Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacja akustyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Kompleksowy remont budynków wielkopłytowych
PL
Pierwsze budynki wielkopłytowe w Polsce powstały na przełomie lat 50. i 60. XX wieku i nic nie wskazywało na to, że będzie to technologia dominująca – z tendencją wzrostową – w następnych trzech dekadach. Z ostatniego raportu ITB wynika, że w kraju użytkuje się obecnie ok. 60 000 budynków wielokondygnacyjnych zamieszkałych przez 10 – 12 mln mieszkańców. Podobnie jak w innych zaawansowanych technologicznie krajach przygotowywane są wielokierunkowe plany rządowe dotyczące utrzymania i modernizacji wielkiej płyty. Autorzy artykułu, po wykonaniu wielu ekspertyz poznańskich budynków wielkopłytowych, przedstawiają swoje uwagi nawiązujące do tej problematyki.
EN
The first large-panel buildings in Poland were built at the turn of the 1950s and 1960s, and nothing indicated that it would be the dominant technology – with an upward trend - in the next three decades. According to the latest ITB report, there are currently around 60,000 multi-storey buildings inhabited by 10 – 12 million inhabitants in the country. As in other technologically advanced countries, multi-directional government plans are being prepared for the maintenance and modernization of the large panel. The authors of the article, after making many expert opinions of Poznań large-panel buildings, present their comments on this issue.
4
Content available remote Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych
PL
W artykule poruszono temat robót remontowych prowadzonych w mieszkaniach w budynkach wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Przedstawiono problem zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, a także zakres prac rozbiórkowych i wykończeniowych prowadzonych z uwzględnieniem specyfiki budownictwa wielkopłytowego.
EN
The article discusses the subject of renovations made in flats of buildings constructed according to prefabricated large-panel technology. The paper presents the issue of technical and functional wear and tear of buildings as well as the scope of demolition and finish works, taking into account the specificity of large-panel construction.
PL
Artykuł dotyczy wpływu niepewności pomiaru gęstości betonu o dwóch wskaźnikach wodno-cementowych na izolacyjność akustyczną przegrody betonowej. Wyznaczono rozkłady gęstości betonów dla wskaźników w/c = 0,5 oraz 0,4. Następnie, stosując wzór określający zależność izolacyjności akustycznej od masy powierzchniowej oraz twierdzenie o funkcji zmiennej losowej, wyznaczono parametry rozkładu izolacyjności akustycznej ściany betonowej o grubości 18 cm. Porównano wpływ wskaźnika wodno-cementowego betonu na odchylenie standardowe izolacyjności akustycznej.
EN
The article discusses the influence of concrete density uncertainty – based on two water-cement indicators – on the acoustic insulation of the concrete partition. Concrete density distributions were determined for the ratios w/c = 0.5 and 0.4. The parameters of concrete density normal distribution were determined by means of Pearson test. Then, using the formula determining the dependence of acoustic insulation on the area mass and the theorem of the random variable function, the parameters of the acoustic insulation distribution for the 18 cm thick concrete wall were determined. The influence of the water-cement indicator on the standard deviation of the acoustic insulation was compared.
6
Content available remote Prognozowanie izolacyjności akustycznej
PL
Autor analizuje materiałową izolacyjność akustyczną ścian z cegieł o różnej grubości w skali częstotliwości z wykorzystaniem modelu obliczeniowego w programie Insul, a następnie prezentuje wyniki uzyskane w sytuacji rzeczywistej in situ. Rozważania dotyczą sytuacji przewidzianych w przepisach określonych polskimi i międzynarodowymi normami.
EN
The Author analyses the material acoustic insulation of brick walls of different thicknesses in the frequency range using a calculation model including the Insul program, and then presents the results obtained in situ. The discussion concerns the situations provided for in the regulations defined by Polish and International standards.
PL
Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo wykorzystywane w bardzo wielu różnorodnych izolacjach w budownictwie. Drobno- i średnioziarnisty keramzyt jest podstawowym składnikiem przy produkcji betonów lekkich, pustaków i bloczków. Natomiast gruboziarniste kruszywo wykorzystywane jest między innymi do wypełnień i izolacji termicznych, drenaży, podłóg na gruncie, stropodachów, w budownictwie drogowym na gruntach o niskiej nośności. W ostatnich latach keramzyt coraz częściej układa się w remontowanych stropach. Ciężar kruszywa ok. 300 kg/m3 pozwala na zdecydowane odciążenie konstrukcji stropu, przedłużając ich techniczną sprawność. W przypadku nowych realizacji keramzyt można znaleźć jako materiał drenażowy i retencjonujący wodę w konstrukcjach dachów zielonych i dachów użytkowych.
PL
Wytyczne zawarte w biuletynie wydanym przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Laminatów Podłogowych (EPLF) [12] w 2013 r. wymusiły na producentach konieczność wprowadzania nowych podkładów spełniających kryteria określone w specyfikacji technicznej. Najnowsze oczekiwania rynku skierowane są na innowacyjne produkty, które są w stanie spełnić jednocześnie większość parametrów, które wcześniej często się wykluczały. Z naszej wiedzy wynika, że w polskim piśmiennictwie fachowym nie ma opracowania na temat materiałów podkładowych pod laminowane pokrycia podłogowe. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o tego typu materiałach oraz wyniki badań nowych, warstwowych podkładów, napełnianych odpadowymi materiałami bitumicznymi, które potwierdzają możliwość opracowania materiałów podkładowych spełniających wymagania EPLF [12].
EN
The guidelines of the European Producers of Laminate Flooring (EPLF) [12], published in its technical bulletin of 2013, have compelled manufacturers to adopt new underlayments that meet technical specification criteria. Today’s consumers demand innovative products that meet the majority of the specifications once thought to be mutually contradictory. To our best knowledge, Polish trade literature is yet to include a work on underlay materials for laminate floor coverings. An introduction to the article provides basic information on such materials. Its experimental part outlines the findings of studies on newly-developed underlayment materials. Studies on such complex multilayered underlayments fitted with bituminous waste demonstrate it is feasible to develop underlay materials that satisfy EPLF requirements [12].
9
Content available remote Modernizacja akustyczna szkoły podstawowej w Warszawie
PL
Niniejszy artykuł dotyczy izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i aktualizacją wykazu norm znacząco zmieniło się podejście dotyczące wymagań w tym zakresie. Zmiany dotyczą zarówno wymagań, jak i metodyki wersyfikacji parametrów dźwiękoizolacyjnych przegród zewnętrznych. Artykuł zawiera wyjaśnienia dotyczące wprowadzonych zmian.
EN
The present article concerns acoustic insulation capacity of internal partitions. On the occasion of the novella of the Polish regulation on the conditions to which buildings and their placement should correspond entering into force on January lst, 2018., and on the occasion of the update of standards, the approach concerning requirements in this regard changed significantly. Changes apply both to requirements as well as the methods of verification of sound insulation parameters of internal partitions. The article includes clarifications to the introduced changes.
11
Content available remote Reduction of acoustic cavitation noise emission with textile materials
EN
This article presents an examination of the acoustic noise level reduction in piping applications. Hydraulic cavitation is the source of the noise. In order to determine the noise level drop for the insulating material arranged around the pipe – cylindrical geometry – the acoustic spectrum was measured in the range of audible frequencies. Measurements were made for textile materials stacked with varying amounts of layers around the source of noise. There was a decrease in the noise level characteristics for mass law. An empirical formula describing the relative noise reduction for the materials under study was proposed.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia badania redukcji poziomu dźwięku poprzez zastosowanie materiałów tekstylnych wokół rurociągów. Źródłem hałasu jest szum kawitacyjny. W celu wyznaczenia spadku poziomu hałasu dla materiału izolacyjnego ułożonego wokół rury – geometria cylindryczna – zmierzono spektrum widma akustycznego w zakresie słyszalnym przez człowieka. Pomiary przeprowadzono dla materiałów tekstylnych ułożonych z różną ilością warstw wokół źródła szumów. Zaobserwowano spadek poziomu szumów charakterystyczny dla prawa masy. W ramach opracowania wyników wyznaczono wzór empiryczny opisujący względną redukcję poziomu szumów dla badanych materiałów.
12
Content available remote Hydrofobowa pianka melaminowa – innowacyjny materiał izolacyjny
PL
W artykule przedstawiono uzyskane parametry fizyczne, chemiczne i wytrzymałościowe hydrofobowej pianki melaminowej. Zaletą badanego materiału jest bardzo dobra izolacyjność termiczna, zdolność do absorpcji dźwięków (do 90%), superhydrofobowość, bardzo duża odporność ogniowa, niewielka masa w porównaniu z innymi tego typu materiałami, duża elastyczność i podatność na formowanie, kompatybilność z laminatami zwiększającymi jej wytrzymałość oraz łatwość montażu i kształtowania. Ponadto przeanalizowano możliwość zastosowania hydrofobowej pianki melaminowej jako: izolacji termicznej i akustycznej betonowych stropów między kondygnacyjnych; izolacji ognioodpornej i przeciwwilgociowej przejść przewodów instalacyjnych, tras kablowych i przepustów instalacyjnych oraz jako nowoczesny materiał do wykończenia wnętrz.
EN
The article presents the obtained physical, chemical and strength parameters of the hydrophobic melamine foam. The advantages of this material being tested is very good thermal insulation, ability to absorb sounds (up to 90%), superhydrophobicity, very good fire resistance, low weight compared to the other materials of this type, high flexibility and moldability, compatibility with laminates increasing its strength and ease of assembly and shaping. In addition, the possibility of using a hydrophobic melamine foam as a function of thermal and acoustic insulation of concrete inter-floor ceilings was analyzed as a fire-proof and damp-proof insulation of passages for installation ducts, cable routes and culverts as well as an elegant and modern interior finish.
13
Content available remote Sposoby poprawy izolacyjności akustycznej w budownictwie mieszkaniowym
PL
W artykule opisano najczęściej spotykane błędy projektowo-wykonawcze, które powodują obniżenie komfortu akustycznego w pomieszczeniach mieszkalnych, a także sposoby ich naprawy.
EN
The article describes the design and execution mistakes most commonly madę that reduce acoustic comfort in residential rooms - as well as methods of repairing them.
14
Content available remote Omówienie normy PN-B-02151-4:2015-06 przywołanej w warunkach technicznych 2018
PL
W artykule omówiono podstawowe wymagania wynikające z normy PN-B-02151-4:2015-06 oraz wyjaśniono pojęcia z zakresu izolacyjności akustycznej.
EN
The article discusses the basie requirements arising from PN-B-02151-4-:2015-06 and clarifies certain concepts in the field of soundproofing.
PL
Dotychczas przeprowadzono obszerne badania powtarzalności i odtwarzalności wyników badań laboratoryjnych wg norm PN-EN ISO 140. Badania uwzględniały wpływ położenia mikrofonu lub źródła dźwięku. Natomiast badania przeprowadzane w terenie dotyczyły wpływu parametrów geometrycznych (wymiary, kształt przegrody), jej umiejscowienia oraz parametrów technicznych. W artykule przedstawiono analizę powtarzalności wyników badań izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej w jednym z budynków warszawskich z wykorzystaniem naturalnego hałasu emitowanego przez ruch uliczny. Tematyka artykułu może być także interesująca w kontekście oceny akustycznej budynków mieszkalnych podczas wybiórczych pomiarów izolacyjności akustycznej.
EN
Till today there were lot of extensive reproduction of reproducibility tests results, but they were focused on a laboratory study based on PN-EN ISO 140. Researches included the location of the microphone or the location of sound sources. Field researches included the geometric parameters (like dimension, shape of the galaxy), the location of test sample or its technical parameters. In the following article, the analysis of the reproducibility of the sound insulation performance of the façade in builing in Warsaw with using a natural noise emitted by traffic is presented. The main topic of the article may also be interesting in the context of acoustic evaluation of residential buildings during selective acoustic insulation measurements.
16
Content available remote Możliwości obliczeniowe izolacyjności akustycznej stropów
PL
W artykule przedstawiono porównanie wartości wskaźników dźwiękoizolacyjnych obliczonych oraz wyznaczonych w badaniach laboratoryjnych stropów. Potwierdza ono, że najwłaściwszym sposobem przyjmowania tych wartości podczas projektowania jest używanie wartości wskaźników wyznaczonych na drodze pomiarowej. W przypadku braku takich wyników, kiedy musimy polegać na obliczeniach teoretycznych, artykuł może okazać się pomocny w doborze odpowiednich wzorów obliczeniowych w zależności od rodzaju analizowanego stropu.
EN
The article presents a comparison of the values of sound insulation indexes calculated and determined in laboratory tests of floors. It confirms that the most appropriate way to determine these values is laboratory testing. In the absence of such results when we need to rely on theoretical calculations, the article may be helpful in selecting the proper calculation formulas depending on the type of the analysed floors.
PL
Jedną z funkcji przegród szklanych, powszechnie stosowanych m.in. w budownictwie, jest ograniczanie hałasu. Przegrody takie charakteryzują się jednak małą izolacyjnością akustyczną dla dźwięków o niskich częstotliwościach. W artykule przedstawiono koncepcję wielokanałowego systemu aktywnej redukcji hałasu, umożliwiającego redukcję hałasu niskoczęstotliwościowego przenikającego przez przegrodę szklaną. System bazuje na sieci neuronowej, której uczenie realizuje zmodyfikowana wersja algorytmu wstecznej propagacji błędu wykorzystująca algorytm rotacyjny. Omówiono budowę i zasadę działania systemu, a także przedstawiono wyniki jego badań symulacyjnych.
EN
One of the functions of glass partitions, commonly used in construction, is the reduction of noise. These partitions are characterized by low sound insulation for low frequencies. This article presents the concept of a multi-channel active noise control system that enables the reduction of low-frequency noise transmitted through the glass partition. The system is based on a neural network with the modified version of the back propagation algorithm using a round robin algorithm. The structure and principles of the system are discussed and the results of its simulations are presented.
EN
The approach to numerical modelling of sound transmission through window type partitions is investigated in the paper. The laboratory conditions of reverberation room are simulated. The numerical and experimental results are compared. The impact of different model parameters on the sound insulation levels are evaluated.
PL
W tekście o tym jakie obowiązujące i planowane dokumenty odnoszą się do izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, jakie wymagania izolacyjności akustycznej w różnych typach budynków zawiera aktualizacja normy PN-B-02151-3 oraz jakie materiały spełnią nowe wymogi.
EN
The article discusses the documents currently in force and scheduled for implementation, concerning sound reduction index of building envelope. Reference is made to selected sound reduction index requirements for various types of buildings, as shown in the updated version of PN-B-02151-3, which are compared to the values published in the earlier version. Types of materials capable of meeting the new requirements are identified.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.