Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  directive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Pierwsza europejska dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powstała w 1998 roku. W międzyczasie wprowadzano do niej zmiany, jednak nie były one rewolucyjne. Największe obciążenie dla wodociągów spowodowała zmiana w 2015 r. oparta na wymaganiach Euratom. 23 grudnia 2020 r. została opublikowana od dłuższego czasu wyczekiwana nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekształcająca tę z 1998 roku. Debata nad jej treścią trwała kilka lat, instytucje unijne, zgodnie z zasadami, szeroko konsultowały wszystkie zapisy. Wydaje się, że założenia nowej dyrektywy są jasne, jednak czy tak jest okaże się dopiero podczas jej transpozycji, a następnie wdrażania.
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów oświetleniowych.
EN
The article presents current regulations regarding the safety of lighting products.
PL
Europejski kodeks łączności elektronicznej, opublikowany w grudniu 2018 roku, konsoliduje i modernizuje trzon unijnego porządku regulacyjnego w sektorze telekomunikacyjnym. Wymaga on implementacji przez państwa członkowskie w okresie 2 lat. Główne cele regulacyjne polegają na stworzeniu warunków budowy sieci o bardzo dużej przepustowości oraz bezprzewodowych sieci 5G, niezbędnych do osiągnięcia jednolitego rynku cyfrowego. Mają temu służyć zmiany w gospodarowaniu częstotliwościami oraz modyfikacja warunków dostępu do infrastruktury technicznej, sieci i usług. Porządek regulacyjny zostaje rozszerzony na usługi OTT, które mają funkcjonalność porównywalną z usługami łączności elektronicznej. Eliminuje się dostrzeżone słabości ochrony interesów użytkowników usług. Zmiany mają służyć tworzeniu warunków do oferowania usług hurtowych i detalicznych w skali paneuropejskiej.
EN
European Electronic Communications Code, published in December 2018, consolidates and modernizes the core of the EU regulatory framework in telecommunications sector. The Code requires transposition by the Member States within 2 years. Main regulatory goals consist in creation of conditions allowing the construction of very high capacity networks and 5G wireless communications systems necessary for the functioning of the digital single market. New goals require amendments in radio spectrum management and adjustments of access to infrastructure, networks and services. The regulatory framework is extended to OTT services that are functionally equivalent to electronic communications services. The perceived weaknesses of the protection of end users’ interests are eliminated. The modernization is oriented toward creation of conditions allowing pan-European offerings on wholesale and retail level.
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów oświetleniowych.
EN
The article presents current regulations regarding the safety of lighting products.
5
Content available remote Miejsce i rola normalizacji w europejskich inicjatywach strategicznych
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu procesów normalizacji na optymalizacje działań strategicznych Unii Europejskiej, ukierunkowanych na rozwój różnych obszarów gospodarczych wspólnoty. W szczególności wyeksponowano potrzebę szerszego wykorzystywania norm,jako jednego z narzędzi innowacyjności i rozwoju. Problem badawczy wyrażononastępującympytaniem: Jaki wpływ ma wykorzystanie norm oraz optymalizacja procesu normalizacyjnego na efektywność przyjętych w ramach Unii Europejskiej strategii politycznych igospodarczych? W trakcieopracowania artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza dokumentów, synteza, wnioskowanie oraz narzędzie badawcze, jakim byłykwestionariusze wywiadu. Artykuł składa się ze wstępusygnalizującego podstawyrozważań problemów podjętych w opracowaniu, części głównej dotyczącej ujęcia kontekstu politycznego rozwoju normalizacji europejskiej i jej znaczenia dla bezpieczeństwa produktów, a takżekierunków poprawiających efektywność procesu normalizacyjnego, w kontekście szerszego wykorzystania norm i ich znaczenia dla przyjętych strategii.
EN
The aim of the article is to analyze and assess the impact of standardization processes on optimizing the strategic activities of the European Union, directed at the development of various economic areas of the community. In particular, the need to use standards more widely was highlighted as one of the tools for innovation and development. The research problem was expressed by the following question: What is the impact of the use of standards and the optimization of the standardization process on the effectiveness of the political and economic policies adopted within the European Union? During the development of the article, the following research methods were used: document analysis, synthesis, inference and a research tool, such as intelligence questionnaires. The article consists of an introduction signaling the basics of the problems discussed in the study, the main part regarding the political context of the development of European standardization and its significance for product safety, as well as directions improving the efficiency of the standardization process, in the context of wider use of norms and their significance for adopted strategies.
PL
Polska, w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej, zobowiązała się do spełnienia wymagań, stawianych w Dyrektywie z dnia 21 maja 1991 r. (91/271/ EWG) dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa zakładała podjęcie wspólnych działań mających poprawić jakość wód w UE tak, aby ich zanieczyszczenia w jednym z państw członkowskich nie wpływały na pogorszenie jakości wód w pozostałych państwach. Polska do końca 2015 r. miała osiągnąć odpowiedni poziom oczyszczania ścieków oraz rozbudować system ich zbierania w taki sposób, aby niemal każdy mieszkaniec miał do niego dostęp lub wyposażył się w ekologiczną oczyszczalnię ścieków. W artykule przeanalizowano stopień realizacji wymogów dyrektywy na dzień 31.12.2014 r., kiedy wiadomo było, iż Polska ich nie spełni. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), zakładał, że wdrażanie dyrektywy 91/271/EWG odbywać się będzie zgodnie z art. 5.4, ze względu na zaliczenie całego obszaru Polski do tzw. obszaru wrażliwego, tj. wymagającego ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu (zapewnienie 75% redukcji) oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych. Alternatywą mógł być art. 5.2, który wymagał zapewnienia oczyszczania ścieków z podwyższonym standardem usuwania biogenów w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Dlatego też analiza warunków wdrażania tej dyrektywy stanowić będzie cel niniejszego opracowania. Koszty rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej, są bardzo duże i często znacząco przekraczają możliwości budżetowe gmin. Dzięki przystąpieniu do UE Polska uzyskała możliwość otrzymania dofinansowania. Z tego względu, poszczególne Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne mogły się starać o dofinansowanie na tego typu projekty w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszy Spójności (FS) i organizowanych w ich ramach programów operacyjnych np. EFRR Infrastruktura i Środowisko. W artykule, przedstawiono zestawienie największych inwestycji, które korzystały ze środków UE. Województwo małopolskie może stanowić dobry przykład wdrażania dyrektywy. W momencie przystąpienia Polski do UE prawie 48% jego mieszkańców korzystało z sięci kanalizacyjnej, co plasowało je na 14 miejscu w stosunku do innych województw. W ciągu 10 lat wprowadzania wymogów Dyrektywy, wielkość ta wzrosła do 59,8% czyli o około 500 tys. mieszkańców i jest ona niższa o około 9% w stosunku do całego kraju (68,7%).
EN
Poland, at the time of accession to the European Union, undertook to meet the requirements set out in the Directive of 21 May 1991 (91/271 / EEC) concerning urban wastewater treatment. The directive assumed joint actions aimed at improving the quality of water in the EU, so that their pollution in one of the Member States would not affect the deterioration of water quality in other countries. Until the end of 2015, Poland was to achieve an appropriate level of wastewater treatment and to expand the collection system in such a way that almost every inhabitant would have access to it or equipped itself with an ecological wastewater treatment plant. The article analyses the degree of implementation of the directive requirements as at December 31, 2014, when it was known that Poland would not meet them. The National Program for Municipal Sewage Treatment (KPOŚK), assumed that the implementation of Directive 91/271 / EEC will take place in accordance with art. 5.4, due to the inclusion of the entire area of Poland in the so-called sensitive area, i.e. requiring the restriction of nitrogen and phosphorus compound discharges (ensuring a 75% reduction) and biodegradable contaminants. An alternative could be art. 5.2, which required providing wastewater treatment with an increased standard of biogen removal in agglomerations above 10,000 PE. Therefore, the analysis of the conditions for the implementation of this directive will be the aim of this study. The costs of developing the water and sewage infrastructure are very large and often significantly exceed the budget possibilities of municipalities. Thanks to joining the EU, Poland obtained the possibility of receiving co-financing. For this reason, individual Water and Sewage Enterprises could apply for co-financing for this type of projects under the European Regional Development Funds (EFRR) and Cohesion Funds (FS) and operational programs organized within them, eg Infrastructure and Environment. The article presents a list of the largest investments that have benefited from EU funds. The Lesser Poland Voivodeship may be a good example of the implementation of the Directive. At the time of Poland's accession to the EU, almost 48% of its residents used the sewage system, which placed them in the 14th place compared to other voivodships. Within 10 years of introducing the requirements of the Directive, this amount increased to 59.8%, ie by about 500,000. inhabitants and it is lower by about 9% in relation to the whole country (68.7%).
EN
The paper includes information on the documents related to the 4th Railway Package, the changes in directives and regulations and the threats caused by implementation of the package. The present paper makes a part of the study devoted to the changes to be introduced by the package. The first part of the paper provides description of the Fourth Railway Package, inclusive of a brief characteristics of the assumptions of the three previous packages. The next part describes the documents related to the package along with the changes resulting from implementation of the Fourth Railway Package. In the last part of the paper, attention was paid to the risks and rules of putting the vehicles into service, commonly known as homologation and certification.
PL
W artykule zawarto informacje dotyczące dokumentów związanych z IV Pakietem Kolejowym, zmian w dyrektywach i rozporządzeniach oraz zagrożeń związanych z wdrożeniem pakietu. Niniejszy artykuł jest częścią opracowania zawierającego opis zmian, które wprowadzi pakiet. W pierwszej części artykułu został opisany czwarty pakiet kolejowy wraz z krótką charakterystyką założeń trzech poprzednich pakietów. W kolejnej części zostały opisane dokumenty powiązane z pakietem wraz ze zmianami wynikającymi z wdrożenia czwartego pakietu kolejowego. W ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na zagrożenia, a także przedstawiono zasady dopuszczania do eksploatacji, zwyczajowo zwanego homologacją oraz certyfikacji.
PL
Przedstawiono przegląd zapisów normatywnych i aktów prawnych, dotyczących konstrukcji transformatorów, wraz z przykładami i zaleceniami praktycznego wdrożenia ich w życie.
EN
Survey of standard regulations and acts of law along with examples and recommendations of their practical implementation of transformers construction is presented.
PL
Artykuł omawia obowiązujące w Polsce od kwietnia 2016 roku metody oceny zgodności materiałów wybuchowych oraz sposób ich realizacji w Głównym Instytucie Górnictwa. Określa aktualne kryteria funkcjonowania europejskich jednostek notyfikowanych i podaje schematy oceny zgodności według dyrektywy 2014/28/UE. Zawiera informacje o doświadczeniach GIG jako jednostki notyfikowanej.
EN
This paper discusses the methods for assessing the conformity of explosives, effective in Poland since April 2016, and the manner of their implementation in the Central Mining Institute. It specifies the current criteria for the functioning of European notified bodies and provides schemes of conformity assessment according to the Directive 2014/28/EU. It contains information on the experience of GIG (CMI) as a notified body.
PL
W artykule przedstawiono: • wymagania Traktatu o akcesji Polski do Unii Europejskiej i główne wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące systemów kanalizacyjnych: - Ramowej Dyrektywy Wodnej - 2000/60/WE – ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, - dyrektywy „ściekowej" - 91/271/EWG Rady w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, - „dyrektywy powodziowej" - dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim • wdrażanie wymagań Unii Europejskiej w rozwoju i kształtowaniu systemów kanalizacyjnych w Polsce oraz ich modernizacji, w tym w szczególności wdrożeń wymagań dyrektywy „ściekowej" ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) rozbudowanym ponad możliwości finansowe i realizacyjne przede wszystkim ze względu objęcie nim kanalizowania obszarów o zabudowie rozproszonej, • ocenę stanu wyposażenia miast i aglomeracji w systemy kanalizacyjne do odprowadzania ścieków komunalnych, w 2010 i 2014 r., uzyskanego w wyniku realizacji KPOŚK, • główne ustalenia Master Planu wdrażania dyrektywy „ściekowej" w 2015 r. i w latach następnych, opracowanych w dostosowaniu do zaleceń Komisji Europejskiej, obejmującego ograniczenia programowe rozwoju systemów kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, w wyniku weryfikacji granic i obszarów aglomeracji, • przewidywany rozwój i modernizacja systemów kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych po 2015 r. • realizacje w bardzo ograniczonym zakresie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy „powodziowej w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych. Podkreślono, że rozwój i modernizacja systemów kanalizacyjnych dla ścieków bytowych i przemysłowych oraz komunalnych, zgodnie z wymaganiami dyrektywy „ściekowej" objęta KPOŚK przyniosła bardzo znaczące efekty w zapewnieniu mieszkańcom aglomeracji miejskich i wiejskich koniecznych usług kanalizacyjnych w zakresie zbierania i odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych. Przewiduje się, że realizacja KPOŚK powinna zapewnić osiągnięcie celu programu: możliwość korzystania z usług kanalizacyjnych w zakresie odprowadzania ścieków bytowych blisko 95% mieszkańcom polskich miast i 40% ludności wiejskiej tj. ok. 28,2 mln mieszkańcom Polski. Stanowi to o bardzo dużej poprawie warunków sanitarnych i standardu życia ludności Realizacja ta była możliwa dzięki dużemu dofinansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych ze środków pomocowych UE.
EN
This paper presents: • the Treaty of Accession of Poland to the European Union and the major requirements of the European Union Directives concerning wastewater collecting systems: - the Water Framework Directive - 2000/60/EC - establishing a framework for Community action in the field of water policy, - the Wastewater Directive - Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment, - the Flood Directive - Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks, • the implementation of the European Union requirements in the development and shaping of wastewater collecting systems in Poland and their modernisation; particularly the implementation of the requirements of the Wastewater Directive contained in the National Programme for Urban Wastewater Treatment (NPU-WT), which has been expanded beyond the financial and implementing capacity, primarily as it covers the construction of wastewater collecting systems in areas with dispersed settlements", • an assessment of the status of equipment of cities and agglomerations with urban wastewater collecting systems in 2010 and 2014, achieved as a result of the implementation of NPUWT, • the major provisions of the Master Plan for the implementation of the Wastewater Directive in 2015 and the subsequent years, elaborated in alignment with the recommendations of the European Commission, including the programming constraints on the development of wastewater collecting systems resulting from the revision of the boundaries and areas of agglomerations, • the foreseen development and modernisation of wastewater collecting systems after 2015, • the implementation to a very limited extent of the requirements of the Water Framework Directive and the Flood Directive relating to rainwater management in urbanised areas. It is emphasised in the paper that the development and modernisation of wastewater collecting systems for domestic, industrial and municipal wastewater, in accordance with the requirements of the Wastewater Directive, as covered by NPUWT, has brought very significant effects in providing the residents of urban and rural agglomerations with wastewater collecting services to collect and discharge domestic and industrial wastewater. It is foreseen that the implementation of NPUWT should ensure the achievement of the objective of the programme: the possibility of providing almost 95% of the residents of Polish urban areas and 40% of the rural population, i.e. about 27.2 million of Poland's inhabitants, with domestic wastewater collecting services. This implementation was possible by the large co-financing of investment and modernisation projects from the EU assistance funds.
PL
Unia Europejska przygotowuje obecnie serię rozporządzeń regulujących szczegółowo różne aspekty funkcjonowania sieci i wolnorynkowego handlu energią elektryczną i gazem – tzw. kodeksy sieci. W artykule przedstawiono przebieg procesów powstawania europejskiego prawa energetycznego. Omówiono również ważniejsze instytucje uczestniczące w tym procesie.
EN
The European Union is currently processing preparation of several regulations concerning different aspects of electrical energy markets and gas markets – so called network cods. The paper introduces the process of construction of the European energy law (particularly the electrical energy law). The institutions involved in this process from European Union (i.e. European Commission, ACER, ENTSO-E) as well as the member states organizations are also described. Particularly the Polish institutions involved in this process (like: URE, PSE and TGE) are described in details. ACER is an organization that coordinates and supervises the national regulatory offices, ENTSO-E coordinates mainly the technical aspects of transmission systems operation from all European countries (including non-synchronous zones). Construction of a common European market is aiming to enable unrestricted energy trade all over the Europe. This task meets meaningful technical limitations. In this field a leading role take power exchanges. Activities of the biggest power exchanges brings to live bidding zones and European regions – also described in this paper. A list of the law acts being currently compulsory in Europe is also listed in the literature of the paper.
EN
The Directive 2009/31 / EC entered into force on the 23 April 2009 and EU member countries had to implement its regulations into their legal system. The Directive regulates the activity of geological storage of CO2. The Derective 2009/31/EC permits the EU member countries to forbid the underground geological storage of carbon dioxide on the whole or part of its territory. In Poland, the preparation for the legislative works on the geological storage of carbon dioxide started already in 2007, i.e. at the moment, when politicians began to speak in the European Union about the need to prepare such a directive. Initially, Poland wanted to prohibit underground geological storage of carbon dioxide (the ban does not apply to the EGR or EOR i.e. injection of CO2 into hydrocarbon reserves for more efficient production). The change of government in 2007 had an impact on the situation in the country. The government (PO-PSL) presented in June 2013 a bill about experimental and demonstration installations of CCS for the capture and storage of carbon dioxide. During the legislative works on implementation of the regulations of Directive 2009/31/EC, the deputy of Polish Parliament (Sejm RP) presented two amendments to the government bill, which had to ban geological storage of carbon dioxide in Poland. According to the first amendments the CCS activity can be used only if the space in which carbon dioxide will be stored, has no other economic, agricultural or natural value. The second amendment gives SejmikWojewódzki the power to decide on the location of carbon dioxide underground storage on its territory. Both amendments were rejected by the PO-PSL coalition, and the Parliament voted for the new law without the regulation contained in art. 4, paragraph 1 of Directive 2009/31/EC. Germany used art. 4, paragraph 1 of Directive 2009/31 / EC (in contrast to Poland). The German Act authorized the federal states to decide whether underground storage of carbon dioxide would be permitted on their territory or not. The first German federal states, which banned underground geological storage of carbon dioxide were Mecklenburg-Vorpommern and Schleswig-Holstein. On the territory of Lower Saxony, there is currently a moratorium on underground geological storage of carbon dioxide. The government of Lower Saxony is working on a new law, which will propably ban the CCS activity on its territory in the future.
PL
Nowe regulacje prawne obowiązujące w Unii Europejskiej sformułowały wymagania zasadnicze zgodnie z którymi należy projektować, produkować, oceniać, eksploatować oraz wycofywać z eksploatacji pojazdy. Wymagania w sposób jednoznaczny odnoszą się do zarówno do wymagań wspólnotowych jak i do wymagań krajowych. W rozumieniu przepisów należy dążyć do ujednolicenia wymagań. W niniejszym artykule zaprezentowano wymagania stawiane systemowi kolei europejskich w kontekście ochrony środowiska. Tezy niniejszego artykułu zostały wygłoszone w trakcie sesji plenarnej konferencji „Ochrona środowiska i oszczędność energii w transporcie szynowym”.
EN
The new legal regulations applicable in the European Union formulated the essential requirements in accordance with that the rail vehicles must be designed, produced, assessed, operated and removed from the operation. The requirements explicitly refer to both the community requirements as well as the national requirements. Within the meaning of the regulations it should be strived to make the requirements uniform. This article presents the requirements for European railways system in the context of environmental protection. The thesis of this article were given during the plenary session of the conference " Environmental protection and energy savings in rail transport".
EN
The overall research objective was to empirically develop the ideas around a system of occupational safety and health (OSH) practices in visual display unit (VDU) work, to describe their relationship with the OSH legislation and to explore how these best practices work to achieve positive results. The aim of the present study was to explore qualitative perceptions of the stakeholders (Finnish Employers’ Associations, Employees Organizations and OSH Governmental Inspectorates) concerning the way that the OSH legislation on VDU work is being applied at work. Many stakeholders claim that technological advances require that in OSH the VDU legislation should be updated, especially that it should be clarified, e.g., when does the VDU worker have the right to obtain special eyeglasses needed for VDU work. Many stakeholders believe that additional guidelines concerning practical ergonomic arrangements in VDU work environment and eyeglasses of the VDU workers are needed. In VDU ergonomics, the co-operation between workplace and occupational health care professionals needs to be developed.
EN
The article presents general conditions and perspectives for development of hydrotechnical infrastructure in Poland, as compared to the European Union water policy, which take into account demands of sustainable development. The hydrotechnical infrastructure analyzed in the article includes technical projects associated with flood control, water power engineering and water transport. Poland is in a particular situation because, due to historical determinants, including partition of its territory and war damages, the development of water management processes which may be observed in western European countries proceeded at a slower pace or simply did not take place at all. The current water policy stemming from the Water Framework Directive should be based on harmonization of economic growth and environmental requirements. In addition, cohesive sectoral planning documents are required. It is also imperative that water management plans for river basins take priority over other water management plans.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania i perspektywy rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej w Polsce na tle unijnej polityki wodnej, uwzględniającej wymagania zrównoważonego rozwoju. Infrastruktura hydrotechniczna analizowana w artykule obejmuje przedsięwzięcia techniczne związane z ochroną przed powodzią, hydroenergetyką i transportem wodnym. Polska znajduje się w szczególnej sytuacji, bowiem, z racji uwarunkowań historycznych w tym zaborów i zniszczeń wojennych, procesy dotyczące rozwoju gospodarki wodnej zauważalne w krajach Europy Zachodniej zostały spowolnione lub wręcz nie zaistniały. Obecna polityka wodna wynikająca z Ramowej Dyrektywy Wodnej powinna być oparta na harmonizowaniu rozwoju gospodarczego i wymagań środowiskowych. Ponadto wymagana jest spójność sektorowych dokumentów planistycznych i nadrzędność planu gospodarowania wodami dla dorzecza w stosunku do innych planów z zakresu gospodarki wodnej.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników podczas wykonywania pracy, poza tym, że jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, stanowi ważny element systemu logistycznego w przedsiębiorstwie. Korzyści płynące z dobrej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy nadal nie zawsze są dostrzegane przez pojedyncze przedsiębiorstwa, szczególnie z poziomu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest ukazanie, jak istotne dla prawidłowego funkcjonowania zakładów, w tym poszczególnych ich oddziałów, jest odpowiedzialne podejście i przemyślane przestrzeganie przepisów, zasad i procedur bhp.
EN
Ensuring the safety of peop|e's life and health during work is the basic duty of the employer and an important part of the logistics system in the enterprise. The benefits of good policy of occupation health and safety are still not always perceived by the individual companies, especially from the micro, small and medium-sized enterprises. The purpose of this article is to show how important for the proper functioning of plants, including their various subsidiaries, is a responsible approach and thoughtful observance of the laws, rules and safety procedures.
17
PL
Celem artykułu jest analiza charakteru kształtowania prawodawstwa drogowego w Polsce i udowodnienie, że w przeciwieństwie do powszechnie panującego przekonania, zawiera ono składniki normatywne. W rzeczywistości przesłaniem znaków drogowych jest podanie norm prawnych nieróżniących się od tych zawartych w “typowych” aktach prawnych, takich jak statuty i ordynacje. Z tego powodu prawodawstwo drogowe powinno być odróżniane od instalowania i utrzymania znaków drogowych, jak również od zasad rozumienia znaczenia znaków drogowych. Argumentuje się, że różne interpretacje znaków drogowych przez urzędników administracyjnych, wywodzące się częściowo z pomyłek w statutach, a częściowo ze sprzecznych orzeczeń sądowych, mogą w przyszłości wywołać ich anulowanie przez sądy.
EN
The purpose of the article is to analyze the character of traffic law-making in Poland and prove that, contrary to the popular belief, it has normative components. In fact, the messages of road signs are legal norms that do not differ from norms encoded in “typical” legal acts, such as statutes or ordinances. For this reason traffic law-making should be distinguished from installation and maintenance of road signs, as well as from rules of understanding of road sign messages. It is argued that confusion of administrative officials about road signs, stemming partially from mistakes in statutes and partially from contradictory judicial rulings, may in the future result in their nullification by courts.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu dostosowywania systemu opodatkowania energii elektrycznej do norm przewidzianych przez prawo wspólnotowe. Dotyczy to tzw. dyrektywy energetycznej i dyrektywy horyzontalnej. Opracowanie odnosi się do podatku akcyzowego, który kreuje koszt energii elektrycznej. Proces dostosowywania regulacji podatkowych dotyczących energii elektrycznej do prawa wspólnotowego dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej. Dlatego zjawisko to ma różny przebieg i konsekwencje w poszczególnych państwach UE. Niniejszy artykuł przedstawia efekt implikacji prawa wspólnotowego na grunt Polski. Wskazuje istniejące wady i zalety tego procesu oraz jakie są bezpośrednie konsekwencje dla opodatkowania energii elektrycznej.
EN
The article deals with adaptation of the electric energy tax system to the norms specified by the EU law. It con-cerns the so-called Energy Directive and Horizontal directive. The evaluation refers to the excise tax, which creates the costs of electricity. The process of adapting the electric energy tax regulations to the EU law concerns all EU members. Therefore, the process has different course of events and consequences in different EU countries. The article presents the effect of the EU law’s implication in Poland. It shows the pros and cons of this process and direct consequences for electric energy taxa-tion.
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie problematyki podatkowej związanej ze zjawiskiem kradzieży energii elektrycznej. Dotyczy to szczegónie konsekwencji na gruncie podatku od towarów i usług (VAT). Kradzież energii elek-trycznej jest zjawiskiem coraz cześciej spotykanym w państwach Unii Europejskiej. Zjawisko stało się kłopotliwe, już nie tylko z punktu widzenia samej straty ekonomicznej, ale z konsekwencji, które wynikają dla okradanych zakładów energe-tycznych. Artykuł wskazuje na rozbieżności oceny skutków podatkowych ze strony organów podatkowych i samych zainteresowanych zakładów energetycznych w kontekście orzecznictwa krajowego poszczególnych państw UE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
EN
The paper deals with the problem of electric energy theft. It mainly concerns the consequences in terms of VAT. The electric energy theft is more and more frequent in the EU countries. It started to be trouble¬some not only because of the financial losses but also because of the consequences for the electric companies in question. The article shows the differences in evaluation of the tax consequences of the fiscal institutions and companies in question. The publication shows the tax consequences of the theft of electric energy in the con¬text of the domestic jurisdiction and the European Union Court of Justice.
PL
Jedną z kluczowych przesłanek dyrektywy w sprawie odpadów (2008/98/WE) było stworzenie ram prawnych umożliwiających państwom członkowskim zbliżenie się „społeczeństwa recyklingu”, dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów jako zasobu.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.