Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blasting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki pilotażowych pomiarów prędkości detonacji materiałów wybuchowych oraz dokładności opóźnień zapalników w warunkach in situ z wykorzystaniem wielokanałowego rejestratora DataTrap II. Pomiary prowadzono w długich otworach strzałowych w kopalni odkrywkowej surowców skalnych. Dzięki zastosowaniu metody ciągłej możliwe było określenie zmian prędkości detonacji na całej długości kolumny materiału wybuchowego z jednoczesnym określeniem dokładności opóźnień stosowanych zapalników nieelektrycznych i elektronicznych.
EN
The article presents the results of pilot measurements of detonation velocity and detonators’ delays accuracy under the in-situ conditions using the multichannel DataTrap II recorder. Tests were carried out in long blastholes in an open-pit mine. The applied continuous method allowed to determine the changes in the detonation velocity along with the entire length of the explosive column and measure the delay accuracy of electronic and non-electric detonators.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy związane identyfikacją właściwości skał przeznaczonych do urabiania za pomocą materiałów wybuchowych.
EN
The article presents main problems related to identifying the properties of rocks intended for mining with explosives. Methods of determining rock properties and their application in blast design are indicated, as well as possible effects resulting from their incorrect evaluation. Methods of verifying initial geological structures parameters based on drilling works and possibilities of using available information to improve blasting effects are also described.
EN
Accurate prediction of blasting vibration should be achieved in mine blasting production practice. It is also a critical problem in the field of blasting vibration control technology research. In this research paper, on the basis of the previous research results and taking account into the reflection principle of elastic wave at the free interface, the authours proposes the blasting seismic wave propagation model. In addition, the blasting positive elevation effect are theoretically explained in detail, and the vibration velocity prediction formula of the positive elevation effect is derived. Finally, the positive elevation effect mechanism and the step (positive) formula are calibrated based on the on-site monitoring data of blasting vibration of Qipanjing Jinou coal mine. In beirf, a theoretical basis is laid by this paper for similar blasting projects.
PL
W pierwszej części opracowania (OM 3/19) przedstawiono zasady działania pneumatycznych oczyszczarek kabinowych, natomiast w tej części zaprezentowano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych tych obrabiarek, które umożliwiają realizowanie obróbki strumieniowo-ściernej. Dzięki swoim licznym zaletom, obróbka którą opisywane obrabiarki realizują, jest coraz częściej stosowana, obserwuje się więc próby jej zautomatyzowania – także przedstawione w opracowaniu.
EN
In the first part of the study (OM 4/19) the principles of operation of pneumatic cabin blast machines were presented, while this part presents examples of constructional solutions of these machines that enable blasting. The machining that the described machine tools are performing thanks to their numerous advantages is being used more and more often, so attempts to automate it are observed – also presented in the study.
EN
The prediction of fly-rock distances is a big problem in the blasting areas of open-pit mines. The fly-rock distance plays a crucial role in the reduction and control of blasting accidents in quarries. This paper proposes the modelling of the contact dynamics as a non-smooth discrete element method (NSCD). Then, the fly-rock phenomenon is simulated using this NSCD method. This approach was to develop a model that correlates to blast conditions, initial fly-rock/rock-fall velocities and permits the computation of fly-rock range from randomization orbits. The results showed that the NSCD method is a good means for the simulation with the variability of blasting parameters. This method is to relate the initial fly-rock velocity to blast conditions and then uses ballistic trajectories to compute the maximum fly-rock distance. Finally, it should be noted that the proposed simulation of fly-rock trajectories which shows the distribution of fly-rock bounce heights above the ground level with the different coefficient of restitution range as a function of blast conditions. It should be used in the Ninh Dan limestone quarry belonging to the Song Thao Cement, Phu Tho province (Vietnam), and it should be directly used in the same other quarries.
PL
Przewidywanie odległości między odrzucającymi skałami ma duży problem w kopalniach odkrywkowych. Odległość między skałami odrzucającymi odgrywa niezwykłą rolę w ograniczaniu i kontrolowaniu wypadków spowodowanych robotami strzelniczymi w kamieniołomach. W artykule, zaproponowano modelowanie dynamiki kontaktu jako metodę elementów dyskretnych Non-Smooth (NSCD). Następnie symuluje się zjawisko fly-rock metodą NSCD. Zastosowane podejście polegało na opracowaniu modelu, który kore-luje warunki wybuchów, początkowe prędkości lotnych skał i pozwala na obliczenie zasięgu fali z orbity losowej. Wyniki pokazały, że NSCD jest dobrym środkiem do symulacji przy zmienności parametrów strzałów. Ta metoda zastosowana w niniejszych badaniach polega na powiązaniu początkowej prędkości latających skał z warunkami wybuchu, a następnie wykorzystaniu trajektorii balistycznych do obliczenia maksymalnej odległości między latającymi skałami. Na koniec należy zauważyć, że zaproponowano symulację trajektorii odrzucających skał, która pokazuje rozkłady wysokości odbijania skał nad poziomem ziemi przy różnym współczynniku zakresu restytucji w funkcji warunków techniki strzelniczej. Powinien być stosowany w kamieniołomie wapienia Ninh Dan należącym do cementu Song Thao w prowincji Phu Tho (Wietnam) i powinien być stosowany w podobnych kamieniołomach.
6
EN
Drilling of holes in mines is a very important factor that generally has a great influence on the operability, productivity and especially the cost of a ton of ore extracted. therefore, in this paper, we will see a technique that helps us to optimize the drilling-blasting ring by making doubled holes in each position in the block to be fragmented at the company of CGMSG (quarry of aggregates).
PL
Wiercenie otworów w kopalniach jest bardzo ważnym czynnikiem, który generalnie ma duży wpływ na funkcjonalność, produktywność, a zwłaszcza na koszt tony wydobytej rudy. Dlatego w tym artykule przedstawiono technikę, która pomaga zoptymalizować prace wiertniczo- strzałowe poprzez wykonanie podwójnych otworów w każdym miejscu w bloku do rozdrobnienia. Badania przeprowadzono w firmie CGMSG (kamieniołom kruszyw).
EN
Stemming plugs are one of the widely used accessory in surface mining operations. Stemming plugs assist conventional stemming material in gas retention and help in better fragmentation and explosive utilization. Effective use of the stemming plugs results in economic benefits and enhance the efficacy of the project. Economic and productive viability of stemming plugs have been conducted in depth by different researchers. Addition of stemming plugs to a new system requires ergonomic challenges for operators conducting drilling and blasting operation. Induction of a newer product in already established system is subject to overall positive feedback. This work investigates ergonomics of three different stemming plugs introduced to a limestone quarry in Pakistan. The stemming plugs were evaluated based on extra time needed, workers feedback, failures during operation, recovery time after failure and number of extra equipment required to carry out the operation. Points based matrix was established with likeliness of each plug and based on overall scores stemming plug 1 was most acceptable followed by stemming plug 3. Stemming plug 2 was disliked by operation and did not reach the level of acceptability of operators. This work will help stemming plug making industry in adapting to best practices by incorporating ergonomics of plugs in designing. Literature shows no previous work on ergonomics of stemming plugs.
EN
In this paper, an attempt was made to find out two empirical relationships incorporating linear mul-tivariate regression (LMR) and gene expression programming (GEP) for predicting the blast-induced ground vibration (BIGV) at the Sarcheshmeh copper mine in south of Iran. For this purpose, five types of effective parameters in the blasting operation including the distance from the blasting block, the burden, the spacing, the specific charge, and the charge per delay were considered as the input data while the output parameter was the BIGV. The correlation coefficient and root mean squared error for the LMR were 0.70 and 3.18 respectively, while the values for the GEP were 0.91 and 2.67 respectively. Also, for evaluating the validation of these two methods, a feed-forward artificial neural network (ANN) with a 5-20-1 structure has been used for predicting the BIGV. Comparisons of these parameters revealed that both methods successfully suggested two empirical relationships for predicting the BIGV in the case study. However, the GEP was found to be more reliable and more reasonable.
EN
Abrasive blasting is one of the most common methods of loose abrasive blasting. It consists in the fact that abrasive grains are lifted up at high speed by a fluid (liquid, gas or a mixture of both) under increased pressure or by the centrifugal force of a shot wheel. The resulting abrasive stream is directed to the workpiece surface in order to perform the machining work and clean the surface.
PL
Obróbka strumieniowo-ścierna należy do najbardziej rozpowszechnionych metod obróbki ściernej luźnym ścierniwem. Polega ona na tym, że ziarna ścierne unoszone są z dużą prędkością przy użyciu płynu (cieczy, gazu lub cieczy i gazu) występującego pod zwiększonym ciśnieniem lub przy użyciu siły odśrodkowej koła rzutowego. Powstający wówczas strumień ścierny kierowany jest na powierzchnię obrabianą dla wykonania pracy skrawania i oczyszczenia tej powierzchni.
EN
In blasting of soft to medium hard rock, the problem of high density resulting in excessive utilization of emulsion explosive is well known. The authors have conducted some experimental blasts to delve into the detonation behavior of conventional blasting and various other explosive consumption reduction techniques which induce air gaps using plastic tubes, plastic bottles or plastic balls in the explosive column. Resistance wire technique is used for gauging in-hole continuous velocity of detonation. The VOD varies from 5321.6 m/s to 4544.2 m/s and from 5123.4 m/s to 4274.2 m/s in conventional site mixed emulsion column and distributed spherical air gap column respectively. The detonation behavior is stable and similar in both these cases. While using plastic bottles or plastic tubes as air gaps, the VOD is fluctuating from 4636.3 m/s to 3268.4 m/s and from 4935.9 m/s to 3362.8 m/s respectively with a collapse of about 12 % from the average VOD of conventional SME column. The VOD falls abruptly when the detonation wave encounters large air gaps but it is successfully travelling through the air gaps making the detonation behavior more capricious.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy związane z identyfikacją właściwości skał przeznaczonych do urabiania za pomocą materiałów wybuchowych. Wskazano metody badań właściwości skał oraz ich zastosowanie w projektowaniu robót strzałowych, a także możliwe skutki wynikające z nieprawidłowej ich oceny. Opisano także sposoby weryfikacji wstępnych parametrów budowy geologicznej na podstawie robót wiertniczych i możliwości wykorzystania dostępnych informacji do poprawy efektów strzelania.
EN
The article presents main problems related to identifying properties of rocks intended for mining with explosives. Methods for determining rock properties and their application in blast design are indicated, as well as possible effects resulting from their incorrect evaluation. Methods to verify initial geological structures parameters based on drilling works and possibility of using the available information to improve blasting effects were also described.
EN
The basic method for emulsion matrix sensitisation is chemical reduction of the density by producing in situ gas bubbles. The mixing of the components takes place directly inside the loading hose, which is equipped with a mixing device. Due to the multi-component nature of the mixture, the precise dosing of individual components has a key influence on the detonation behaviour of the final product. Unfortunately, keeping the mixing and charging of UG mobile units in good working condition in underground mines is a considerable challenge. As a result, completely different detonation parameters may be observed when charging the same explosive into blast holes using two different units. The aim of the present study was to determine the behaviour of the mechanically loaded emulsion explosives used in Polish underground copper mines by tracking the changes in the density and detonation velocity over time. Samples of the explosives were collected from selected mobile units. In addition, the influence of the quantity of the sensitising agent on the changes in the emulsion density and VOD was studied.
PL
W artykule przedstawiono zasady i metody organizacji robót wiertniczo-strzałowych oraz możliwości zarządzania ich jakością w kopalniach odkrywkowych. Wskazano możliwości poprawy jakości usług i technologii poprzez stosowanie metod podnoszenia jakości, ograniczenia strat, redukcji kosztów oraz wzrostu stabilności przebiegu procesów przygotowania i urabiania skał. Pokazano jak wdrożenie i stosowanie sytemu kontroli jakości oraz procedur optymalizacyjnych wykorzystujących nowoczesną diagnostykę w technologii robót strzałowych, przekłada się na wzrost wydajności i bezpieczeństwa wydobycia.
EN
The paper presents principles and methods for the organisation of drilling and blasting activities and possibilities of managing their quality in open-cast mines. The chances of achieving better services and technologies through quality improvements, limiting losses, reducing costs or increasing the stability of the processes of rock preparation and mining are indicated. The implementation and application of a quality control system and optimisation procedures using modern diagnostics in blasting technology results in an increase in efficiency and safety of mining.
PL
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni są jednym z głównych elementów decydujących o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Podczas eksploatacji, wartość miarodajnego współczynnika tarcia obniża się do poziomu krytycznego. Należy wówczas przeprowadzić zabieg, który poprawi stan warstwy ścieralnej. Jest wiele metod, które umożliwiają poprawę właściwości nawierzchni. Jedną z nich jest śrutowanie – młotkowanie, którego efekty pozwalają na znaczące polepszenie i utrzymanie bezpiecznego poziomu przyczepności kół samochodowych do nawierzchni przez okres minimum 2 lat.
EN
Friction of the surface course is one of the most important component of the traffic safety. During operation and maintenance, friction factor is going critically down. There are many of methods to raise skid resistance. One of them is the blasting, which increases friction factor to a safe level of skid resistance. Results of that process lasts for two years or more.
EN
In Turkey, a great increase in mining and tunneling operations is seen in recent years. Production is generally done by drilling and blasting method in metallic mines, quarries and a part of coal mines and also in tunnels. It is known that the blast-induced vibrations can be cause undesired effects on nature or construction in around. In this study, field works and analysis of the blast-induced vibration in order to minimize are given for chosen quarry. Methodology for Minimizing Blast-Induced Vibrations (Turkish Patent Institute – TPI 2007/03459) was used for measurement of blasting and modelling of blasting data in compliance with Turkish and German standards.
PL
W ostatnich latach w Turcji notuje się znaczny wzrost ilości prac związanych z wydobyciem surowców i drążeniem tuneli. W kopalniach rud metali, kamieniołomach oraz w części kopalń węgla produkcja odbywa się w głównej mierze przy wykorzystaniu odwiertów i prac strzałowych, w niektórych kopalniach drążone są tunele. Jest kwestia powszechnie wiadomą, że drgania wywołane pracami strzałowymi wywołują niekorzystne oddziaływania w środowisku naturalnych i budowlach znajdujących się w pobliżu. W artykule przedstawiono wyniki analiz i badań terenowych drgań wywołanych pracami strzałowymi w wybranym kamieniołomie w celu ich minimalizacji. Metodologia minimalizacji poziomu drgań wywołanych pracami strzałowymi (Turecki Instytut Patentowy – TPI 2007/03459) wykorzystana została do pomiarów zasięgu oddziaływań prac strzałowych i modelowaniu danych i parametrów prac strzałowych zgodnie z tureckimi i niemieckimi normami.
EN
One of the main purpose of accurate blasting in open pit mining is to achieve optimum rock fragmentation. The degree of rock fragmentation plays a significant role in order to control and minimise the overall production cost including loading, hauling and crushing. In the present paper, the application of a Number-Size (N-S) fractal model is intended to classify the blast fragmentation size in the Jalal-Abad iron mine, SW Iran, using GoldSize image analysis software for four blasting with the obtained result being compared with Kuz-Ram curves. To do this, the fractal dimensions via N-S log-log plots were generated based on the output of the GoldSize software. The results indicated that the fragmented rocks have a multifractal nature with four/five different fragmented populations in terms of size namely; the fine rocks with the size of less than 16 cm, Mean-fragment values between 16 and 45 cm, In-range between 45 and 70 cm and finally, oversize larger than 70 cm.
PL
Jednym z głównych celów prowadzenia prac strzałowych w kopalniach odkrywkowych jest uzyskanie fragmentów skał o optymalnych rozmiarach. Stopień rozkruszania skał jest kluczowym czynnikiem decydującym o całkowitych kosztach produkcji, obejmujących także koszty załadunku, odstawy urobku i rozdrobnienia. W pracy tej omówiono zastosowanie modelu fraktalnego N-S (Number-Size) do klasyfikacji fragmentów skał uzyskanych w wyniku prowadzenia prac strzałowych w kopalni rud żelaza Jalal-Abad, w południowo-zachodnich rejonach Iranu. W analizach wykorzystano oprogramowanie do analizy obrazów GoldSize, wyniki uzyskane po czterech seriach prac strzałowych porównano następnie z wykresami Kuz-Ram. W tym celu na podstawie danych wyjściowych uzyskanych przy pomocy pakietu GoldSize wygenerowano wymiary fraktalne w oparciu o wykresy N-S w pełnej skali logarytmicznej. Otrzymane wyniki wskazują, że uzyskane fragmenty skalne miały charakter multi-fraktalny, obejmując cztery lub pięć populacji odłamków różniących się w kategorii rozmiarów: skały drobne o wymiarach poniżej 16 cm, odłamki o średniej wielkości: pomiędzy 16 a 45 cm, odłamki o rozmiarach w zakresie 45-70 cm i odłamki duże, o wymiarach powyżej 70 cm.
PL
Statystyczny Polak spędza przeciętnie około 20% swojego życia na wykonywaniu pracy zawodowej, stąd działania pracodawcy, jego służb bhp i organów państwowej kontroli skupiają się nad zapewnieniem możliwie jak najbardziej bezpiecznych warunków środowiska pracy. Całkowite wyeliminowanie z otoczenia pracownika czynników, będących źródłem zagrożeń niebezpiecznych, szkodliwych bądź uciążliwych, w wielu przypadkach jest zadaniem trudnym, a często niemożliwym. Wynika to z faktu, iż dany czynnik stanowić może podstawową składową procesu technologicznego i nie może zostać wykluczony, tak jak to ma miejsce w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, np. podczas używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. W takim wypadku szczegółowa identyfikacja oraz ocena poziomu zagrożeń, uwzględniająca wiedzę ekspercką z zakresu stosowanych środków strzałowych oraz technologii, stanowi przyczynek do wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracownika pomimo stosowania niebezpiecznych substancji, niebezpiecznych środków pracy czy niebezpiecznych technologii. W trakcie eksploatacji metodą odkrywkową jednym z najczęściej stosowanych sposobów odspojenia i rozdrobnienia złoża skalnego jest użycie materiałów wybuchowych. Taka technika urabiania powoduje konieczność zatrudnienia pracowników na stanowiskach specjalistycznych, na których występuje wiele zagrożeń tzw. ogólnokopalnianych oraz tych wynikających z bezpośredniej ekspozycji na czynnik niebezpieczny, jakim są środki strzałowe. W niniejszym artykule przedstawiono szczegółową identyfikację zagrożeń na stanowiskach związanych z używaniem materiałów wybuchowych, uwzględniającą wykonywane czynności podczas realizacji robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym oraz zróżnicowanie tych zagrożeń w przypadku stosowania różnych systemów inicjowania materiałów wybuchowych. Po zidentyfikowaniu zagrożeń dokonano ich hierarchizacji z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP), która jest jedną z technik wielokryterialnego podejmowania decyzji, umożliwiającą bezpośrednie porównanie między sobą i szeregowanie według przyjętych kryteriów analitycznych. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz sporządzono ocenę macierzową dla wyznaczenia poziomu ryzyka zagrożeń dla specjalistycznego stanowiska pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego – górnika strzałowego.
EN
The statistical Pole spends an average of about 20% of his / her life on performance in a profession, hence the actions of the employer, its health and safety services and the state inspection bodies which are focused on ensuring the safest working environment. In many cases, this is a difficult task, and mostly impossible, to entirely eliminate the employee’s environment factors that are a source of dangerous, harmful or burdensome hazards. This is due to the fact that a given factor may be an essential component of the technological process and cannot be excluded, as is the case for particularly hazardous professions, e.g. using explosives intended for civilian use. In this case, the thorough identification and meticulous evaluation of the hazard level, including expert knowledge of blasting materials/commercial explosives, and technology might contribute to an increase in the worker’s safety despite the use of hazardous substances, hazardous working methods or hazardous technologies. During opencast mining one of the most commonly used methods of loosening and fragmentation of the rock massive is the blasting. Such an excavation technique makes it necessary to employ specialized workers, as they might encounter many threats, the so-called firmwide hazards and hazards arising from direct exposure to the dangers of blasting. This article presents the detailed identification of hazards in posts associated with the use of explosives, including the blasting operations in opencast mines and the diversification of these hazards when using different explosive initiation systems. Once identified, they were hierarchized using the Analytic Hierarchy Process (AHP), which is a multi-criteria decision-making technique that allows for direct comparison between each other and arranging them according to established analytical criteria. On the basis of the analysis results, a matrix assessment was carried out to determine the risk level for the specialist post in the mining operation of the opencast mine – blaster.
PL
Roboty strzałowe prowadzone w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych to odpalanie dużych mas materiału wybuchowego (MW) w celu uzyskania urobku o żądanej granulacji. Zadanie samo z siebie, chociaż praktykowane od lat, jest sporym zagrożeniem dla osób je realizujących. Zagrożenie to można jednak zmniejszy c poprawiając bezpieczeństwo ludzi i obiektów, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie MW.
PL
Przedstawiono problematykę związaną z wyznaczaniem dopuszczalnych wielkości ładunków materiałów wybuchowych oraz zasięgów oddziaływań od robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych. Zaprezentowano złożone aspekty przedstawienia na mapach zasięgów stref szkodliwych oddziaływań. Na tle obowiązujących przepisów opisano poprawność interpretowania zapisów dotyczących zasięgów stref zagrożeń, rozumienia treści ekspertyz i czytania map.
EN
The issue of limit values of explosives and the problem of blast affected zones in opencast mines havebeen presented in the paper. Complex aspects of harmful impact areas presentation on maps have been indicated. Correctness of interpretation of records related to a range of danger zones, understanding of expertizes and map analysis comparing to actual regulations have been discussed.
20
Content available A model study to measure fragmentation by blasting
EN
Accurate measurement of blast fragmentation is important in mining and quarrying operations, to monitor blasting and optimize blast design. A new digital photoanalytical method to measure the size of fragments by using FragScan system is presented here. Photographs of the broken rock are digitized, and individual measurement, based on mathematical morphology techniques, achieves, within successive openings on a binary image, a numerical sieving. The method was tested during recent full scale blasting tests in the case of open pit gold mine of Amesmessa (Algeria). It shows great potential as a practical aid to predicting, monitoring, and controlling the quality of the fragmented rock.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.