Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper are reviewed publications that were concerned about the discovery of the location of the heliopause “nose” by the Newtonian Approximation method and publications using the full three-dimensional magnetohydrodynamic simulations of the heliosphere that confirmed that discovery. Since we do not have a clear answer to the question of what the heliosphere looks like, in connection with the planned launch of the Interstellar Probe within this decade, there was a problem with deciding which direction to send it. The discovery of the movement of the “nose” of the heliopause depending on the direction of the interstellar magnetic field and the determination of the position of the “nose” is very important for this decision. Therefore, the purpose of the article is to answer the question of where is the “nose” of the heliopause. In the second part of the article, the possibility of changing the paradigm of scientific research projects related to interstellar missions (including those focused on the study of the heliosphere), among other things, by increasing the interdisciplinarity of research, is explored. As part of initiating such cooperation, the article develops social sciences themes related to the sustainable logistics of Interstellar Probe missions to increase public involvement in these projects.
EN
In this publication, we refer to a certain novelty introduced to the presentation at the AGU 2020 conference. This novelty consists of quoting the thoughts, remarks, and comments of six young people who declared their interest in space research after listening to a lecture on the Interstellar Probe journey, organized in June 2020 by the Polish Space Agency. Therefore, they were then asked to express their comments after reading two publications on the Interstellar Probe that were sent to them. As a result, this idea also became the topic of this article. Although the interstellar mission is primarily a research and science project, its engineering, logistics, business (economic), and social aspects, as well as a short commentary on our home in the universe, which is the heliosphere, have also been included in this article.
PL
Intensyfikacja eksploracji kosmosu wiąże się z wykorzystaniem ziemskich zasobów naturalnych, co w kontekście wyczerpywania się ich złóż oraz kryzysu klimatycznego może spotkać się ze sprzeciwem społecznym. Rozwiązaniem gwarantującym zrównoważenie celów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych misji kosmicznych jest konfigurowanie międzyplanetarnych łańcuchów dostaw, które pozwalają m.in. na wykorzystanie zasobów naturalnych z obiektów kosmicznych (Księżyc, Mars, planetoidy). Celem niniejszego artykułu jest prezentacja dotychczasowego dorobku teoretycznego w zakresie konfigurowania międzyplanetarnych łańcuchów dostaw oraz wskazanie znaczenia rozwoju tych łańcuchów dla osiągnięcia zrównoważonej eksploracji kosmosu. Autorka stawia tezę, że rozwój międzyplanetarnych łańcuchów dostaw może przyczynić się do zrównoważonej eksploracji kosmosu, a tym samym zwiększyć poziom społecznej akceptacji projektów kosmicznych.
EN
The intensification of space exploration is associated with the use of the Earth's natural resources, which in the context of the depletion of their resources and the climate crisis may meet with social opposition. The solution for balancing the social, economic and environmental goals of space missions is to configure interplanetary supply chains that allow, inter alia, on the use of natural resources from space objects (Moon, Mars, asteroids). The aim of this article is to present the theoretical achievements to date in the field of configuring interplanetary supply chains and to indicate the importance of the development of these chains for achieving sustainable space exploration. The author claims that the development of interplanetary supply chains can contribute to the sustainable exploration of space, and thus increase the level of social acceptance for space projects.
PL
Koncepcje zarządzania postulujące zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko naturalne, takie jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy zrównoważony rozwój, nie są już jedynie ideami kreującymi wizerunek organizacji, w coraz bardziej widoczny sposób wpływają bowiem na poziom jej konkurencyjności, atrakcyjności dla odbiorcy i wartości dla interesariuszy. Podmioty gospodarcze, które dostrzegają ten trend, szukają nowych, rozwiązań zarządczych, które pomogą skutecznie wdrożyć zasady zielonego ładu, a jednocześnie budować wartość organizacji. Jednym z takich rozwiązań jest omawiana w niniejszym artykule ekologistyka. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pilotażowych dotyczących poziomu zaawansowania ekologistyki w przedsiębiorstwach Euroregionu Nysa z wykorzystaniem autorskiego modelu dojrzałości ekologistycznej przedsiębiorstwa. Badanie pilotażowe miało na celu przygotowanie hipotez badawczych na potrzeby dalszych badań, jak również zweryfikowanie poprawności modelu teoretycznego i narzędzia badawczego pod względem merytorycznym i formalnym.
EN
Management concepts that postulate reducing the negative impact of the economy on the natural environment, such as corporate social responsibility or sustainable development, are no longer just ideas that create the image of an organization, as they increasingly affect the level of its competitiveness, attractiveness for the recipient and value for stakeholders. Business entities that notice this trend are looking for new management solutions that will help to effectively implement the principles of green order and at the same time build the value of the organization. One of such solutions is ecologistics, discussed in this article. The aim of the article is to present the results of pilot studies on the advancement level of ecologistics in the companies of the Euroregion Nysa, in which the original model of ecologistics maturity in an enterprise was used. The pilot study was aimed at preparing research hypotheses for further research, as well as verifying the correctness of the theoretical model and the research tool in terms of content and form.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.