Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 171

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściskanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The paper deals with the study of the deformation, strength, and reservoir properties of rocks under various stress conditions, typical of great depths. The effect of all-round compression causes a change in the elastic, plastic, and strength characteristics of rocks. Some features of fracture formation and development in inhomogeneous solids under tension and compression were determined. The irreversible deformation mechanism of rocks under an uneven volume stress was considered. The irreversible deformation of rocks combines two types of deformation–intergranular slip, which produces the development of micro-fracturing, and intracrystalline slip, which mainly develops only at high pressure. The typical types of rock damage for uneven triaxial compression (transcrystalline and intercrystalline damage) were investigated. The phenomenon of loosening and increasing the volume as a result of irreversible deformations is mainly caused by the simultaneous formation of intergranular micro-cracks and micro-shifts along grain boundaries. As a result of these micro-dislocation combinations, macroscopic shift planes are formed, followed by irreversible deformation. On the surfaces of deformed samples, slip lines often appear; these are the traces of these macroscopic shift planes. Rock samples deformed due to high pressure are presented. The slip plane traces are clearly visible on the samples’ surfaces. It has been stated that under conditions typical of 8–10 km depths, irreversible deformation occurs with decompaction of their structure, increasing the coefficients of porosity and permeability. The effect of rocks deconsolidation caused by stress can be so significant, that in some cases may even increase the volume of voids by 1.5–2 times. The processes of dissolution and leaching of chemically unstable elements are of great importance in determining the filtration capacity and reservoir properties of deep-lying rocks, affected by irreversible deformation changes. Different dependences of volume growth, decompaction intensity coefficient, and permeability coefficient on the overall compression under uneven triaxial stress–which was based on the data of sandstone and marble–have been illustrated. The volume growth is quantitatively determined with the help of the decompaction intensity coefficient, and it is correlated with the collector and filtration capacity of rocks.
PL
Artykuł dotyczy badań odkształcenia, wytrzymałości oraz właściwości zbiornikowych skał w różnych warunkach naprężenia typowych dla znacznych głębokości. Wpływ ściskania obwodowego powoduje zmianę właściwości sprężystych, plastycznych i wytrzymałościowych skał. Określono niektóre cechy tworzenia i rozwoju pęknięć w niejednorodnych ciałach stałych pod wpływem rozciągania i ściskania. Rozważano mechanizm nieodwracalnego odkształcenia skał pod wpływem niejednolitego naprężenia objętościowego. Nieodwracalne odkształcenie skał łączy dwa rodzaje odkształcenia: poślizg międzyziarnowy, powodujący rozwój mikropękania, oraz poślizg międzykrystaliczny, który rozwija się tylko przy wysokim ciśnieniu. Badano rodzaje zniszczenia skał typowe dla niejednolitego trójosiowego ściskania (zniszczenie śródkrystaliczne i międzykrystaliczne). Zjawisko rozluźniania i zwiększenia objętości w wyniku odkształceń nieodwracalnych jest powodowane przez jednoczesne tworzenie mikropęknięć międzyziarnowych oraz mikroprzesunięcia wzdłuż granic ziaren. W wyniku tych kombinacji mikrodyslokacji tworzone są makroskopowe płaszczyzny przemieszczenia, a następnie odkształcenie nieodwracalne. Na powierzchni próbek odkształconych często pojawiają się linie poślizgu, które są śladami tych makroskopowych płaszczyzn poślizgu. Zaprezentowano próbki skalne odkształcone z powodu wysokiego ciśnienia. Na powierzchni próbek widoczne są wyraźnie ślady płaszczyzn poślizgu. Stwierdzono, że w warunkach typowych dla głębokości 8–10 km występuje odkształcenie nieodwracalne z rozgęszczeniem ich struktury, zwiększeniem współczynników porowatości i przepuszczalności. Wpływ dekonsolidacji skał powodowany przez naprężenie może być tak istotny, że całkowicie usuwa konsolidację skał, powodowaną przez naprężenia efektywne, a w niektórych przypadkach może zwiększyć objętość pustek nawet 1,5–2 razy. Procesy rozpuszczania i ługowania elementów niestabilnych chemicznie mają duże znaczenie dla określenia zdolności filtracji oraz właściwości zbiornikowych skał zalegających głęboko pod wpływem nieodwracalnych zmian odkształcenia. Zilustrowano różne zależności wzrostu objętości, współczynnika intensywności dekompakcji i współczynnika przepuszczalności od całkowitego ściskania pod wpływem niejednolitego naprężenia trójosiowego, oparte na danych dla piaskowca i marmuru. Wzrost objętości jest ilościowo określony za pomocą współczynnika intensywności dekompakcji i jest skorelowany z właściwościami filtracyjnymi skał.
PL
Omówiono zagadnienia związane z oszacowaniem maksymalnego momentu II rzędu stalowych elementów ściskanych i zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności przekroju. Przedstawiono trzy metody oszacowania maksymalnego momentu zginającego, które mogą być wykorzystane do oceny nośności przekroju. Podano wnioski praktyczne.
EN
Problems related to the evaluation of maximum second-order bending moment of steel beam-columns under compression and bending about major axis are dealt with in this paper. Three methods for evaluating the maximum bending moment which can be used to check the cross-section resistance are presented. Practical conclusions are drawn.
PL
Przedstawiono rezultaty analiz nośności kratownicy poddanej obciążeniu od wiatru. Wykonano liniowe analizy stateczności modelu prętowego i powłokowego konstrukcji przy różnych warunkach brzegowych na podporach skrajnych. Badano wpływ sztywności (rotacyjnej) stężeń pasa górnego na nośność konstrukcji. Zaprezentowano model pasa dolnego, podpartego sprężyście, jako model zastępczy kratownicy przestrzennej. Przedstawiono rezultaty analiz statycznych, nieliniowych, przeprowadzonych dla konstrukcji z imperfekcjami.
EN
In the paper the load bearing capacity analysis of the truss subjected to upward wind loading were presented. The linear buckling analysis results for the beam and shell model of the structure, due to various boundary condition at the marginal supports, were appointed. The influence of the top chord brace stiffness (rotational) on the capacity of the truss, was taken into consideration. The model of the bottom chord on elastic supports was presented as the replacement for the spatial structure. The nonlinear static analysis for the imperfect truss model was carried out.
PL
Dokonano przeglądu badań doświadczalnych kształtowników stalowych giętych na zimno. Badania były wykonywane przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych Politechniki Rzeszowskiej w ramach umowy przemysłowej nr RB-U-18218 pt. "Wykonanie badań przemysłowych w zakresie profili giętych na zimno, stosowanych w konstrukcjach hangarów lotniczych dla firmy KOBEX".
EN
The article presents a review of experimental tests of cold-formed steel profiles carried out by the Department of Building Structures at the Rzeszów University of Technology under industrial contract No. RB-U-18218 entitled "Pertorming industrial research in the field of cold-formed profiles used in the construction of aircraft hangars for the company KOBEX".
EN
Laminated composites were produced by reactive bonding using CuAl10Fe3Mn2 bronze and titanium foils with thicknesses of 0.6 and 0.1 mm, respectively. To obtain the composite sample five foils of bronze and four of titanium were used. During fabrication, the titanium layers reacted completely and formed intermetallics (Ti2Cu, TiCuAl and TiCu2Al). In order to investigate the compressive behavior of the laminated CuAl10Fe3Mn2-intermetallic composites, isothermal compression tests were conducted at the temperatures of 20, 600 and 800°C with two different strain rates of 1·10-3 s-1 and 2.9·10-3 s-1. The thickness of all the specimens was reduced by 50%. During the compression tests delamination of the layers of the composites was not observed. With an increase in the investigation temperature the yield strength of the composites decreased significantly. The results showed that the deformation temperature and the strain rate were equally responsible for the evolution of deformation during isothermal compression. The most favorable compressive deformation conditions necessary to shape the laminated CuAl10Fe3Mn2-intermetallic phases composites without damaging their layers were determined experimentally.
PL
Wytworzono kompozyty warstwowe z foli z brązu aluminiowego CuAl10Fe3Mn2 o grubości 0,6 mm oraz z foli tytanowej o grubości 0,1 mm. W celu uzyskania kompozytu zastosowano pięć folii z brązu i cztery z tytanu. Podczas reakcji syntezy warstwy tytanu całkowicie przereagowały i powstały fazy międzymetaliczne (Ti2Cu, TiCuAl i TiCu2Al). W celu przeanalizowania mechanizmu deformacji podczas ściskania kompozytów przeprowadzono testy w temperaturze 20, 600 i 800°C, stosując dwie różne prędkości odkształcania: 1·10-3 s-1 oraz 2,9·10-3 s-1. Próby prowadzono do uzyskania 50% redukcji grubości. Podczas prób ściskania nie zaobserwowano delaminacji warstw kompozytu. Stwierdzono znaczny spadek granicy plastyczności kompozytów wraz ze wzrostem temperatury badania. Wyniki pokazały, że zarówno temperatura, jak i prędkość odkształcania miały wpływ na mechanizm deformacji. Eksperymentalnie określono optymalne parametry procesu odkształcania kompozytu CuAl10Fe3Mn2-fazy międzymetaliczne pozwalające na jego kształtowanie bez niszczenia warstw.
EN
Numerous studies have shown that the non-destructive testing has proved the exceptional role in supervising the quality of concrete. Today, they represent an alternative that contributes to the resolution of materials diagnostic problems without altering them. This work presents an experimental study using a pulse-echo method that has the advantage of generating two types of wave (compressional and shear) by a mode conversion using just one transducer. The samples were made in a prismatic form. The results recovered from backscattered echoes are extracted using an estimation algorithm. These data were exploited to determine velocities of the tested material then the reflection coefficients for related them with the compressive strength. The tests were conducted with six samples with varied water/cement ratio. The results obtained showed that the prism technique has the potential to evaluate characteristics cementitious material using this proposed process.
PL
W artykule przedstawiono wpływ gięcia na zimno dwuteowników walcowanych ze stali wysokiej wytrzymałości S460 M. Przedstawiono wybrane wyniki badań stali na rozciąganie i ściskanie dla różnych stopni gięcia na zimno. Uzyskane wyniki porównano z wynikami dla próbek pobranych z elementu referencyjnego.
EN
The paper presents the influence of cold bending of I-sections made of S460M steel. Selected results of tensile and compression tests for various degree od cold deformation were presented. The obtained results were compared with the results for samples taken from the reference element.
EN
The paper describes the results obtained from the tensile and compression experimental tests of the structural tempered glass plates with three different types of stress concentrators and without them. The types of stress concentrator have been chosen as close as possible to those usually found in practical situations and also taking into account the cases known from the literature. All tests are performed under the same conditions and with the step of loading 1.0 kN for tension and compression tests up to the limit of 8.0 kN. The stress gradients are measured with an optical device by birefringence. The research is aimed at determining the distribution and the values of stress gradients under tension and compression. The paper considers the problems of determining the stress values and their distribution in the glass plates with various stress concentrators, based on the results of non-destructive measuring, analytical calculations and the numerical simulation.
PL
Rozwój metod produkcji elementów murowych przyczynił się do powstania nowych technik murowania, początkowo na cienkie spoiny i obecnie scalanych klejem murarskim poliuretanowym. W artykule porównano parametry wytrzymałościowe murów wznoszonych w tych technikach.
EN
The development of methods for the production of masonry unites has contributed to the creation of new masonry techniques, initially to thin layer mortar and now scaled with polyurethane masonry glue. The article compares the strength parameters of walls erected in these techniques.
10
Content available remote Wyznaczenie modułu sztywności pianki poliuretanowej in situ
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych modułu sztywności izolacji z zamkniętokomórkowej pianki poliuretanowej, wykonywanej natryskowo pod posadzkę. Badania przeprowadzono na czterdziestu próbkach o różnej grubości. Jest to wstęp do dalszych badań i obliczeń wpływu izolacji z pianki poliuretanowej wykonywanej metodą natryskową na wartość momentów zginających w płycie posadzkowej znajdującej się na warstwie izolacji.
EN
The article presents the results of laboratory tests of the stiffness module of closed cell polyurethane foam insulation under the floor. The tests were carried out on 40 samples of various thickness. The article is the introduction to further research and calculations of the impact of polyurethane foam insulation made by spraying on the values of bending moments in the floor slab located on the insulation layer.
PL
Omówiono wpływ korozji atmosferycznej na idealne pręty stalowe obciążone siłą ściskającą. Do analizy został przyjęty przekrój ceowy 35×40×4 i kątownik 30×30×4. W korodującym przekroju pręta ulega zmianie położenie środka ciężkości przekroju; określono mimośrody działania siły. Przedstawiono zmniejszenie czasu eksploatacji spowodowane korozją kształtowników. Oceniono sposób zniszczenia pręta w rozważanym przedziale czasowym od 0 do około 7,7 lat.
EN
The paper discusses the influence of atmospheric corrosion on ideal steel bars loaded with compressive force. For the analysis, a C-section and an angle of C35×40×4 and L30×30×4. respectively were adopted. In the corroding cross-section of the bar the position of the center of gravity of the section changes; the eccentricity of the force action was determined. Shown is a reduction in the service life caused by corrosion of profiles. The method of bar destruction in the considered time interval from 0 to ~ 7,7 years was assessed.
PL
Oceniono nośność przekroju stalowych prętów dwuteowych wąsko- i szerokostopowych H, ściskanych i zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności. Uwzględniono model przyjęty w normie PN-EN 1993-1-1 oraz model proponowany do nowelizacji eurokodów. Przeprowadzono szereg symulacji Monte Carlo losowej nośności przekroju, uwzględniając najnowsze polskie oraz europejskie dane statystyczne. Podano wnioski i zalecenia praktyczne.
EN
Evaluation of the section resistance of double-tee section members, narrow I and wide H, subjected to compression and major axis bending is carried out in this paper, taking into consideration the model of present European code PN-EN 1993-1-1 and that proposed for the novelization of Eurocodes. A number of Monte Carlo simulations were performed for selected wide and narrow flange sections, taking into consideration recently obtained statistical data in Poland and Europe. Conclusions and practical recommendations are presented.
13
Content available Belki ze szkła?
EN
The article discusses the characteristics of steel-glass construction elements. Characteristics of glass used in these elements are given. Behaviour of them is presented, as well as a design approach, in compare to results with similar pure steel elements.
EN
In this study, an experimental research on the fracture parameters of self-compacting lightweight concrete (SCLC) using tap and magnetic water (MW) is presented. For all SCLC mixtures, common fracture parameters were specified by means of both work of fracture method (WFM) and the size effect method (SEM). Three-point bending tests were carried out on 90 notched beams with six mix compositions. The beams were made from mixes with three different water to cement (w/c) ratios of 0.37, 0.47 and 0.52; also, both tap and magnetic water were consumed in the concrete mixes, separately. The results of this research showed that by using MW in SCLC and decreasing w/c ratio from 0.52 to 0.37: (a) both initial fracture energy Gf and total fracture energy GF increased; (b) the fracture toughness and the mechanical properties of SCLC improved. Additionally, the achieved data exhibited that there was a reasonable relation between the total fracture energy obtained by WFM and the initial fracture energy achieved through SEM. The average of GF to Gf ratio in SCLC was 2.70. Furthermore, by using MW in SCLC mixtures, compressive strength, splitting tensile strength and modulus of elasticity increased up to 18%, 9% and 10%, respectively.
EN
Wheat kernel is made up of structures of different apparent viscosities with varied ability to withstand stress and dissipate strain energy. Its complex mechanical behaviour determines technological susceptibility and is important for wheat quality assessment. The aim of the study was the examination of the Peleg and Normand model to characterize the overall stress relaxation behaviour of wheat kernel at varying loading conditions. The relaxation experiments were made with a help of a universal machine Zwick Z020 in compression at four distinct initial load levels, i.e., 20, 30, 40, and 50 N. The measurements were made for intact wheat kernels at seven levels of moisture content. Relaxation characteristics were approximated with the help of Peleg and Normand formula. An interactive influence of the load level and moisture on Peleg and Normand constants have been confirmed. The initial loading level had none or only slight effect on the model coefficients (Y(t), k1 and k2). The parameters of the Peleg and Normand model decreased with the increase of water content in kernels. For moist kernels, a higher amount of absorbed compression energy was relaxed, since less energy was necessary to keep the deformation at a constant level.
PL
Ziarniak pszenicy składa się ze struktur o różnych własnościach lepko-sprężystych, różnej wytrzymałości i zdolności do rozpraszania energii odkształcenia. Jego złożone zachowanie mechaniczne determinuje podatność technologiczną i jest ważne dla oceny jakości ziarna. Celem badań była analiza zmienności parametrów modelu Pelega i Normanda w różnych warunkach obciążenia początkowego. Pomiary przeprowadzono przy wykorzystaniu uniwersalnej maszyny Zwick Z020. Zastosowano test jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków dla czterech początkowych poziomów obciążenia, tj. 20, 30, 40 i 50 N. Badania wykonano dla siedmiu poziomów wilgotności. Charakterystyki relaksacyjne aproksymowano za pomocą równania Pelega i Normanda. Potwierdzono interaktywny wpływ poziomu obciążenia i wilgotności na stałe modelu. Początkowy poziom obciążenia nie miał żadnego lub wpływał tylko nieznacznie na współczynniki modelu (Y(t), k1 i k2). Parametry modelu Pelega i Normanda spadały wraz ze wzrostem zawartości wody w ziarniakach. W przypadku wilgotnych ziarniaków relaksacji podlegała istotnie większa wartość zaabsorbowanej energii, potrzeba było też mniej energii aby utrzymać odkształcenie na stałym poziomie.
PL
Porównano metody badań wytrzymałości na ściskanie według norm EN ISO 3386-1, EN 826 oraz CEN/TS 16354 dla wyrobów budowlanych z piany polietylenowej stosowanych jako izolacja pod posadzki i podłogi pływające z laminatów, drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Celem było wykazanie różnic oraz dobranie właściwych parametrów badania takich jak: wielkość próbki, warstwowanie, rodzaj płyty nośnej i naciskowej oraz szybkość odkształcania.
EN
The compressive strength test methods were compared according to the standards EN ISO 3386-1, EN 826 and CEN/TS 16354 for construction products made of polyethylene foam used as insulation under floors and floating floors made of laminates, wood and wood-like materials. The aim was to indication of differences and choose the right test parameters such as sample size, layering, type of pressure plate and test speed.
EN
The subject of the article is the analysis of the impact of electro-slag remelting - ESR on the technological and mechanical properties of the 15HGMV steel. Uniaxial compression tests were carried out with the use of a Gleeble simulator. The hardness and microstructure of deformed samples were tested. The mechanical properties were measured in a static tensile test. Significantly larger non-metallic inclusions were found in the material without ESR, as compared to the material with ESR, which may be decisive in further processing of the material in the form of thin-walled tubes with the use of cold flow forming.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu obróbki elektrożużlowej - EŻP na właściwości technologiczne i mechaniczne stali 15HGMV. W pracy wykonano próby ściskania jednoosiowego w symulatorze Gleeble. Badano twardość i mikrostrukturę próbek odkształconych. Wykonano pomiary właściwości mechanicznych w statycznej próbie rozciągania. W materiale bez EŻP w porównaniu do materiału z EŻP stwierdzono występowanie znacznie większych wtrąceń niemetalicznych, co może mieć decydujące znaczenie w dalszym przetwarzaniu materiału w postaci rur cienkościennych metodą zgniatania obrotowego na zimno.
EN
The paper presents the comparison of the results of experimental fatigue tests for 6082-T6 aluminium alloy, carried out for two states of loading: strain controlled tension-compression, and strain and bending moment controlled oscillatory bending. The following were used for that purpose: the Manson-Coffin-Basquin, Kandil, Langer, and the authors’ own strain fatigue characteristics, and also the Basquin stress fatigue characteristic. Our experimental studies and adequate physical relationships were applied to convert the amplitudes of stress and strain occurring in rods without a geometrical notch subject to bending, according to the model of an elasto-plastic body. The obtained results were used to compare both loading types under different control methods and different fatigue characteristics.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników eksperymentalnych prób zmęczeniowych dla stopu aluminium 6082-T6, przeprowadzonych dla dwóch stanów obciążenia: rozciąganie-ściskanie i ściskania oraz zginania oscylacyjnego kontrolowanego pod wpływem odkształcenia i zginania. Do tego celu użyto następujących parametrów: odkształceniowej charakterystyki zmęczeniowej Mansona-Coffina-Basquina, Kandila, Langera i autorów, a także naprężeniowej charakterystyki zmęczeniowej Basquina. Własne badania eksperymentalne i odpowiednie związki fizyczne zostały zastosowane do konwersji amplitud naprężenia i odkształcenia występującego w elementach zginanych bez karbu geometrycznego, zgodnie z modelem ciała sprężysto-plastycznego. Uzyskane wyniki wykorzystano do porównania obu typów obciążeń przy różnych metodach sterowania i różnych charakterystyk zmęczeniowych.
PL
W artykule przedstawiono badania doświadczalne elementów ściskanych zbrojonych prętami FRP (Fibre Reinforced Polymer) i stalowymi. Celem badań było oszacowanie wpływu rodzaju zbrojenia na ich nośność. Podczas badań zaobserwowano, że zniszczenie następowało poprzez zmiażdżenie betonu ściskanego.
EN
The paper describes experimental testing on compression members reinforced with FRP and steel bars. The main objective of the work was to investigate the effect of reinforcement type on the strength capacity of elements. It was observed that in most of the cases the failure of the elements happened due to concrete crushing.
EN
Extensive efforts have been made to gain a better understanding of the failure behaviour of rocks and rock-like materials, but crack propagation and failure processes under compressive-shear loading have not yet been comprehensively investigated. To address this area of research, the peak shear strengths (τ) and failure processes of specimens with multiple joints are studied by lab testing and particle flow code (PFC2D). Four types of failure modes are observed: (a) shear failure through a plane (Mode-I), (b) intact shear failure (Mode-II), (c) oblique shear crack connection failure (Mode-III), and (d) stepped path failure (Mode-IV). The failure mode gradually transformed to Mode-III as α (joint inclination angle) increases from 0° to 90° in the specimens. In addition, with increasing joint distance (d) in the specimens, the failure mode changes to Mode-II. As the non-overlapping length between joints (c) in the specimens increases, the failure mode changes to Mode-IV. The joint geometry has a major influence on the shear strength of the jointed specimens. The peak shear strength of specimens with different joint inclination angles is obtained when α = 45°. Additionally, the peak shear strength increases as the joint distance (d) and non-overlapping length (c) increase.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.