversification of transport fuels, reducing the greenhouse gas emissions from ships and heavy vehicles. The introduction of LNG technology as a drive for inland ships is a complex process. It requires activities in various areas, including development, legislation, building infrastructure, construction of new ships or their reconstruction. The greatest problem now seems to be the certainty of investing in the new fleet or their reconstruction. It is therefore desirable to assure shipowners that the investment in renewing or reconstruction should be guaranteed. This paper provides a study of reconstruction of the inland tugboat (tug) to a dual fuel system (diesel – LNG). A tugboat used by Slovak shipping company was chosen as a model vessel. The results presented a comprehensive design of the main and auxiliary engine remodelling, as well as the design of the vessel’s tanks and show how the conversion affects the basic navigational characteristics of the tugboat. Finally, the results point to the conversion methodology which is partly applicable to another type of inland tug, considering the individual specificities.
10
Content available remote Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
PL
W artykule autor przedstawia przepisy ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Skupia się na postanowieniach tej ustawy i jej miejscu w systemie prawa, wskazując też te elementy, które w omawianym akcie nie zostały przesądzone. Relacjonuje przepisy wskazanej wyżej ustawy odnoszące się do organizacji administracji publicznej, prowadzącej inwestycję, oraz ułatwień dotyczących lokalizacji, zarządzania, obrotu nieruchomościami i innych formalności związanych z budową portu.
EN
In the article the author presents the regulations from the act of 10th May 2018 about Central Communication Port. Author focuses on the provisions of this law and its place in the legal system, emphasizing the elements which were not well defined in the act's text. He describes the regulations of the act that are related to the organization of the public administration which carries out the investment, and other regulations that are also related to the facilities location, management, real estate trading and other formalities connected with Port's construction.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję układu do regulacji wydatku zraszania w zależności od wielkości zapylenia na organach urabiających kombajnów górniczych. Układ został opracowany dla systemu zewnętrznego zraszania powietrzno-wodnego dla kombajnu chodnikowego oraz zraszania wewnętrznego dla kombajnów ścianowych. Przedstawiono ideę układu regulacji, założenia dla doboru rzeczywistych urządzeń, parametry pracy układu i propozycję montażu jego elementów oraz algorytm sterujący.
EN
The article presents the concept of a system for spraying flow rate regulation depending on the dustiness value on the mining heads of underground mining machines. The system has been developed for the air-water spraying system for roadheaders and for internal water sprinklers for longwall shearers. The idea of the control system, the assumptions for the selection of actual devices, the parameters of the system operation, the proposed assembly of its components and the control algorithm are presented.
EN
The article shows the importance of the problem of improving efficiency of energy use in technical and technological systems. One of the ways of improving energy efficiency of water supply systems is the use of new energy-efficient technologies and pumping equipment, the use of modern management systems. Modern trends in the evaluation of energy consumption for operation of pumping equipment of water supply systems were analyzed. New methods of improving energy efficiency of pumping units in water supply system, taking into account the real operating conditions, were presented.
13
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe i innowacyjność a przepisy
PL
Struktura i podstawowe zasady przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego pochodzą z roku 1981, zostały przyjęte na podstawie stanu wiedzy z lat 70. XX w. i dostosowane do ówczesnego stanu budownictwa. Od tego czasu nastąpiły rewolucyjne zmiany dotyczące rozwiązań architektonicznych i przestrzennych budynków, a także możliwości technicznych. Przepisy były wielokrotnie modyfikowane, lecz ich kościec pozostał bez zmian. Kolejne zmiany, często polegające na uszczegółowianiu przepisów, prowadziły do rozwiązań nieracjonalnych i ograniczały możliwości projektowania. Podejmowane wielokrotnie próby modernizacji przepisów zmierzające do ich dostosowania do obecnego stanu wiedzy, zapewnienia swobody projektowania architektonicznego i możliwości wykorzystania rozwijających się rozwiązań technicznych, zakończyły się fiaskiem. Przepisy w obecnym biurokratycznym kształcie powodują nieuzasadnione koszty inwestycji, wywołują napięcia i opóźnienia procesu inwestycyjnego oraz hamują rozwój innowacyjności. Potrzebne są nie tylko ustawy i deklaracje. Konieczne są także rozsądne ramy techniczne ułatwiające proces inwestowania i rozwój techniczny. W artykule podano konkretne przykłady niewłaściwych rozwiązań i problemów powstających podczas projektowania budynków.
EN
The structure and the basic principles of fire safety regulations were established in 1981 and had been adopted on the basis of the knowledge from the 1970s years and thus adjusted to the contemporary state of the construction industry. Since then, there has been an abundance of revolutionary changes to the architectural and spatial solutions of buildings along with technical capabilities. The provisions have been modified repeatedly, but their core structure remains unchanged. Subsequent changes, often based on their refining, contributed to unreasonable solutions and limited design possibilities. Numerous attempts, aimed at modernizing the rules so as to adapt them to the current state of knowledge, ensure freedom of architectural design and usability of developing technical solutions, have alas failed. Provisions in the current bureaucratic form result in unjustified investment costs, tensions and delay of the investment process and thus inhibit the development of innovation. What is needed is not only legal acts and declarations. It is also necessary to introduce a reasonable technical framework that would facilitate both the investment process and technical development.
PL
W pracy przeprowadzono badania zmian parametrów regulacji algorytmów P, PI oraz PID pod kątem wpływu na jakość sterowania robotem mobilnym, śledzącym krawędź na podłożu. Analiza uzyskanych wyników umożliwiła ocenę wpływu poszczególnych członów na przebiegi sygnału uchybu oraz odniesienie wyników badań do podanych w literaturze.
EN
The problem of the steerage and the control is very important part of the engineer's knowledge. Testing allowed to compare the parameters of the control algorithms P, PI and PID for the quality of steerage of a mobile robot tracking the edge of a groundwork. Additionally the analysis allowed the estimation of the influence of each parts on waveforms errors and on making conclusions and reference them to the literature.
EN
The article describes the power unit of a thermal power plant as a multiparameter plant working with the National Power System. The applied methods and load control systems are presented. Next, the structure and operation principle of the programmable logic controller and basic programming languages are discussed. Then the article presents the implementation of the turbine model and control system for the Simatic 1200 PLC. The next chapter is devoted to the presentation of sample waveforms along with a comparison with an actual facility.
PL
W artykule opisano blok energetyczny elektrowni cieplnej jako wieloparametrowy obiekt regulacji współpracujący z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Przedstawiono stosowane metody i układy regulacji obciążenia. Następnie omówiono budowę i zasadę działania programowalnego sterownika logicznego PLC oraz podstawowe języki służące do programowania. W następnej kolejności przedstawiono implementację modelu turbiny i układu regulacji do sterownika PLC Simatic 1200. Kolejny rozdział poświęcono zaprezentowaniu przykładowych przebiegów wraz z porównaniem z rzeczywistego obiektu.
16
Content available Robot balansujący - implementacja
PL
W artykule przedstawiono projekt i realizację dwukołowego robota mobilnego działającego na zasadzie wahadła odwróconego z dwoma niezależnymi napędami. Zaprojektowany system kontroli pozycji został wykonany w oparciu o czujnik żyroskopowy oraz akcelerometr wraz z własnym oprogramowaniem sterującym pozycją robota. Własny algorytm sterujący zapewnia utrzymanie równowagi oraz możliwość zadawania kierunku ruchu poprzez interfejs umieszczony na urządzeniu mobilnym.
EN
The article presents the design and implementation of a two-wheeled mobile robot acting on the principle of inverted pendulum with two degrees of freedom. The design of the position control system was based on a gyro sensor and an accelerometer with its own robot position control software. Its own control algorithm ensures balance and the ability to set the direction of travel via the interface on the mobile device. The first implementation of this model has the ability to trace setpoints and control signals, allowing for additional analysis of the control system. Measurement results will be helpful in future work on the implementation of control algorithms such as Fuzzy Logic, LQR or more complex cascade control systems. The correct operation of the control system is also related to the careful execution of the actual prototype. Robots construction during the prototype process has significantly changed its dimensions. The common denominator, however, is the construction concept resembling scaffolding, which significantly accelerated the prototyping process with the ability to quickly and easily change the configuration of elements in the structure. Presented robot is the first prototype and next versions are prepared with additional functions such as the ability to automatically achieve vertical position, further application development for mobile devices allowing to change the current parameters of the control system and supplement of the system with sensors to avoid collision.
PL
W artykule przedstawiono analizę ubiegłorocznej (2015 r.) zmienności inercji wybranego systemu elektroenergetycznego oraz dodatkowych parametrów związanych ze stabilnością częstotliwościową, tj. wielkość ubytku generacji mocy oraz pochodną częstotliwości po czasie (RoCoF – Rate of Change of Frequency).
EN
Analysis of the last year (2015) variability of a chosen electroenergetic system inertia and additional parameters connected with frequency stability, as the volume of the loss of power generated and time frequency derivative (RoCoF - Rate of Change of Frequency) are presented.
PL
Największe elektrownie systemowe najczęściej sąsiadują z dużymi stacjami elektroenergetycznymi. Regulacja napięcia na szynach rozdzielni wysokiego napięcia i mocy biernej realizowana jest niezależnie w Układzie Automatycznej Regulacji Napięcia Elektrowni (ARNE) przez zmianę napięcia wyjściowego i mocy biernej generatorów w elektrowni (regulacja pierwotna) oraz w Układzie Automatycznej Regulacji Napięcia i Mocy Biernej Autotransformatorów (ARST) przez sterowanie podobciążeniowymi przełącznikami ich zaczepów w przesyłowej stacji elektroenergetycznej (regulacja wtórna). W artykule zaprezentowano dwa nowe algorytmy (zaktualizowane kryterium A oraz nowe kryterium R) regulacji transformatorowej, optymalizujące regulację napięcia i redukujące zbędne przepływy mocy biernej, ostatecznie zwiększając stabilność i wydajność systemu elektroenergetycznego.
EN
The main system power plants are often localized near to main power stations. Voltage on HV busses and reactive power regulation is realized independently in Automatic Voltage Control System (ARNE) by change output voltage and reactive power of generators in the power plant (primary regulation) and in Automatic Voltage and Reactive Power Control System (ARST) by on-load taps change of HV autotransformers in transmission power station (secondary regulation). The article presents two new algorithms (updated A mode and new R mode) of autotransformer regulation optimizing voltage regulation and reducing needless flows of reactive power, finally increasing power network stability and efficiency.
20
Content available remote Modeling of the process of microclimate formation
EN
While operating the steam-supply systems, the main problem is regulation. Ineffective regulation causes significant heating energy losses due to steam losses. Along with this, the efficacy degree of steam supply system is reduced, the fuel consumption is increased, and the sanitary conditions in the buildings are worsened. Therefore, the development of new steam supply system regulation methods is a vital task. The article contains the analysis of work of steam supply system from the point of view of centralized regulation at constant steam losses. A mathematical model of quality regulation has been suggested with and without taking into account steam line heat losses. The dependence of phase transition coefficient on excess steam pressure has been obtained. The obtained model makes possible a more flexible and efficient regulation of steam supply system.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.