Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 422

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cartography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
EN
In order to optimize cork productivity in the Maamora forest, specifically in the northern part of the A, B, C, D, and E cantons, the study focused on the analysis and updating of the distribution of productive cork oak (Quercus suber L.) stands as well as the evaluation of cork production over the past two decades. For this purpose, the available maps were corrected and updated using GPS data and field surveys between 2019 and 2022. Similarly, a thorough examination of the archives related to cork harvesting from the water and forestry administration was conducted and enriched by data collection during the survey. The obtained results indicate that the productive area is approximately 39% of the total area in the study zone. Simultaneously, statistical data has highlighted significant fluctuations in the annual gross cork production, coupled with a concerning decrease of 21.29% during the second rotation. Indeed, during the second rotation, 30% of the productive area was not harvested, compared to approximately 14% during the first rotation. Similarly, only 59% of the productive area underwent two harvest cycles. Despite these fluctuations, the recorded productivity during the second rotation, at 0.68 stere/hectare/year, remains above the national average. The differences between cantons are also noteworthy, emphasizing the impact of local factors on cork harvesting. In this context, ensuring sustained cork productivity while ensuring the sustainability of vegetal capital against climate change requires the implementation of an adaptive management approach.
EN
Surveying (geodesy) and cartographic documentation, their types, and their flow (circulation) are the basis for the uniformity of the work carried out in the pre-design, design, and execution of construction works, ultimately having a representation in the operational (exploitation) and maintenance of railway infrastructure. The type and circulation of surveying and cartographic documentation constitute an important element for the transport sector. The aim of the present scientific research work was to define the state of irregularity of the standard of uniform surveying-cartographic documentation, their type, and their circulation (Ig-1) in interaction with rail transport problems. A case study method was used corresponding to a factual description, which aimed to analyze and evaluate the existing standard. This is important from a theoretical and, above all, a practical point of view. The results show an extensive space of irregularities occurring, violating legal regulations and professional ethics. At the same time, good practice solutions have been implemented to optimize the negative impact when interacting with rail transport problems. The authors’ position on the irregularities was forwarded to an infrastructure manager. The irregularities that occur significantly contribute to the limitations of surveying and cartographic documentation harmonization, and these have an impact on fully functional rail transport.
EN
During a detailed archival query carried out for the implementation of the Koszalin sheet of The Geological Map of Poland, scale 1 : 200 000, cartographers from the Polish Geological Institute found original materials from a research borehole made in 1938 in the Darłowo (Rügenwalde) region. It was determined that in the drill core, in sediments dated to the Early Triassic, contained a reptile vertebra, which has survived to the present day and is in the collection of the Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Berlin. Thanks to international cooperation, it was possible to re-analyse the specimen bya team of palaeontologists from the Institute of Paleobiology of the Polish Academy of Sciences. The specimen, which was located after 85years, is not only a historical curiosity, but can also be of great importance to science. It is the only Triassic tetrapod fossil from Pomerania and potentially one of the oldest tetrapod remains not only in Poland, but also in Europe.
EN
The transmission of the SARS-CoV-2 virus is a complex and intricate process, but it is possible to efficiently track and contain the spread of the pandemic in a given area by observing the regularities of the pathogen’s diffusion. One of the basic measures to hamper the development of the disease was to reduce the intensity of social contact by banning free movement. An adequate response in selected regions, where the virus develops much more rapidly, is crucial and prevents serious economic damage to many industries. The modern perception of cartography as an interdisciplinary tool can contribute to limiting the diffusion of infection through spatial analyses. The aim of this paper is to present cartography as a tool to support the “management” of a pandemic. In terms of methodology, the well-known choropleth map method was employed along with spatial structure analyses. The basic category considered within the framework of statistics and econometrics is spatial relationships formulated for the purpose of achieving the set objective in the form of spatial weight matrices. In the analyses presented here, a modified Moran model was used, within which the Authors applied a row-standardised weight matrix using migration data of individual counties. The paper reviews what has been achieved so far, based mainly on European solutions. Insufficient availability of reliable data needed for advanced models (especially in the initial phase of virus spread) means that using migration data from the nearest neighbourhood can be a viable solution. This approach comes down to an analysis of migration and the population density in the county in question. A simplified analysis with a statistically significant probability allows the identification of counties that could potentially become sites of uncontrolled virus transmission in areas of high population density and high mobility. This is undoubtedly the main achievement of the publication. The results obtained converge approximately with the actual development of a pandemic. The studies carried out indicate that the development of a pandemic is influenced not only by the number of infections, but above all by population density, as well as economic, social, educational and transport networks, as shown by the high Pearson coefficient correlation of 0.83. The analyses indicate the possibility of uncontrolled transmission of the virus in areas of high population density and high mobility
PL
Transmisja wirusa SARS-CoV-2 jest procesem skomplikowanym i złożonym, jednak obserwacja prawidłowości związanych z dyfuzją patogenu pozwala na efektywne śledzenie i ograniczanie wzrostu pandemii na danym obszarze. Do podstawowych działań mających na celu zatrzymanie rozwoju choroby należało zmniejszenie intensywności kontaktów społecznych związanych z zakazem swobodnego przemieszczania się. Odpowiednie reagowanie w wybranych regionach, w których wirus rozwija się zdecydowanie bardziej dynamicznie, jest kluczowe i zapobiega poważnym stratom ekonomicznym w wielu branżach. Nowoczesne postrzeganie kartografii jako narzędzia interdyscyplinarnego może przyczynić się do ograniczenia dyfuzji zakażeń poprzez dokonywanie analiz przestrzennych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kartografii jako narzędzia wspomagającego „zarządzanie” pandemią. W zakresie metodologii wykorzystano znaną metodę kartogramu z uwzględnieniem metodyki analiz struktur przestrzennych. Podstawową kategorią rozważaną w ramach statystyki i ekonometrii są zależności przestrzenne sformułowane na potrzeby realizacji założonego celu w postaci macierzy wag przestrzennych. W przedstawionych analizach wykorzystany został zmodyfikowany model Morana, w ramach którego autorzy zastosowali wierszowo standaryzowaną macierz wagową wykorzystującą dane migracyjne poszczególnych powiatów. W artykule dokonano przeglądu dotychczasowych osiągnięć, opartych głównie na rozwiązaniach europejskich. Wykorzystanie faktu problematycznej ilości wiarygodnych danych niezbędnych do sporządzenia zaawansowanych modeli (szczególnie w pierwszym etapie dyfuzji wirusa) prowadzi do konkluzji o możliwości wykorzystania danych migracyjnych najbliższego sąsiedztwa. Taki sposób podejścia do zagadnienia sprowadza się do analizy migracji oraz zagęszczenia zaludnienia danego powiatu. Uproszczona analiza z istotnym statystycznie prawdopodobieństwem pozwala na wskazanie powiatów, które mogą stać się potencjalnie miejscem niekontrolowanej transmisji wirusa na obszarach o dużym zagęszczeniu ludności w koincydencji z ich mobilnością. Jest to niewątpliwie głównym osiągnięciem publikacji. Uzyskane wyniki konweniują w sposób przybliżony z rzeczywistym rozwojem pandemii. Przeprowadzone badania wskazują, że wpływ na rozwój pandemii ma nie tylko liczba infekcji, ale przede wszystkim gęstość zaludnienia, a także powiązania gospodarcze, społeczne, edukacyjne i transportowe, na co wskazuje wysoka korelacja współczynnika Pearson’a na poziomie 0.83. Prowadzone analizy wskazują na możliwość niekontrolowanej transmisji wirusa na obszarach o dużym zagęszczeniu ludności w koincydencji z ich mobilnością.
EN
Digital generalization of spatial data has been the goal of the research in many research centers around the world. This article presents the evolution of cartographic generalization, drawing the reader’s attention to the change of its nature from analog to digital. Despite the passage of time and developing technologies, scientists have unfortunately yet to develop a uniform automatic generalization algorithm. One of the factors that hinder this process is the high complexity and complication of the whole process. The article is an attempt to answer this problem and addresses the issue of digital cartographic generalization by creating a proposal of thresholds and stages of cartographic generalization depending on the ratios of the numbers of points of generalized objects. The publication attempts to examine the possibility of applying an objective criterion of drawing recognition by examining digital generalization algorithms and setting its thresholds. The practical aim of the publication is to present generalization thresholds on the example of Chrobak’s algorithm. The proposal to make the selection of generalization thresholds dependent on the percentage share of points is a solution that is as simple to use as it is to implement. The method of defining intervals based on the three-sigma rule is a solution that guarantees that the obtained results will be characteristic of the probability density function of the normal distribution, which will define individual intervals most objectively.
6
Content available remote Żydaczów na mapach
7
Content available remote Z okazji 100-lecia PPK
8
Content available remote Z marszu zrobił się bieg
9
Content available remote Teofil Szumański (1875-1944)
10
Content available remote Spóźniony start
11
Content available remote Przeprowadzka GUGiK
12
Content available remote Polak potrafi
13
Content available remote Pod presją czasu
14
Content available remote Plusy i minusy 2022
15
Content available remote Na świecką modłę
16
Content available remote Mierniczy potrzebni
17
Content available remote Kiedy konieczka "dwójka"
18
Content available remote Europa została za nami
19
Content available remote English in geodesy
20
Content available remote Co kraj to obyczaj
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.