Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań zainicjowanych i przeprowadzonych przez Miasto Zabrze, dotyczących poziomu wdrożenia standardów/ procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi należy rozumieć jako logicznie uporządkowany zbiór działań, uwzględniający potrzeby i potencjał rozwojowy poszczególnych pracowników w celu ich optymalnego funkcjonowania w organizacji i realizowania jej podstawowych zadań.
EN
This article presents the results of research initiated and conducted by the City of Zabrze regarding the level of implementation of human resource management standards/processes in the organization. Human resource management is to be understood as a logically structured set of activities, taking into account the needs and development potential of individual employees in order to optimize their organization and performance.
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie pokolenia Y i przedstawienie rekomendacji praktycznych w zakresie sposobów postępowania z tym pokoleniem. Tekst składa się z czterech części. W pierwszej autor przybliża problematykę różnorodności pokoleniowej. W drugiej koncentruje się na pokoleniu Y. Część trzecia to próba zaprezentowania tytułowego zagadnienia w kontekście danych ilościowych. Część czwarta to próba określenia katalogu cech przedstawicieli pokolenia Y oraz wskazanie konsekwencji jakie te obserwacje mogą nieść m.in. dla doboru metod motywacji i budowania zaangażowania w warunkach organizacyjnych, czy akademickich.
EN
The purpose of this article is to characterize the Generation Y. The text consists of four parts. In the first part author, discusses the issues of generational diversity. The second part focuses on the Generation Y. The third part is an attempt to present the title issue in the context of quantitative data. The fourth part is an attempt to identify the characteristics of the Generation Y and to indicate the consequences that these observations may bring. For the selection of motivational methods and engagement in organizational conditions or academic conditions.
PL
Na innowacje składa się kreatywność twórcy oraz funkcjonalność proponowanego przez niego rozwiązania, dlatego innowacje to, z jednej strony, dobry pomysł, a z drugiej – biznesowa pragmatyka, która buduje wartość dla klienta. Takie myślenie skłoniło autorkę do analizy powiązań między kreatywnością a innowacją. W artykule przedstawiono wyniki badania, które miało na celu wyznaczenie czynników determinujących postawę proinnowacyjną. Wykazano znaczenie kadry kierowniczej w kreowaniu postaw proinnowacyjnych i zaprezentowano przykłady działań wspierających innowacyjność organizacji.
EN
Innovations include the creativity of the creator and the functionality of the proposed solution. Therefore, on the one hand, it is a good idea and on the other is a business pragmatism that builds value for the customer. Such thinking has prompted the author to analyze the links between creativity and innovation. The paper presents the results of the study aimed at determining the determinants of pro-innovation attitudes. The importance of management in the creation of pro-innovation attitudes has been demonstrated and examples of actions supporting the innovativeness of the organization have been presented.
PL
W artykule zdefiniowano pojęcie „kompetencji”. Przedstawiono analizę czynników demotywujących pracowników produkcji w badanym dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Określono luki kompetencyjne kadry kierowniczej i wskazano, na rozwój których kompetencji należy zwrócić uwagę, by odpowiedzieć na bieżące problemy badanej organizacji. Stworzono studium porównawcze i na bazie raportu Future Work Skills25 dokonano analizy tzw. kompetencji przyszłości w odniesieniu do zidentyfikowanych luk kompetencyjnych badanej organizacji. Zaprezentowano dane ilustrujące ten problem.
EN
The concept of competence is defined in article. An analysis of the demotivating factors of production workers in large manufacturing company is presented. Competency gaps of executives were defined and set of the skills was pointed that they should pay attention in order to respond to the current problems of the studied organization. A comparative study and based on the report Future Work Skills25 was created. An analysis of the so-called the competencies of the future was performed in relation to the identified competency gaps in audited organization.
PL
Współczesne zarządzanie zmierza w kierunku realnego upodmiotowienia pracowników, dlatego celem artykułu jest przedstawienie idei „upodmiotowienia procesu rozwoju” przez realizację idei samodoskonalenia. W artykule przedstawiono rangę problematyki samodoskonalenia i za pomocą autorskiego modelu badawczego pokazano jak ta potrzeba jest realizowana w praktyce przez pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.
EN
In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the self-improvement is. The main reason these analysis is presentation the idea of "empowerment development process" and show how this need is realized in practice by employees of Regional Social Policy.
PL
W artykule tym autor próbuje przybliżyć zagadnienia konieczne do zrozumienia tego, czym jest samodoskonalenie. Prowadzone tu analizy mają na celu wykazać ewentualną możliwość lokowania rozważań nad samodoskonaleniem w prakseologii – czyli nauce o sprawnym i skutecznym działaniu.
EN
In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the self-improvement is. The main reason demonstrates these analysis is a question – if it is possible placing considerations about self-improvement in praxeology the science of operating efficiently and effectively.
7
Content available Odpowiedzialne przywództwo w dobie CSR
PL
W artykule zaprezentowano dwa pojęcia, które razem nie występują często: przywództwo i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). CSR wymusza unikalny sposób myślenia o biznesie, który oznacza odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy w perspektywie długookresowej. Jest to idea, która stawia nowe wyzwania przed przywódcami. Przede wszystkim wymusza na nich odpowiedzialność – za siebie, pracowników, organizację i otoczenie. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czego koncepcja CSR wymaga od liderów. Dokonano tu przeglądu najważniejszych definicji przywództwa. Podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie, czy współcześni menedżerowie odpowiedzialnie podchodzą do rozwoju swoich kompetencji przywódczych i dlaczego jest to tak ważne. Do osiągniecia celów badawczych wykorzystano wyniki badań ankietowych oraz wywiadów z pracownikami Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, działających na Śląsku.
EN
The article presents two concepts that do not occur often together: leadership and corporate social responsibility (CSR). CSR enforces a unique way of thinking about business, that means accountability to all stakeholders in the long term. It is an idea which presents new challenges for leaders. First of all, requires them to take responsibility – for themselves, employees, organization and the environment. The article is an attempt to answer the question of what CSR requires from leaders. There is a review here of the most important definitions of leadership. It is also an attempt to answer the question of whether modern managers have a responsible approach to development of their leadership competencies and why it is so important. To achieve the research objectives the paper is based on the results of surveys and interviews with employees of the Regional Social Assistance Centres operating in Silesia.
8
Content available remote Telepraca jako nowa forma organizacji systemu pracy
PL
Prezentowany artykuł koncentruje się na nowej formie zorganizowania procesu pracy - telepracy. Szczegółowo przedstawia jej zalety i wady z punktu widzenia pracownika i pracodawcy. W publikacji opisano rodzaje telepracy, szanse i zagrożenia dla rozwoju telepracy w Polsce, a także przeanalizowano sytuacje, kiedy w firmie można wdrożyć telepracę.
EN
The paper focuses on a new form of flexible working - telework. It discusses in detail the advantages and disadvantages of such work organization from the perspective of bofh the employer and employee. The publication presents different kinds of telework together with the opportunities and threats to the development of telework in Poland. Additionally, situations in which companies could benefit from implementation of telework have been analysed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.