Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1323

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
2
Content available remote Aparat do wprowadzania elementów wykonawczych do rurociągu pod ciśnieniem
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz prototyp aparatu umożliwiającego wprowadzanie elementów wykonawczych do pracujących pod ciśnieniem rurociągów wodociągowych. Aparat opracowano początkowo jako urządzenie do likwidacji korków lodowych w rurociągach. Budowa prototypu wykazała znacznie większą jego uniwersalność. Powstała platforma umożliwiająca wprowadzanie próbników do pobierania wody bezpośrednio z przepływającego rurociągiem strumienia, osadu i biofilmu ze ścianek tego rurociągu, czujników ciśnienia i natężenia przepływu oraz wprowadzanie do wnętrza rurociągów przewodów dozujących np. roztwór chloru do dezynfekcji. W założeniach aparat może współpracować z powszechnie stosowanymi urządzeniami do nawiercania rurociągów, jak również z niektórymi typami hydrantów przeciwpożarowych. Artykuł zawiera opis koncepcji aparatu, budowy jego prototypu oraz wstępnego eksperymentu laboratoryjnego, polegającego na zastosowaniu aparatu do likwidacji korka lodowego we fragmencie rury wodociągowej.
EN
The article presents a concept and a prototype of a tool enabling the insertion of actuator elements into water supply pipelines working under pressure. The tool was initially developed as a device for removing ice plugs in pipelines. The construction of the prototype showed its much greater versatility. The result was a platform enabling the insertion of samplers directly in trie water stream flowing through the pipeline, pressure and flow rate sensors location in this stream, sediment, biofilm collection from the walls of the pipeline and dosage of disinfectant, e.g. chlorine, into the working pipelines. In assumptions, the tool can work with commonly used devices for drilling pipelines, as well as with some types of fire hydrants. The article describes the concept of the tool, the construction of its prototype and an initial laboratory experiment involving the use of a tool to remove an ice plug in a fragment of a water pipe.
EN
The idea of Industry 4.0 indicates Condition Based Maintenance (CBM) and Predictive Maintenance (PdM) as fundamental maintenance strategies in modern factories. CBM and PdM could be implemented with use of on-line continuous monitoring and diagnostic systems and also as a program of systematic examinations of asset condition done by maintenance personnel. Using data collected from hand held instruments and from on-line systems it is possible to build full image of current asset condition and predict probable faults in the future. This paper presents system of condition monitoring and diagnosing of main drive of industrial press line. The system uses diagnostic data coming from different sources like vibration, electrical and thermal measurements. Application of different types of data makes the system hybrid and allows improve diagnostic inference process. The article describes how the system is designed and implemented.
PL
Idea Przemysłu 4.0 wskazuje Condition Based Maintenance (CBM) oraz Predictive Maintenance (PdM) jako podstawowe strategie służb utrzymania ruchu w nowoczesnych fabrykach. CBM i PdM mogą zostać wdrożone z wykorzystaniem ciągłego monitoringu w trybie online oraz systemów diagnostycznych, a także systematycznej kontroli stanu urządzenia przeprowadzanej przez personel utrzymania ruchu. Używając danych zgromadzonych za pomocą przyrządów ręcznych, a także systemów pracujących w trybie online możliwym jest zbudowanie kompletnego obrazu aktualnego stanu urządzenia i przewidywanie potencjalnych awarii w przyszłości. Poniższa publikacja opisuje system diagnostyczny przemysłowej linii pras. System wykorzystuje dane pochodzące z różnych źródeł: drgania, natężenie prądu elektrycznego i pomiarów temperatury. Różnorodność danych sprawia, że system staje się hybrydowy, co pozwala usprawnić wnioskowanie diagnostyczne. Artykuł opisuje proces projektownia takiego systemu oraz jego implementację.
EN
This article discusses the proposed method for diagnosing diesel fuel equipment. An analysis of available methods for diagnosing fuel equipment has been carried out. The authors describe their method for diagnosing plunger pairs of a highpressure fuel pump according to the parameter of displacement of the injector needle. The design of the diagnostic device for measuring the movement of the injector needle has been developed and patented. The dependence of the maximum displacement of the injector needle on the increase, due to wear, of the radial clearance of the plunger bushing at the minimum steady state of idling of the engine has been determined. The technique of diagnosing the technical condition of plunger pairs of a high-pressure fuel pump by injector needle displacement is considered in detail.
EN
The paper is focused on diagnostics of reinforced concrete structure of the tribune of Závodisko Bratislava. The structure was realized by a combination of monolithic and prefabricated concrete elements as well as steel load-bearing elements. The complex state of the rough construction was evaluated, including the verification survey of the foundation of the construction. Non-destructive and destructive methods were used. Based on the results of the diagnostics and recalculation, it was decided to further progress the finish of the tribune.
PL
Artykuł koncentruje się na diagnostyce konstrukcji żelbetowej trybuny zlokalizowanej na „Závodisko Bratysława”. Konstrukcja została zrealizowana przez połączenie monolitycznych i prefabrykowanych elementów betonowych oraz stalowych elementów nośnych. Oceniono złożony stan konstrukcji, w tym badanie weryfikacyjne fundamentu konstrukcji. Zastosowano metody nieniszczące i niszczące. Na podstawie wyników diagnostyki i ponownych obliczeń zdecydowano odalszych działaniach, aby ukończyć trybunę.
EN
Electricity facilities are technical facilities used by humans to convert available forms of energy into electricity used to power all industrial processes, as well as to power machines and devices used in everyday life. Today, electricity is a field of engineering knowledge called electrical engineering, which describes specialist knowledge, skills and competences necessary in the production, processing (conversion), transmission, distribution, storage and use of electricity in a systemic perspective, and technical diagnostics is its important tool. The task of technical diagnostics in electrical engineering, depending on the needs, is to examine, document, evaluate and properly classify the actual state of the functions of individual system elements and its material parameters, as well as the impact of the state of the element on the state of the entire system or its part. The paper discusses the principles of technical diagnostics that should be subjected to electrical power facilities at various stages of life, i.e. design, construction and operation, in accordance with the provisions of the construction law.
PL
Obiekty elektroenergetyczne to obiekty techniczne, służące człowiekowi do przetwarzania dostępnych form energii na energię elektryczną wykorzystaną przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Dziś elektroenergetyka jest dziedziną wiedzy inżynieryjnej zwaną inżynierią elektryczną, w której opisuje się specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w wytwarzaniu, przetwarzaniu (przekształcaniu), przesyłaniu, rozdziale, magazynowaniu oraz użytkowaniu energii elektrycznej w ujęciu systemowym, a diagnostyka techniczna stanowi istotne jej narzędzie. Zadaniem diagnostyki technicznej w inżynierii elektrycznej, w zależności od potrzeb, jest zbadanie, udokumentowanie, ocena i odpowiednie zaklasyfikowanie stanu rzeczywistego funkcji poszczególnych elementów systemu i jego parametrów materiałowych a także wpływu stanu elementu na stan całości systemu lub jego części. W referacie omówiono zasady diagnostyki technicznej, jakiej powinny być poddawane obiekty elektroenergetyczne w poszczególnych etapach życia, tj. projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
PL
Kompleksowe testy mające na celu określenie okresu trwałości oleju w celu zapobiegania i wczesnej diagnostyki usterek układu hydraulicznego obejmują ciągłe monitorowanie degradacji oleju (lepkość kinematyczna w 40°C, liczba kwasowa, degradacja termiczno-oksydacyjna), zanieczyszczeń oleju (woda, klasa czystości), stężeń metali (Fe, Pb, Cu) w oleju i kształtu ich cząstek. Analiza korelacji potwierdziła znaczenie statystycznej zależności między zanieczyszczeniem oleju a zużyciem układu hydraulicznego.
EN
Lubricating oils taken from 2 operational hydraulic lines were studied for acid no., contents of oxidn. and thermal degradn. products, water concn. as well as contents of solid particle (Cu, Pb, Fe) to evaluate the oil stability. The correlation anal. showed a significant relation between contents of solid particles and wear of the hydraulic system and between the acid no. and oil viscosity.
8
Content available remote Diagnozowanie jakości powierzchni tłoka aluminiowego po procesie fosforanowania
PL
We współczesnych przedsiębiorstwach kontrola jakości prowadzona po procesach obróbki chemicznej, jako procesach specjalnych, stanowi jeden z kluczowych elementów ukazujących poziom organizacji produkcji. Umiejętne stosowanie dostępnych technologii oraz dostępnych instrumentów zarządzania jakością stwarza możliwość ciągłego eliminowania niezgodności u ich źródeł. Celem badań było zdiagnozowanie powierzchni tłoków poddanych przemysłowej obróbce powierzchni poprzez fosforanowanie. Tłoki te przeznaczone były do silników diesla stosowanych w pojazdach lekkich. Określono źródła niezgodności powstające w procesie fosforanowania odlewów. Wykorzystano w tym celu i zintegrowano wybrane techniki zarządzania jakością. Działania te przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby wyrobów niezgodnych.
EN
The Ishikawa diagram and ABCD-Suzuki method were used to det. the reasons for incorrect coverage of the Al piston surface with a phosphate layer. The defect resulted from inadequate degreasing of the piston surface.
EN
In this paper is presented a simulation model of the electric drive (ED) system for the diagnosis of an electric vehicle. Model is built by the method of spectral analysis of the electrical process of propulsion systems power supply. Moreover, the efficiency of ED is a key challenge for the research team. The developed model adequately imitates the electrical processes that occur in the power circuits of the ED system with an AC converter-fed motor. The developed model can be used for virtual studies of dynamic ED modes and studies, and optimization tasks.
PL
Przedstawiono model symulacyjny napędu elektrycznego umożliwiający diagnostykę pojazdów elektrycznych. Model bazuje na analizie widmowej ciągu. Analizowana jest też efektywność napędu. Model mopże także służyć do wirtualnej analizy dynamiki.
EN
The first part of paper deals with the base information about diagnostics and analysis of transformer insulating system in time domain. The second part of paper deals with proposal measuring system of moisture analysis by return voltage method (RVM) for power oil transformers. RVM method is wide state specifying method which is not set in standards but in many cases is a method which is determining a clear and exact result. The results have mainly shows moisture content, content of conductive impurities in oil and degree of aging of paper insulation impact.
PL
Przedstawiono metody diagnostyki stanu izolacji transformatorów w czasie rzeczywistym. Zaproponowano nowy system diagnostyki bazujący na analizie wilgotności na podstawie napięcia powrotnego. Badania potwierdziły przydatność metody.
PL
W artykule przedstawiono algorytm postępowania przy ocenie stanu technicznego istniejących konstrukcji budowlanych zalecany w normie ISO 13822-2010. Omówiono kolejne etapy postępowania i scharakteryzowano poszczególne działania ukierunkowane na rzetelną i kompleksową ocenę.
EN
The article presents an algorithm for assessing the technical condition of existing building constructions recommended in the norm ISO 13822-2010. It discusses subsequent stages of that undertaking and characterizes different actions aimed at reliable and comprehensive assessment.
12
Content available remote Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
EN
The complexity of changes occurring in the flame during the combustion process has a direct influence on the quantity and qualityof the combustion products. The presented measurement data pertaining to the changes in flame luminosity were recorded using a specialized monitoring system. These signals from the combustion ofsuch fuels as pulverized coal and mazoutwere recorded with high sampling rate. The paper presented the analysis of changes in flame luminosity for different fuels using continuous and discrete wavelet transform. The main aim of the studies was to determine the scale values, which enable differentiating between the type of combusted fuel. The results of studies were presented in the form of scalograms.
PL
Złożoność zmian zachodzących w płomieniu w trakcie procesu spalania różnych paliw ma bezpośredni wpływ na ilość i jakość powstałych produktów spalania. Przedstawione w pracy dane pomiarowe zmian intensywności świecenia płomienia zostały zarejestrowaneprzy użyciu specjalistycznego systemu monitorującego. Sygnały te,dla procesu spalania,zostały zarejestrowane z wysoką częstotliwością próbkowania. W artykule przedstawiono analizę zmian intensywności świecenia płomienia dla różnych paliw przy zastosowaniu ciągłego i dyskretnego przekształcenia falkowego. Podstawowym celem badań było określenie wartości skali, na podstawie których możliwe będzie rozróżnienie rodzaju spalanego paliwa. Wyniki badań zostały zaprezentowane w postaci skalogramów.
PL
Turbiny parowe to jedne z bardziej skomplikowanych urządzeń eksploatowanych w energetyce. Warunki ich pracy wiążą się zarówno z oddziaływaniem wysokiej temperatury i ciśnienia czynnika roboczego, jak również sił bezwładności wirujących elementów. Na podstawie obszernej, dotychczasowej wiedzy i wieloletnich doświadczeń opracowano szereg wytycznych badań i oceny stanu technicznego turbin parowych, jak również zalecenia remontowe dotyczące także regeneracji i rewitalizacji praktycznie wszystkich elementów ich układów przepływowych. Ocena stanu technicznego i remont turbozespołu powinny być poprzedzone analizą dokumentacji, historii remontów, ewentualnych modernizacji oraz wyników wcześniej wykonanych badań. Wszystkie wykonywane badania nieniszczące mają znaczenie dla późniejszej oceny stanu technicznego poszczególnych elementów, a tym samym całego turbozespołu. Ostatnią fazą diagnostyki jest ocena stanu technicznego elementów turbozespołu. Towarzyszyć jej powinna analiza warunków eksploatacji, zarówno pod kątem cieplno-mechanicznym, jak i chemicznym, w okresie od ostatniego remontu. Niezwykle istotna jest także kontrola stanu dynamicznego. Jako firma diagnostyczna Pro Novum rekomenduje korzystanie ze zdalnej diagnostyki umożliwiającej ocenę stanu technicznego i weryfikację prognozy trwałości w czasie rzeczywistym.
EN
Steam turbines are one of the most complex devices used in a power sector. Their working conditions are related both to the influence of high temperature and pressure of working medium as well as the inertia forces of rotating elements. On the basis of extensive previous knowledge and many years of experience, a number of guidelines for testing and assessment of steam turbines as well as overhaul recommendations for regeneration and revitalization of almost all elements of flow systems have been developed. The assessment and overhaul od turbine set should be preceded by an analysis of documentation, history of overhauls, possible modernization and the results of previously performed tests. All performed NDT are important for further assessment of individual elements and thus the entire turbine set. The last stage of diagnostics is assessment of the turbine set elements. It should be accompanied by the analysis of operation conditions both in terms of thermos-mechanical and chemical properties since the last overhaul. It is also of a great importance to control the dynamic state. As a diagnostic company Pro Novum recommends to use remote diagnostic for assessment and verification of the durability forecast in a real time.
PL
Diagnostyka najczęściej jest źródłem informacji, bywa źródłem wiedzy, a gdy jest odpowiedniej jakości może być wykorzystana do kreowania strategii eksploatacji, utrzymania technicznego i modernizacji. Jakość wiedzy na podstawie diagnostyki zależy od jakości badań, interpretacji ich wyników oraz ocen stanu technicznego i prognoz trwałości. Diagnostykę w Pro Novum traktuje się jako system zintegrowany z eksploatacją urządzeń. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca wyniki badań nieniszczących i niszczących, analizy wytrzymałościowe, a w ostatnim czasie także zaawansowaną analitykę i metody sztucznej inteligencji. Diagnostyka powinna odpowiednio wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia, klasyczne, sprawdzone metody badań oraz najnowsze technologie analityczne i informatyczne. Zasady tego rodzaju diagnostyki zostały opracowane i software’owo zaimplementowane w formie Platformy Informatycznej LM System PRO+® firmy Pro Novum.
EN
Diagnostics is most often a source of information, sometimes it is a source of knowledge, and when it is of appropriate quality, it can be used to create a strategy for operation, technical maintenance and modernization. The quality of knowledge on the basis of diagnostics depends on the quality of tests, the interpretation of their results, the assessment and durability forecasts. Diagnostics in Pro Novum is treated as a system integrated with the operation of devices. It is an interdisciplinary field of knowledge that uses the results of non-destructive and destructive testing, strength analysis, and recently also advanced analytics and AI methods. Diagnostics should properly use existing experience, classic, proven research methods and the latest analytical and information technologies. The principles of this type of diagnostics have been developed and software implemented in the form of the LM System PRO+® IT Platform by Pro Novum.
PL
W artykule przedstawiono analizę diagnostyczno–niezawodnościową szyfratora IP. W tym celu zdefiniowano strukturę fizyczną i funkcjonalną urządzenia. Przedstawiono procesy autodiagnostyczne zachodzące w trakcie jego pracy. Zdefiniowaną strukturę zdekomponowano na moduły a następnie na zbiory elementów elektronicznych, dla których obliczono lub odczytano z dokumentacji wskaźniki niezawodnościowe. Przeprowadzono analizę niezawodnościową dla wyróżnionych modułów, a następnie dla całego urządzenia. Przeprowadzono to z uwzględnieniem różnych struktur niezawodnościowych i temperatur pracy. Znaleziono moduł o najniższej niezawodności i zaproponowano zastosowanie rezerwy nieobciążonej jako sposobu na zwiększenie niezawodności użytkowej urządzenia.
EN
The article presents diagnostic and reliability analysis of the IP encryption device. For purposes of analysis, the physical and functional structure of the device was defined. Autodiagnostic processes occurring during his work were presented. The defined structure was decomposed into modules and then into sets of electronic components for which reliability indexes were calculated or read from the datasheet. The issues of device reliability in relation to the reliability of electronic components were discussed. A reliability analysis was carried out for all modules, and then for the entire device, taking into account various reliability structures and operating temperatures. The module with the lowest reliability was found and it was proposed to use the unloaded reserve as a method to increase device reliability.
EN
A dynamic advancement of the design of combustion engines generates a necessity of introduction of strategies of operation based on the information related to their technical condition. The paper analyzes problems related to vibration based diagnostics of valve clearance of a piston combustion engine, significant in terms of its efficiency and durability. Methods of classification have been proposed for the assessment of the valve clearance. Experiments have been performed and described that aimed at providing information necessary to develop and validate the proposed methods. In the performed investigations, the vibration signals were obtained from a triaxial accelerometer located in the engine cylinder head. A parameterization of the obtained vibration signal has been carried out for the engine operating under different engine loads, rotation speeds and valve clearance settings. The parameterization pertained to the specific features of the vibration signals, the derivative of the vibration signal as a function of time as well as the envelope of this derivative. In the first approach, the authors developed a classifier in the form of a set of binary trees that additionally allowed distinguishing the features significant in terms of the identification of adopted classes. For comparison, the authors also developed classifiers in the form of a neural network as well as a k-nearest neighbors algorithm using the Euclidean metric. Based on the performed investigations and analyses a method of valve clearance assessment has been proposed.
PL
Dynamiczny rozwój konstrukcji silników spalinowych generuje potrzebę wprowadzenia strategii eksploatacji jednostek napędowych, opartej na znajomości ich stanu technicznego. W artykule poddano analizie zagadnienia, związane z drganiową diagnostyką luzu zaworów tłokowego silnika spalinowego, istotnego ze względu na efektywność pracy silnika i jego trwałość. Zaproponowano wykorzystanie metod klasyfikacji do oceny poprawności luzu zaworowego. Przeprowadzono i opisano eksperymenty, które miały na celu dostarczenie informacji koniecznych do zbudowania i zweryfikowania zaproponowanych metod. W przeprowadzonych badaniach pozyskano sygnały drganiowe z trójosiowego czujnika przyspieszeń drgań zlokalizowanego na głowicy silnika. Dokonano parametryzacji uzyskanych przebiegów czasowych sygnału drganiowego dla silnika pracującego pod różnym obciążeniem, z różnymi prędkościami obrotowymi oraz z różnymi luzami zaworowymi. Parametryzacja dotyczyła zarówno cech sygnału przyspieszeń drgań, pochodnej przyspieszeń drgań względem czasu jak i obwiedni tej pochodnej. W pierwszym podejściu zbudowano klasyfikator w postaci zbioru drzew binarnych, który przy okazji pozwolił na wyodrębnienie istotnych, ze względu na przyjęte klasy, cech. Dla porównania zbudowano także klasyfikatory w postaci sieci neuronowej jak i algorytmu k – najbliższych sąsiadów z metryką euklidesową. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zaproponowano metodę oceny luzu zaworowego.
EN
This paper aims to analyse the results of the comparative study of the characteristic frequencies, in terms of Power Spectral Density (PSD), generated by an SKF6322 bearing in a rotational blower. Among all the analysed frequencies, we have focused on the ones generated by the shaft rotation speed, the one on the blades and the ones of the SKF6322 bearing, such as the tracks, the cage and the balls. For this study, we followed the ISO 10816 criteria, both in the sampling part and in the data analysis, using the speed values in terms of PSD, which improves the results in both high and low frequencies. This study can be used to predict the performance of bearings and their future failure, determining the most decisive frequency, the one with the highest incidence and the relative influence of each one on the different positions and monitoring coordinate axes. This procedure can be applied to improve the predictive maintenance protocol in order to improve the performance, efficiency and reliability of the equipment with bearings in their systems.
20
Content available remote Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2019 roku
PL
Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany m.in. na podstawie pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni: stanu spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni, właściwości przeciwpoślizgowych i ugięć. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (parametry w klasach C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (parametry w klasie D). Procentowy udział stanu nawierzchni dróg krajowych, według danych z 2019 roku jest następujący: klasa A i B – 63,0%, klasa C – 22,0%, klasa D –12,7%.
EN
Pavement condition of national roads in Poland is evaluated on the basis of measurement of technical features: cracking, longitudinal evenness, rutting, surface description, skid resistance and deflection. Pavement condition is qualified into four classes: A good, B satisfactory, C unsatisfactory and D bad. Total intervention needs (class C and D) and immediate intervention needs (class D) are estimated. Percentage of pavement condition of national roads, according to data in 2019, is the following: class A and B 63,0%, class C 22,0% and class D 12,7%.
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.