Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dachy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Podstawowym celem artykułu jest prezentacja najistotniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa niskoenergetycznego w odniesieniu do następujących przegród poziomych: przegrody stykające się z gruntem, stropy, dachy oraz stropodachy. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę rozwiązań materiałowych analizowanych przegród i ich złączy ze szczególnym uwzględnieniem materiałów termoizolacyjnych. Na uwagę zasługują liczne przykłady obliczeniowe z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych oraz ocena przykładowych rozwiązań w świetle obowiązujących wymagań cieplno-wilgotnościowych.
EN
The primary objective of the paper is to present the most important notions of thermal physics of buildings and requirements regarding thermal protection of buildings considering low energy building standards about the following horizontal partitions: partitions in contact with the ground, ceilings, roofs, and slab roofs. The article demonstrates some general characteristics of material solutions of the analyzed partitions and their joints with particular emphasis on thermal insulation materials. Numerous calculation examples using professional computer programs and the evaluation of the examples in the light of the applicable heat and humidity requirements are worth noting.
2
Content available remote A feasibility study of photovoltaic snow mitigation systems for flat roofs
EN
A new photovoltaic system combining electrical power production with snow mitigation intends to reduce the snow load on flat roofs. Applying electrical power to PV modules causes heat production on the module surface, allowing the ablation of snow. This study combines measurements and theoretical analysis to investigate which conditions are favourable for snow load reduction and discusses the system’s feasibility to perform a controlled snow load reduction in a heavy snow load scenario for buildings with flat roofs. Both melting and sublimating of snow are investigated as means to reduce the load. The results show that the potential for load reduction is highly dependent upon weather conditions and snowpack characteristics during system operation. The refreezing of meltwater and water saturation of snow are identified as phenomena potentially preventing sufficient load reduction in cold conditions. Due to such temperature sensitivity, the system is likely to be more suitable for warm climates occasionally experiencing heavy snow loads than for climates with long and cold winters.
PL
Nowy system fotowoltaiczny łączący produkcję energii elektrycznej z ograniczaniem śniegu ma na celu zmniejszenie obciążenia śniegiem na dachy płaskie. Zastosowanie energii elektrycznej w modułach fotowoltaicznych powoduje wytwarzanie ciepła na powierzchni modułu, umożliwiając ablację śniegu. Niniejsze badanie łączy pomiary i analizę teoretyczną w celu zbadania, które warunki sprzyjają zmniejszeniu obciążenia śniegiem i omawia możliwości systemu w zakresie kontrolowanej redukcji obciążenia śniegiem w scenariuszu dużego obciążenia śniegiem dla budynków z płaskimi dachami. Zarówno topienie, jak i sublimacja śniegu są badane jako sposób na zmniejszenie obciążenia. Wyniki pokazują, że potencjał zmniejszenia obciążenia zależy w dużym stopniu od warunków pogodowych i charakterystyki śniegu podczas pracy systemu. Ponowne zamoczenie wody morskiej i nasycenie wody śniegiem są identyfikowane jako zjawiska potencjalnie uniemożliwiające wystarczające zmniejszenie obciążenia w niskich temperaturach. Ze względu na taką wrażliwość na temperaturę system może być bardziej odpowiedni do ciepłych klimatów, czasami doświadczając większych obciążeń śniegiem niż w klimatach o długich i zimnych zimach.
PL
Dachy płaskie cechują się spadkiem wyraźnie mniejszym niż dachy skośne. Dlatego skuteczne odprowadzanie wód opadowych z dachu płaskiego – niezbędne dla jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania – wymaga starannego dobrania systemu odwodnienia i jego parametrów.
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie polskich i europejskich norm dotyczących projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów i stropodachów. W pierwszej części zostały w nim omówione ustawowe przepisy ustawy Prawo Budowlane, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i dyrektywa Rady dotycząca tego zagadnienia. Część druga poświęcona jest przepisom wykonawczym, a trzecia normom wymienionym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zostały przytoczone w obszernej tabeli.
EN
The subject of the article is a discussion of Polish and European standards concerning the design, execution and maintenance of roofs and fiat roofs. The first part includes a discussion of the statutory provisions of the Polish Construction Law, as well as the regulation of the European Parliament and the directive of the Commission related to this issue. Part two is devoted to implementation provisions, and the third part concerns itself with standards listed in the regulation of the Polish minister of infrastructure on conditions, to which buildings and their placement should correspond, which were quoted in a broad table.
6
Content available remote Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa
PL
Dachy z płyt warstwowych są coraz częściej stosowane w nowoczesnym budownictwie. Wraz z rosnącym zainteresowaniem tego typu rozwiązaniami dachowymi, można również zauważyć zwiększającą się liczbę problemów z jakością dokumentacji projektowej oraz wykonawstwem, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku, właściwości izolacyjne, komfort użytkowania. W artykule przedstawiono podstawowe błędy popełniane podczas projektowania i wykonania dachów z płyt warstwowych.
EN
Roofs made of sandwich panels are being used in modern construction ever more frequently. With an increasing interest in this type of roof solutions, one can also notice an increased number of problems with the quality of the design documentation and the construction works themselves that significantly impact the safety of use of the building, the insulation properties, the comfort of use. The paper presents basic errors made during design and execution of sandwich panel roof systems.
Izolacje
|
2019
|
R. 24, nr 5
48, 50--54, 56--58
PL
Przedmiotem artykułu jest sytuacja cieplno-wilgotnościowa dachów i stropodachów na wszystkich etapach ich funkcjonowania: od projektowania, poprzez wykonawstwo, po eksploatację. Po omówieniu przepływu ciepła w przegrodach oraz przyczyn i skutków zawilgacania przegród autor przechodzi do charakterystyki uszkodzeń tych przegród powstających wskutek działania niskich temperatur. Przedstawia także wymagania normatywne w zakresie izolacyjności cieplnej dachów i stropodachów, a następnie przytacza przykłady związane ze stratami ciepła przez dachy i stropodachy. Wśród czynników wpływających na zachwianie izolacyjności cieplno-wilgotno-ściowej omawia typy korozji materiałów budowlanych w dachach i stropodachach spowodowanej przez grzyby oraz owady, wraz z charakterystyką poszczególnych gatunków najczęściej występujących na terenie Polski. Artykuł zamyka omówienie wymagań stawianych przez normy wymianie powietrza w budynkach.
EN
The subject of the article are thermal and humidity considerations of roofs and fiat roofs at all stages of their lif: from the design, through execution, all the way to operation. Following a discussion on the thermal flow within divisions as well as the causes and effects of humidification, the author moves on to a characteristic of damage of such partitions emerging due to the influence of Iow temperatures. He also presents norm requirements concerning thermal insulation capacity of roofs and fiat roofs, and then he quotes examples related to heat losses through roofs and fiat roofs. Among the factors influencing the imbalance of thermal and humidity insulation capacity, he discusses types of corrosion of construction materials in roofs and fiat roofs caused by fungi and insects, including the specifics of individual species most common in Poland. The article is concluded with a discussion of requirements with respect to air replacement in buildings as set by relevant standards.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie projektowania membranowych przekryć dachowych wykonywanych z tkanin technicznych. Atrakcyjna forma przestrzenna i duża swoboda w kształtowaniu zadaszeń tego typu wpływa na ciągły wzrost zainteresowania konstrukcjami membranowymi wśród architektów i inżynierów na całym świecie. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wstępnego projektowania przekryć membranowych związane z wyznaczaniem ich formy przestrzennej oraz przygotowaniem wykrojów materiału do produkcji zadaszenia. Scharakteryzowano metodę współczynnika gęstości siły (force denity method) wykorzystywaną do wstępnego wyznaczania formy membrany. Wykorzystanie metody zobrazowano na przykładzie wyznaczenia formy przestrzennej konstrukcji o kształcie siodłowym.
9
Content available Dachy zielone. Element zielonej infrastruktury
PL
Dachy zielone w skali pojedynczych budynków są ich elementami konstrukcyjno-funkcjonalnymi, jednak w skali szerszej – obszarów mieszkalnych – mogą być elementami wchodzącymi w skład tzw. zielonej infrastruktury.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące zjawiska wentylacji dachów oraz omówiono warunki sprawności jej działania. Przedstawiono także zasady wykonywania szczelin wentylacyjnych według normy DIN 4108-3.
EN
The article presents the most important definitions concerning the phenomenon of roof ventilation and describes the conditions required for its efficiency. The article also presents the rules of making ventilation joints in accordance with the DIN 4108-3 standard.
EN
mpervious surfaces in urban areas are increasing as a result of urbanization and development. Roof surfaces constitute a large portion of impervious cover in cities. Within the scope of the sustainability principle and urban policies in the world, water retention benefits of the green roofs to the urban environment have been assessed with various academic studies. In recent years, green roof systems are being used to reduce stormwater runoff in urban areas. In the research, main aim was to determine the rainfall-runoff relationship of a typical extensive green roof with 50 mm thick substrate and to perform comparisons with an unvegetated roof based on field measurements. Hydrological performance of green roofs such as water retention and runoff delay were investigated in local climate of Bahcekoy, Istanbul. Through comparative field measurements at Istanbul University Faculty of Forestry Landscape Architecture Department, Green Roof Research Station (IUGRRS), stormwater retention performance of green roofs was investigated in terms of sustainability. From the derived data, moisture changes in the substrate, outdoor environment interactions and the runoff characteristics of the green roofs were evaluated. According to rainfall characteristics, a typical extensive green roof system delayed the runoff between 1 to 23 h in several rain events and prevented the runoff between 12.8% and 100%. Overall, green roof systems may provide an alternative and sustainable solution for the impervious roof surfaces in cities.
12
EN
In a building terminology a large span roof is a roof with a limited number of internal support posts and a large usable surface, free from supports. A suspended roof - where bands play a pivotal role - is widely considered to be particularly light, modern and efficient in its basic functions. An example of such a roof is that of the Koszalin open-air theatre, with an area of approximately 4460 sq m.The structure of the roof is based on a prestressed cable network in the hyperbolic paraboloid shape (a saddle mould surface), attached to a steel rim girder.
13
Content available remote Sposoby ograniczenia ilości wód opadowych z dachów
PL
W artykule opisano rozwiązania pozwalające na ograniczenie ilości wód deszczowych odprowadzanych z dachu.
14
Content available remote Rola taśm samoprzylepnych w układaniu membran dachowych
15
Content available remote Dachy - technika - ceny
16
Content available remote Dach z płyt z betonu komórkowego
PL
Płyty dachowe YTONG znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym, w dużych obiektach handlowych, budownictwie przemysłowym oraz innych budynkach o przeznaczeniu komercyjnym.
17
Content available remote Zielone naloty na dachach
PL
Po upływie kilku lat od wybudowania domu, na wielu dachach pojawia się zazielenienie, niezależnie od rodzaju materiału użytego jako pokrycie. Jest to zjawisko związane głównie z miejscem usytuowania budynku, a szybkość samego procesu zależy m.in. od porowatości materiału pokryciowego.
18
Content available remote Wykute na blachę
PL
Blacha stalowa jest bardzo popularnym materiałem wykorzystywanym do krycia dachów. Jej bardzo ważną zaletą jest niski ciężar, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie lżejszej, a więc tańszej konstrukcji więźby dachowej. Pokrycie tego typu projektuje się na wymiar, a na plac budowy dostarcza gotowe, odpowiednio przycięte arkusze.
19
Content available remote Wybieramy dachówki
PL
Decydując o kształcie dachu i rodzaju jego pokrycia, należy zacząć od wyboru najbardziej pożądanych cech dachu i określenia kryteriów wyboru. Dach powinien być: trwały, odporny na wpływy atmosferyczne, ciepły i ładny. Jeżeli dodatkowo ma być tani, wtedy warto dobrze zastanowić się, na czym można zaoszczędzić bez straty jakości.
20
Content available remote Wpływ rodzaju pokrycia dachowego na wentylację dachu
PL
Najstarszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania gromadzeniu się wilgoci w konstrukcji i w termoizolacji dachu jest jego wentylowanie za pomocą swobodnie przepływającego powietrza. Wentylowanie odbywa się w zaprojektowanej przestrzeni przewietrzającej, w której przewidziano wlot i wylot dla powietrza atmosferycznego. Powietrze, przepływając swobodnie wewnątrz tej przestrzeni, usuwa wilgoć z termoizolacji i więźby dachowej. W niektórych rozwiązaniach oddzielnie wentyluje się samo pokrycie dachu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.