Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja komunikacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje doświadczenie przeprowadzone przez zespół studentów Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, przy wsparciu merytorycznym kadry Katedry Transportu Kolejowego Wydziału Transportu, związane z wykorzystaniem autorskiego oprzyrządowania pomiarowego opartego o mikrokontroler i specjalnie opracowane oprogramowanie. W ramach realizacji projektu wykonano prototyp urządzenia, a następnie wykonano pomiary wilgotności względnej oraz temperatury powietrza wewnątrz pojazdów i natężenia światła podczas przejazdu. Następnie wyniki badań zostały poddane analizie oraz zestawione z wymaganiami normowymi dla różnych środków transportu.
EN
The paper describes experiments, related to the use of proprietary measuring instruments based on a microcontroller and on specially developed software, carried out by a team of students from the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology with the subject-matter support of the staff of the Department of Rail Transport, Faculty of Transport. Under the project implementation a prototype of instrument was made and then measurements of relative humidity and of air temperature inside vehicles and of the light intensity during travelling were made. The results of studies were then analysed and compared with requirements of standards for various means of transport.
2
Content available remote Ekonomiczne podejście do problemu taryfy zerowej w komunikacji miejskiej
PL
W artykule analizie poddano zasadność stosowania tzw. taryfy zerowej jako narzędzia do promocji transportu zbiorowego. Przedstawiono podejście ekonomiczne oraz konieczność identyfikacji popytu i czynników, które wpływają na jego wielkość w kontekście komunikacji publicznej. Szczegółowo opisano także, jaki wpływ na popyt transportu zbiorowego mają koszty, które należy ponieść za przemieszczanie się w przypadku alternatywy: samochód osobowy czy komunikacja zbiorowa.
EN
The paper analyses the legitimacy of so-called zero tariff application as a tool to promote the public transport. An economic attitude has been presented as well as the necessity to identify the demand and factors affecting its size in the context of public transport. It describes also in detail, what is the influence of costs, which should be incurred to move in the case of an alternative: a car or the public transport, on the demand for public transport.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze wydarzenia w rozwoju komunikacji miejskiej w Warszawie. Zarząd Transportu Miejskiego powołany został 1 stycznia 1992 roku i jest jednym z pierwszych organizatorów komunikacji miejskiej w Polsce, którego zadania od początku były oddzielone od zadań operatora. Autor opisuje rozwój komunikacji miejskiej w stolicy od początku lat 90., wprowadzanie udogodnień oraz kolejne działania związane z polepszaniem jakości komunikacji i rozbudową infrastruktury.
EN
The paper presents the most important events in the development of the urban transport in Warsaw. The Public Transport Authority (ZTM) was established on 1 January 1992 and is one of first public transport organisers in Poland, whose tasks were separated from the operator’s tasks from the very beginning. The author describes the development of public transport in the capital city from the beginning of 1990s, the introduction of conveniences and the subsequent actions related to improvement in the transport quality and expansion of the infrastructure.
4
Content available remote Buspasy i dystrybucja biletów
PL
Forum Organizatorów Transportu (FOT) jest inicjatywą skupiającą instytucje odpowiedzialne za organizowanie i zarządzanie miejskim transportem zbiorowym. Służy ona wymianie wiedzy i doświadczeń w celu wdrażania dobrych praktyk transportowych. Przedmiotem zainteresowania FOT są wszelkie kwestie dotyczące funkcjonowania, organizacji oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Kolejne spotkania uczestników Forum Organizatorów Transportu, w formie konferencji i warsztatów, odbyło się w dniach 4-5 kwietnia w Trzebini oraz w dniach 13-14 czerwca w Rybniku.
EN
The Transport Organisers Forum (FOT) is an initiative gathering institutions responsible for the organisation and management of the urban public transport. It is used for the exchange of knowledge and experience to implement the best transport practices. The FOT’s object of interest comprises all issues related to the operation, organisation and management of the urban public transport. The consecutive meetings of the Transport Organisers Forum, in the form of conferences and workshops, took place on 4-5 April in Trzebinia and on 13-14 June in Rybnik.
PL
W procesie zarządzania wyróżnia się cztery funkcje, tj. planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Istotnym elementem funkcji kierowania jest sprawna organizacja komunikacji. Celem pracy jest ocena jakości życia pacjentów jąkających się. W przypadku osób jąkających się komunikacja werbalna jest bardzo utrudniona, a czasami nieomal niemożliwa. Badanie przeprowadzono w Centrum Terapii Jąkania w Szamocinie. Narzędziem badawczym zastosowanym do tej oceny był kwestionariusz jakości życia SF-36v2™ Health Survey. Do opisu i oceny jakości życia zastosowano metodę rozkładu macierzy według wartości osobliwych. Metoda ta pozwoliła na przedstawienie oryginalnych konfiguracji punktów reprezentujących analizowane podskale i grupy wiekowe badanych osób w dwuwymiarowej przestrzeni bez zniekształceń. Wyniki badań dostarczyły informacji o strukturze powiązań między badanymi podskalami jakości życia a grupami wiekowymi wśród analizowanych pacjentów.
EN
The management process is distinguished by four functions: planning, organizing, directing and controlling. An important element of directing there is the efficient organization of communication. The aim of the study is to assess the quality of life of patients who stutter. In the case of stuttering verbal communication is very difficult, and sometimes almost impossible. The study was conducted at the Center for Stuttering Therapy in Szamocin. Research tool used for this assessment was the quality of life questionnaire SF-36v2 ™ Health Survey. To describe and evaluate the quality of life using the method of distribution of the singular value matrix. This method allowed for the submission of the original configuration of points representing the analyzed subscales and age group of respondents in the two-dimensional space without distortion. The results provide information about the structure of the links between the study of quality of life subscales and age groups of patients studied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.