Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer simulations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule opisano aktualną problematykę związaną z projektowaniem przenośników ślimakowych. Zaprezentowano ograniczenia teoretycznych metod obliczeniowych przeznaczonych do wyznaczania wydajności masowej oraz zapotrzebowania na moc przenośnika ślimakowego. Przedstawiono Metodę Elementów Dyskretnych (ang. DEM - Discrete Element Method) jako zaawansowane narzędzie numeryczne wspierające proces projektowania przenośników ślimakowych. Metoda ta umożliwia zgodne z rzeczywistością zasymulowanie zachowania się dowolnego materiału ziarnistego w trakcie transportu w przenośniku ślimakowym. W efekcie umożliwia ona wyznaczenie wiarygodnych wyników wydajności masowej oraz zapotrzebowania na moc urządzenia. Zastosowanie metody DEM umożliwia porównanie różnych wariantów konstrukcyjnych przenośnika pod kątem wydajności oraz zapotrzebowania na moc urządzenia, a także pod kątem zużycia ściernego piór ślimaka.
EN
This paper deal with the current issues related to the designing of the screw conveyors. The limitations of the theoretical computational methods for determining the mass efficiency and power demand of a screw conveyor were described. The Discrete Element Method (DEM) was presented as an advanced numerical tool supporting the design process of screw conveyors. This numerical method allows for a realistic simulation of the behavior of bulk material during transport in a screw conveyor. As a result, DEM provides reliable results of mass efficiency and power demand of the screw conveyor. Also, DEM method allows comparing various design variants of the conveyor in terms of mass efficiency and power demand of the device, as well as in terms of abrasive wearing of the screw flights.
EN
This paper presents results of numerical simulations of a nitride semiconductor vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL) with a tunnel junction. The modeled laser is based on a structure created at the University of California in Santa Barbara. The analysis concerns the impact of the position of laser’s active area on the emitted power. Both small detunings from the standing waveanti-node, and positioning of the active area at different anti-nodes are considered.
PL
Symulacja komputerowa jest metodą badania zachowania obwodów, które można analizować bez konieczności ich fizycznego budowania. Pakiet Multisim jest wirtualnym narzędziem, które służy do komputerowej analizy układów analogowych i cyfrowych. Do badanych obwodów można dołączyć różne przyrządy pomiarowe, których obsługa jest podobna do obsługi mierników rzeczywistych. W artykule zostały przedstawione przykłady zastosowania pakietu Multisim w procesie kształcenia inżyniera, a szczególnie w zakresie elektrotechniki, teorii obwodów, elektroniki, techniki cyfrowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów.
EN
Computer simulation is a mathematical method of studying the behavior of circuits without the need to physically build them. Demonstrations and simulation studies play a significant role in didactics, research and design, which is primarily determined by economic considerations. There are many programs that enable simulation of various phenomena and systems in the field of electrical and electronic engineering, eg EDA, CAD. In scientific research and teaching, the SPICE environment, Multisim (as SPICE version), Mathcad, Matlab, Simulink, LabVIEW are often used.Multisim environment is a virtual tool that allows simulation of almost every electrical and electronic circuit, used for computer analysis of analogue and digital circuits. Various measuring devices can be connected to the tested circuits, the operation of which is similar to the operation of real meters. The article presents examples of the use of Multisim environment in the process of educating an engineer, especially in the field of electrical engineering, circuit theory, electronics, digital technique, digital signal processing.
EN
We investigate an influence of the various crystal structure imperfections on the electronic properties and dielectric functions for In0.5Tl0.5I semiconductor in the frame of the density functional theory calculations. The tensor of electron effective mass m*ij of InI, In0.5Tl0.5I and TlI crystals has been calculated for the valence and conduction bands and different K-points of Brillouin zone. Dielectric functions ε(hν) of the defective crystals based on In0.5Tl0.5I solid state solution with iodine vacancy and thallium interstitial atom were calculated taking into consideration the inter-band and intra-band electron transitions. The studies of the defective crystals reveal increased low-frequency and stationary electron conductivity with anisotropy resulted from the anisotropy of the electron effective mass tensor. Our findings explain the origin of crucial changes in the band structure by formation the donor half-occupied levels close to the unoccupied conduction bands due to the crystal structure defects, i.e. iodine vacancy or thallium interstitial atom. It has been shown that in the case of real crystals, in particular metal-halides, the proper consideration of defects in quantum-chemical calculations results in a better matching of the theoretical and experimental results in comparison to the case when the perfect crystal structure had been used for calculations.
PL
Zbadano wpływ różnych niedoskonałości struktury krystalicznej na właściwości elektronowe i funkcje dielektryczne półprzewodnika In0.5Tl0.5I w ramach teorii funkcjonału gęstości. Został obliczony tensor efektywnej masy elektronów m* kryształów InI, In0.5Tl0.5I i TlI dla pasm walencyjnych i przewodnictwa oraz różnych K-punktów strefy Brillouina. Funkcje dielektryczne ε(hν) domieszkowanych kryształów roztworów stałych In0.5Tl0.5I z wakansami jodu i atomami międzywęzłowymi talu zostały obliczone z uwzględnieniem międzypasmowych i wewnątrz-pasmowych przejść elektronowych. Badania domieszkowanych kryształów ujawniły zwiększoną przewodność elektronową niskoczęstotliwościową i stacjonarną o anizotropii wynikającej z anizotropii tensora efektywnej masy elektronów. Przeprowadzone badania wyjaśniają obserwowane duże zmiany struktury pasmowej pochodzące z utworzenia pół wypełnionych poziomów donorowych w pobliżu niezajętych pasm przewodnictwa wynikających z defektów struktury krystalicznej, tj. wakansów jodu czy atomów międzywęzłową talu. Wykazano, że w przypadku kryształów rzeczywistych, w szczególności halogenków metali, właściwe uwzględnienie defektów w obliczeniach kwantowo-chemicznych daje możliwość lepszego dopasowania obliczeń teoretycznych do wyników doświadczalnych w porównaniu do obliczeń bazujących na strukturze krystalicznej doskonałej.
5
Content available remote Paradoks pozornej dokładności
PL
Współczesna technika stwarza bardzo wiele nowych możliwości. Wiążą się z nią jednak również charakterystyczne zagrożenia. Pozorna dokładność obliczeń jest przyczyną nadmiernej ufności i łatwo jest zlekceważyć istniejące niebezpieczeństwo. Nasza znajomość szeregu zjawisk jest nadal niewystarczająca, jesteśmy przygotowani na powtórzenie tego co się już wcześniej zdarzyło. W artykule przedstawiono charakterystyczne problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej. Wskazano szczególne braki posiadanych informacji. Wykazano potrzebę ostrożnej interpretacji wyników obliczeń projektowych oraz symulacji istniejących systemów.
EN
Modern technology creates many new opportunities. However, it also has characteristic hazards. The apparent accuracy of the calculations is the cause of excessive confidence and it is easy to disregard the existing danger. Our knowledge of a number of phenomena is still insufficient, we are prepared to repeat what has already happened. Characteristic problems related to the functioning of water supply and sewage infrastructure are presented. Special shortages of existing information were indicated. The need for careful interpretation of the results of design calculations and simulations of existing systems has been demonstrated.
EN
Analytical methods for calculations of the transport machinery are often insufficient especially when untypical granular materials are considered. Discrete Element Method (DEM) is a very useful numerical tool supporting designing and optimization of the transport equipment. However, to obtain reliable DEM simulation results an accurate set of input parameters values is needed. The most common calibration approach is to make use of a procedure where laboratory tests are performed and then the same experiments are numerically replicated in DEM. The article presents calibration of the DEM input parameters on the example of perlite D18-DN Based on the performed calibration, the model of perlite transport in a screw conveyor has been shown.
PL
Analityczne metody obliczeniowe parametrów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń transportowych są często niewystarczające, zawłaszcza w przypadku transportu nietypowych materiałów sypkich. Pomocnym narzędziem numerycznym wspierającym proces projektowania i optymalizacji urządzeń do transportu materiałów sypkich jest Metoda Elementów Dyskretnych (DEM). Uzyskanie wiarygodnych wyników symulacji wymaga kalibracji parametrów wejściowych modelowanego materiału wykorzystując wyniki badań laboratoryjnych właściwości fizykochemicznych rzeczywistych materiałów. W artykule przedstawiono metodologię kalibracji modelu DEM na przykładzie perlitu D18-DN. W oparciu o przeprowadzoną kalibrację zaprezentowano możliwości zastosowania metody DEM do symulowania transportu materiału przenośnikiem ślimakowym.
PL
W systemach elektroenergetycznych dla celów przesyłowych i dystrybucyjnych szerokie zastosowanie znalazły stacje izolowane gazem SF6 (ang. Gas Insulated Substations – GIS). Podlegają one narażeniom podczas występowania przepięć bardzo szybkozmiennych (ang. Very Fast Transient Overvoltages – VFTO). Generowana w wyniku łączenia styków odłącznika fala przepięciowa naraża układy izolacyjne oraz aparaturę w rozdzielni gazowej GIS. W artykule zostaną przedstawione zasady modelowania zjawisk przejściowych oraz wyniki symulacji komputerowych dla operacji zamykania odłącznika zainstalowanego w stacji GIS. Obliczenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem programu Electromagnetics Transients Program – Alternative Transients Program (EMTP–ATP). Wyniki symulacji pozwolą na określenie maksymalnych wartości szczytowych przepięć, ich stromości oraz częstotliwości.
EN
In electric power systems, for transmission and distribution purposes, gas insulated substations (GIS) are found a wide application. In case of various transient phenomena like switching operations and lighting, the GIS are subjected to the very fast transients overvolatages (VFTO). As a result of GIS disconnector opening or closing, an electromagnetic wave is generated. Such a wave endanger insulation systems and equipment installed in the gas switchgear, including cable lines, overhead transmission lines and transformers. Overvoltages analysis for insulation coordination studies is carried out while maintaing the acceptable value of Swithing Impulse Withstand Level (SIWL). This paper presents a state of the art modeling principles of transient phenomena and computer simulations results for closing operation of GIS disconnector installed in gas insulated substation. Calculations will be conduct by using computer simulation program like Electromagnetics Transients Program – Alternative Transients Program (EMTP–ATP). Simulation results will let to determine maximum overvoltages peak values, steepness and frequency range of this overvoltages.
PL
W artykule przedstawiono sposoby modelowania linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Obliczenia wykonano za pomocą wbudowanych narzędzi programów Matlab/Simulink oraz EMTP-ATP. Odwzorowanie zjawisk zachodzących w linii wiąże się z opisaniem jej za pomocą następujących parametrów elektrycznych: rezystancji, reaktancji, konduktancji i susceptancji. W artykule pokazano, jaki wpływ na ww. parametry elektryczne mają: rodzaj przewodów, wymiary geometryczne konstrukcji wsporczej, rezystywność gruntu, przewody odgromowe, zwis przewodów oraz naskórkowość. Starano się wskazać, czy dodatkowy nakład pracy związany z dokładnym modelowaniem linii jest uzasadniony.
EN
The article presents methods of modeling high voltage power lines. Calculations were made using the built-in tools Matlab/Simulink and EMTP-ATP. Representation of the phenomena occurring in the line is described by the following electrical parameters: resistance, reactance, conductance and susceptance. They are several following factors they have influence on line parameters: wire type, line geometry, ground resistivity, lightning conductors, cable overhang and skin effect. The authors tried to show whether additional work involved in accurate line modeling is justified.
9
PL
Klasyczna dynamika molekularna MD jest jedną z technik symulacji komputerowych wieloatomowych lub wielocząsteczkowych układów. Pozwala na badanie struktury oraz właściwości zarówno materiałów krystalicznych, jak i amorficznych. Opiera się na rozwiązywaniu numerycznym klasycznych równań ruchu. Nie tylko uzupełnia badania eksperymentalne, ale jest również narzędziem pozwalającym na badanie budowy materiałów na poziomie nieosiągalnym konwencjonalnymi technikami. W celu przedstawienia klasycznej dynamiki molekularnej wykonano symulacje dwóch szkieł 80SiO2-20Na2O i 85SiO2-15Na2O [%mol]. Otrzymane wyniki dobrze zgadzały się z obecnym stanem wiedzy. Wykonane symulacje świadczą o tym, że technika ta jest niezwykle użyteczna przy poznawaniu struktury szkieł. Wykorzystując tę technikę, można przewidywać wpływ modyfikatorów na więźbę szkła, a przez to możliwe jest wskazywanie kierunku dalszych badań oraz optymalizacja składów chemicznych.
EN
Molecular dynamics MD is one of computer simulation methods of multiatomic or multimolecular systems. It allows to examination of structure and properties both crystalline and amorphous materials. This technique consists of the numerical solution of the classical equation of motion. It complements not only experimental methods but also it is tool make possible examination of material structure on the unavailable level for conventional methods. In order to introduce to molecular dynamics, the simulations of two glasses 80SiO2‑20Na2O and 85SiO2-15Na2O [%mol] were performed. Obtained results corresponds well to the actual state of knowledge. Performed simulation testify that this technique is a very useful to examine glass structure. Using this method, it is possible to predict influence of modifiers on glass network, it’s make possible indication research direction and optimization of chemical composition.
PL
Przedstawiony jest zarys techniki numerycznej, pełnofalowej analizy elektromagnetycznej komponentów pasywnych i anten dla systemów komunikacji wysokiej częstotliwości wykonanych na podłożach o zadanym równaniu powierzchni. Analiza elektromagnetyczna w tym przypadku możliwa jest dzięki sprzężeniu symulacji metodą elementów skończonych z techniką deformacji siatki czworościennej. Opisana technika ta może być także wykorzystana do analizy czułości projektu układu planarnego w przypadku odkształcenia powierzchni na której zrealizowany jest układ elektroniczny. Zamieszczony jest przykład ilustrujący podstawowe założenia metody.
EN
In this paper an overview of the numerical simulation of passive components for wireless communications that are produced on arbitrarily defined surface. Proposed technique can be also applied for sensitivity analysis of the planar design in the case of substrate deformation. Rigorous electromagnetic simulation of such devices is possible using a 3D finite element method coupled with mesh deformation technique. An example of possible application is also shown.
11
Content available remote Propagacja przepięć łączeniowych w uzwojeniach transformatorów
PL
Zwiększające się wymagania odnośnie do niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz niezawodności pracy odbiorników energii powodują, że niezbędne są szczegółowe analizy narażeń przepięciowych układów izolacyjnych transformatorów energetycznych i urządzeń połączonych z transformatorami od przepięć. Narażenia uzwojeń transformatorów od przepięć łączeniowych są efektem warunków propagacji fal napięciowych w sieciach elektrycznych oraz uzwojeniach. Szczególne znaczenie ma analiza reakcji uzwojeń transformatorów na zjawiska przejściowe w układzie: linia zasilająca kablowa-transformator, od których są zależne przepięcia wewnętrzne w uzwojeniach. W artykule przedstawiono analizę wpływu zjawisk przejściowych w typowych fragmentach sieci z transformatorami rozdzielczymi podczas czynności łączeniowych oraz zwarć doziemnych na przepięcia narażające układy izolacyjne uzwojeń transformatorów. Podstawą analizy były symulacje przepięć łączeniowych, wykonane w programie Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP) przy zastosowaniu modelu z parametrami skupionymi uzwojeń transformatorów.
EN
The increasing requirements for improved reliability of supply of electrical power and reliability of work of electrical receivers means that the analysis of impact of insulation systems of power transformers and devices connected to transformers are necessary. Impact of switching overvoltages on transformer windings is the result of conditions for traveling of voltage wave in electrical networks and windings. Analysis of reaction of transformer windings to transient phenomena in the system: supply cable line-transformer influencing on internal overvoltages in windings have special means. This paper presents analysis of the influence of transient phenomena in typical electrical networks with distribution transformers during switching operations and short-circuit to earth on overvoltage in transformer windings. Analysis is based on simulation results of switching overvoltages done in the Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP) using the model with concentrate parameters of transformer windings.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz komputerowych przetwornicy SEPIC przy wykorzystaniu uśrednienionych modeli łącznika diodowo-tranzystorowego dla programu SPICE. Opisano postać zastosowanych modeli oraz sposób wykonywania obliczeń przy ich wykorzystaniu. Porównano czasy trwania obliczeń realizowanych przy zastosowaniu poszczególnych modeli, a uzyskane wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów.
EN
The paper presents the results of computer analyzes of the SEPIC converter obtained using the average models of the diode-transistor switch dedicated for the SPICE program. The form of used models and procedure of calculations using this models are described. The time duration of calculations performed using described models were compared, and the obtained results of calculations were compared with the results of measurements.
PL
Punkty przeładunkowe są niezbędnym elementem systemu transportu ładunków rowerami towarowymi. Wybór lokalizacji punktów przeładunkowych jest podstawowym zagadnieniem rozwiązywanym przy projektowaniu systemów dystrybucji towarów. W referacie zostało zaproponowane podejście do uzasadnienia lokalizacji punktów przeładunkowych na podstawie symulacji komputerowych procesu dostawy ładunków rowerami towarowymi. Za pomocą implementacji programowej opracowanego modelu systemu dystrybucji towarów rowerami, przeprowadzono eksperyment symulacyjny w celu uzasadnienia miejsca lokalizacji punktu przeładunkowego dla sieci prostokątnej.
EN
The loading points are an indispensable element in the systems of goods delivery by cargo bikes. The choice of the loading points location is a basic issue to be solved when designing cargo distribution systems. The paper proposes an approach to justifying the location of loading points based on computer simulations of the delivery process with the use of cargo bikes. The simulation experiment was carried out using the software implementation of the developed model of the goods distribution system to justify the location of the loading point for a rectangular network.
EN
The article presents a computer simulation of a lighting installation disturbed by lightning surge. Modelled impulse voltage generator 1.2/50 μs, system with coupling/ decoupling system and a power semiconductor regulator used in light engineering have been described. The aim of the work was to investigate the influence of the surge impulse on the current flowing through the installation.
EN
Rock excavation is a basic technological operation during tunnelling and drilling roadways in underground mines. Tunnels and roadways in underground mines are driven into a rock mass, which in the particular case of sedimentary rocks, often have a layered structure and complicated tectonics. For this reason, rock strata often have highly differentiated mechanical properties, diverse deposition patterns and varied thicknesses in the cross sections of such headings. In the field of roadheader technology applied to drilling headings, the structure of a rock mass is highly relevant when selecting the appropriate cutting method for the heading face. Decidedly differentiated values of the parameters which describe the mechanical properties of a particular rock layer deposited in the cross section of the drilled tunnel heading will influence the value and character of the load on the cutting system, generated by the cutting process, power demand, efficiency and energy consumption of the cutting process. The article presents a mathematical modelling process for cutting a layered structure rock mass with the transverse head of a boom-type roadheader. The assumption was made that the rock mass being cut consists of a certain number of rock layers with predefined mechanical properties, a specific thickness and deposition pattern. The mathematical model created was executed through a computer programme. It was used for analysing the impact deposition patterns of rock layers with varied mechanical properties, have on the amount of cutting power consumed and load placed on a roadheader cutting system. The article presents an example of the results attained from computer simulations. They indicate that variations in the properties of the rock cut – as cutting heads are moving along the surface of the heading face – may have, apart from multiple other factors, a significant impact on the value of the power consumed by the cutting process.
PL
Urabianie skał jest podstawową operacją technologiczną podczas drążenia tuneli oraz wyrobisk korytarzowych w kopalniach podziemnych. Tunele w budownictwie inżynieryjnym oraz wyrobiska korytarzowe w kopalniach podziemnych drążone są w górotworze, który szczególnie w przypadku skał osadowych ma budowę warstwową o niejednokrotnie tektonice. Stąd, w przekroju poprzecznym tego rodzaju wyrobisk występują warstwy skalne o niejednokrotnie silnie zróżnicowanych własnościach mechanicznych, różnym sposobie zalegania oraz miąższości. W technologii kombajnowej budowa górotworu ma istotne znaczenie ze względu na odpowiedni dobór sposobu urabiania powierzchni czoła przodku. Duże zróżnicowanie wartości parametrów opisujących własności mechaniczne poszczególnych warstw skalnych zalegających w przekroju poprzecznym drążonego tunelu czy wyrobiska korytarzowego wpływać będzie przy tym istotnie na wielkość i charakter obciążenia dynamicznego układu urabiania generowanego procesem urabiania, zapotrzebowanie mocy, wydajność i energochłonność urabiania. W artykule omówiono sposób modelowania matematycznego procesu urabiania górotworu o budowie warstwowej głowicą poprzeczną wysięgnikowego kombajnu chodnikowego. Założono, iż urabiany masyw skalny złożony jest z pewnej liczby warstw skalnych o zadanych własnościach mechanicznych, określonej miąższości oraz sposobie zalegania. Utworzony model matematyczny zaimplementowany został w programie komputerowym. Wykorzystany on został do analizy wpływu sposobu zalegania warstw skalnych o zróżnicowanych własnościach mechanicznych na przebieg obciążenia układu urabiania kombajnu chodnikowego oraz moc zużywaną na urabianie. W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych. Wskazują one na to, iż zmienność własności urabianych skał w miarę przemieszczania się głowic urabiających po powierzchni czoła przodku, obok wielu innych czynników może mieć silny wpływ na wielkość mocy zużywanej do realizacji procesu urabiania.
EN
Interdisciplinary nature of scientific research with regard to agriculture caused a development of mathematical modelling with regard to plant growth and development. Application of mathematical science in agriculture suits well the area of agricultural engineering chich covers the issues related to inter alia, application of mathematical sciences. This article presents mathematical models, in which the analysed system is described with mathematical formulas. The objective of the paper was to present the current state of knowledge on mathematical methods in description and prediction of plant germination. Possibilities of the use of mathematical models and new challenges occurring in the description of plant germination were presented.
PL
Interdyscyplinarność badań naukowych w zakresie rolnictwa przyczyniła się do rozwoju modelowania matematycznego w zakresie wzrostu i rozwoju roślin. Stosowanie nauk matematycznych w rolnictwie wkomponowuje się w obszar inżynierii rolniczej, która to w swoim zakresie obejmuje zagadnienia związane m.in. z zastosowaniem nauk matematycznych. W artykule tym zostały przedstawione modele matematyczne, w których analizowany system jest opisany przy zastosowaniu formuł matematycznych. Celem pracy było przedstawienie dotychczasowego stanu wiedzy na temat metod matematycznych w opisywaniu i prognozowaniu wschodów roślin. Przedstawiono możliwości wykorzystania modeli matematycznych i nowe wyzwania pojawiające się w opisie wschodów roślin.
EN
Contemporary agricultural engineering searches for "safe" methods of raising crop yields, using a combination of knowledge from a number of sciences. Thus, computer modelling of plant growth and development fits this range, because it has become an area of interdisciplinary research. Presentation of knowledge in the form of mathematical computer models is one of paradigms of agricultural production systems based on the scientific and practical knowledge and information. In the scientific activity concerning agricultural engineering research tasks related to mathematical modelling of agrobiological processes have been carried out for many years. Additionally, the use of modern forecasting techniques in agriculture may bring real financial advantages with regard to the fact that based on crop yield prediction estimation of their cultivation profitability is possible. Dynamic and continuous progress of computer and informative technologies creates new opportunities showing thus growth directions of agricultural engineering. Taking this into consideration, it should be emphasised that mathematical modelling constitutes a support for decision processes which take place in agricultural production. This article discusses mathematical models, where the analysed system is described with the use of mathematical formulas. The objective of the paper was to present the current state of knowledge on mathematical methods in describing and predicting seeds germination. Possibilities of their use and new challenges which occur in the description of seeds germination were presented.
PL
Nowoczesna inżynieria rolnicza, szuka „bezpiecznych” metod podwyższania jakości plonów roślin uprawnych, wykorzystując powiązanie wiedzy z wielu nauk. W ten zakres wpisuje się zatem modelowanie komputerowe wzrostu i rozwoju roślin, ponieważ stało się to obszarem badań interdyscyplinarnych. Przedstawienie wiedzy w postaci matematycznych modeli komputerowych jest jednym z paradygmatów systemów produkcji rolniczej opartych na wiedzy naukowej i praktycznej oraz informacji. W działalności naukowej w obszarze inżynierii rolniczej realizuje się już od wielu lat zadania badawcze związane z matematycznym modelowaniem procesów agrobiologicznych. Dodatkowo stosowanie nowoczesnych technik prognozowania w rolnictwie może przynieść realne korzyści finansowe, ze względu na fakt, iż na podstawie prognozowania plonu roślin uprawnych możliwe jest szacowanie opłacalności ich uprawy. Dynamiczny i ciągły postęp technologii komputerowych oraz informacyjnych kreuje nowe możliwości wytyczając tym samym kierunki rozwoju inżynierii rolniczej. Mając to na uwadze należy podkreślić, że modelowanie matematyczne stanowi wsparcie procesów decyzyjnych zachodzących w produkcji rolniczej. W artykule tym omówione zostały modele matematyczne, w których analizowany system jest opisany przy zastosowaniu formuł matematycznych. Celem pracy było przedstawienie dotychczasowego stanu wiedzy na temat metod matematycznych w opisywaniu i prognozowaniu kiełkowania nasion. Przedstawiono możliwości ich wykorzystania i nowe wyzwania pojawiające się w opisie kiełkowania nasion.
EN
The modern designing techniques and development procedures requires the use of advanced integrated methods. That kind of approach requires the involvement of series of steps which leads to the logical work stream known as Integrated Computational Material Engineering. The steps involve the design and evaluation process in the virtual environment of CAD/CAE and simulation software. The use of simulation software allows for online optimization of the shape and properties of designed part. The publication presents a design and manufacturing process of a component of the larger assembly of the chassis of heavy-duty machine. Established methodology includes the analysis of the initial geometry of the part of the heavy vehicle used in difficult wetland environmental conditions.
EN
A new mechanism, an elastically coupled tri-rotor system, is proposed to implement synchronization. It is composed of a rigid body, three induction motors, coupling unit and springs. According to the Lagrange equation, the model of the system is established. The average method of small parameters is applied to study the synchronization characteristics of the system, therefore, the balance equation and stability criterion of the system can be obtained. Obviously, many parameters affect the synchronous state of the rotors, especially the spring stiffness, the stiffness of the coupling unit and the installation location of the system. Finally, computer simulations are used to verify the correctness of theoretical analysis.
20
Content available remote Application of computer simulation in designing agricultural machinery
EN
In recent years, the development of computer-aided design systems and manufacturing changes significantly the method of structural and technological works. Method that allows for the rapid introduction of a new product on the market is concurrent engineering. Due to the high costs of hardware and software and the lack of appropriate staff this method is not available to many, especially small manufacturing plants. Effective, although to a less extent, a tool to improve quality and shorten the design time can be individual modules as well as computer programs. The article presents examples of how use the program of "virtual prototyping" to solid modeling, kinematics simulation and stress analysis by finite element method. The results of presented analysis enabled the redesign of few elements of potato planter construction: support frame in fastening stationary tank place and side walls of the movable tank.
PL
W ostatnich latach rozwój komputerowych systemów wspomagania projektowania i wytwarzania w istotny sposób zmienia metody prac konstrukcyjno technologicznych. Metodą, która pozwala na najszybsze wprowadzenie nowego produktu na rynek jest projektowanie współbieżne. Ze względu na duże koszty sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz brak odpowiedniego personelu jest to metoda niedostępna dla wielu, szczególnie małych zakładów produkcyjnych. Skutecznym, choć w mniejszym stopniu, narzędziem służącym do poprawienia jakości i skrócenia czasu projektowania mogą być także pojedyncze moduły lub programy. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania programu typu wirtualnego prototypowania do modelowania bryłowego, symulacji kinematycznej oraz analiz wytrzymałościowych metodą elementów skończonych. Wyniki prezentowanych analiz umożliwiły zmianę konstrukcji: ramy nośnej analizowanej sadzarki w miejscu mocowania zbiornika stałego, w ścianach bocznych zbiornika stałego i zbiornika ruchomego.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.