Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  medical waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Hydrolytic bacteria have the ability to convert organic material which is very useful in the bioremediation of biomedical waste. The objective of the study was to investigate the hydrolytic bacterial diversity that has the hydrolase enzyme activity. The medical waste sampling was carried out at Roemani Hospital and KRMT Wongsonegoro Hospital, Semarang Central Java in mid-August 2016. Microbiological and molecular studies, covering isolation and purification, hydrolase productivity tests, and bacterial determination, were conducted at the Tropical Marine Biotechnology Laboratory, Faculty of Fisheries and Science, UNDIP. The 16S rDNA gene sequence analysis was carried out by using the BLAST GeneBank NCBI homology test, while the phylogenetic tree construction was carried out by means of Clustal X software and Phylegenetic analysis using parsimony (PAUP vers 4.0). The test results showed that 26 hydrolytic bacterial isolates were able to produce four types of extracellular hydrolase enzymes. The results of the enzyme production test showed that there were only 2 bacterial isolates capable of producing the four types of enzymes. Microbiological and molecular polyphasic identifications showed that the 2 isolates, R1-17, and R2-6 isolates are closely related to Virgibacillus salarius strain B-11 and Bacillus subtilis strain VITVB1, respectively. Even though there are only 2 isolates capable of producing the 4 types of extracellular enzymes, it seems that hospital biomedical waste is a potential source for obtaining hydrolytic bacteria.
EN
This paper describes the optimization studies aime dat analysing the impact of the parameter described by the discount factor on the cost of the system and its structure. The study was conducted on the example of the analysis of medical waste management system in north-eastern Poland, in the Podlaskie Province. The scope of operational research carried out under the optimization study was divided into two stages of optimization calculations with assumed technical and economic parameters of the system. In the first stage, the lowest cost of functioning of the analysed system was generated, whereas in the second one the influence of the input parameter of the system, i.e. the discount factor on the economic efficiency index (E) and the spatial structure of the medical waste management system was determined. With the assumed discount factor in the range of 0.980 to 0.909, the highest cost of the system was achieved at the level of 2332.60 PLN/Mg (increase of economic efficiency index E by ca. 46% in comparison with course 1, with discount factor = 0.980); furthermore, discount factor = 0.909 produced the lowest value of the economic efficiency index, i.e. E = 1164.20 PLN/Mg (a decrease of E by ca. 27% in comparison with course 1).
PL
W artykule opisano badania optymalizacyjne, których celem była analiza wpływu parametru opisanego poprzez współczynnik dyskontowy na koszt funkcjonowania systemu i jego strukturę. Badania przeprowadzono na przykładzie analizy systemu gospodarki odpadami medycznymi w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim. Zakres badań operacyjnych, wykonany w ramach studium optymalizacji został podzielony na dwa etapy obliczeń optymalizacyjnych z założonymi parametrami techniczno-ekonomicznymi systemu. W pierwszym etapie wygenerowano najniższy koszt funkcjonowania analizowanego systemu, natomiast w drugim określono wpływ parametru wejściowego systemu, tj. współczynnika dyskontowego (wdysk) na wskaźnik efektywności kosztowej (E) oraz strukturę przestrzenną systemu gospodarowania odpadami medycznymi. Przy założonym współczynniku dyskonta w przedziale od 0,980 do 0,909, najwyższy koszt systemu został osiągnięty na poziomie 2332,60 zł/Mg (wzrost wskaźnika efektywności kosztowej E o ok. 46% w porównaniu z przebiegiem 1, przy założonym wdysk= 0,980), natomiast przy wdysk = 0,909 osiągnięto najniższą wartość wskaźnika efektywności kosztowej E = 1164,20 zł/Mg (spadek E o ok. 27% w stosunku do przebiegu 1).
PL
Odpady medyczne generowane są głównie przez szeroko rozumiane placówki ochrony zdrowia, lecznice weterynaryjne, instytuty badawcze, przemysł farmaceutyczny i laboratoria. Problem odpadów medycznych dotyka coraz większą grupę społeczeństwa, wynika to z faktu specyficznych warunków ich unieszkodliwiania i składowania. Odpady medyczne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) zalicza się do grupy odpadów niebezpiecznych, gdyż stwarzają możliwość skażenia epidemiologicznego patogenami i bakteriami chorobotwórczymi, jak również z uwagi na możliwość skażenia środowiska substancją niebezpieczną. Przedstawiono klasyfikację i właściwości odpadów medycznych. Omówiono stan prawny w zakresie ich utylizacji oraz przedstawiono możliwości skażenia środowiska substancjami chemicznymi w wyniku termicznego ich przetwarzania. Wykazano negatywne oddziaływanie produktów termicznej utylizacji na zdrowie człowieka.
EN
A review, with 66 refs., of origin, storage, treatment and methods for utilization of med. wastes. Legal problems, environmental hazards and statistical data were also taken into consideration.
4
Content available remote Postępowanie z odpadami medycznymi
EN
The basis for the proper management of the medical waste (especially at work) is done through their appropriate segregation and disposal. It is estimated that in Poland medical waste is generated by approximately 40 thousand business entities. The article shows the current classification of medical waste, as well as characterizes sources of its creation and means of their collection and storage. It also introduces the readers to the knowledge about the handling of medical waste in the light of the applicable Polish and European laws, including, among other things, transportation and disposal.
PL
Podstawą właściwego zarządzania gospodarką odpadami medycznymi (zwłaszcza w miejscu pracy), jest ich odpowiednia segregacja oraz unieszkodliwianie. Szacuje się, że w Polsce odpady medyczne wytwarzane są przez ok. 40 tys. podmiotów gospodarczych. W artykule podano obecnie obowiązującą klasyfikację odpadów medycznych, opisano źródła ich powstawania, a także sposoby ich gromadzenia oraz magazynowania. Przybliżono również czytelnikom wiedzę na temat postępowania z odpadami medycznymi w świetle obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając m.in. ich transport oraz unieszkodliwianie.
EN
Purpose: This investigation aims to study the various approaches currently used to reduce the load on computer servers in order to better manage data on hospital wastewater treatment and solid waste generation. Design/methodology/approach: This manuscript investigates the taxonomies of deduplication procedures based on literature and other data sources, thereby presenting its classification and its challenges in detection. Findings: Based on the literature survey of deduplication techniques, the method of deduplication dispensed on cloud gadget devices has been found to be a promising research challenge. The gaps discussed include a reduction in storage space, bandwidth, type of disks used, and expenditure on energy usage and heat emissions when implementing these strategies. The art work on a scalable, robust, green and allocated approach to deduplication for a cloud gadget will remain of interest in destiny. Research limitations/implications: Considerable attention is focused on the deduplication due to efficient, extensive storage system. Practical implications: This research paper will be useful to identify deduplication techniques which are nowadays used in different hospital wastewater data collection systems and put significant proposals for further improvements in deduplication. Originality/value: This manuscript portrays a broader assessment of the available literature for data duplication along with the classification of different methods for the data storage used in the different level of storage of hospital wastewater data collection.
6
Content available remote Model matematyczny instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny, z uwzględnieniem bilansu strumieni energii i bilansu strumieni masy, instalacji termicznej utylizacji odpadów z układem odzysku energii. Model matematyczny umożliwia wyznaczanie sprawności eksploatacyjnych cieplno-elektrycznych podobnych instalacji. Utworzony model matematyczny umożliwia dokonanie oceny poszczególnych elementów w zakresie sprawności układu na etapie projektowania i eksploatacji instalacji. Instalacja termicznego przekształcania odpadów (zwana dalej także ITPO) składa się z zespołu przygotowania i załadunku odpadów, pieca obrotowego, komory termoreaktora, kotła parowego odzyskowego, turbiny parowej oraz układu odzysku ciepła w postaci wody gorącej. Do weryfikacji modelu matematycznego został wykorzystany układ z piecem obrotowym i komorą dopalania o wydajności 150 kg/h, pracujący w systemie ciągłym.
EN
This paper presents a mathematical model of a thermal waste management plant with an energy recovery system, including energy flow balance and mass flow balance. This mathematical model enables determination of thermal and electrical operating efficiency of similar plants. The mathematical model conceived herein enables evaluation of individual components for system efficiency at the stage of plant design and operation. The waste thermal treatment plant (hereinafter referred to as WTTP) consists of a waste preparation and loading unit, a rotary kiln, a thermoreactor chamber, a steam recovery boiler, a steam turbine, and a system recovering heat as hot water. Verification of the mathematical model involved a system with a rotary kiln and an afterburner chamber in continuous operation with a throughput of 150 kg/h.
EN
In the Middle East and North Africa Jordan is considered as the top medical tourism due to the high level of medical specialized medical centers in the country. In Jordan Ministry of Health monitors, evaluate, enforces, and regulates requirements of medical waste management over medical waste instructions No. 1/2001. Al-Bashir Hospital is the largest hospital in Jordan. It is built on 156 acres and consists of 49 buildings and 80 departments. It has been reported that Al-Bashir Hospital has 1150 medical bed in 2019 and expected to increase to 1500. About 3200 employee and 1100 clean workers give the medical treatment and service for 7000 patient per day and 1.5 million patient per year. The present situation of medical waste management in Al-Bashir Hospital has many problems. The most important is the pressure imposed by heavy population around the incineration unit in the Hospital. Furthermore, the change from incineration to autoclave is faced by high cost of the autoclaves. The quantity of medical waste created by Al-Bashir Hospital is up to 703.8 ton which constitutes about 33% of the total medical waste in Jordan. The high cost of fuel resulted in wrong acts in Al-Bashir Hospital like mixing medical waste with household waste and incineration at lower temperature (about 600 °C). If the incineration unit in Al-Bashir Hospital is closed the expenses will range from US$ 400,000 to 2.5 million.
PL
W artykule przedstawiono dopuszczone przez polskie prawo metody unieszkodliwiania odpadów medycznych, ze szczególnym wyróżnieniem najczęściej stosowanych metod termicznych. Omówiono wytyczne dotyczące prowadzenia procesu utylizacji odpadów w instalacji termicznej przeróbki opadów. W końcowej części publikacji opisane zostały dwie jednostki przeznaczone do utylizowania odpadów medycznych, a są to instalacja w Zakładzie Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf- -Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu.
EN
The paper deals with medical waste utilization methods allowed by Polish law, with special regard to the most commonly used thermal methods. Guidelines for thermal waste processing in proper plants are discussed. Two existing Polish plants are described.
PL
Wzrost liczby osób korzystających z leczenia domowego, a także rosnąca ilość gabinetów zajmujących się medycyną estetyczną i tatuażem prowadzi do tego, że problem odpadów potencjalnie niebezpiecznych zaczyna dotykać coraz większej grupy społeczeństwa, a nie tylko wykwalifikowanego personelu szpitalnego. W związku z tym istotna jest zarówno edukacja w zakresie gospodarki opadami medycznymi, jak i wypracowanie możliwości ich bezpiecznej utylizacji. W artykule przedstawiona została klasyfikacja i właściwości odpadów medycznych oraz ich oddziaływanie na środowisko. Omówiony został również stan prawny w zakresie utylizacji takich odpadów w Polsce i dla porównania w Niemczech.
EN
The problem of potentially dangerous waste applies not only to hospitals since the number of home treatments, aesthetic medicine and tattoo offices is growing. So importance of education and proper methods of waste utilization becomes crucial. In the paper the classification and properties of medical waste are presented. Appropriate Polish an German regulations are compared.
10
Content available remote Strata strumienia ciepła przez zewnętrzne powierzchnie pieca obrotowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, eksperymentalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych, dotyczących strat strumienia ciepła do otoczenia przez zewnętrzną powierzchnię pieca obrotowego. Badania wykazały, że konstrukcja ścian pieca obrotowego ma istotny wpływ na straty strumienia ciepła do otoczenia. Wskazano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych ścian pieca obrotowego i wynikającą z ich zastosowania redukcję przepływu strumienia ciepła do otoczenia.
EN
The article presents the results of experimental research on the installation of thermal treatment of medical waste focus on loss of heat flow to the environment through the external surface of the rotary kiln. Tests have proven that the wall structure of a rotary kiln has a significant effect on heat flow losses to the environment. Examples of constructional solutions of rotary kiln walls and the resulting reduction in the flow of heat flux to the environment were shown.
11
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych sprawności eksploatacyjnej cieplnej i elektrycznej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych z układem odzysku energii. Instalacja termicznego przekształcania odpadów (zwana dalej także ITPO) składa się z zespołu przygotowania i załadunku odpadów, pieca obrotowego, komory termoreaktora, kotła parowego odzyskowego, turbiny parowej oraz układu odzysku ciepła w postaci wody gorącej. Do badań został wykorzystany układ z piecem obrotowym i komorą dopalania o wydajności 150 kg/h, pracujący w systemie ciągłym. Badania przeprowadzono w rzeczywistym obiekcie, w warunkach ustalonych, tj. z pominięciem okresów rozruchów oraz wygaszania instalacji. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono sprawności eksploatacyjne cieplne i elektryczne poszczególnych elementów instalacji, jak i jej całości.
EN
This paper shows the results of experimental study on heat and electrical operating efficiency in an installation for thermal recycling of medical waste with heat recovery. The installation (hereinafter reffered to as ITPO) consists of a loading unit, a rotary kiln, a thermoreactor, a steam recovery boiler, a steam turbine and a heat recovery system as hot water. The study involves an installation at the capacity of 150 kg/h, equipped with a rotary kiln and an afterburner in a continuous operation. The tests were carried out in a real object and with steady-state conditions i.e. without the start-up and put-out periods. On the basis of this research, in the whole installation and in its individual elements, heat and electrical operating efficiencies were determined.
PL
Oszacowanie kosztów jest podstawowym narzędziem służącym do oceny posiadanych zasobów. Poprawne szacowanie kosztów w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi usprawnia proces decyzyjny w różnych aspektach usługi - m.in. zawieranie umów z firmami odbierającymi odpady, opracowywanie strategii i planów gospodarki odpadami. Przedmiotem analizy były koszty ogólne ponoszone przez gminę wiejską na gospodarkę odpadami medycznymi oraz weterynaryjnymi w latach 2013-2017. Zebrano dane dotyczące: masy odpadów niebezpiecznych i weterynaryjnych, kosztów związanych z ich transportem i zagospodarowaniem oraz subwencji z budżetu gminy. Dane poddane analizie pochodziły z instytucji wytwarzających, odbierających i zagospodarowujących odpady medyczne i weterynaryjne oraz z Biuletynów Informacji Publicznej. Analiza przedstawionych danych wskazuje na coroczny 9% wzrost wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
EN
The cost estimation is the basic tool for assessing resources. Correct estimation of costs in the field of hazardous waste management improves the decision-making process in various aspects of the service - including contracts for waste collection, developing waste management strategies and plans. The subject of the analysis were general costs from rural commune for the management of medical and veterinary waste in 2013-2017. Data were collected on: mass of hazardous and veterinary waste, costs related to their transport and management, and subsidies from the commune budget. The analyzed data came from the institutions producing, receiving and subjecting medical and veterinary waste to management (thermal utilization) and from the Public Information Bulletins. Analysis of the presented data also indicates an annual 9% increase in expenses incurred for the management of medical waste and veterinary waste.
13
PL
W badaniach skupiono się na zagadnieniach problemów związanych z gospodarką odpadami w służbie zdrowia oraz pokazanie ich jako problem globalny. Cel badań został osiągnięty poprzez zbadanie pięciu szpitali z sektora prywatnego i pięciu szpitali z sektora publicznego. Ze względów praktycznych w badaniach uczestniczyło dziesięć losowo dobranych placówek szpitalnych z rejonu całej Polski. Ze względu na poufność badań placówki owe nie zezwoliły na zamieszczenie ich nazw w raporcie. Nie jest to konieczne gdyż problemowy dotyczy logistyki zarządzania odpadami z rejonu całej Polski. Praca ukazuje problem odpadów nie tylko z punktu widzenia zarządzania nimi ale również ze strony wiedzy i informowania o pewnych procedurach pracowników służby zdrowia. Badania pokazują również problem wielkości odpadów w Polsce na tle innych państwa Europy.
EN
The research focused on issues related to the management of health waste and presented them as a global problem. The purpose of the research was achieved by examining five private hospitals and five public hospitals. For practical reasons, ten randomly selected hospital outpatients from all over Poland participated in the study. Due to the confidentiality of the research, these institutions did not allow their names to be included in the report. This is not necessary because of the problem of waste management logistics in the whole of Poland. The work shows the problem of waste not only from the point of view of management but also from the knowledge and information about certain procedures of health professionals. The study also shows the problem of waste in Poland against other European countries.
14
EN
The waste management system in health care is a tool that allows to conduct reasonable steps to reduce their amount, collection, storage and transport, and provide a high level of utilization or disposal. Logistics solutions in waste management are intended to make full use of the infrastructure and technical resources, optimize costs, ensure the safety and health at work and meet legal requirements. The article discusses the elements of the logistics system of waste management in hospital, necessary to ensure the smooth flow of waste from its origin to landfilling. The following criteria were characterized: technical and technological, ecological and economic that can be used in the analysis and evaluation of solutions in waste management in the hospital. Finally, solutions to improve waste management system in the hospital on the example of the real object have been presented.
PL
Artykuł ten stanowi drugą część cyklu poświęconego gospodarce odpadami medycznymi, omawiając metody postępowania z odpadami medycznymi. W tekście przeanalizowano obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące postępowania z odpadami medycznymi, zarówno na etapie zbierania odpadów w miejscu wytwarzania (w zakładach opieki zdrowotnej) jak i w miejscach przetwarzania (odzysku i unieszkodliwiania) odpadów medycznych. Oprócz analizy obecnego stanu formalno-prawnego w tym zakresie w tekście odniesiono się do planowanych w ciągu najbliższych miesięcy zmian legislacyjnych w tym zakresie. Rozwiązania prawne zostały odniesione do możliwości organizacyjnych systemu gospodarki odpadami medycznymi w Polsce.
EN
This article is the second part of a two-part series dedicated to medical waste management. The following text relates to methods for handling with medical waste. The text analyzes requirements in Poland related to collection and treatment methods (recovery and disposal) of medical waste. In addition to analyzing the current state of art, there is also a reference to the planned legislative changes. Legal solutions have been related to organizational capabilities and medical waste management system in Poland.
PL
Artykuł ten stanowi pierwszą część z dwuczęściowego cyklu poświęconego gospodarce odpadami medycznymi. Poniższy tekst dotyczy charakterystyki i właściwości odpadów medycznych, czyli odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań naukowych w zakresie medycyny. W strumieniu odpadów medycznych można wyróżnić trzy najważniejsze kategorie - odpady medyczne zakaźne, odpady medyczne niebezpieczne (o właściwościach innych niż zakaźne) oraz odpady medyczne inne niż niebezpieczne. Ten zasadniczy podział jest widoczny w klasyfikacji odpadów medycznych znajdującej się w polskim prawie, jak również w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Najbardziej problematycznym rodzajem odpadów medycznych są odpady o właściwościach zakaźnych (szczególnie te o ostrych końcach). Wynika to z ryzyka dla ludzi mających do czynienia z tymi odpadami oraz w przypadku Polski ze skali zjawiska (ponad 94% wszystkich wytwarzanych odpadów medycznych stanowią odpady zakaźne). Znajomość charakterystyki i właściwości odpadów medycznych wydaje się być kluczową kwestią w doborze odpowiednich metod powstępowania z nimi. Metody te, odniesione do poszczególnych rodzajów odpadów medycznych, zostaną omówione w drugiej części cyklu.
EN
This article is the first part of a two-part series on medical waste management. The following text refers to the characteristics and properties of medical waste. Medical waste in accordance with the Waste Act is waste generated in relation to the healthcare services and scientific research in the field of medicine. Medical waste stream can be divided into three main categories - infectious, hazardous (other than infectious) and non-hazardous medical waste. This fundamental division is visible in the classification of medical waste in the Polish law, as well as in the guidelines of the World Health Organization (WHO). The most problematic type of medical waste is infectious waste (especially sharps). This is due to the risk for people who have to deal with the them. In Polish conditions it is also about scale of their production - over 94% of all medical waste generated in Poland are the infectious waste. Knowledge of the characteristics and properties of medical waste seems to be a key issue in the selection of appropriate methods for dealing with them. These methods related to particular types of medical waste will be discussed in the second part of the cycle.
PL
W artykule podjęto próbę omówienia zagadnień związanych obszarem logistyki zorientowanym na ekologię. Celem jej jest przedstawienie na podstawie badań ankietowych, stanu faktycznego wybranego szpitala, w jaki sposób odpady są tam segregowane, utylizowane. Jak istotne znaczenie ma dla pracowników szpitala ekologistyka : czy określone wymogi są w pełni wypełniane, jakie elementy wymagają drastycznej zmiany oraz jaka jest świadomość personelu o prawidłowej gospodarce odpadami medycznymi. Na podstawie badań można również zaproponować usprawnienia, które mogą skutkować większą świadomością ekologiczną, a co za tym idzie lepszym stanem środowiska. Przedstawiono czynniki, mające wpływ na rozwój omawianej sfery. Zdefiniowano odpady, zaprezentowana zostanie ich klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, oraz dokonany zostanie ich przegląd przez wszystkie najistotniejsze grupy t.j.: odpady komunalne, przemysłowe i niebezpieczne oraz najistotniejsze dla niniejszej pracy odpady medyczne. Omówiono problem ilości odpadów wytwarzanych w Polsce i w Unii Europejskiej oraz przedstawiono regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami wraz z strategią zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano metodę badawczą, jaką są badania ankietowe, przeprowadzone na pracownikach placówki służby zdrowia. Zaprezentowano w formie graficznej i opisowej wybrane wyniki badań ankietowych. Dokonano ich analizy.
EN
This article attempts to discuss issues related to the area of logistics-oriented ecology. Its purpose is to present on the basis of surveys, the facts of the hospital, how the waste is there segregated, recycled. How im-portant it is for the hospital staff ecologistics: if certain requirements are fully complied with, what elements require a drastic change and what is the awareness of staff about the proper management of medical waste. Based on the research you can also propose improvements which might result in greater environmental awareness, and thus better environmental conditions. The factors affecting the development of this sphere. Defined waste, will be presented their classification according to the Ordinance of the Minister of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry, and their review will be carried out by all the most important groups namely: municipal, industrial and haz-ardous, and most relevant to this study medical waste. We discuss the problem of waste produced in Poland and the European Union and presents the legal regulations concerning waste disposal, together with the strategy of sustainable development. Presented research method, which are surveys conducted on workers’ health care. Presented in graphical and descriptive selected survey results. They made their analysis.
19
Content available remote Strumień energii dodatkowej w instalacjach termicznego przekształcania odpadów
PL
W artykule przedstawiono badania strumieni energii dodatkowej dla dwóch różnych technologii termicznego przekształcania odpadów medycznych. Pierwsza została wyposażona w piec obrotowy o wydajności 150 kg/h, druga w piec półkowy o wydajności 140 kg/h. Podstawowym paliwem testowanych instalacji termicznego przekształcania odpadów (zwanych dalej – instalacje TPO) były odpady szpitalne, a paliwem pomocniczym gaz ziemny. Badania przeprowadzono w rzeczywistych obiektach, w warunkach ustalonych, tj. z pominięciem okresów rozruchów oraz wygaszania instalacji. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano porównania jednostkowego strumienia energii dodatkowej dla obu technologii.
EN
The article presents research on additional energy fluxes for two different/alternative technologies of medical waste thermal recycling. One system was equipped with a rotary incinerator with a burn rate of 150kg/h, the other was equipped with a multiple-shelf incinerator with a burn rate of 140kg/h. The primary fuel utilized in the tested thermal recycling of wastes (known as “TRW systems”) was hospital waste, and the secondary/additional fuel was natural gas. Measurements were made in actual facilities, in set conditions, i.e. excluding the startup and extinguishing phases/periods. Based on the results of the measurements the systems were compared in respect of the individual stream of additional energy.
Instal
|
2015
|
nr 11
17--21, 35
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, z eksperymentalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych, przeprowadzonych w dużym obiekcie szpitalnym. W testowanej instalacji zastosowano suchą metodę oczyszczania spalin. Podstawowym jej elementem był wielosekcyjny filtr workowy. Odpady medyczne były spopielane w piecu obrotowym. Nominalna wydajność instalacji 200 kg/h. Badania trwały 1 miesiąc. Analizowano średnie dzienne wielkości emisji następujących substancji zanieczyszczających: pył lotny, całkowity węgiel organiczny (TOC), chlorowodór (HCl), fluorek wodoru (HF), dwutlenek siarki (SO2), tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2) wyrażone jako NOx oraz tlenek węgla (CO). W trakcie badań pobrano próbki do wyznaczenia stężenia: dioksyn, furanów, metali ciężkich, rtęci, kadmu i talu. Dokonano także porównania z obowiązującymi dopuszczalnymi emisjami w Unii Europejskiej.
EN
The article presents the results of examinations on the gaseous pollutants emission into the atmosphere of the experimental medical waste thermal treatment plant that were conducted at a large hospital facility. The examined plant used the dry waste gas treatment method. A multi-sectional bag filter was the essential part of the plant. Medical waste was incinerated in the rotary kiln. The plant rated capacity was 200 kg/h. The examinations were conducted for 1 month. The average daily emissions of the following pollutants were analyzed in detail – flying dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) and expressed as NOx and carbon oxide (CO). Samples were also collected during the examinations to determine the concentration of dioxins, furans, heavy metals, mercury, cadmium and thallium. A comparison was also made with the valid permissible emissions in the European Union.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.