Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wzbogacanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Due to the toxicity of mercury a reduction of its emission is the objective of many legislative actions. In the case of power plants, there are well-known methods allowing for the removal of mercury from flue gases (post-combustion). In the case of households and small-scale combustion installations these methods are not used, which is caused by high investment costs. The most effective solution for this group of customers is the removal of mercury from coal (pre-combustion). This can be obtained in the washing and deshaling processes. The coal-cleaning processes which is commonly used in Polish coal preparation plants were analyzed, i.e. dense media separation, grain and fine coal jigging, flotation, as well as dry deshaling using the pneumatic vibrating FGX type separator. The first four are the washing processes and the last one is the dry separation process. The effectiveness of the coal cleaning process was assessed with the use of the RF factor (the ratio of the mercury content in the rejects to the mercury content in the feed coal). The obtained values of the RF factors show that mercury has a tendency to remain in the rejects, while higher values of the RF factors were obtained for the dry deshaling process (from 0.83 to 2.82 with the average of 1.15) than for the washing process (from 0.53 to 2.24 with the average of 1.50). This shows the possibility of the effective removal of mercury occurring in the adventitious inorganic constituents of the analyzed Polish hard coals. However, it should be noted, that the obtained results varied within a relatively high range, which should be explained by the difference in the mode of mercury occurrence in individual coals.
PL
Emisja rtęci, z uwagi na jej toksyczne właściwości jest przedmiotem wielu działań legislacyjnych których przykładem jest m.in. przyjęcie w UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. W przypadku dużych energetycznych instalacji znane i stosowane są różne metody usuwania rtęci ze spalin (etap post-combustion), natomiast w przypadku użytkowników domowych i instalacji energetycznych o małej mocy te metody nie są stosowane. Jest to spowodowane w głównej mierze wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla tej grupy użytkowników węgla jest usuwanie rtęci z węgla (etap precombustion), co umożliwia uzyskanie węgla o niskiej zawartości rtęci. Taki węgiel może być przygotowany w wyniku jego wzbogacania lub odkamieniania. Analizie poddano procesy wzbogacania węgla kamiennego stosowane w polskim sektorze przeróbczym: wzbogacanie w płuczkach zawiesinowych cieczy ciężkich, wzbogacanie w osadzarkach miałowych i ziarnowych, flotację a także proces odkamienianie przy wykorzystaniu separatora powietrzno-wibracyjnego. Cztery pierwsze procesy są stosowane do wzbogacania węgla kamiennego na mokro, a ostatni do suchej separacji. Dla analizowanych procesów przebadano próbki nadaw kierowanych do wzbogacania oraz odpady. Dla oceny efektywności procesu wzbogacania wykorzystano wskaźnik RF, wyznaczony jako stosunek zawartości rtęci w odpadzie do nadawy kierowanej do wzbogacania. Uzyskane wartości RF wskazują na tendencję do pozostawania rtęci w odpadach zarówno w procesie wzbogacania na mokro (od 0,53 do 2,24 przy średniej 1,15) jak i suchego odkamieniania (od 0,83 do 2,82 przy średniej 1,50), przy czym wyższe wartości wskaźnika uzyskano dla suchego odkamieniania. Świadczy to o możliwości efektywnego usuwania rtęci z badanych polskich węgli kamiennych. Należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki wahały się w dość szerokim zakresie, co należy tłumaczyć różnicami w formach występowania rtęci w poszczególnych węglach.
EN
The composition of the surface of natural diamonds in interaction with kimberlite minerals and the aqueous phase in the deposit and enriched ore is studied. The sequence and conditions for the formation of minerals on the surface of crystals under conditions of processing of kimberlites have been determined. Confirmed the mechanism of hydrophilization of diamonds comprising crystallization of hydroxides and oxides of iron as a mandatory initial stage. A method of destruction or subsequent dissolution of minerals aggregates by the impact of electrolysis products of aqueous systems has been proposed, which allows to restore the hydrophobicity of diamonds. The use of electrochemically treated water in the froth separation cycle with high diamond recovery made it possible to increase their recovery in the factory’s concentrate by 8.8%.
PL
Zbadano skład powierzchni naturalnych diamentów w interakcji z minerałami kimberlitowymi i fazą wodną w złożu i wzbogaconej rudzie. Określono kolejność i warunki tworzenia minerałów na powierzchni kryształów w warunkach przetwarzania kimberlitów. Potwierdzono mechanizm hydrofilizacji diamentów obejmujący krystalizację wodorotlenków i tlenków żelaza jako stały etap początkowy. Zaproponowano sposób niszczenia lub późniejszego rozpuszczania agregatów minerałów przez wpływ produktów elektrolizy układów wodnych, co pozwala przywrócić hydrofobowość diamentów. Zastosowanie elektrochemicznie uzdatnionej wody w procesie separacji piany z wysokim odzyskiem diamentu umożliwiło zwiększenie odzysku w koncentracie o 8,8%.
EN
Due to the toxicity of mercury a reduction of its emission is the objective of many legislative actions. In the case of power plants, there are well-known methods allowing for the removal of mercury from flue gases (post-combustion). In the case of households and small-scale combustion installations these methods are not used, which is caused by high investment costs. The most effective solution for this group of customers is the removal of mercury from coal (pre-combustion). This can be obtained in the washing and deshaling processes. The coal-cleaning equipment which is commonly used in Polish coal preparation plants was analyzed, i.e. dense media separators, grain and fine coal jigs, flotation machines, as well as the pneumatic vibrating FGX type separator. The effectiveness of the coal cleaning process was assessed with the use of the RF factor (the ratio of the mercury content in the rejects to the mercury content in the feed coal). The obtained values of the RF factors show that mercury has a tendency to remain in the rejects, while higher values of the RF factors were obtained for the dry deshaling process (from 0.83 to 2.82) than for the washing process (from 0.53 to 2.24).
PL
Emisja rtęci, z uwagi na jej toksyczne właściwości jest przedmiotem działań wielu legislacyjnych których przykładem jest m.in. przyjęcie w UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. W przypadku dużych instalacji energetycznych znane i stosowane są różne metody usuwania rtęci ze spalin (etap post-combustion), natomiast w przypadku użytkowników domowych i instalacji energetycznych o małej mocy te metody nie są stosowane. Jest to spowodowane w głównej mierze wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla tej grupy użytkowników węgla jest usuwanie rtęci z węgla (etap pre-combustion), co umożliwi spalanie węgla o niskiej zawartości rtęci. Taki węgiel może być przygotowany w wyniku jego wzbogacania lub odkamieniania. Analizie poddano urządzenia do wzbogacania węgla kamiennego stosowane w polskim sektorze przeróbczym: płuczki zawiesinowe cieczy ciężkich, osadzarki miałowe i ziarnowe, flotowniki, a także separatory powietrzno-wibracyjne. Cztery pierwsze to urządzenia stosowane do wzbogacania węgla kamiennego na mokro, ostatnie to urządzenie do suchego odkamieniania urobku węglowego. Dla analizowanych urządzeń przebadano próbki nadaw kierowanych do wzbogacania oraz odpady. Dla oceny efektywności procesu wzbogacania wykorzystano wskaźnik RF, wyznaczony jako stosunek zawartości rtęci w odpadzie do nadawy kierowanej do wzbogacania. Uzyskane wartości RF wskazują na tendencję do pozostawania rtęci w odpadach zarówno w procesie wzbogacania na mokro (od 0,53 do 2,24 przy średniej 1,15) jak i suchego odkamieniania (od 0,83 do 2,82 przy średniej 1,50), przy czym wyższe wartości wskaźnika uzyskano dla suchego odkamieniania. Świadczy to o możliwości efektywnego usuwania rtęci z badanych polskich węgli kamiennych. Należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki wahały się w dość szerokim zakresie, co należy tłumaczyć różnicami w formach występowania rtęci w poszczególnych węglach.
EN
In this study, concentrability by a Multi-Gravity-Separator (MGS) of the chromite tailings with content 23.84% Cr2O3 from Yeşilova-Burdur (Turkey) is investigated. Mineralogical analyses showed that the chromite tailings contain chromite and serpentine which formed as a result of alteration of serpantine group minerals such as olivines, chrysotile and talc. The tailings generated from chromite beneficiation plants in Turkey are generally concentrated by slime tables (Deister shaking tables) for producing the desirable saleable grade. However, slime tables are concentrating with low recovery for chromite minerals which are very fine particle size. MGS is an efficient method for separation of minerals by gravity at very fine particle size. In experimental studies, the effects of feed rate, washwater rate, drum speed and tilt angle, which are important for operating parameters of MGS observed for the low grade chromite tailings were investigated. As a result of the experimental studies performed, it was obtained a concentrate with saleable chromite grade and recovery from the tailings which is having size fraction under 0.075 mm.
PL
W artykule przedstawiono wzbogacalność w separatorze grawitacyjnym (MGS) odpadów chromitowych o zawartości 23,84% Cr2O3 z Yeşilova-Burdur (Turcja). Analizy mineralogiczne wykazały, że odpady chromitowe zawierają chromit i serpentyn, które powstały w wyniku zmian minerałów z grupy serpenitu, takich jak oliwiny, chryzolit i talk. Odpady wytwarzane w zakładach wzbogacania chromitu w Turcji są na ogół wzbogacanie na stołach koncentracyjnych dla drobnych ziaren (stoły wytrząsające Deister) w celu uzyskania produktu nadającego się do sprzedaży. Jednak stoły koncentracyjne się charakteryzują się z niskim uzyskiem minerałów chromitowych o drobnym uziarnieniu. MGS to skuteczna metoda wydzielania grawitacyjnego bardzo drobnych cząstek. W badaniach eksperymentalnych zbadano wpływ prędkości podawania, prędkości wody do wzbogacania, prędkości bębna i kąta pochylenia, które są ważne dla parametrów operacyjnych MGS badanych odpadów chromitowych niskiej jakości. W wyniku przeprowadzonych badań eksperymentalnych uzyskano z odpadów o uziarnieniu poniżej 0,075 mm koncentrat chromitu o jakości handlowej.
EN
Magnesite ore with a low chalcopyrite – cobaltite mineralization was subjected to a series of separations designed to evaluate the possible concentration of the two accessory minerals. Although the Cu-Co grade in the ore (> 0.01% Co, > 0.1% Cu) is significantly lower than the typical economic grades, content of the main valuable mineral for which the ore is mined and processed in combination with a listing of cobalt as a critical raw material, coupled with their higher price might compensate for the additional beneficiation stages. The ore was first crushed and subsequently classified to -100 μm and +100 -400 μm size fractions. The fine fraction was upgraded by froth flotation processing in laboratory froth flotation cell. The coarser fraction was processed in several separation stages including gravity separation on shaking table, magnetic separation and corona electrostatic separation. The same procedure was also repeated with a higher-grade sample as a verification of the procedures. Preliminary results suggest that the accessory minerals can be separated from the talc-magnesite ore and individual mineral concentrates with about 19% Co and 28% Cu were prepared. However, further work must be done to achieve desirable recoveries for the processing to be economically viable.
PL
Ruda magnezu o niskiej mineralizacji chalkopirytu – kobaltytu została poddana serii separacji mających na celu ocenę możliwego uzysku dwóch minerałów towarzyszących. Chociaż zawartość Cu-Co w rudzie (> 0,01% Co,> 0,1% Cu) jest znacznie niższy niż wartości opłacalne ekonomicznie, zawartość głównego cennego minerału (magnezytu) , dla którego ruda jest wydobywana i przetwarzana w połączeniu z zawartością kobaltu jako surowca krytycznego może zrekompensować koszt dodatkowych etapów wzbogacania. W pierwszym etapie rudę kruszono, a następnie klasyfikowano do frakcji o wielkości -100 μm i +100 -400 μm. Drobną frakcję poddawano flotacji pianowej w laboratoryjnej maszynce flotacyjnej. Grubsza frakcja była przetwarzana w kilku etapach, w tym separacja grawitacyjna na stole wstrząsanym, separacja magnetyczna i separacja elektrostatyczna. Ta sama procedura została powtórzona z próbką o wyższych zawartościach. Wstępne wyniki sugerują, że minerały towarzyszące można oddzielić od rudy talku i magnezytu i zyskano koncentraty mineralne z zawartością około 19% Co i 28% Cu. Jednakże konieczne są dalsze prace w celu osiągnięcia pożądanych uzysków, aby przetwarzanie było opłacalne ekonomicznie.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę procesu wzbogacania na wzbogacalnikach strumieniowo-zwojowych, omówiono zasadę działania wzbogacalnika, w szczególności siły działające na ziarno płynące w korycie zwojowym. Dokonano przeglądu aktualnie stosowanych wzbogacalników strumieniowo-zwojowych oraz przedstawiono koncepcję wzbogacalnika strumieniowo-zwojowego typu KOMAG. Zaprezentowano schematy technologiczne ciągów technologicznych z wykorzystaniem wzbogacalników strumieniowo-zwojowych, w polskich warunkach, dla węzłów: osadzarkowego i flotacyjnego.
EN
Characteristics of beneficiation process in stream-and- spiral separators is presented. Principle of the separator operation, especially the forces acting on grains flowing in a spiral trough is discussed. Currently used stream-and-spiral separators are reviewed and a concept of KOMAG stream-andspiral separator is presented. Diagrams of technological lines of the process with use of stream-and-spiral separators in Polish conditions for jig and flotation nodes are given.
PL
Podczas wydobycia i przeróbki mechanicznej węgla kamiennego oraz w procesach jego spalania powstają różne odpady. Zaliczyć do nich można m.in. odpady z procesu wzbogacania węgla oraz uboczne produkty spalania (popioły lotne i żużle). Aktualne przepisy prawne i branżowe zalecają określanie w nich m.in. zawartości rtęci oraz definiują graniczne jej wartości. Celem pracy było określenie poziomu rtęci w odpadach z procesu wzbogacania węgli kamiennych oraz stałych ubocznych produktach spalania węgli w energetyce w aspekcie ich wykorzystania i/lub utylizacji. Określono zawartość rtęci w reprezentatywnych próbkach odpadów z procesu wzbogacania na mokro i suchej separacji węgla kamiennego oraz w ubocznych produktach spalania z ośmiu kotłów opalanych węglem kamiennym: próbkach żużla i popiołu lotnego. Zawartość rtęci w badanych odpadach ze wzbogacania na mokro węgli kamiennych zmieniała się w granicach od 54 do 245 μg/kg (średnia 98 μg/kg), a z procesu suchej separacji od 76 do 310 μg/kg (średnia 148 μg/kg), w przeliczeniu na stan roboczy. Zawartość rtęci w popiołach lotnych wynosiła od 70 do 1420 μg/kg (średnia 567 μg/kg), a w żużlach od 8 do 58 μg/kg (średnia 21 μg/kg). Obecnie – w świetle obowiązujących przepisów prawnych z punktu widzenia zawartości rtęci w odpadach – nie ma istotnych barier w ich wykorzystaniu. Niemniej jednak mogą pojawić się w przyszłości przepisy limitujące maksymalną zawartość rtęci oraz dopuszczalną ilość wymywanej rtęci. Może to utrudnić ich wykorzystanie i/lub utylizację według dotychczasowych sposobów. Zasadne jest więc przygotowanie się na taką sytuację, poprzez opracowanie innych alternatywnych sposobów wykorzystania tych odpadów.
EN
In the processes of coal mining, preparation and combustion, the rejects and by-products are generated. These are, among others, the rejects from the coal washing and dry deshaling processes as well as the coal combustion by-products (fly ash and slag). Current legal and industry regulations recommend determining the content of mercury in them. The regulations also define the acceptable content of mercury. The aim of the paper was to determine the mercury content in the rejects derived from the coal cleaning processes as well as in the combustion by-products in respect of their utilization. The mercury content in the representative samples of the rejects derived from the coal washing and dry deshaling processes as well as in the coal combustion by products derived from 8 coal-fired boilers was determined. The mercury content in the rejects from the coal washing process varied from 54 to 245 μg/kg, (the average of 98 μg/kg) and in the rejects from the dry deshaling process it varied from 76 to 310 μg/kg (the average of 148 μg/kg). The mercury content in the fly ash varied from 70 to 1420 μg/kg, (the average of 567 μg/kg) and in the slag it varied from 8 to 58 μg/kg (the average of 21 μg/kg). At the moment, in light of the regulations from the point of view of mercury content in the rejects from the coal preparation processes and in the coal combustion by-products, there are no significant barriers determining the way of their utilization. Nevertheless, in the future, regulations limiting the maximum content of mercury as well as the acceptable amount of leachable mercury may be introduced. Therefore, preparing for this situation by developing other alternative methods of using the rejects and by-products is recommended.
PL
W artykule przedstawiono proces wdrażania klasyfikatorów pulsacyjnych na składowisku odpadów pogórniczych w Przezchlebiu. Zaprezentowano również wyniki skuteczności rozdziału klasy ziarnowej 30-5 mm w klasyfikatorze pulsacyjnym. Omówiono problemy związane z zanieczyszczeniem wody obiegowej stosowanej w procesie odzysku koncentratu węglowego z odpadów.
EN
The implementation process of pulsatory jigs at the mine waste in Przezchlebie is presented. Results of effectivness of sepatation of different grain size 30-5 mm in pulsatory jig are presented. Problems of polluting the water used in the process of recycling coal from the coal waste is discussed.
PL
Ołów jest jednym z głównych składników towarzyszących obecnych w polimetalicznych rudach miedzi z Monokliny Przedsudeckiej. Ruda wydobywana w rejonie kopalni Lubin obecnie charakteryzuje się stosunkiem zawartości Cu do Pb jak 2: 1, co oznacza, że jest to ruda miedziowo-ołowiowa. Nośnikami miedzi w tej rudzie są bornit, chalkopiryt i w mniejszym stopniu chalkozyn, a nośnikiem ołowiu jest galena. Technologia flotacji w ZWR Lubin ma charakter kolektywny. W układzie technologicznym tego zakładu skruszona nadawa rozdzielana jest na 2 strumienie: rudy łupkowo-węglanowej oraz piaskowcowej. W pracy porównano selektywność flotacyjnego wzbogacania w ołów w obu strumieniach rudy. Na podstawie krzywych wzbogacania stwierdzono, że w przypadku flotacji rudy piaskowcowej galena flotowała z wyższą selektywnością niż we flotacji rudy łupkowo-węglanowej. Stwierdzono, że koncentraty flotacji głównej frakcji piaskowcowej charakteryzują się zbliżoną zawartością ołowiu do zawartości tego metalu w koncentratach ostatecznych z ZWR Lubin. Pomimo wysokiej selektywności wzbogacania w ołów we flotacji głównej piasków, znacząca ilość tego metalu koncentruje się w układzie flotacji łupkowo-węglanowej. Analizy mineralogiczne wykazały, że galena charakteryzuje się nieznacznie drobniejszym uziarnieniem oraz znacząco wyższym stopniem uwolnienia we flotacji głównej piasków w porównaniu ze strumieniem flotacji głównej łupkowo-węglanowej.
XX
Lead is one of the main accompanying components of po/ymetal/ic copper ore from the Kupferschiefer deposit located in SW Poland. The ratio of copper-to-lead content in the ore mined in the Lubin area is 2:7, this means that it is a Cu-Pb ore. The main copper-bearing minerals in the ore are bornite, chalcopyrite, and to a lesser extent, cha/cocite, while galena is the main lead-bearing mineral. The flotation at Lubin Concentrator (KGHM Polska M/edz 5.AJ consists of two independent streams of ore processing, that is shale-dolomitic and sandstone circuits. In this work selectivity of lead-bearing minerals flotation in two circuits was compared. The comparison was based on upgrading curves. The results showed that flotation selectivity of galena in the concentrate of the sandstone circuit was higher than that in the shale-dolomitic stream, while the most of this mineral is processed in the shale-dolomitic circuit The content of lead in the concentrate of rougher flotation of sandstone circuit was similar to the content of lead in the final concentrate produced at Lubin Concentrator. Mineralogical analyses indicated that galena was finer and also better liberated in the sandstone circuit than in the shale-dolomite stream.
PL
Przemysł spożywczy charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. Z uwagi na zmieniające się wymagania i preferencje konsumentów istnieje potrzeba kreowania nowych produktów spożywczych, a także wprowadzania innowacji. Na rynku istnieje również zapotrzebowanie na produkty o wysokim potencjale odżywczym. Odpowiedzią mogą być owoce odwadniane osmotycznie, a następnie suszone. Produkty uboczne powstające przy przetwórstwie owoców i warzyw zawierają naturalne bioskładniki, które można ponownie wykorzystać, np. wzbogacając produkty w składniki prozdrowotne. Stanowi to wartość dodaną i stanowi atrakcyjność produktów, ponieważ ich spożycie wpływa korzystnie na zdrowie konsumentów. Cenne źródło substancji odżywczych, takich jak związki polifenolowe lub błonnik pokarmowy znajduje się w wytłokach owoców jagodowych. Również świeże owoce, nieznacznie przetworzone, mogą stanowić innowację na rynku jako produkty o wysokiej wartości odżywczej. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie takimi produktami zarówno wśród producentów jak i konsumentów. Wynika to z większej świadomości ludzi i poszukiwania żywności „prozdrowotnej”.
EN
The food industry is characterised by high dynamics of development. Due to the changing expectations and preferences of consumers, there is a need to create new food products, as well as innovation. On the market there is also a demand for products with high nutritional potential. The answer may be osmo-dehydrated fruit, and then dried. The by-products arising from the processing of fruit and vegetables contain natural biocompounds, which can be reused, for example to enriching products in health-promoting ingredients. This is a value-added product and is attractive to consumers because their consumption is beneficial to their health. A valuable source of nutrients such as polyphenols or dietary fiber is in the pomace berries. Fresh fruit slightly processed may be an innovation in the market by offering products with high nutritional value. In recent years among producers and consumers increasing interest of these products. This is due to greater awareness of the people and the search for food “pro-healthy”.
PL
Aktualnie przemysł spożywczy zapewnia duże urozmaicenie na rynku produktów spożywczych. Żywność wytwarzana z wykorzystaniem alternatywnych zrównoważonych systemów jest coraz bardziej doceniana zarówno przez producentów jak i konsumentów. Przy przetwórstwie owoców i warzyw powstają produkty uboczne zawierające naturalne bioskładniki, co skłania producentów do ich ponownego wykorzystania. Dla konsumentów korzystne jest spożywanie produktów o wysokiej zawartości tych składników. Na szczególne zainteresowanie zasługują owoce jagodowe. Składniki pozyskiwane m.in. z ich skórek, miąższu, pestek mogą stanowić cenne źródło substancji odżywczych, takich jak związki polifenolowe, błonnik pokarmowy lub olejki aromatyczne, które mogą zostać wykorzystane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym lub farmaceutycznym. W ramach projektu ERA-NET SUSFOOD realizowanego w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji na Wydziale Nauk o Żywności SGGW prowadzone są badania przy współpracy z ośrodkami naukowymi w Szwecji i Niemczech. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych, zrównoważonych technologii w całym łańcuchu żywnościowym poprzez ekstrakcję nadkrytyczną („zielona technologia”) i stabilizację składników ekstrahowanych z produktów ubocznych przemysłu owocowo- warzywnego oraz opracowanie technologii wytwarzania żywności z bioskładnikami wzbogacającymi. Optymalizacja i dostosowanie ekstrakcji składników z owocowych i warzywnych produktów ubocznych może dopomóc w odzyskiwaniu związków bioaktywnych oraz zastosowaniu ich w nowych technologiach jako naturalnych składników wzbogacających.
EN
Food industry provides a large variety of food products on the market. Produced food using alternative sustainable systems is more highly regarded by both manufacturers and consumers. During the fruit and vegetable processing by-products are formed which, due to the content of natural biocomponents, press manufacturers to reuse. From the consumer’s side, they desired products with a high content of these components. The solution may be obtaining valuable substances from the by-products. Of particular interest are berries. Obtained ingredients, among others, from the skins, pulp, seeds can be a valuable source of nutrients, such as polyphenolic compounds, fiber or fragrance oils that can be used in food, cosmetics or pharmaceuticals. The project ERA-NET SUSFOOD carried out in the Department of Food Engineering and Process Management at the Faculty of Food Sciences (WULS) research is conducted in collaboration with research centers in Sweden and Germany. The project aims to develop innovative, sustainable technologies throughout the food chain by extraction with supercritical (“green technology”) and stabilization ingredients extracted from by-products fruit and vegetable industry and to develop technologies for producing foods with enriching biocomponents. Optimization and adaptation extraction of biocomponents from fruit and vegetables by-products may be wider an interest in the recovery of bioactive compounds and their use in new technologies as natural enriching ingredients.
12
PL
W pracy dokonano analizy zależności pomiędzy wzbogacaniem miedzi, srebra i węgla organicznego podczas procesu flotacji. Dokonano wielowymiarowej analizy statystycznej podstawowych wskaźników wzbogacania polkowickiej rudy miedzi w oparciu o wyniki przemysłowe flotacji za lata 2011-2015 w ZWR Polkowice. Celem pracy było wyznaczenie, oddzielnie dla każdego z ciągów technologicznych zakładu, równań, pozwalających na ocenę wzbogacania węgla organicznego w stosunku do wzbogacania miedzi i srebra. Wyznaczone równania łączą Cu, Ag i Corg, tak że na podstawie wskaźników selektywności Cu i Ag można wyznaczyć selektywność węgla organicznego, a następnie oszacować jego zawartości w produktach flotacji. Wyznaczone równania pozwalają na przewidywanie wyników wzbogacania węgla organicznego na podstawie analiz miedzi i srebra.
EN
The aim of this paper is determination of relationship between the contents of copper, silver and organic carbon in industrial flotation circuits. A multivariate statistical analysis of basic upgrading parameters’ distribution of the copper ore from the Polkowice Divisions of Concentrators on the basis of industrial results obtained between 2011 and 2015 was conducted. For each single flotation line, three equations, which connect the selectivity of copper, silver and organic carbon upgrading were determined. The obtained equations allow to calculate the upgrading selectivity and the content of Corg in the flotation products on the basis of Cu and Ag upgrading selectivities. The equations predict the results of upgrading in organic carbon basing on the data for copper and silver.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad przygotowaniem węgli do procesu zgazowania w gazogeneratorze fluidalnym. W oparciu o analizy składu ziarnowego i chemicznego węgli wybranych do badań, dokonano analizy efektywności procesów rozdrabniania w różnych urządzeniach i oceny pracy różnych urządzeń rozdrabniających pod kątem rozkładu parametrów jakościowych węgl, co umożliwiło dobór urządzeń oraz warunków rozdrabniania i klasyfikacji węgli. Opracowano procedury optymalizacji produkcji paliwa – węgla przeznaczonego do procesu zgazowania fluidalnego. Przedstawiono innowacyjne rozwiązania układów technologicznych przygotowania węgli (rozdrabniania i wzbogacania węgli) na drodze przeróbki mechanicznej dla procesu zgazowania węgla w złożu fluidalnym.
EN
This paper presents the results of study on coal preparation to gasification process conducted in the fluidized bed gas generator. On the basis of the particle size distribution and chemical composition of coals selected for the research, the analysis of comminution efficiency was performed for various devices, and the evaluation of their operation was made considering distribution of coal qualitative parameters. That allowed to select proper devices and conditions for coal comminution and classification. The procedures of fuel – coal destined to the fluidized gasification process – production optimization were elaborated. The innovative solutions of technological systems of coal preparation (comminution and beneficiation) were presented by mechanical processing of coal gasification in the fluidized bed.
PL
Popioły ze spalania węgla od dawna rozpatrywane są jako potencjalne źródło szeregu pierwiastków krytycznych, czego dowodem są prowadzone badania nad odzyskiem germanu, galu oraz wanadu z popiołów powstających w przemysłowej instalacji zgazowania węgla IGCC Puertollano, a także powstała w 2011 roku w Chinach instalacja pilotowa do odzysku glinu i galu z popiołów lotnych z elektrowni węglowej. W tej sytuacji uzasadnionym jest pytanie, czy także odpady z przemysłowego wzbogacania węgla koksowego mogą stanowić potencjalne źródło wybranych pierwiastków krytycznych. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych pierwiastków, tj.: galu, berylu i kobaltu w takich właśnie odpadach. Przedmiotem analizy były węgle surowe kierowane do wzbogacania, odpady z płuczek zawiesinowych z cieczą ciężką, odpady z płuczek osadzarkowych i odpady z flotowników zakładów przeróbczych sześciu kopalń węgla koksowego. Celem określenia znaczenia tych odpadów jako potencjalnego źródła analizowanych pierwiastków krytycznych wykonano porównawczż analizę zawartości galu, berylu i kobaltu w popiele ze spalania węgla z Lubelskiego Zagłębia Węglowego, który to materiał jest często rozpatrywany jako potencjalne źródło pierwiastków krytycznych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badane odpady ze wzbogacania węgli koksowych nie mogą być traktowane jako potencjalne źródło analizowanych pierwiastków krytycznych. Zawartość galu, berylu i kobaltu w odpadach, choć jest nieco wyższa od średniej zawartości tych pierwiastków w skorupie ziemskiej, to jednak jest zdecydowanie niższa od ich zawartości w analizowanym popiele ze spalania węgla z Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
EN
Coal ashes have long been regarded as a potential source of a number of critical elements. This is evidenced by studies of the recovery of germanium, gallium, and vanadium from ashes formed at an industrial plant for coal gasification, IGCC Puertollano, and a pilot plant built in 2011 in China for the recovery of aluminumand galliumfromfly ashes emitted by a coal-fired power plant. Given this situation, it is justifiable to consider whether or not waste from the industrial cleaning of coking coal can also constitute a potential source of certain critical elements. This paper presents the results of examinations of the contents of selected elements – i.e. gallium, beryllium, and cobalt – in this kind of waste. The analysis focused on raw coals intended for cleaning, waste from scrubbers with heavy liquid, waste from sedimentation scrubbers, and waste from flotation at the cleaning plants of six coking coal mines. In order to determine the significance of the waste as a potential source of the analysed critical elements, a comparative analysis was conducted of the content of gallium, beryllium, and cobalt in ash from the combustion of coal from the Lublin Coal Basin. This ash is often regarded as a potential source of critical elements. The results of the conducted analyses indicate that the examined waste from the cleaning of coking coals cannot be treated as a potential source of these critical elements. The content of these elements in waste, though slightly higher than their average content in the lithosphere, is significantly lower than their content in the analysed ash from the combustion of coal from the Lublin Coal Basin.
PL
Klasyfikator pulsacyjny jako urządzenie wielokrotnie stosowane do pozyskiwania żwiru i piasku, z jednoczesnym wydzielaniem zanieczyszczeń organicznych i mineralnych, pozwala na spełnienie jakościowych wymagań producentów i odbiorców kruszywa. Przedstawiono rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego typu KOMAG oraz przykłady jego wdrożeń. Opisano możliwości wzbogacania nadaw trudnowzbogacalnych, zawierających zanieczyszczenia węglanowe lub charakteryzujące się wysokim udziałem trakcji piaskowych. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne układów technologicznych.
EN
Pulsatory jig, which was used many times for winning the gravel and sand, with simultaneous separation of organic and mineral contaminants, enables to meet high qualitative requirements of producers and recipients of aggregate. Design of KOMAG pulsatory jig and examples of its implementation are presented. Possibilities of beneficiation of hard-to-enrich feeds, which include carbonate contaminants or have a high share of sand fractions, are discussed. Design solutions of technological systems for the above mentioned types of feed are presented.
PL
Przeprowadzono badania laboratoryjne w celu oceny przydatności odpadowego granulatu ze wzbogacania rudy żelaznej, jako stabilizowanego cementem kruszywa do wykonywania podbudów drogowych. Zastosowano rozkład Weibulla do przeprowadzenia analizy regresyjnej i opracowania modelu do oceny zachowania się zmęczeniowego tego materiału, w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane wyniki porównano z właściwościami podbudów wykonanych ze żwiru, także stabilizowanego cementem. Uzyskane wyniki wykazują, że trwałość zmęczeniowa podbudowy wykonanej z granulatu rudy żelaznej jest gorsza niż podbudowy ze żwiru, przy tym samym poziomie obciążenia. Jednak rozrzut wyników dotyczących trwałości zmęczeniowej maleje gdy stosunek obciążenia do wytrzymałości wośnie. Uzyskane wyniki stanowią podstawę teoretyczną do stosowania odpadowego granulatu rudy żelaznej w wykonywaniu podbudów drogowych.
EN
The laboratory experiments was conducted to characterize the fatigue performance of iron-ore tailings aggregate, stabilized with cement. The Weibull distribution function was adopted to assist the regression analysis and establish the predicted fatigue life model, under laboratory conditions. Furthermore, the comparison was made between the assessed fatigue life and natural gravel stabilized with cement. The results have shown that the fatigue life of iron-ore tailings aggregate stabilized with cement is lower than the fatigue life of natural gravel, also stabilized with cement, at the same stress ratio level. However, the discrepancy in the fatigue life decreases as the stress ratio increases. The results provide theoretical support for the application of cement-stabilized, iron-ore tailings aggregate in the pavement engineering.
PL
W artykule przedstawiono nowy schemat wzbogacania rudy miedzi dla produkcji koncentratu o obniżonej zawartości węgla organicznego. Ideą nowego schematu jest odrębny węzeł przerobu półproduktów z flotacją przelewów hydrocyklonów klasyfikujących odpad I czyszczenia i z wyprowadzeniem odpadu końcowego tej flotacji. Flotację tę należy prowadzić w obecności mieszanki ksantogenianów etylowego i izobutylowego (MX) z dodatkiem depresora substancji organicznej (OD). Uzyskane wyniki laboratoryjne flotacji przelewów hydrocyklonów z dodatkiem depresora były korzystne w stosunku do wyników uzyskanych z zastosowaniem jedynie mieszanki ksantogenianów. Można na ich podstawie stwierdzić, że wprowadzenie odrębnego węzła przerobu półproduktów pozwoliłoby na zmniejszenie zawartości węgla organicznego w koncentracie końcowym do poziomu akceptowanego w procesie zawiesinowym, tj. ok. 7 %, bez dodatkowych strat miedzi.
EN
In this paper a new flowsheet of copper ore enrichment for the concentrate production with lowered organic carbon content is presented. Idea of the new flowsheet is a separate circuit of middlings processing with flotation of the overflows of hydrocyclones classifying the tailings of I cleaning and with leading out the final tailings of this flotation. This flotation should be conducted in the presence of ethyl and isobutyl xanthate mixture (MX) with addition of the organic matter depressant (OD). The obtained laboratory results from the hydrocyclone overflows flotations with depressant addition were advantageous in relation to results obtained with the application of only xanthate mixture. On their basis it can be found, that an introduction of the separate circuit of middlings processing would allow to reduce the organic carbon content in the final concentrate to the level accepted in the flash smelting process, that is 7 %, without any further copper losses.
PL
Jednym z wielu ciekawych zagadnień związanych z prawem żywnościowym jest kwestia stosowania w produkcji środków spożywczych pewnych substancji, które mogą pełnić w nich dwie całkiem odmienne funkcje, tj. substancji dodatkowych lub wzbogacających (jak witaminy i składniki mineralne). Przykładem może być ryboflawina, wykorzystywana np. do wzbogacenia produktu w witaminę B2, bądź też do wywołania efektu technologicznego - nadania barwy. Konsekwencją jest m.in. odmienne znakowanie środka spożywczego, jak też jego postrzeganie przez konsumentów, o czym mowa w poniższym artykule.
EN
One of the interesting issues concerning food law is a question of using certain substances that can play two completely different roles in food production e.g. food additives or vitamins/minerals. For instance, riboflavin is used to enrich the product with vitamin B2 but also for technological reasons – to render a colour. As a result of dissimilar use, there is a different labeling requirement and product perception by consumers. All about it you may read in the article as given below.
PL
Przedstawiono rozwój konstrukcji klasyfikatorów pulsacyjnych typu KOMAG stosowanych do pozyskiwania żwiru i piasku, z jednoczesnym wydzielaniem zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych optymalizujących działanie klasyfikatorów. Opisano czynniki procesowe wpływające na zwiększenie skuteczności wzbogacania w zależności od charakterystyki nadawy (kruszywa).
EN
Progress in development of design of KOMAG pulsating jigs used for utilization of gravel and sand together with separation of organic and mineral impurities is presented in the paper. Results of laboratory tests aiming at optimization of classifiers operation are given. Technological factors, which have an impact on increase of beneficiation efficiency depending on feed (aggregates) characteristics, are discussed.
20
Content available remote Control of optical active borates nanocrystals agglomeration
EN
Purpose: The purposes of this study explore the possibility of total control the agglomeration of nanoborates powders. The great potential of PDLCs can be enhanced by using dye-doped or nanoparticles-doped materials, such as borates [1]. It is important to know how to prepare nanoparticles in order to obtain a high level of dispersion in the composites. Otherwise, even small an agglomeration does not give a possibility on the appropriate characteristic of properties and interpretation of the results. The deagglomeration methods applied until now give the decrease of agglomeration to a lesser extent than our method. Characteristic size and shape of particles made with sol-gel process is difficult to perform. Design/methodology/approach: Nanopowders samples of YAB and LCBO were prepared with sol-gel method. Deagglomeration process was carried out using acetic acid. The morphology and size of nanopowders were investigated by scanning electron microscopy (SEM). The crystallite sizes were determinated with IPS UA method. Findings: It was confirmed that the acetic acid influence on the decrease of agglomeration. It was also determined of conditions for preparation borates nanopowders samples (concentration acetic acind time and temperature of drying prepared samples). We have proved that a reagent used for deagglomeration process does not affect the structure of the investigated nanoborates used in an experimental. Research limitations/implications: The results can be used to the prepared of nanocompades of borates to observe a morphology and reliable assessment of nanocrystalline size. Originality/value: Our study shows how to prepare a sample of particles to observe morphology and measure the size of nanograins. In our study we found excellent solution, the medium, which not influence the inorganic nanomaterial structure. Result seems to be excellent and very perspective. We have showed as that measurement type influence the results of particles size.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.