Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radiografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Audyty kliniczne wewnętrzne
PL
Początkowo miała to być kontynuacja przeglądu tematów poruszanych podczas kongresu RSNA 2020. Oczywiście poprzedni tekst nie wyczerpał tematu. Jednak z uwagi na coraz częstsze pytania związane z audytami klinicznymi i tabelką na stronie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia oraz narastającym rozziewem między suchym opisem prawnym i urzędniczym pojmowaniem audytu klinicznego a jego rzeczywistym celem i sensem realizacji, postanowiłem zaproponować redakcji zmianę tematyki artykułu. Myślę, że zanim wrócę do chicagowskiego dorocznego święta radiologii, do spokojnego omówienia będzie jeszcze jeden temat: różnica w podejściu do testów podstawowych z punktu widzenia rzeczywistych potrzeb i zasad wynikających ze zrozumienia celu ich wykonywania oraz z punktu widzenia formalno- -urzędniczego, bez zrozumienia ich celu i sensu.
PL
Z zainteresowaniem przeczytaliśmy artykuł H. Mizgalskiej-Traczyk i wsp. Porównanie parametrów ekspozycji do zdjęcia klatki piersiowej dorosłych pacjentów przyjętych na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z parametrami zawartymi w Procedurach Wzorcowych (Prawo atomowe – Dz.U. z 2014 r.). Zastanawialiśmy się nad zaleceniami i wnioskami stawianymi przez autorów, co skłoniło nas do weryfikacji argumentów na podstawie analizy piśmiennictwa. Odwołujemy się do kilku aspektów, np. automatycznej kontroli ekspozycji, kolimacji, niskich i wysokich napięć anodowych w praktyce klinicznej.
EN
We were very interested to read the article by H. Mizgalska-Traczyk et al. Comparision of exposure parameters to chest X-ray of adults patients admitted to the emergency department of the University Hospital in Cracow with parameters contained in the Standard Protocols (Atomic Law in Official Journal of 2014). We considered the recommendations and conclusions made by the authors, which prompted us to verify the arguments based on an analysis of the literature. We refer to several aspects, for example: automatic exposure control, collimation, low vs. high tube voltages in clinical practice.
3
Content available remote Artefakty w radiografii
PL
W dobie dzisiejszych aparatów rentgenowskich wykonanie idealnego zdjęcia radiologicznego może wydawać się prostym zadaniem. Jednak nawet najbardziej doświadczeni technicy elektroradiologii pracownicy w swojej praktyce spotykają problem artefaktów na obrazach. Ich wystąpienie niejednokrotnie utrudnia lub uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy, przez co badania takie muszą być powtarzane, prowadząc do zwiększenia narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące. Znajomość charakterystycznych cech poszczególnych typów artefaktów oraz źródeł ich powstawania jest kluczem do uzyskania poprawnych, diagnostycznych obrazów.
EN
In the age of today’s X-ray machines, taking the perfect image may seem like a simple task. However, even the most experienced radiogrphers face the problem of artifacts in the X-ray images in their practice. Their occurrence often makes it difficult or impossible to make a proper diagnosis, therefore such tests must be repeated, leading to an increased patient’s exposure to ionizing radiation. Knowing the characteristic features of types of artifacts and the sources of their formation is the key to obtaining correct, diagnostic images.
PL
Kolimacja jest to ograniczanie wiązki promieniowania rentgenowskiego do obszaru badanej części ciała, pozwalające ochronić pozostałe tkanki przed zbędnym narażeniem. Definicja ta dotyczy kolimacji przedekspozycyjnej, czyli przed wykonaniem emisji promieniowania, z wykorzystaniem symulacji świetlnej. Cel: Celem badania była analiza pól radiogramów z kolimacją przed- i poekspozycyjną oraz porównanie otrzymanych wyników z radiogramami grupy kontrolnej i wartościami referencyjnymi. Materiały i metody: Analizie retrospektywnej poddano 200 radiogramów wykonanych w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Połowę stanowiły zdjęcia rentgenowskie z postprocessingową zmianą wielkości pól kolimacji. Grupę kontrolną utworzono z losowo wybranych radiogramów z kolimacją przedekspozycyjną. W analizie uwzględniono wiek i płeć pacjentów oraz rodzaj projekcji i zakresy badań. Przeprowadzono pomiar długości i szerokości radiogramów z wykorzystaniem stacji roboczej z oprogramowaniem syngo 2 007 S iemens o raz w yliczono p ola p owierzchni. Zebrane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 13.3. Wyniki: Większą część radiogramów (126; 63,00%) wykonano kobietom. Przeciętny wiek badanych wyniósł 56,00 lat i mieścił się w przedziale od 12-94 lat. Najczęściej obrazowanym obszarem była klatka piersiowa (50; 25,00%). Zdjęcie transtorakalne kości ramiennej było radiogramem najczęściej poddawanym poekspozycyjnej zmiennie wielkości pola. Przeciętna wielkość wyjściowa radiogramu z grupy zdjęć poddanych poekspozycyjnej zmianie wielkości pola kolimacji wyniosła 1020,78 cm2, natomiast po obróbce 545,22 cm2. W analizowanym materiale przeciętnie wielkości pól kolimacji radiogramów po obróbce były o 313,39 cm2 m niejsze. W ymiary radiogramów i pola powierzchni różniły się od siebie w sposób istotny statystycznie przed i po wykonaniu obróbki postprocessingowej (we wszystkich przypadkach p < 0,001). Pola kolimacji i wymiary radiogramów, z grupy zdjęć poddanych obróbce postprocessingowej, wykonane kobietom i mężczyznom różniły się od siebie w sposób istotny statystycznie (p < 0,05 we wszystkich przypadkach poza długością) i przyjmowały przeciętnie wyższe wartości dla kobiet. W grupie zdjęć, które zostały opracowane po ekspozycji, liczba zdjęć o polu powierzchni większym niż wartość referencyjna wyniosła 55 (55,00%), natomiast po zastawaniu obróbki 33 (33,00%). Wnioski: W przeprowadzonym badaniu radiografia transtorakalna bliższego końca kości ramiennej była zdjęciem rentgenowskim, które najczęściej poddawano poekspozycyjnej zmianie wielkości pola. Najliczniejszą grupę zdjęć, gdzie odnotowano przekroczenia wielkości referencyjnej w zakresie pola obrazu stanowiły radiogramy transtorakalne kości ramiennych i skośne stawów krzyżowo-biodrowych. Największe przekroczenia wielkości pól kolimacji od wartości wzorcowych zarejestrowano w przypadku diagnostyki stawu łokciowego w obu projekcjach. Istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia w technice wykonywania radiografii w oparciu o wnioski z analiz zdjęć odrzuconych.
EN
Collimation is reduction of X-ray beam to area of the body that being study. The aim of using collimation is protection other tissue of minimize their unnecessary exposing. This definition is refers to pre-processing collimation which is perform before radiation emission, with using light simulation. Aim: The aim of the research was analysis radiograms field size before and after post-processing changing and compare them with radiograms from the control group and the referential value. Material and methods: Retrospective analysis was performed on 200 radiograms. All of them was taking in Department of Radiology University Hospital in Bialystok. The half of analysed radiograms was radiograms who been changing in post-processing way. Control group was randomly select radiogram with pre-processing collimation. The analysis included, age and sex of the patient, view of the radiograms and part of body. A measurement of the length and width of the radiographs was made and the collimation field was calculated on the obtained data. The measurements were perform on work station with syngo 2007 Siemens. Collected data was analysed with using Statitica 13.3. Results: The most frequently radiographs (126; 63,00%) was taken for women. The age of patients ranged from 12 to 94 years with typical value of 56,00 years. The most common X-ray was chest radiograph (50; 25,00%). The transthoracic humerus X-rays was the radiograms witch were most frequency changing collimation field in post-processing way. The typical output size of radiogram, from the group of radiogram for witch used post-processing changing of size, was 1020,78 cm2 while after making change typical collimation size was 545,22 cm2. In the analysing data typical radiogram size, after making post-processing was smaller about 313,93 cm2 than before doing edition. The collimation field and size of radiograms was statistical significant different in the group of radiograms before and after making post-processing changing (in all causes p < 0,001). The collimation field and sizes of radiogram, in the group of radiograms witch were used post-processing, were a statistical significant different for women and men (in all causes without length p < 0,05). The collimation field and sizes of radiograms was statistical lower value for men than for women. In the group of X-rays which were changing in post-processing way, before making the change 55 (55,00%) radiograms were collimation field greater that referential value and after making the change only 33 (33,00%) X-rays. Conclusion: In the research the transthoracic lateral projection of humerus X-rays was the radiographs which were most frequency changing collimation field in post-processing way. The transthoracic lateral projection of humerus radiogram and sacroiliac joint oblique view were the roentgenograms witch collimation size was most frequency greater than referential value. Most commonly excessive collimation size in reference to referential value was showed on elbow X-rays in both views. There is necessary constantly perfecting in the technique of making radiogram. The perfecting will be perform based on conclusion resulting from analysis of rejected radiograms.
PL
Wprowadzenie: Radiografia kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (RTG LS) należy do najczęściej wykonywanych procedur diagnostyki obrazowej. W 2010 roku współczynnik częstości na 1000 mieszkańców Unii Europejskiej wynosił 40,6. Cel: Celem pracy była retrospektywna analiza parametrów jakości radiografii kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Materiały i metodyka: Analizie retrospektywnej poddano 420 losowo wybranych zdjęć kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (210 w projekcji przednio-tylnej, AP oraz 210 w projekcji bocznej, LAT). Analiza obejmowała: miejsce padania promienia centralnego, zakres badania, symetrię radiogramu, fazę oddechową, w jakiej wykonano radiografię boczną, poprawność pozycjonowania względem komory automatyki ekspozycji, częstość stosowania lateralizacji oraz przygotowanie pacjenta. Za punkt padania promienia centralnego przyjęto miejsce przecięcia przekątnych radiogramu. Ocenę zakresu badania wykonano, porównując z zakresem anatomicznym opisanym w procedurze wzorcowej. Zebrane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 13.3 przy zastosowaniu poziomu istotności p = 0,05. Wyniki: Promień centralny najczęściej (58; 27,62%) na zdjęciach AP padał na środową część czwartego kręgu lędźwiowego, natomiast na zdjęciach bocznych (53; 25,24%) na trzon trzeciego kręgu lędźwiowego. Na zaledwie 15 (7,14%) radiogramach obszar objęty badaniem był zgodny z opisanym w procedurze wzorcowej. Symetrią pozycjonowania pacjenta w zakresie zachowania płaszczyzny strzałkowej i czołowej charakteryzowało się 120 (57,14%) zdjęć AP, natomiast zachowaniem symetrii w linii pośrodkowej 102 (48,57%) rentgenogramów. W znaczącej większość radiografii (198; 94,29%) przednio-tylnych system automatyki ekspozycji został wykorzystany poprawnie. Natomiast w przypadku projekcji bocznych odsetek zdjęć z prawidłowym pozycjonowaniem względem komory automatyki ekspozycji był niższy (116; 55,24%). Większość (120; 57,14%) zdjęć bocznych wykonanych zostało na wydechu, 74 (35,24%) na wdechu, a w przypadku 30 (14,29%) radiogramu ocena fazy oddechowej nie była możliwa. Określenie strony badanej pacjenta znalazło się na 208 (99,05%) zdjęć przednio-tylnych oraz 62 (29,59%) bocznych. Przygotowanie pacjenta do badania ocenione zostało jako poprawne w przypadku 4 (1,90%) zdjęć AP oraz 24 (11,43%) radiogramów bocznych. Projekcja radiogramów wpływała w istotny statystycznie sposób na częstość oceny przygotowania pacjenta za poprawny (p < 0,001). Wnioski: Ocena miejsca padania promienia centralnego wiązki promieniowania i obszaru objętego badaniem są cennymi czynnikami oceny jakości radiogramów. Analiza materiału własnego wskazuje na konieczność ciągłego doskonalenia z zakresu pozycjonowania pacjenta.
EN
Introduction: Radiography of the lumbosacral spine is one of the most frequently performed diagnostic imaging procedures. In 2010, the frequency ratio per 1000 inhabitants of the European Union was 40,6. Aim: The aim of the study was a retrospective analysis of the quality parameters of the spine radiography in the lumbosacral segment. Material and methods: 420 randomly selected X-rays of the lumbosacral spine (210 in anterior-posterior projection and 210 in lateral projection) were retrospectively analyzed. Included in the analysis was: the place of central radius incidence, the scope of the examination, symmetry of the radiograph, the respiration phase in which the lateral radiography was performed, correctness of positioning relative to the automatic exposure control chamber, frequency of lateralization and patient preparation. The intersection of the radiographs was taken as the point of incidence of the central ray. The assessment of the scope of the examination was made by comparison with the anatomical scope described in the reference procedure. The collected data was subjected to statistical analysis using Statistica 13.3 with the significance level p = 0,05. Results: In the AP X-rays the central ray most often (58; 27,62%) was directed on the middle part of the fourth lumbar vertebra, while on the lateral views it was most often (53; 25,24%) directed on the body of the third lumbar vertebra. The area covered by the examination was consisted with that described in the reference procedure only on 15 (7,14%) radiographs. The symmetry of patient positioning in terms of maintaining the sagittal and frontal planes was described in 120 (57,14%) AP images, while maintaining symmetry of the median line was described in 102 (48,57%) of the radiographs. In the vast majority of the anteroposterior radiographs (198; 94,29%) automatic exposure control system was used correctly. However, in lateral views the percentage of X-rays with correct positioning relative to the automatic exposure chamber was lower (116; 55,24%). The majority (120; 57,14%) of the lateral views were taken with exhalation, 74 (35.24%) with inspiration, and in case of 30 (14,29%) radiographs respiratory phase assessment was not possible. Lateralization was present in 208 (99,05%) anteroposterior views and in 62 (29,59%) lateral views. Patient preparation for the examination was assessed as correct for 4 (1,90%) AP radiographs and 24 (11,43%) lateral radiographs. Radiographic projection had a statistically significant effect on the frequency of assessing patient preparation as correct (p < 0,001). Conclusions: The evaluation of the place of central radius incidence and the area covered by the exam are valuable factors in the quality assessment of radiographs. The analysis of our own material indicates the need for continuous improvement in patient positioning.
6
Content available Radiologia w studiu projektowym
PL
Artykuł przedstawia przykład współpracy pomiędzy zakładem radiologii a studiem projektowym przy opracowaniu projektu opakowań serii kosmetyków. Zrealizowano pomysł, aby dla marki, która oferuje produkty pielęgnacyjne o wysokiej zawartości składników pochodzenia naturalnego, ilustracje lub fotografie na opakowaniach zastąpić rentenogramami roślin.
EN
The article presents an example of cooperation between a radiology department and a design studio when developing a cosmetics series packaging project. The idea was realized that for a brand that offers beauty products with a high content of natural ingredients, illustrations or photographs on packaging, replace with X-Ray images of the plants.
PL
W artykule przedstawiono opracowany przez autorów algorytm komputerowej analizy obrazu wspomagający proces diagnostyki połączeń spawanych. Zwrócono uwagę na podstawowe wady, jakie powstają w złączach spawanych oraz na podstawowe utrudnienia w diagnozowaniu tych wad. Przedstawiono komputerową metodę analizy obrazu opartą na progowaniu wartości nasycenia koloru. Metoda może być stosowano do diagnozowania obrazów czarno-białych zapisanych w skali odcieni szarości. Ponadto przedstawiono modyfikację metody polegającą na zapisaniu obrazu czarno-białego w palecie barw RGB, a następnie przeprowadzeniu progowania przy zastosowaniu filtracji RGB. W pracy przedstawiono wyniki przykładowych analiz, ze zwróceniem uwagi na walory zastosowanej metody analizy obrazu. Rozwiązanie to poszerza możliwości obrazowania wykrytych wad materiałowych, co usprawnia klasyfikację złącz spawanych.
EN
This article aims to present an image analysis algorithm for welded diagnostics. It contains information about the welding process and factors affecting its poorly reproducible process. It highlights the essence of welded weld diagnostics, and also lists the most common features of nonconformity. In addition, it illustrates in most cases the methods of diagnosing welds, which include ultrasonic testing or x-ray scans. It then presents the very idea of radiographic research, which consists in the radiographic image of the binarization process. In addition, it presents computer-aided image analysis methods. It also reveals the use of RGB filtration, as evidenced by the numerous illustrations illustrating the double layer weld filtering in both R, B and G color. The article shows that the diagnostic method used improves the classification of welded joints. The use of selective RGB filtering not only enables the filtering of basic RGB colors, but also provides the ability to filter in R-G, R-B and G-R combinations, which will further increase the potential for imaging of material defects found.
8
Content available remote Porównanie wymagań norm PN-M-69770 oraz PN-EN ISO 17636-1
PL
W lipcu 2002 r. została wycofana, używana od 1961 roku norma PN-M-69770, dotychczas obowiązująca przy badaniach złączy spawanych. Ponad rok wcześniej, w kwietniu 2001 roku wprowadzono w Polsce do użycia PN-EN 1435 dotyczącą techniki badań radiograficznych złączy spawanych (została ona zastąpiona w 2013 przez PN-EN ISO 17636-1). Jednak pomimo upływu piętnastu lat przepisy obowiązujące „za starych czasów” nadal są używane przy kontroli radiograficznej spoin konstrukcji wykonywanych obecnie oraz przy badaniach eksploatacyjnych. W artykule porównano zakresy stosowania obu przepisów w celu zbadania możliwości zastąpienia PN-M-69770 normą PN-EN-ISO 17636-1. Porównanie ograniczono do promieniowania X uzyskanego z lamp rentgenowskich o napięciu do 400 kV.
EN
In July 2002, after using since 1961 to research of welded connection, standard PN-M-69770 was withdrawn. More than year before this date, in April 2001, made to use in Poland standard PN-EN 1435 on technique of radiographic research of welded connection (it was replaced in 2013 by PN-EN ISO 17636-1). However, despite the passage of fifteen years, the rules in force in “the old days” are still used during radiographic control of welded structures made now and during tests in-service. In the article were compared scopes of the two provisions in order to explore the possibility of replacing standard PN-M-69770 by standard PN-EN-ISO 17636-1. A comparison limited to radiation X obtained from X-ray tubes with a voltage to the 400 kV.
9
Content available remote Radiograficzne i termograwimetryczne badania pirolizy pojedynczej cząstki drewna
PL
Opisano proces pirolizy pojedynczej cząstki drewna. Za pomocą termograwimetrii, badań w piecu wysokotemperaturowym oraz metod radiograficznych przeprowadzono analizę procesu pirolizy. Analizowano szybkość dekompozycji termicznej i jej stopień w funkcji czasu. Badano poddane pojedyncze próbki w formie sosnowych sześcianów o boku 18 mm. Analiza termograwimetryczna mająca na celu wyznaczenie przedziałów, w jakich zachodzi proces, poprzedziła badania wykonane w piecu wysokotemperaturowym. Próbki po eksperymentach zostały poddane badaniom radiograficznym celem zobrazowania zmian gęstości drewna w funkcji czasu. Na zdjęciach zaobserwowano, iż piroliza zachodzi od naroży próbki, a następnie pozostaje tylko niespirolizowany rdzeń w środku próbki. Badania potwierdziły duże możliwości radiografii w ocenie pirolizy.
EN
Pyrolysis process of a single wood particie is described in the paper. Thermogravimetric and radiography techniques and pyrolysis in a high-temperature kiln were applied in the experiments. The thermal decomposition rate as a function of time was analyzed. Pine cubes with a side of 18 mm were used as samples. High-temperature kiln tests were preceded by thermogravimetric analysis aiming to determine temperature ranges in which the process took place. The samples after tests were analyzed using radiographic methods to visualize the changes in wood density as a function of time. It was observed on the photographs that pyrolysis started from sample corners, while only a core in the center of samples remained unchanged. Radiography experiments have a big potential in pyrolysis research.
10
Content available remote Podstawy badań stomatologicznych: zdjęcia zewnątrzustne : pantomografia
PL
Zdjęcie pantomograficzne pozwala obrazować struktury zakrzywione twarzoczaszki. Jest to zdjęcie warstwowe wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy powstające poprzez synchroniczny obrót wokół głowy pacjenta układu lampa rentgenowska – detektor promieniowania. Współcześnie w użyciu są zarówno aparaty pantomograficzne analogowe, jak i cyfrowe, a wśród nich aparaty pantomograficzne (obrót wokół jednej osi) i ortopantomograficzne (obrót wokół trzech osi).
EN
Pantomogram allows the imaging of curved craniofacial structures. It is a layered image of alveolar and jaw emerging through the synchronous rotation around the patient’s head of X-ray tube i.e. radiation detector. Presently there are in use both analogue and digital machine among them pantomograph (rotation around one axis) and orthopantomograph (rotation around the three axes).
PL
Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe pozwala na obrazowanie koron zębów oraz brzegu wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy. Powstaje poprzez ustawienie promienia centralnego zgodnie z przebiegiem skrzydła, które zagryza pacjent.
EN
Bite-wing radiograph is the intraoral X-ray that allows imaging of tooth crowns and alveolar edge of the maxilla and mandible. It is produced by setting the central ray according to the wings that bites patient.
12
Content available Własności mechaniczne stali 13CrMo4-5
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań stali 13CrMo4-5 ze względu na własności mechaniczne. Badany materiał jest najczęściej używany do produkcji wysokociśnieniowych rurociągów parowych w elektrociepłowniach. Do badań użyto rury ze stali 13CrMo4-5 o średnicy 159 mm i grubości 14,2 mm. Wykonano próby rozciągania, zginania, badania twardości, mikrostruktury oraz składu chemicznego. Naprężenie graniczne w próbie rozciągania wyniosło średnio 452 MPa. Próbki zostały poddane zginaniu o kącie gięcia 180°. Zmierzona twardość dla wyżej wymienionej stali wyniosła 147 ± 7,67 HV10. Badania mikrostruktury wykazały ferrytyczno-bainityczną strukturę materiału. Artykuł obrazuje badania, które można wykorzystać do kontroli jakości nowo wykonanych wyrobów, celem eliminacji produktów niespełniających wymagań określonych normą przedmiotową lub wymagań wykonania odbioru WUDT.
EN
The article presents the research results of steel 13CrMo4-5 due to the mechanical and chemical properties. The tested material is mostly used to produce high pressure steam pipelines in heat and power plants. The studies were performed on 13CrMo4 steel pipe with a diameter of 159 mm and a thickness of 14.2 mm. There were performed following analyses: the tensile test, flexural bending, test of hardness, microstructure examination and chemical composition. The average of the stress limit in a tensile test is 452 MPa. The samples were undergone flexural bending angle of 180°. The hardness measured for the above-mentioned steel was 147 ± 7.67 HV10. The studies have shown the microstructure of the material as ferritic-bainitic structure. Article illustrates the research that can be used for quality control of newly made products as well as in avoidance of products which do not fulfill the standards.
EN
A technology that utilizes penetrating rays is one of the oldest nondestructive testing methods. Nowadays, the process of radiogram analysis is performed by qualified human operators and automatic systems are still under development. In this work we present advanced algorithms for automatic segmentation of radiographic images of welded joints. The goal of segmentation of a radiogram is to change and simplify representation of the image into a form that is more meaningful and easier to analyse automatically. The radiogram is divided into parts containing the weld line, image quality indicators, lead characters, and possible defects. Then, each part is analysed separately by specialized algorithms within the framework of the Intelligent System for Radiogram Analysis.
14
Content available remote Comparison of welds defects classifiers based on artificial neural networks
EN
The paper describes comparison of two weld defect's classifiers based on artificial neural networks. First model consists of one neural network, where each output neuron corresponds to different defect group. The second model contains five neural networks. Each neural network has one neuron on output and is responsible for detection of one defects' category. In order to evaluate the effectiveness of the neural networks classifiers, the mean square errors were calculated for test radiograms and compared.
PL
Artykuł przedstawia analizę porównawczą dwóch klasyfikatorów defektów opartych na sztucznych sieciach neuronowych. Pierwszy model składa się z pojedynczej sztucznej sieci neuronowej, w której każde wyjście odpowiada jednej grupie wad. Drugi model złożony jest z pięciu sztucznych sieci neuronowych. Każda sieć neuronowa odpowiedzialna jest za wykrycie jednej grupy wad. Do oceny skuteczności działania klasyfikatorów wykorzystano średni błąd kwadratowy wyznaczony dla testowych rzeczywistych radiogramów.
15
Content available remote Komputerowe modelowanie pęknięć na bazie zdjęć radiograficznych
PL
W pracy zaprezentowano algorytm generacji pęknięć jako komputerowych obiektów trójwymiarowych. Przedstawiono metodę ekstrakcji parametrów pęknięcia ze zdjęcia radiograficznego i ich przełożenia na obiekt trójwymiarowy. Zamieszczono również efekty symulowanych prześwietleń z wykorzystaniem sztucznie utworzonych pęknięć.
EN
In this paper algorithm for generation of cracks as a three-dimensional objects has been presented. Method for extraction of crack's parameters from radiographic image has also been discussed. Results of simulated x-raying with artificial cracks have been included.
PL
Artykuł opisuje możliwości zastosowania tomografu opartego na promieniowaniu X do pomiaru porowatości materiału sypkiego o gęstym upakowaniu, znajdującego się w prostokątnym modelu silosu. Otrzymane wstępne wyniki prac doświadczalnych ukazują możliwości pomiarowe użytego systemu. Zaprezentowane rezultaty dotyczą statycznego pomiaru piasku w silosie. Porównane zostały dwa różne obszary silosu, z różnym rodzajem upakowania piasku i przeprowadzona została analiza jakościowa uzyskanych wyników. Przedstawiono również teoretyczny opis wpływu parametrów poszczególnych składników tomografu X na jakość uzyskiwanych rezultatów. Została przedyskutowana procedura przygotowania i dobrania najodpowiedniejszych ustawień narzędzia pomiarowego w celu jak najlepszej analizy ilościowej obrazów tomograficznych.
EN
Paper presents feasibility study of X Ray tomography system application to porosity measurement of dense packed bulk solid in rectangular silo model. Obtained preliminary experimental results reveal the measurement capabilities of the tested system. Results presented are for static measurement of silo sand filling. There is a comparison between two different silo regions, with different packing density values of sand, and qualitative analysis of results is performed. Theoretical description of distinct parameters of X Ray tomography system parts influence on quality of obtained results is presented. Additionally, the discussion on procedure of preparation and adjustment of measurement system parameters in order to achieve best data for quantitative analysis of tomography images is cover in this paper.
17
Content available remote Comparison of selected weld defects extraction methods
EN
Following paper describes three different methods used for detection of welds defects. Those are Artificial Neural Networks, Fuzzy Logic and background removing. They operate on digital radiographs. Detection methods described here are differentiated by the time consumption and results achieved.
PL
Artykuł prezentuje trzy różne metody stosowane w procesie detekcji wad w spawach wykorzystujące: sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą oraz metodę pośrednią (usuwanie tła spawu). Wszystkie one operują na cyfrowych radiogramach. Prezentowane metody różnią się czasem działania i uzyskanymi wynikami.
PL
W artykule sformułowano równania na kwantową wydajność detekcji promieniowania DQE i funkcje przenoszenia modulacji MTF luminescencyjnych sensorów obrazów radiograficznych, przy uwzględnieniu rozkładu absorpcji promieniowania rtg i dyfuzji promieniowania świetlnego w sensorze. Podstawą do wyprowadzenia równań była analiza zjawisk fizycznych wystepujących w sensorach. Równania wiążą zależności DQE i MTF od energii promieniowania rtg i masy powierzchniowej sensora z wielkościami opisującymi zjawiska fizyczne występujące w sensorze. Mogą być one przydatne do optymalnego doboru sensora do poszczególnych zastosowań w radiografii.
EN
Equations for DQE (Detective Quantum Efficiency) and MTF (Modulation Transfer Function) for luminescent radiographic sensor were formulated. The X-ray attenuation distribution and light diffusion, due to the physical processes in phosphors, were taken into consideration. The equations show DQE and MTF dependence on X-ray energy and phosphor surface mass which may be a useful sensor optimisation in radiographic applications.
20
Content available remote Model examination of the crossover effect in two-layer light-sensitive system
EN
The results of computer simulation of the effect of light scattering in a system composed of two heterogenic light-sensitive layers coated on two sides of a transparent base are presented. It has been assumed that the modelled system is irradiated with a directed X-ray beam, while the photographic effect is caused only by the light emitted by the fluorescent screens adjacent to the light-sensitive layers and containing phosphors fluorescing due to X-ray irradiation. The scattered light transpassing the base reaches the opposite light sensitive layer, thus damaging the sharpness of the details. This effect called crossover is disadvantageous in roentgenography. The qualitative dependence of the modulation transfer function of the system on both its geometric and optical parameters was examined. It has been shown that worsening of the image is the stronger the thinner the light-sensitive layers and the weaker the light scattering by single silver halide crystals. This result is surprising since in the case of single-layer light-sensitive systems not suffering from the crossover effect opposite effects are observed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.