Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  problemy ekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study presents the direction of research being undertaken into high-energy materials in respect of environmental sustainability and the increasing requirements of national and international legislation.
PL
W pracy przedstawiono kierunki badań nad materiałami wysokoenergetycznymi (MW) w świetle zasad zrównoważonego środowiska przyrodniczego i konieczności spełnienia rosnących wymagań określonych przez krajowe i międzynarodowe akty legislacyjne.
EN
Salt is a basic food commodity. Among different kinds of salt, the sea salt obtained via seawater evaporation in salterns located in the coastal zone is very important. Unfortunately, the coastal zone experiences strong anthropogenic pressure connected with leaking of pollutions from agricultural and household activities into the seawater. The aim of this paper was to present selected problems connected with sea salt acquisition and factors influencing its quality. The paper enumerates sea water pollutants, paying particular attention to the problem of novel pollutants, such as micro- and nanoplastic fibres. Additional factor influencing sea salt quality is the climate change due to its destructive activities in the coastal zones that host the salterns.
PL
Sól należy do podstawowych produktów spożywczych. Wśród różnych rodzajów soli duże znaczenie ma sól morska pozyskiwana w wyniku odparowania wody morskiej w salinach znajdujących się w strefie nadbrzeżnej. Niestety strefa nadbrzeżna podlega silnej antropopresji związanej z przedostawaniem się do wód morskich zanieczyszczeń z działalności rolniczej i bytowej człowieka. Celem artykułu było przedstawienie niektórych problemów związanych z pozyskiwaniem soli morskiej i czynnikami wpływającymi na kształtowanie jej jakości. W artykule przedstawiono zanieczyszczenia występujące w soli morskiej, w tym zwrócono szczególną uwagę na problem nowych zanieczyszczeń jak włókna mikro- i nanoplastików. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na jakość soli morskiej są zmiany klimatyczne, z uwagi na niszczące działania w strefie nadbrzeżnej, w której znajdują się saliny.
PL
W pracy przedstawiono kierunki badań nad materiałami wysokoenergetycznymi (MW) w świetle zasad zrównoważonego środowiska przyrodniczego i konieczności spełnienia rosnących wymagań określonych przez krajowe i międzynarodowe akty legislacyjne.
EN
The work shows the direction of research into high-energy materials (HEMs), in light of the principles of environmental sustainability and the need to meet the increasing requirements of national and international legislation.
4
EN
The main aim of this article is to prove the existence of the need to develop the theory of environmental ethics for the purposes of political activity. Its arguments refer to the following five observation. The first concerns the changes that have occurred in the area of human activity in connection with separation of the autonomous areas: private and public (including political). The second is related to the effects of globalization process, such as the birth of the global environmental problem and the evolution of international relations towards global policy in which national states are involved with different history, tradition, culture and religion, as well as international and supranational organizations. The third results from the retreat from the Realpolitik pattern towards a policy based on moral values (human rights). The fourth concerns the role of politics as the most effective tool of environmental protection. The fifth points to the need for a global environmental policy in a pluralistic political reality.
PL
Głównym celem pracy jest dowiedzenie istnienia potrzeby opracowania teorii etyki środowiskowej na użytek działalności politycznej. U podstaw podejmowanej problematyki leży pięć konstatacji. Pierwsza dotyczy zmian, jakie zaszły na obszarze ludzkiej aktywności w związku z wyodrębnieniem się w niej autonomicznych sfer: prywatnej i publicznej (w tym politycznej). Druga jest związana ze skutkami procesu globalizacji, takimi jak narodziny globalnego problemu środowiskowego i ewolucja stosunków międzynarodowych w stronę polityki globalnej, w której biorą udział państwa narodowe o odmiennej historii, tradycji, kulturze i religii oraz organizacje między- i ponadnarodowe. Trzecia wynika z odwrotu od wzorca Realpolitik w stronę polityki opartej na wartościach moralnych (prawa człowieka). Czwarta dotyczy roli polityki jako najbardziej efektywnego narzędzia ochrony środowiska. Piąta zakłada konieczność prowadzenia globalnej polityki środowiskowej w pluralistycznej rzeczywistości politycznej.
EN
The article examines the "Green architecture" notion development as a new stage in architecture development as exemplified by the current trends in design and construction of the "Green architecture" projects.
6
Content available Ekologiczne problemy portu lotniczego
PL
Referat dotyczy problematyki i metodologii rozwoju lotnisk w aspekcie ochrony środowiska. Intensywny rozwój ruchu lotniczego (z wyjątkiem kryzysu 2009 r.) wymaga zrównoważenia jego negatywnych konsekwencji przez działania proekologiczne. W pierwszym rozdziale tego artykułu opisano główne relacje transportu lotniczego i środowiska. W drugim przedstawiono trzy programy obliczeniowej symulacji emisji lotniczych: EDMS, ALAQS i ADMS. Wnioski z zastosowania programu ALAQS (Airport Local Air Quality System-ArcView) do obliczeń emisji lotniskowych na warszawskim lotnisku Fryderyka CHOPINA zawarto w rozdziale trzecim. Projekt ten został zrealizowany przez Instytut Lotnictwa we współpracy z Przedsiębiorstwem „Porty Lotnicze” oraz EUROCONTROL Experimental Centre. Jego wyniki przekazano do sieci AERONET III (Aircraft Emissions and Reduction Technologies). Następny rozdział traktuje o pomiarowych metodach oceny stopnia lokalnego zanieczyszczenia atmosfery przez ruch na lotnisku. Ostatni rozdział rozważa sposoby zmniejszenia negatywnego oddziaływania lotnisk na środowisko. Perspektywą badawczą tematu jest zaprojektowanie systemu pomiarów stężenia głównych toksyn w rejonie lotniska. Taki projekt wykorzystuje mapy stężeń toksycznych składników atmosfery otrzymanych drogą symulacji działalności lotniska. Powinien on także opierać się na doświadczeniach ekologicznego monitoringu najbardziej zaawansowanych lotnisk w tej dziedzinie. Planowane jest uzupełnienie działającego systemu monitoringu hałasu na lotnisku F. Chopina przez instalację infrastruktury monitoringu atmosfery. Ocena efektów środowiskowych działalności tego lotniska będzie służyła ośrodkom opiniotwórczym i decydenckim. Umożliwi ona wybór metod ograniczenia negatywnego wpływu badanego lotniska oraz upowszechnienie najlepszych praktyk i procedur dla innych ważnych lotnisk krajowych.
EN
This paper is concerned with airport sustainable development. Intensive air transport increase (except crisis of 2009) necessitates „balancing” its negative impact by pro-ecological measures. „State of the art” first chapter is concerned with the relation between air transport and aero-engine exhaust gases pollution. Next chapter is dedicated to the most popular programmes for calculation of airport pollutant emissions and their dispersion: American EDMS – Emissions and Dispersion Modelling System, European ALAQS-AV – Airport Local Air Quality System-ArcView and British ADMS. The second programme was used to assess air contamination by Warsaw F. Chopin Airport activity, which is described in subsequent chapter. It was done in 2005 thanks to EUROCONTROL sponsoring, as a Polish contribution to the AERONET III (Aircraft Emissions and Reduction Technologies) network, Institute of Aviation is part of in years from 2004 till 2010. The results were presented and discussed at this network Workshops. It is planned to complement well functioning noise monitoring at F. Chopin airport by installation of local air quality measuring infrastructure. Pollutant dispersion calculation shall be executed by introducing meteorological data to the extension of ALAQS programme. Implementing the best available practices and procedures would serve as an example for other important Polish airports.
PL
W ostatniej dekadzie wzrósł popyt na opakowania w sektorze żywnościowym, w którym szerokie zastosowanie mają opakowania z tworzyw sztucznych. Analiza aktualnego piśmiennictwa fachowego wykazuje, że postęp w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych będzie polegał na ulepszeniu ich właściwości barierowych, wytrzymałościowych, odporności na starzenie itp., przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych materiałów, które rozwiązałyby problemy ekologiczne.
EN
The paper deals with the basie ecological issues related to Polish power generating industry. It presents the overal structure of Polish power generation, individual fuels employed in energy production as well as the emission volume of individual pollutants, focusing on fuel enrichment and upgrading air-pollution control equipment. It also deals with possible development trends connected with the change of the political system, viz. utilizing attainable alternative sources of energy and employing, new power producing technologies. Among the most important alternative sources arę mathods of producing energy without combustion of fossil fuel, i.e. using solar, and geothermal energy as well as generating heat from municipal waste combustion. Among the most modern technologies circulating fluidized bed combustion boilers and high-efficiency advanced steam and gaś combined cycles arę presented in detail. NB: In Polish fuel conditions usually means coal gasification.
PL
Artukuł zawiera omówienie podstawowych problemów ekologicznych energetyki polskiej. Omówiono w nim strukturę polskiej energetyki zawodowej, rodzaje wykorzystywanych nośników energii i rozmiary emisji zanieczyszczeń z zakładów energetycznych. Ponadto przedstawiono kierunki modernizacji energetyki związanych z transformacją ustrojową, ze szczególnym uwzględnieniem wzbogacania paliw i usprawniania urządzeń ochrony atmosfery. Omówiono potencjalne kierunki rozwoju metod pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych oraz nowe technologie energetyczne. Wśród źródeł alternatywnych wymienić można energię ze źródeł odnawialnych: energię promieniowania słonecznego, energię wód geotermalnych oraz spalanie odpadów komunalnych z pozyskiwaniem energii cieplnej. Wśród nowych technologii wymienić należy cyrkulacyjne kotły fluidalne oraz wysokosprawnościowe układy gazowo-parowe, w warunkach polskich oparte głównie na zgazowaniu węgla.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.