Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wskaźniki ekonomiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Economic indicators of a heating system of a building in Ukraine and Poland
EN
In this article the economic indicators of a two-pipe water heating system of a residential building in Ukraine and Poland are identified. It was established that the requirements for the premises in which the heating system is designed in Poland are stricter than the requirements in Ukraine. Most notably, in Poland, the maximum heat transfer coefficient of enclosing structures and the value of indoor air temperatures in residential premises, which should be maintained by the heating system, is lower. This allows the design of heating systems for residential buildings in Poland with a lower heating capacity. However, due to the higher cost of heating equipment and workers' salaries, the economic indicators of a water heating system in Poland is higher than in Ukraine.
EN
The problem of sustainable development of production is directly related to the three components of the "green economy" - economic, social, and environmental. Their harmonious combination makes it possible to obtain results that improve the social relations of both producers and consumers of goods and services. The implementation of the components of the "green economy" is carried out by various projects. The projects are carried out by irregular end-to-end business processes that compete for common resources in the process of their implementation. The impact on the components of the "green economy" is realized by the proposed model and technology. For this purpose, the software tool was developed. The use of this tool by the decision-maker employee allows them to find the best solutions for process management. The solution is represented as priorities to access to shared resources by each process. This ensures their fulfillment within the deadlines established by the contracts. The level of innovations, economic indicators, production stability and competitive ability of products in a dynamically changing market is thereby improved. The results of such commercialization of scientific research have an impact on all components of the "green economy".
PL
W ramach pracy zbadano serię próbek z terpolimeru akrylonitryl-butadien-styren, wykonanych metodą modelowania uplastycznionym tworzywem (FDM), która należy do najpopularniejszych metod wytwarzania przyrostowego. Do otrzymania próbek użyto drukarki 3D Dimension Elite BST 786 (Stratasys). Próbki referencyjne otrzymano metodą wtryskiwania z zastosowaniem wtryskarki laboratoryjnej Battenfeld 350 Plus. Określono wpływ grubości warstwy tworzywa oraz orientacji modelu w przestrzeni roboczej urządzenia na właściwości mechaniczne wyrobów, a także na ich dokładność wymiarową. W tym celu wybrano trzy różne kąty orientacji wytwarzanych przyrostowo próbek względem osi Y (0°, 45° lub 90°) oraz dwie grubości warstwy (0,254 lub 0,178 mm). Stwierdzono, że właściwości próbek wykonanych metodą FDM były z reguły gorsze niż właściwości próbek otrzymanych metodą wtryskiwania oraz że najlepszymi właściwościami charakteryzowały się próbki wytwarzane z zastosowaniem większej grubości warstwy i kąta orientacji wynoszącego 90°.
EN
In this work, we investigated a series of specimens made of acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer using fused deposition modeling (FDM) method, currently one of the most popular additive manufacturing techniques. We used Dimension Elite BST 786 (Stratasys) 3D printer for the manufacture of specimens, while reference samples were produced by injection molding using laboratory injection molding machine Battenfeld 350 Plus. The effect of the plastic layer thickness and orientation of the model in the device workspace on the mechanical properties and dimensional stability of the products was studied. For this purpose, three different specimen orientation angles with respect to Y axis: 0° (flat), 45° (hemispheric) and 90° (lateral) and two layer thicknesses: 0.254 mm and 0.178 mm were assumed. It was found that the properties of the specimens produced by FDM method are generally less advantageous than those of injection-molded samples. The best specimen properties were obtained using the higher layer thickness and orientation angle of 90°.
EN
Comparative analyses in the national scale were carried out in 300 individual farms from Małopolskie and Świętokrzyskie Voivodeship in order to search for relations between the production intensity level, work performance and land efficiency and factors which shape them. The analyses concerned the use of Bayesian modelling algorithms for forecasting development of various economic and agricultural indicators which decide on the intensity and competitiveness of agriculture. The paper constitutes the second stage of research, which was preceded with previous preparation of data for modelling with the use of an exploratory overview of available data and TwoStep Cluster Analysis (Grotkiewicz et al., 2016). Based on the analyses, which were carried out, networks were built which present the relations between the analyzed variables, and conditional similarities were verified.
PL
Poszukując zależności między poziomem intensywności produkcji a wydajnością pracy i ziemi oraz czynnikami je kształtującymi, przeprowadzono analizy porównawcze w skali krajowej na tle 300 gospodarstw indywidualnych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Analiza dotyczyła zastosowania algorytmów modelowania bayesowskiego do przewidywania rozwoju różnych wskaźników ekonomiczno-rolniczych decydujących o intensywności i konkurencyjności rolnictwa. Praca stanowi drugi etap badań, który poprzedzony był wcześniejszym przygotowaniem danych do modelowania wykorzystując do tego eksploracyjny przegląd dostępnych danych, oraz technikę TwoStep Cluster Analysis (Grotkiewicz i in., 2016). W oparciu o przeprowadzone analizy zbudowano sieci obrazujące związki pomiędzy analizowanymi zmiennymi oraz sprawdzono prawdopodobieństwa warunkowe.
PL
W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2015 r. w podstawowych strefach działalności. Prezentowane wyniki obejmują sektor górnictwa węgla kamiennego za wyjątkiem danych przedsiębiorstw prywatnych prowadzących działalność wydobywczą. W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., wystąpiły istotne dla sektora górnictwa węgla kamiennego tendencje, zwłaszcza działania restrukturyzacyjne, które przełożyły się na poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych sektora. W 2015 r. poprawie uległy przede wszystkim podstawowe elementy wyniku finansowego górnictwa, przy ograniczeniu zatrudnienia i skorzystania pracowników z instrumentów górniczego pakietu socjalnego.
EN
The article presents the results of hard coal mining by 2015, in the core areas of activity. The results presented include the coal mining sector excluding the data of private companies engaged in mining operations. In 2015, as compared to 2014, important tends for the hard coal mining industry occurred, particularly the restructuring activities, which resulted in the improvement of basic economic indicators of the sector. In 2015, most of all, the basic elements of the financial result of the mining industry improved, while reducing employment due to taking advantage by the employees from the benefits of the instruments of the social mining package.
PL
Jedną z najpopularniejszych metod opisu zmian aktywności gospodarczej są wskaźniki klimatu koniunktury (General business climate indicator), obliczane na podstawie wyników metody testu koniunktury. Wskaźniki te są przede wszystkim odzwierciedleniem nastrojów i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie zmian podstawowych mierników charakteryzujących koniunkturę gospodarczej. Z badań wynika, że w transporcie najwyższy spadek aktywności gospodarczej miał miejsce w 2009 roku i 2012 roku. W tych latach wśród przedsiębiorców w transporcie i gospodarce magazynowej odnotowany został najwyższy poziom odczuć pesymistycznych. Aktualnie spośród analizowanych czynników opisujących koniunkturę gospodarczą, optymistyczne nastroje występują w odniesieniu do ogólnego klimatu koniunktury, zmian popytu i sprzedaży. Jednak wyniki te są odzwierciedleniem nastrojów średnio w całej branży transportowej. W transporcie lądowym nadal bowiem utrzymuje się negatywny klimat koniunktury w odniesieniu do wszystkich analizowanych aspektów aktywności gospodarczej.
EN
Subjective frame of mind, observations and expectations of entrepreneurs remain an important factor of business activity. They influence present business activity as well as future decisions of entrepreneurs. One of the methods of business tendencies' measurement, which allows for considering of general mood and expectations, is a business condition test. In Poland, regular monthly business tendencies' measurement in transportation and storage sector is conducted since January 2003, on the country level and voivodeship level by the Central Statistical Office of Poland. The aim of the article is to synthetically present the nature of a business condition test and to describe the changes in business tendencies in transportation and storage, featuring land transport modes, on the basic of Central Statistical Office's data as well as to indicate the turning points in the level of business activity in this sector in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2014 r. w podstawowych strefach jego działalności. Prezentowane wyniki obejmują sektor górnictwa węgla kamiennego za wyjątkiem danych przedsiębiorstw prywatnych prowadzących działalność wydobywczą. W 2014 r., w porównaniu do 2013 r., wystąpiły niekorzystne dla sektora górnictwa węgla kamiennego tendencje, które przełożyły się na pogorszenie podstawowych wskaźników ekonomicznych sektora. W 2014 r. znaczącemu pogorszeniu uległy przede wszystkim podstawowe elementy wyniku finansowego górnictwa, przy jednoczesnym wzroście stanu zobowiązań sektora.
EN
The article presents the results of hard coal mining in 2014 in key areas of its activity. The presented results include hard coal mining sector excluding the data of private companies engaged in mining operations. In 2014, compared to 2013, there are adverse trends for the coal mining industry that resulted in a deterioration of basic economic indicators of the sector. In 2014 most of all the basic elements of financial results of coal mining deteriorated significantly with a simultaneous increase in liabilities of the sector.
EN
Subjective frame of mind, observations and expectations of entrepreneurs remain an important factor of business activity. They influence present business activity as well as future decisions of entrepreneurs. One of the methods of business tendencies’ measurement, which allows for considering of general mood and expectations, is a business condition test. In Poland, regular monthly business tendencies’ measurement in transportation and storage sector is conducted since January 2003, on the country level and voivodeship level by the Central Statistical Office of Poland. The aim of the article is to synthetically present the nature of a business condition test and to describe the changes in business tendencies in transportation and storage, featuring land transport modes, on the basic of Central Statistical Office’s data as well as to indicate the turning points in the level of business activity in this sector in Poland.
PL
Jedną z najpopularniejszych metod opisu zmian aktywności gospodarczej są wskaźniki klimatu koniunktury (ang. General business climate indicator), obliczane na podstawie wyników metody testu koniunktury. Wskaźniki te są przede wszystkim odzwierciedleniem nastrojów i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie zmian podstawowych mierników charakteryzujących koniunkturę gospodarczej. Z badań wynika, że w transporcie najwyższy spadek aktywności gospodarczej miał miejsce w 2009 roku i 2012 roku. W tych latach wśród przedsiębiorców w transporcie i gospodarce magazynowej odnotowany został najwyższy poziom odczuć pesymistycznych. Aktualnie spośród analizowanych czynników opisujących koniunkturę gospodarczą, optymistyczne nastroje występują w odniesieniu do ogólnego klimatu koniunktury, zmian popytu i sprzedaży. Jednak wyniki te są odzwierciedleniem nastrojów średnio w całej branży transportowej. W transporcie lądowym nadal bowiem utrzymuje się negatywny klimat koniunktury w odniesieniu do wszystkich analizowanych aspektów aktywności gospodarczej.
PL
Opracowanie dotyczy problemów związanych z ekonomiką eksploatacji pojazdów i logistyką działalności w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. Charakterystyka przedsiębiorstwa oparta została na wielkości oraz strukturze nakładów i kosztów ponoszonych w procesie realizacji zadań przewozowych. Analiza danych rzeczywistych dotyczących ekonomiki eksploatacji pojazdów szynowych komunikacji miejskiej jest podstawą do opracowania zestawień i wskaźników techniczno-ekonomicznych. Wskaźniki ponoszonych kosztów i charakterystyki rentowności są wskazywane jako parametry systemu logistycznego dla działalności przedsiębiorstwa. Przykłady możliwości interpretacji przebiegu analizowanych charakterystyk pokazują możliwości wykorzystania tych wskaźników w systemach logistycznych.
EN
This paper relates to economics of vehicles operation and logistic activity in Cracow public transportation system. Characteristics of the company was based on the amount and structure of expenditures and costs incurred in the process of transport tasks. Analysis of real data deals with the economics of light rails vehicles operated in Cracow public transportation system is the basis for the development of statement and technical-economic indicators. These are cost and profitability characteristics, identified as the parameters of the company logistics system. Presented characteristic show the possibility of application of these indicators in logistic system.
EN
Transport as cargo movement supports and co-operations the economy. Its resources and transport capacities should correlate with objectively and reasonably assessed needs of the economy of the country or region. Subject to verification and analysis of numerical values describing the functioning of transportation for over decades indicate an increase in demand for services in the field of displacements and thereby determine the increase in demand for fuel energy resources increased at the same time an undoubted impact on the environment. The impact of the increasing performance of transport work in proportion to the economic indicators requires analysis and decision.
PL
W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2011 rok w jego podstawowych strefach działalności. Wyniki obejmują całe górnictwo węgla kamiennego za wyjątkiem przedsiębiorstw prywatnych wydobywających węgiel kamienny. W 2011 roku, w porównaniu do 2010 r, wystąpiły korzystne tendencje, które przełożyły się na wzrost podstawowych wskaźników ekonomicznych tego sektora gospodarki. Przede wszystkim, w 2011 r., odnotowano znaczącą poprawę w podstawowych elementach wyniku finansowego górnictwa, przy jednoczesnym obniżeniu stanu zobowiązań.
EN
The article presents the results of the hard coal mining for 2011 in its core areas of activity. The results cover the entire hard coal mining industry with the exception of private companies extracting coal. In 2011, as compared to 2010, there were positive trends, which resulted in an increase of basic economic indicators of the sector of economy. First of all, in 2011, there were significant improvements in the basic elements of the financial result of the mining sector, with a simultaneous reduction in liabilities.
EN
The practice has indicated that there is a particularly sensitive relationship that exists between ecological and economic subsystem of sustainable development. Therefore this research suggests to compare the states of these two subsystems as a new conceptual frame which is essential for strategic conceptualization of development of countries, by the use of weight (importance) coefficients method. The research pointed out at a rather visible gap between the achieved degree of economic and ecological development in the countries of South Eastern Europe in respect to Germany and France – which were taken into consideration as two of the most developed countries in the European Union and in the entire world. The usage of statistic method of weight (importance) coefficients requires assigning a certain degree (of individual value) to each and every indicator. In order to have a better overview and to get more precise results the weight coefficients in range from 0 to 100 were used. The results obtained by using the scale with lower values showed less qualitative final outcome. Used statistical technique for indicated research has shown excellent results and requires additional improvements
PL
Praktyka wskazuje na istnienie szczególnego powiązania pomiędzy ekologicznym i ekonomicznym subsytemem rozwoju zrównoważonego. Dlatego w prezentowanych badaniach dokonaliśmy porównania stanów tych dwóch subsystemów używając metody współczynników ważności – to nowa perspektywa niezbędna dla strategicznej konceptualizacji rozwoju poszczególnych krajów. Badania wskazały na istnienie poważnych rozbieżności pomiędzy osiągniętym poziomem ekonomicznego i ekologicznego rozwoju krajów Europy Południowo-Wschodniej a najbardziej rozwiniętymi krajami, tak w Unii Europejskiej, jak i z perspektywy ogólnoświatowej, którymi są Niemcy i Francja. Użycie metod statystycznych wymaga przypisania określonego stopnia (wartości indywidualnej) dla każdego wskaźnika. Aby uzyskać bardziej trafne wyniki użyto współczynników ważności z zakresu 1 – 100.
EN
Economic indicators provide much information concerning the functioning of an enterprise. Their usefulness depends also on decision-makers' comprehension of structural and semantic connections existing between indicators. Visualization of a semantic network in the topic map allows users to more swiftly notice and understand various relations. The main goal of this paper is to discuss the research on heuristic evaluation of visualization in the semantic searching for economic information. This study consists of three experiments with the participants. We used the two author’s applications of the ontologies for return on investment indicator and for early warning system. In this paper we analyze and compare the results of these experiments.
PL
Przedstawiono wstępne rozważania nad wyborem lokalizacji zapory planowanego zbiornika Nędzerzew na rzece Swędrni. Koncepcja Urzędu Marszałkowskiego budowy zbiornika, z gospodarczego punktu widzenia, jest uzasadniona, ale niezbędne są wnikliwe studia w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.
EN
Investment effectiveness analysis for supplying selected urban area with gas. Two variations of technically possible solutions: one based on supplying with grid natural gas (a high-pressure pipeline) and another based on non-conduit CNG gas system. Investment evaluation due to UNIDO methodology.
EN
The influence of the constructional parameters as well as the conditions of work of the wind power station on the economical rates of the production of energy were analysed in this paper. The constructional parameters were the following: the diameter of the rotor of the power station, the height of gondola (the axis of the rotor),the power of the installed generator (the installed power). Among the conditions of work the medium-annual wind speed was taken into account the size of production of energy was also considered, treating the following dimensions as the variable parameters when the remaining sizes were solid. After composition of size of the production of energy for some cases, the economical analysis was conduce The time of return of investment in the wind power station was also estimated, accepting the current prices of energy.
PL
Celem pracy była ocena opłacalności inwestycyjnej budowy oraz eksploatacji iogazowni rolniczych w Polsce. Zakres pracy obejmował analizę opłacalności wytwarzania biogazu w biogazowniach rolniczych oraz jego energetycznego wykorzystania w agregacie kogeneracyjnym. Budowa biogazowni rolnicznej w warunkach komercyjnych nie wykazała się wystarczającą efektywnością ekonomiczną. Najbardziej opłacalna jest obecnie budowa dużych (powyżej 500 kW mocy), scentralizowanych biogazowni rolniczych z udziałem co najmniej 75% dotacji w skali całej inwestycji.
EN
The purpose of the work was to evaluate investment cost-effectiveness for construction and operation of agricultural biogas works in Poland. Work scope included cost-effectiveness analysis for biogas production in agricultural biogas-works, and its use as power source in a co-generating unit. In commercial conditions, construction of agricultural biogas works did not prove to be sufficiently cost-effective from economic point of view. Currently, it is most profitable to build large (over 500 kW of power), centralised agricultural biogas works with minimum 75% subsidy share on the scale of the whole investment.
PL
Analizowano opłacalność produkcji biopaliwa w agrorafinerii z uwzględnieniem III wariantów organizacji na przykładzie instalacji w Sokolej. Analizowano opłacalności ekonomiczną produkcji na podstawie wskaźników charakteryzujących zasadność inwestycji jak NPV, IRR, SPBT. Wykazano, że dla małych instalacji produkcji biopaliwa najkorzystniejszy był wariant III zawierający uprawę rzepaku oraz jego przetwarzanie na biopaliwo z możliwością obniżenia kosztów poprzez zbyt makuchu i gliceryny. Wariant III zapewniał zysk ok. 1,3 zł/litr.
EN
The profitability of the liquid biofuels production was analysed in regard to III variants of organization on example of the installation in Sokola. The value of the coefficients NPV, IRR, SPBT and the profitability of production was analysed. It was shown, that for small installations of the biofuels production the most profitable was variant III including the rape's tillage and its processing to biofuels with possibility of lowering costs due to selling oilcake and glycerine on the market. Variant III assured profits of approximately 1,3 zł/litre.
PL
W analizie uwzględniono cztery podstawowe wskaźniki ekonomiczne: koszt jednostkowy wydobycia węgla, cenę sprzedaży węgla z rozdziałem na kraj i eksport, akumulację na sprzedaży węgla, wynik finansowy netto. Ponieważ analiza obejmuje 11 lat funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, dlatego w przypadku niektórych wskaźników ekonomicznych wykorzystano nie tylko bieżące wartości, ale także przeliczone na tak zwany stały poziom cen. Przyjęto w tym przypadku poziom cen z 31 grudnia 2002 roku głównie dlatego, że jest to termin zakończenia pięcioletniego programu reformy górnictwa i zarazem rozpoczęcia nowego na lata 2003-2006.
EN
The analysis takes the account of four basic economic indices: unit cost of coal production, sale price of coal with subdivision into home and exports markets, accumulation on coal sales and net financial result. Since the analysis covers 11 years of hard coal industry.s functioning therefore in the case of some economic indices not only the current values have been used but also those recalculated into those called permanent level of process. It was accepted in this case the level of process from 31 December 2002 mainly because that the date of termination of a 5-year programme of coal industry.s reform and at the same time the beginning of a new programme for 2003-2006.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej wybranych wskaźników ekonomicznych tradycyjnych źródeł ciepła (kotłownie olejowe, kotłownie gazowe, węzeł cieplny) z układem biwalentnym z pompą ciepła (wymiennik gruntowy pionowy albo poziomy, z kotłem szczytowym olejowym lub gazowym). Analizę przeprowadzono dla wybranego obiektu o charakterze biurowo-magazynowym.
EN
In this paper economic indicators of traditional heating sources such as: oil heating system, steam heating system and heating centre were compared to bivalent system with the heat pump (vertical or horizontal ground heat exchanger with oil or gas peak load boiler). The analysis was carried out for a selected office-store building.
EN
The ratio analysis is an efficient and expeditious method of having insight into functioning and economic transactions of the company. However, it must be supplemented with other analytic tools. The most significant restriction of the ratio analysis is the fact that it focuses on the past of the company. Still, when supported with the analysis of the environment, the ratio analysis can successfully enable one to predict the conditions of the enterprise's functioning in the future. The enterprise ought to be concerned with a broad range of the standard, economic ratios in order to gain not only a clear picture of its own assessment, but also to be familiar with the view about the company its partners may express.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.