Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekt użyteczności publicznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Throughout the recent two decades the issue whether architecture is still at its core a public art and whether construction in the public zone in all forms there of still remains the main purpose of architectural practice has been questioned. Given the crisis that has attended architectural language the last half of the 20th century, we have to acknowledge that one of the most difficult issues facing architects today is the way in which a public building is still able to express certain intrinsic values as these are embodied in (1) volumetric organisation, (2) structural order, and (3) representational form [2]. The subject of this article is the presentation and analysis of author’s concept of the Copernicus Science Centre in Warsaw in terms of both formal and functional solutions - design as a reciprocal act and serving as models for ecological architecture. In course of the conducted studies various features required for proper functioning of a contemporary public building have been identified. These include: relations of the enclosure to internal space, spatial organisation, frontiers be-tween the interior and surroundings, and relations between the building and the landscape.
PL
Przez ostatnie dwie dekady kwestionowano, czy architektura jest nadal w gruncie rzeczy sztuką publiczną i czy budowanie w sferze publicznej, we wszystkich jej różnych postaciach, pozostaje nadal głównym celem praktyki architektonicznej. Biorąc pod uwagę kryzys, w którym uczestniczyła architektura w drugiej połowie XX wieku, trzeba przyznać, że jednym z najtrudniejszych problemów, z jakimi borykają się obecnie architekci, jest to, w jaki sposób budynek publiczny może wyrazić pewne wartości kulturowe czy społeczne, które zawarte są w jego (1) organizacji wolumetrycznej, (2) porządku strukturalnym i (3) formie reprezentacyjnej [2]. Celem tego tekstu jest dokonanie analizy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zarówno pod kątem formalnych, jak i funkcjonalnych rozwiązań. W przeprowadzonych studiach zidentyfikowano różnorodne cechy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania współczesnego obiektu użyteczności publicznej. Obejmują one: relację obudowy do przestrzeni wewnętrznej, organizację przestrzenną, granice między wnętrzem a otoczeniem oraz relacje między budynkiem a krajobrazem.
2
PL
Główną funkcją sunnickich meczetów w Algierii jest jednoczenie wspólnoty wierzących – tzw. Ummah, w przeciwieństwie do kościołów chrześcijańskich, będących symbolicznymi domami Bożymi, w których świat ziemski łączy się ze sferą niebiańską. Według nauk islamu każde miejsce nadaje się do rozmowy z Bogiem, a budowanie jest stratą czasu i pieniędzy. Meczety pojawiły się na przestrzeni lat. Początkowo prosty model podwórza przeznaczonego do modlitwy proroka Mahometa w Medynie przerodził się w skomplikowaną i luksusowo urządzaną budowlę. Jako miejsca zbiorowej modlitwy meczety pełnią funkcję nie tylko religijną, ale także społeczną. Obecnie zostają także zaadaptowane jako obiekty użyteczności publicznej – szkoły czy noclegownie dla pielgrzymów.
EN
The main function of Sunni mosques in Algeria is to unite the community of believers – the so-called Ummah. This is in contrast to Christian churches, which are symbolic houses of God, in which the earthly world connects with the heavenly sphere. According to the teachings of Islam, every place is suitable for conversation with God, and building is a waste of time and money. Mosques have appeared over the years. Initially, a simple model of a courtyard dedicated to the prayer of Prophet Muhammad in Medina turned into a complex and luxuriously arranged building. As places of collective prayer, mosques are not only religious but also social. Currently, they are also adapted to be public facilities such as schools or hostels for pilgrims.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
EN
The article describes one of the most recognizable landmarks of Szczecin. Its past and current function proves that the historical building does not have to be only a historic monument but it can still be a full-fledged civil structure meeting the requirements of changing users. Now, after the modernization, it acts successfully not only as an educational institution but also as the headquarters of the Academy of Art in Szczecin.
PL
W artykule opisany został jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Szczecinie. Jego przeszłość i aktualna funkcja dowodzi, że gmach historyczny nie musi być jedynie zabytkiem, ale wciąż może być pełnowartościowym obiektem spełniającym wymagania zmieniających się użytkowników. Obecnie, po przeprowadzonej modernizacji, z powodzeniem pełni on funkcję placówki dydaktycznej i jednocześnie jest główną siedzibą Akademii Sztuki w Szczecinie.
PL
Każdy obiekt użyteczności publicznej powinien zapewnić wodę o wymaganej jakości, zgodnej z odpowiednimi wytycznymi prawnymi i branżowymi, na cele technologiczne oraz cele sanitarne. Z uwagi na niebezpieczeństwo wtórnego zanieczyszczenia wody w instalacji wewnętrznej podczas jej dystrybucji oraz ze względu na obowiązujące dodatkowe wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej na różne cele technologiczne, obiekty służby zdrowia decydują się na stosowanie Lokalnych Stacji Doczyszczania Wody (LSDW). Na wybór odpowiedniego układu doczyszczania wody wpływa w głównej mierze wyjściowa jakość wody w punkcie czerpalnym oraz wymagania stawiane wodzie zasilającej urządzenie bądź instalację danego typu. Przestrzeganie zaleceń producentów i wymagań prawnych sprzyja wydłużeniu żywotności urządzeń oraz wpływa na efektywność ich pracy i zdrowie użytkowników instalacji.
EN
Every public utility facility should provide, for technological and sanitary purposes, water of a required quality, consistent with the relevant legal regulations and industrial guidelines. Due to the risk of secondary contamination during distribution through internal system and taking into consideration the official obligation to obtain the required quality parameters for water used for special purposes, healthcare facilities usually choose to apply additional treatment systems, such as Local Water Treatment Stations (LWTS). The choice of the proper purification method is mostly influenced by the output water quality in draw-point and the water quality requirements of supplied equipment or systems. Compliance with manufacturers requirements and legal obligations helps to extend equipment lifetime and has positive impact on both equipment efficiency and users health.
PL
W związku z wymaganiami dotyczącymi jakości wody oraz bezpieczeństwa użytkowników, szczególnie pod kątem skażenia mikrobiologicznego, eksploatatorzy systemów zaopatrzenia w wodę w budynkach użyteczności publicznej stosują rozwiązania zgodne zarówno z wymaganiami producentów urządzeń, jak i odpowiednimi normami oraz wytycznymi branżowymi. W celu uzyskania odpowiednich parametrów jakości wody przeznaczanej na konkretne cele, obiekty użyteczności publicznej decydują się na zastosowanie dodatkowych rozwiązań, takich jak lokalne stacje doczyszczania wody (LSDW). W obiektach opieki zdrowotnej przygotowanie wody jest wielostopniowe, a ilość stopni oraz zakres doczyszczania zależy od zużycia wody, celu na jaki będzie ona wykorzystywana, zastosowanych urządzeń, rodzaju instalacji i materiałów użytych do wykonania danego systemu.
EN
Due to the requirements for water quality and users safety, taking into consideration in particular the risk of microbiological contamination, operators of water supply systems in public utility facilities decide to use solutions compliant with both legal regulations and guidelines. In order to provide proper water quality parameters, for water used for special purposes, public utility facilities usually choose to apply additional treatment systems such as Local Water Treatment Stations (LWTS in Polish - Lokalne Stacje Doczyszczania Wody LSDW). Water in healthcare facilities is treated in a multi-staged way. The number of steps taken and the extent of treatment depends on the usage of water, purpose of water use, installation type, materials and equipment used.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej. Omówiono także możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.
EN
The paper presents the requirements for power supply reliability of selected public buildings. The paper also discusses the possibility of the use of distributed generation, which can increase the reliability of power supply.
PL
The article brought closer the issue related to the automation of electrical installations used in public buildings. For a deeper knowledge of the subject is given the characteristics of the selected automation installation, such as BMS, SAP and smoke parking. The types and principles of data and cooperation between the different automation systems installation. As a system integrator and automation devices of different manufacturers discussed XMBS system.
PL
Coraz częściej stosowaną formą realizacji inwestycji budowlanych w Polsce jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). W systemie tym zarówno partner prywatny, jak i publiczny odnoszą pewne korzyści. Ponieważ jednak z reguły są to inwestycje wymagające dużych nakładów finansowych, a okres ich użytkowania jest kilkudziesięcioletni, wiążą się z nimi ryzyka dla obu stron. W artykule przedstawiona została analiza inwestycji realizowanej w systemie PPP w Krakowie. Przeprowadzono analizę kosztów w cyklu życia obiektu z wykorzystaniem różnych wariantów przychodów. Podjęto próbę analizy opłacalności finansowej tego typu inwestycji. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na duże trudności z określeniem zarówno rzeczywistych nakładów i przychodów w tak długim okresie trwania umowy koncesyjnej, jak i terminu zwrotu poniesionych nakładów.
EN
The public-private partnership (PPP) is an increasingly common method of realizing investments in the construction industry in Poland. This system allows both the private and the public partner to derive some benefit. However, given that these are usually investments which require considerable financial outlays and their lifetime is a few dozen years, there are also some risks for both parties. The article presents an analysis of an investment realized in the PPP system in Cracow. The costs of the structure during its life cycle were analyzed with the use of various alternatives of revenues. The article also contains an attempt to analyze the profitability of this kind of investment. The results of the analyses demonstrate the difficulties in determining the actual outlays and revenues during the concession contract, as well as the date of payoff.
PL
W skali współczesnego świata Singapur zaliczany jest do najmniejszych państw pod względem powierzchni (572 km2), a właściwie miast-państw, gdyż cały jego obszar jest zajmowany bądź przez tereny silnie zurbanizowane, bądź przez tereny industrialne.
EN
The public facilities of Singapore, discussed in the article, i.e. multi-purpose buildings, hotels, traffic facilities (bridges and walkways), garden and park infrastructure, most of which have been completed in recent years, are examples of world-class architecture.
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące właściwości mikro układów skojarzonych zwracając szczególną uwagę na układy zbudowane na bazie silnika diesla. Dokonano analizy zapotrzebowania na moc cieplną oraz energię elektryczną obiektu użyteczności publicznej typu szpital prezentując podejście ekonomiczne, inżynierskie oraz zintegrowane. Omówiono i przedstawiono wykresy obciążenia, zapotrzebowania na ciepło, a także wykresy uporządkowane energii elektrycznej oraz ciepła. Przedstawiono własną koncepcję procesu projektowania układów kogeneracyjnych z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej polegającej na rozdzieleniu procesu postępowania na cztery etapy: etap 1 – zbierania danych o obiektach; etap 2 – uzyskiwanie zbioru rozwiązań dopuszczalnych (na podstawie przyjętych ograniczeń); etap 3 – przeprowadzenie optymalizacji (przy uwzględnieniu zbioru przyjętych kryteriów) i uzyskanie podzbioru rozwiązań niezdominowanych; etap 4 – wybór rozwiązania najlepszego.
EN
The study presented some selected issues regarding the properties of combined microsystems on the basis of the Diesel engine. Analyses of the demand for thermal power and electric energy were carried out in a public utility building (a hospital), using an economic, engineering and integrated approach. The paper reported and discussed both load and heat-demand graphs, as well as ordered electric energy and heat graphs. The authors’ conception of the design process of cogeneration systems was given. The design procedure based on multicriterial optimisation was divided into four stages: phase 1 – collecting data of the objects; phase 2 – obtaining a set of acceptable solutions (based on required constraints); phase 3 – conducting the optimisation (with regard to the accepted criteria set) and obtaining a subset of nondominated solutions; and phase 4 – choosing the best solution.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań społecznych poświęconych wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w budownictwie. Badaniami objęto przedstawicieli sześciu różnych grup wybranych ze względu na posiadany odmienny potencjał w tym zakresie. Specyfika badanego problemu wymagała zastosowania, w odniesieniu do wybranych grup respondentów, różnych technik badawczych, w tym: CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing): grupa właścicieli domów jednorodzinnych, wywiad kwestionariuszowy: grupa licencjonowanych zarządców nieruchomości, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli jednostek zarządzających komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i Towarzystwami Budownictwa Społecznego (TBS) oraz deweloperów, wywiad pogłębiony: grupa przedstawicieli władz samorządowych. Teren badań ograniczono do obszaru województwa śląskiego. Pozyskane dane empiryczne wyznaczyły zakres stosowania OZE w każdej z badanych grup oraz poziom wiedzy o dostępnych rozwiązaniach. Pozwoliły także określić czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o zastosowaniu rozwiązań OZE oraz wskazały ocenę aktualnie funkcjonującej formy wsparcia przy ich wykorzystaniu. W artykule przedstawiono również rekomendowane działania, zwiększające zainteresowanie stosowaniem OZE w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
EN
The present article presents the results of social research devoted to the usage of energy from renewable sources (RES) in construction. The studies covered representatives of six different groups, with regard to the different potential in this sphere. The specificity of the problem required the application, for selected groups of respondents, of various research techniques, including: CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing): a group of owners of detached houses, questionnaire interview: a group of licensed property managers, representatives of the housing co-operatives, representatives of the units managing communal flat assets and Towarzystwo Budownictwa Społecznego (Social Construction Society –SCS) as well as developers, deepened interview: group of representatives of local authorities. The test area was limited to the Silesian voivodeship. Empirical data set the scope of RES in each of the groups and the level of knowledge of available solutions. It allowed to specify the factors affecting the decision-making process concerning the use of RES solutions and indicated the assessment of currently functioning forms of support with its use. The article also shows the recommended actions increasing the interest in the use of RES in houses and public buildings.
PL
Przedmiotem referatu jest zaproponowanie alternatywnych rozwiązań, które mają na celu zniwelowanie barier infrastrukturalnych w budynkach użyteczności publicznej. Praca bazuje na zasadach uniwersalnego projektowania, dzięki któremu wszystkie obiekty stają się funkcjonalne również dla osób niepełnosprawnych lub tymczasowo unieruchomionych. Badania terenowe pozwoliły na zapoznanie się z najczęstszymi błędami architektonicznymi budynków użyteczności publicznej. Na dokumentacji fotograficznej przedstawione zostały przykładowe rozwiązania, dzięki którym funkcjonalność obiektów zostałaby poprawiona.
PL
Klimatyzacja pomieszczeń staje się standardem. Coraz częściej w biurach i mieszkaniach wymagane jest utrzymanie temperatury wynikającej z komfortu cieplnego pomieszczeń lub wymogów stosowanej technologii. Dobrze, jak problem ten rozwiązywany jest na etapie projektowania. W przypadku budynków już zrealizowanych powstaje szereg ograniczeń, które trudno przezwyciężyć. Sposobów zapewnienia właściwych warunków jest dużo.
PL
Artykuł przedstawia regulacje prawne i rozporządzenia w gminie Kamieniec Ząbkowicki obowiązujące w szczególnych sytuacjach takich jak : powódź, ochrona przeciwpożarowa, oraz wszelkiego rodzaju zdarzenia nadzwyczajne.
EN
The article presents regulations and orders in commune Kamieniec Ząbkowicki in case of flood, fire protection and other extraordinary situations.
20
Content available remote Skojarzone źródło ciepła w obiekcie użyteczności publicznej
PL
Wprowadzenie do ciepłowni skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii, a w ten sposób do poszanowania zarówno zasobów surowcowych, jak i środowiska naturalnego. Przedstawiono ogólną charakterystykę spalinowych bloków elektryczno-ciepłowniczych realizujących właśnie gospodarkę skojarzoną. Szczegółowo przedstawiono układ technologiczny wybranej ciepłowni, w której zastosowano taką elektrociepłownię zasilaną gazem ziemnym.
EN
Introduction of associated heat-energy management in district heating station contributes to reduction of energy consumption and in this way also to reduction of usage of natural resources and natural environment saving. The general characteristics of electric-thermal combustion gases compound realising the associated heat-energy management were presented. The technological system of chosen district heating station with this kind of heat and power plant was presented in detail.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.