Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hop
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację przeglądu niedrzewnych surowców włóknistych [7, 8], w którym przedstawia się fizyczne i chemiczne ich charakterystyki, obszary występowania i specyfikę. W tej części omówiono sizal, abakę, jukę, len nowozelandzki oraz inne niedrzewne surowce roślinne wykorzystywane w przemyśle celulozowo-papierniczym (jak słonecznik, chmiel, sorgo, tytoń), a także nietypowe surowce roślinne (np. łęciny kartoflane, wysłodki z buraków cukrowych, trawy, wytłoki jabłkowe i inne).
EN
This article is the continuation of the survey of the fibrous raw materials from non-wood plants [7, 8]. In this part the sisal, abaca, yucca, New Zealand flax and other non-wood plant raw materials used in pulp and paper industry are presented. Their physical and chemical characteristics is discussed, the availability and specificity are presented as well.
EN
The aim of the research was to obtain extracts of Humulus lupulus L hop cones of the Marynka variety and to evaluate their antibacterial properties against three strains of gram-negative bacteria (Escherichia coli ATCC 10536, E. coli IPS and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) and against two strains of gram-positive bacteria (Enterococcus hirae ATCC 10541 and Bacillus cereus ATCC 12826). The research material consisted of dried Marynka variety hop cones, from which extracts in the form essential oil (EO), infusion and decoction were obtained. EO was obtained in the process of hydrodistillation. The antibacterial activity of the extracts was evaluated by the plate-cylinder diffusion method against the tested gram-negative and gram-positive bacteria. Diverse antibacterial activity of water extracts of H. lupulus L hop cones of the Marynka variety (essential oil, infusion and decoction) on the tested bacteria was demonstrated, with higher sensitivity of gram-positive than gram-negative bacteria. The highest resistance to hop extracts was demonstrated by P. aeruginosa ATCC 27853. The best antibacterial properties were demonstrated by the essential oil at a concentration of 2.0 %. In the group of gram-positive bacteria, E. hirae ATCC 10541 was more sensitive to EO, and E. coli IPS in the group of gram-negative bacteria. In the case of B. cereus ATCC 12826, the sensitivity to infusions and decoctions of hop cones requires further investigation, as the obtained large zones of growth inhibition were unstable.
PL
Przedstawiono metodę odśrodkowej chromatografii podziałowej (CPC) jako technikę otrzymywania produktów o wysokiej czystości. Przedstawiono metodykę doboru układu rozpuszczalników i aplikacji CPC dla ksantohumolu (XN), prenylowanego chalkonu pochodzącego z chmielu. Wyniki badań potwierdziły, że metoda CPC może być z powodzeniem wykorzystana do oczyszczania XN. Końcowa czystość XN wyniosła 88%.
EN
Xanthohumol was sepd. from supercrit. CO2 exts. of spent hops by centrifugal partition chromatog. in n-heptane/AcoEt/MeOH/H2O (6/5/6/5 by vol.) system. The sepd. product showed purity of 88%.
EN
Due to the significant changes on the beer market the flourishing development of small and craft breweries is clearly observed. Upgraded consumers’ expectation led to many technological challenges in brewing process resulting in novel methods of manufacturing of many different beer types. As bitterness and aroma are two crucial quality features of beer and many scientific efforts have been done especially in the area of hop aroma. Despite the predominant impact of main beer flavor compound e.g. linalool, other substances also contribute to the hoppy beer aroma through additive or synergistic effects not only raw materials used but also hopping regimes contribute as well to final flavor release though several new methods of hopping, particularly dry hopping have been developed.
5
Content available remote Metody wytwarzania izo-α-kwasów
PL
Omówiono rolę chmielu i ekstraktu chmielowego jako głównej przyprawy podczas wytwarzania piwa. Wyjaśniono podstawową reakcję, której ulegają chmielowe α-kwasy w brzeczce warzelnej oraz wpływ tej reakcji na smak piwa. Przedstawiono metody wytwarzania pochodnych α-kwasów poza kotłem warzelnym.
EN
A review, with 50 refs., of chem., thermal and photochem. methods for isomerization of α-acids in hop exts.
PL
Przedstawiono wyniki badań frakcjonowania ekstraktów chmielowych z wykorzystaniem dwustopniowej separacji. Zbadano wpływ ciśnienia I stopnia separacji (przedział 100–130 bar) na rozdział α-kwasów i olejków zawartych w ekstrakcie. Ocenę jakościową otrzymywanych produktów przeprowadzono z wykorzystaniem chromatografii cieczowej oraz chromatografii gazowej. Najlepsze wyniki rozdziału uzyskano po zastosowaniu ciśnienia I stopnia separacji na poziomie 110 bar. Otrzymano wówczas dwa produkty chmielowe znacznie różniące się zawartością olejków chmielowych. Powyższe warunki rozdziału umożliwiły otrzymanie ekstraktu chmielowego o zawartości olejków 23,6 mL/100 g. Jest to zawartość dwukrotnie większa niż w ekstraktach komercyjnych otrzymywanych z chmielu odmiany Marynka.
EN
Hop oils and resins were sepd. by 2-stage extn. of Marynka hops with supercrit. CO₂. The first stage of sepn. was carried out under 100–130 bar to isolate α-acids and essential oils sep. The compn. of exts. was detd. by gas and liq. chromatog. The optimum pressure of the first stage sepn. was 110 bar. Two new hop products with significantly different in hop oil contents were produced. The hop ext. with concn. of essential oils 23.6 mL/100 g was obtained. It was double than that in the com. hop ext.
PL
Do oceny stanu odżywienia roślin pobiera się tzw. części wskaźnikowe, najczęściej liście, w których analizowana jest zawartość ocenianych składników. Przed analizą chemiczną liści wskazane jest zmycie z ich powierzchni części wniesionych, a nie pobranych przez roślinę składników. W związku z tym połowę próbek liści z poszczególnych obiektów badawczych poddano płukaniu w wodzie destylowanej, zaś drugiej nie płukano. Cynk stosowany był w formie oprysku roztworem ZnSO₄·7H₂O i chelatu Zn (nawóz Insol Zn), zaś bor w postaci boraksu (Na₂B₄O₇·10H₂O) i boroetanoloaminy (nawóz Insol B). Celem pracy było określenie w jakim stopniu bor i cynk ulegają zmyciu z powierzchni liści po dwóch, pięciu i dziesięciu dniach od dolistnej aplikacji nawozów. Uzyskane wyniki wskazują, że aplikowany dolistnie bor, zwłaszcza w postaci Na₂B₄O₇·10H₂O ulegał wyraźnie mniejszym stratom w wyniku płukania próbek liści niż cynk wnoszony w postaci obydwu nawozów, a zwłaszcza siarczanu, z którego wypłukiwany był w większym stopniu niż ze schelatowanej formy Zn (Insolu Zn). Spadek zawartości ocenianych składników w wyniku płukania próbek liści można więc odnieść do ich ewentualnych strat w wyniku opadów deszczu.
EN
Hop leaves were sprayed in plantation with aq. solns. of ZnSO₄, com. Zn chelate, Na₂B₄O₇ · 10H₂O and com. B chelate with NH₂CH₂CH₂OH and then rinsed with H₂O after 2, 5, of the and 10 days to det. the efficiency of the foliar application of the elements. The Zn was removed from leaves to a higher extent than B.
PL
Chmiel jest rośliną wieloletnią. Uprawa plantacji przez wiele lat wiąże się z corocznym obniżaniem się plonu. W celu odmłodzenia plantacji, jak również uprawy bardziej przydatnych w przemyśle browarniczym odmian, wskazane jest przesadzanie roślin na starszych plantacjach. Producenci chmielu potrzebują informacji, które umożliwią precyzyjne i sprawne organizacyjnie przeprowadzenie prac i zabiegów uprawowych związanych z przesadzaniem roślin.
EN
Hop is a perennial plant. The cultivation of the plantation for many years involves the gradual decrease of yield every year. For the purpose of rejuvenation of the plantation and the cultivation of varieties that are more useful in the brewing industry, the transplantation of plants from older plantations is recommended. Hop producers need the information that will make it possible to carry out in a precise and organisationally efficient manner all works and cultivation treatments related to the transplantation of plants.
PL
Chmiel uprawiany jest w Polsce na konstrukcjach, których wiek wynosi często kilkadziesiąt lat. Coroczne niezbędne prace naprawcze nie eliminują problemu generalnego remontu konstrukcji chmielnika. Warunki atmosferyczne oddziałują niekorzystnie na konstrukcję, a nasadzanie nowych, bardziej plennych odmian chmielu oznacza zwiększone obciążenie masą roślin. Producenci chmielu potrzebują informacji, które umożliwią precyzyjne i sprawne organizacyjnie przeprowadzenie prac związanych z remontem konstrukcji chmielnika.
EN
Hop is grown in Poland on structures, which are often several dozen years old. Necessary running repair works performed every year do not eliminate the problem of general repair for hop-garden structure. Weather conditions negatively affect the structure, and planting new, higher yielding hop varieties indicates increased loading with plant weight. Hop producers need information allowing precise and organisationally efficient execution of works involving hop-garden structure repair.
13
PL
Chmiel jest rośliną wieloletnią. Producent chmielu potrzebuje informacji, które umożliwią precyzyjne i sprawne organizacyjnie przeprowadzenie zabiegów uprawowych m.in.: remontu konstrukcji, przygotowania maszyn do zbioru i suszenia, cięcia karp, zakładania i kotwienia przewodników, naprowadzania pędów chmielu, zabiegów uprawowo-pielęgnacyjnych, zabiegów nawożenia i ochrony roślin, zrywania roślin i obrywania szyszek, suszenia szyszek i nawilżania suszu chmielowego, pakowania chmielu. Celem pracy jest przedstawienie potrzeb informacyjnych producentów chmielu.
EN
Hop is a perennial plant. Hop manufacturer needs information which would allow to carry out cultivation operations precisely and efficiently from organisational point of view. Among others, these operations include: structure repair, machinery preparation for harvest and drying, rootstock cutting, fitting and anchoring of guides, guiding of hop sprouts, cultivation and maintenance operations, fertilization and plant protection treatments, plucking of plants and cones, drying of cones and moistening of dried hops, hop packaging. The purpose of the work is to present information needs of hop manufacturers.
PL
Zastosowanie opalanych gazem ziemnym podgrzewaczy bezprzeponowych wpłynęło na zmniejszenie zużycia paliwa o około 30% - w stosunku do podgrzewaczy przeponowych. Sprawność cieplna zasilanych gazem ziemnym podgrzewaczy bezprzeponowych jest znacznie wyższa, niż przeponowych. Statystycznie nieistotne są różnice pomiędzy sprawnością cieplną podgrzewacza przeponowego zasilanego gazem ziemnym lub węglem. Nie było też istotnych różnic pomiędzy sprawnością podgrzewaczy zamontowanych w suszarce chmielu bez recyrkulacji oraz z częściową recyrkulacją.
EN
The use of natural gas-fired non-membrane air heaters had an effect on the reduction of fuel consumption by about 30%, in relation to membrane air-heaters. The thermal efficiency of natural, gas-fired non-membrane air-heaters is significantly higher than that of membrane ones. The differences between thermal efficiency of natural gas or coal-fired membrane air-heaters are statistically insignificant. There were also no significant differences between the thermal efficiency of air-heaters installed in a hop-drier with partial recirculation and without recirculation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.