Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer tomography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania technik RP na potrzeby weterynarii oraz poszczególne etapy przygotowania modelu fizycznego do planowania zabiegu chirurgicznego. Do badań posłużyły dane obrazowe TK (Tomografia Komputerowa) dwóch psów. Na podstawie ww. danych wykonano modele wirtualne 3D operowanych struktur kostnych. Modele fizyczne do planowania zabiegów zostały wytworzone z wykorzystaniem technologii druku 3D. Przeprowadzono analizę wpływu zastosowanego materiału oraz parametrów wydruku na dokładność odwzorowania cech geometrycznych na modelach fizycznych oraz analizę przydatności modeli wykonanych techniką RP do planowania zabiegów chirurgii weterynaryjnej. Planowanie interwencji chirurgicznej z użyciem modeli fizycznych RP umożliwiło chirurgom lepsze przygotowanie się do zabiegu oraz skróciło znacząco jego czas trwania. Modele fizyczne są dla lekarzy weterynarii efektywnym narzędziem: komunikacji, wymiany doświadczeń, szkoleń, przy planowaniu leczenia, szczególnie złożonych przypadków klinicznych.
EN
The article presents an analysis of the possibility of using RP techniques for veterinary purposes and particular stages of preparation of the physical model for planning the surgical procedure. The imaging data of CT (computed tomography) of two dogs was used for the study. Based on the above-mentioned data, 3D virtual models of the operated bone structures were made. Physical models for treatment planning were created using 3D printing technology. An analysis of the influence of the applied material and 3d printing parameters on the accuracy of geometrical features on physical models and an analysis of the usefulness of models made with the use of the RP technique for planning veterinary surgery procedures were carried out. The planning of surgical intervention with the use of RP physical models has allowed surgeons to better prepare for surgery and significantly shorten its duration. Physical models are an effective tool for veterinarians: communication, exchange of experiences, training, planning treatment, especially complex clinical cases.
EN
The stimulation of deposits using high-energetic materials (propellants) may prove to be an effective method of acquiring methane in the coal basins of Poland. The propellants are a type of explosives which during combustion generate huge volumes of combustion gases at high pressure and temperature, and are able to impact rock structure, thus creating migration paths for methane. Until now, in the Department of Shooting Engineering of the Oil and Gas Institute – National Research Institute, a number of gas fracturing tests have been completed in laboratory scale. The experiments confirmed the ability of high-energy materials to influence the structure of hard coal. However, the setup of the laboratory rocket engine used in experiments forced the combustion products of high-energy materials to influence hard coal samples only from the front, which resulted in creating rather channels, and no model fractures in effect of the gas fracturing process. Therefore, we decided to develop an experimental setup, in which combustion products of high-energy materials would impact the rock in various directions, and create model fractures – not channels. The gas fracturing task was completed within the work on five selected coal samples that have been cored from bigger coal blocks, acquired from the KWK Zofiówka coal mine, operating on methane saturated coal beds, located in the Upper-Silesian Coal Basin in Poland. The series of experiments were performed on experimental fireground, managed by the Institute of Industrial Organic Chemistry, Krupski Młyn Branch. 100-gram charges of inhibited MPH propellant (MPH = low-diameter, heterogeneous) were used in the experiments. During the attempts of initiating propellants, pressure in the testing stand was recorded by means of a 100 MPa pressure sensor. In order to determine the secondary fracturing grid, the hard coal samples were scanned using the CT (computer tomography) method prior to and following the tests on the experimental fireground. Next, the original and secondary fracture grid in the samples were reconstructed using specialized computer software. The analysis of the obtained results confirmed that high-energy materials are able to impact hard coal structure, causing the creation of fractures. Furthermore, the research showed that the orientation and original amount of fractures present in rocks have a very high impact on the creation of fractures in hard coal samples.
PL
Skuteczną metodą pozyskiwania metanu w polskich zagłębiach węglowych może okazać się stymulacja złóż z wykorzystaniem materiałów wysokoenergetycznych (propelantów). Propelanty to materiały wybuchowe, które podczas spalania generują duże objętości gazów prochowych pod wysokim ciśnieniem oraz temperaturą i są w stanie wpływać na strukturę skały – tworząc drogi migracji dla metanu. Dotąd w Zakładzie Techniki Strzelniczej INiG – PIB wykonano szereg prób szczelinowania gazowego na próbkach węgla kamiennego w skali laboratoryjnej. Badania doświadczalne potwierdziły zdolność materiałów wysokoenergetycznych do wpływania na strukturę węgla kamiennego. Jednak układ laboratoryjnego silnika rakietowego wykorzystany do badań wymuszał oddziaływanie produktów spalania materiałów wysokoenergetycznych na próbki węgla kamiennego jedynie frontalne, przez co w wyniku zabiegu szczelinowania gazowego nie powstawały modelowe szczeliny, tylko kanały. Dlatego zdecydowano się opracować układ badawczy, w którym produkty spalania materiałów wysokoenergetycznych oddziaływałyby na skałę w różnych kierunkach. W pracy wykonano zabieg szczelinowania gazowego na wybranych pięciu próbkach węgla, które zostały pobrane w formie rdzenia z większych fragmentów pozyskanych z metanowej kopalni KWK Zofiówka, znajdującej się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Szereg doświadczeń przeprowadzono na poligonie doświadczalnym należącym do Instytutu Przemysłu Organicznego, Oddział w Krupskim Młynie. Do badań wykorzystano 100-gramowe ładunki inhibitowanego paliwa MPH (małogabarytowego paliwa wysokoenergetycznego). Dodatkowo podczas prób inicjacji propelantów prowadzono rejestrację ciśnienia w układzie badawczym za pomocą czujnika ciśnienia 100 MPa. W celu określenia wtórnej sieci spękań – próbki węgla kamiennego przeskanowano tomografem komputerowym przed i po próbach na poligonie doświadczalnym. Następnie zrekonstruowano pierwotną oraz wtórną sieć spękań w próbkach z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Analiza wyników potwierdziła, że materiały wysokoenergetyczne są w stanie wpływać na strukturę węgla, powodując tworzenie się szczelin. Ponadto badanie wykazało, że bardzo duży wpływ na powstawanie szczelin w próbkach węgla ma ich orientacja oraz ich ilość pierwotnie występująca w skale.
3
Content available remote Badania połączeń miedzianych zgrzewanych ultradźwiękowo
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zamknięcia szczelnego rurek miedzianych zgrzewanych ultradźwiękowo. Zakres pracy obejmował próbę szczelności, tomografię komputerową i badania metalograficzne. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały istotny wpływ czynników technologicznych takich jak: czystość powierzchni miedzi, siła docisku oraz zużycie narzędzi zgrzewarki na jakość połączenia.
EN
The subject of the research was tight sealing of copper tubes welded by ultrasonic method. The scope of work included leak testing, computer tomography and metallographic examinations. The results of the conducted tests showed a siqnificant impact of technological factors such as copper surface cleanliness, downforce and wear of the welding machine tools on the quality of the joint.
PL
Badanie TK w protokole politrauma jest podstawowym działaniem diagnostycznym w przypadku urazu wielonarządowego. Celem pracy była analiza częstości występowania zmian urazowych u pacjentów poddanych badaniu TK-politrauma. Retrospektywnie przeanalizowano grupę 520 pacjentów. Stwierdzono, że jedynie w 67% przypadków wystąpiły zmiany urazowe. Zmiany te częściej dotyczyły mężczyzn (73%) i najczęściej obejmowały kręgosłup, klatkę piersiową i głowę.
EN
CT examination in politrauma protocol is a basic diagnostic activity in the case of multiorgan injury. The purpose of this study was the analisys of the frequency of post-traumatic changes occurance for the patients submited to CT-politrauma examination. Retrispoctively the group 520 patients were analised. It was certified that in only 67% cases post-traumatic changes occur. Those changes more frequently concerned men (73%) and as often as not ranged spine, chest and head.
5
Content available Proces rekonstrukcji obrazów tomograficznych
PL
Wstęp i cel: Tomografia komputerowa jest systemem pośredniego obrazowania. Oznacza to, że obraz powstaje nie w wyniku pomiaru, lecz uzyskiwany jest na drodze późniejszych obliczeń i przekształceń matematycznych na zebranych danych. Artykuł przedstawia metody oparte na transformacie Fouriera, statystyczne oraz algebraiczne rekonstrukcji obrazów tomograficznych. Materiał i metody: W artykule przedstawiono metody i algorytmy umożliwiające rekonstrukcję obrazów tomograficznych z uzyskanych danych pierwotnych. Wyniki: Zastosowanie metody rzutu wstecznego z filtracją do rekonstrukcji obrazów tomograficznych w przypadku pomiaru obiektów o dużej gęstości, może wywołać artefakty utwardzania wiązki. Metody algebraiczne i statystyczne są lepszym wyborem, gdyż redukują one dawkę promieniowania nawet do 50%. Nowe bardziej zaawansowane algorytmy rekonstrukcyjne, redukują powstający szum na obrazie, zwiększając tym samym wykrywalność w obszarach słabo skontrastowanych. Wybór pola pomiarowego oraz powiększenia bezpośrednio wpływa na rozdzielczość przestrzenną i kontrastową uzyskanych obrazów tomograficznych. Wnioski: W ramach prowadzonych badań nad poprawą jakości obrazów tomograficznych, niezwykle istotne jest odpowiednie dobranie pola obrazowania (SFOV) oraz powiększenia (DFOV). Dzięki temu wpływamy bezpośrednio na zwiększenie rozdzielczości przestrzennej i kontrastowej danych. Dodatkowo możemy ograniczyć wpływ występowania artefaktów powstałych na obrzeżach obszaru skanowania. Wybór metody rekonstrukcji obrazów tomograficznych oraz filtracji, ogranicza występowanie artefaktów linijnych oraz poprawia wykrywalność małych i skomplikowanych obiektów.
EN
Introduction and aim: Computer tomography is an intermediate imaging system. The image is created not by measurement but is obtained by subsequent calculations and mathematical transformations on the raw data. The article presents some methods based on Fourier transform, statistical and algebraic reconstruction of tomography images. Material and methods: The article presents the methods and algorithms used for image reconstruction from raw data. Results: Compared with standard filtered back – projection methods, adaptive statistical iterative reconstruction technique reduce the radiation dose to the patient by as much as 50%. The new advanced reconstruction technique can reduce image noise, thereby improving image quality by improving low-contrast detect-ability. Conclusion: It is very important to choose the appropriate SFOV and DFOV because changed this parameters it will improved the quality of CT images. As a result, the spatial and contrast resolution it will be increased. In addition, it will be reduced the impact of artefacts on the edge of the scanning area. The choice of method of tomography image reconstruction and filtration reduces linear artefacts and improves detection of small and complex objects.
PL
Wstęp i cel: Od momentu wręczenia Nagrody Nobla dla Godfreya Hounsfielda i Allana Cormacka pomiar przy użyciu systemów tomograficznych ulegał ciągłym przeobrażeniom. Celem przedstawionej pracy jest wykazanie różnic w funkcjonowaniu trybu osiowego oraz spiralnego w tomograficznych systemach jednorzędowych oraz wielorzędowych Materiał i metody: W pracy przedstawiono metody pozyskiwania danych pierwotnych. Wyszczególniono i opisano tryb osiowy i spiralny. Scharakteryzowano systemy jednorzędowe oraz wielorzędowe. Wyniki: Przy zastosowaniu metody osiowej uzyskuje się wyższej jakości obrazy niż podczas wykorzystywania metody spiralnej Główna wada tej metody, dotyczy powstawania przerw czasowych pomiędzy kolejnymi pomiarami, a tym samym zwiększa ryzyko wystąpienia artefaktów związanych z ruchem pacjenta. Spiralna tomografia znacznie usprawniła pomiar. Skrócenie czasu skanowania poprzez wyeliminowanie czasu przestojów stołu, poprawiło rozdzielczość przestrzenną i kontrastową uzyskany obrazów tomograficznych. Główne zmiany dotyczyły także lampy rentgenowskiej, której obrót od tej chwili był ciągły, a moc wiązki promieniowania pozostawała stała. Wniosek: Nowoczesne systemy tomograficzne, oferują dwa podstawowe tryby skanowania osiowy oraz spiralny. Aktualnie tryb spiralny jest najczęściej stosowaną metodą pozyskiwania danych pierwotnych. Pozostają jednak sytuacje, w których najlepiej sprawdza się tryb osiowy. Rozwój technologiczny pozwolił na wdrożenie oraz ulepszanie trybu spiralnego w systemach wielorzędowych
EN
Introduction and aim: Since its introduction by Godfrey Hounsfield and Allan Cormack, CT has continued to evolve. The aim of this work is to demonstrate the differences in the functioning of axis and spiral mode in CT systems with single-and multi-row Material and methods: The article presents the methods of acquisition raw data. Especially present axial and helical methods. Characterized single raw and multi raw CT systems. Results: Axial method results in the highest image quality, superior to that of helical method. Main disadvantages this method is that the cumulative effect of pauses between each data acquisition and motion artefact. Helical CT has revolutionized clinical imaging. Increasing the scan speed results in improved image resolution. Main changes also concern the x-ray tube (continually rotating and constant x-ray output). Conclusion: Modern scanners offer two basic option of scanning: axial and helical. Although helical scan methods are now the most widely used, there remain specific situation in which axial methods are preferred. Since its inception, helical technology has been continuously refined with new and improved MDCT systems.
PL
Wstęp i cel: Największy rozwój technologiczny systemów tomograficznych, nastąpił w latach 90-tych. Związany był on z wprowadzeniem pierścieni ślizgowych, dzięki którym możliwe było wykonanie pomiaru w trybie ciągłym wzdłuż toru jakim była spirala. Dzięki przedstawionej pracy będzie można zrozumieć dlaczego tryb spiralny stał się rewolucyjną metodą pomiarową, która obecnie powszechnie jest stosowana w tomograficznych systemach pomiarowych jednorzędowych oraz wielorzędowych. Materiał i metody: W pracy przedstawiono główne cechy oraz możliwości spiralnej tomografii komputerowej. Wyniki: Dzięki wprowadzeniu nowego trybu pomiarowego, uległa zmianie konstrukcja tomografu: gantra posiadała wbudowane pierścienie ślizgowe, lampa rentgenowska wyposażona została w dodatkowy system chłodzenia, a detektory charakteryzowały się większą sprawnością. Dodatkowo zastosowano nowe oprogramowanie do przetwarzania danych pomiarowych oraz sterowania ruchem stołu. Wprowadzone zostały metody interpolacji danych. Wniosek: Dzięki zastosowaniu spiralnej tomografii, skrócono czas pomiaru, zwiększono rozdzielczość uzyskanych danych oraz uzyskano możliwość wizualizacji otrzymanych wyników do modelu trójwymiarowego.
EN
Introduction and aim: The greatest technological development of the tomography systems occurred in the 90’s. It was related with use slip ring technology, whereby it makes possible a data-gathering using a continuous helical pattern movements. The paper presents information about spiral mode, and explain why this technology has become a revolutionary method of measurements use in single and multi detector systems. Material and methods: The paper presents the main features and possibilities of spiral computed tomography. Results: With the introduction of the new measurement mode, changed the design CT: gantra have a slip rings design, X-ray tube is equipped with a cooling system, and the detectors were more efficient. In addition, it also included new data processing and control table movements software. They were introduced new methods of data interpolation. Conclusion: Using the spiral CT, increasing the scan speed results and improved the resolution of the data. In addition superior, multiplanar and three dimensional reformation capabilities.
PL
Praca przedstawia możliwości zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniu całych rdzeni wiertniczych na przykładzie materiału pobranego z otworu zlokalizowanego na obszarze monokliny przedsudeckiej. Badania tomograficzne zostały wykonane w celu zobrazowania szczelin wysokokątowych, jako pomiary wspomagające interpretację zapisu sondy XRMI.
EN
The paper presents the possibility of application of X-ray computed tomography in the study of rock cores. The investigated material was taken from the well located in the area of the Fore-Sudetic Monocline. Tomographic studies were performed in order to illustrate the high angle splits observed in cores and as a useful tool for the interpretation of the XRMI probe visual record.
EN
Composites of polyethylene matrices and fillers consisting of finely ground pistachio shells and sunflower husks were manufactured. These materials were subjected to a series of tests for the purpose of examining their processing qualities, physical, mechanical and thermal characteristics, flammability and resistance to environmental factors, determining their feasibility and application paths. The relationship between the natural fiber composites' morphology and stability was described. Based on the obtained test results, the influence of the lignin content and secondary components in the fillers' structure on the thermal stability of the composites was confirmed. It was also proven that the porosity of the composites and the hemicellulose content in the filler influenced the composites' capacity to take up considerable amounts of water.
PL
W ramach pracy wytworzono kompozyty na osnowie polietylenu napełnione drobno mielonymi łupinami pistacji oraz łuskami słonecznika. Materiały te poddano serii badań mających na celu poznanie ich właściwości przetwórczych, fizycznych, mechanicznych i termicznych, palności oraz odporności na działanie czynników środowiskowych, warunkujących możliwości i kierunki ich zastosowania. Określono związek między morfologią a stabilnością badanych kompozytów polimerowych z napełniaczami roślinnymi (NFC, z ang. natural fibre composites). Zbadano wpływ zawartości ligniny i pozostałych składników napełniaczy na stabilność termiczną NFC. Dowiedziono również, że na zdolność NFC do pochłaniania znacznych ilości wody zasadniczy wpływ ma porowatość kompozytów oraz zawartość hemicelulozy w napełniaczu.
PL
W artykule przedstawiono aplikację wzorców kulowych oraz wzorców typu Ball Bar do oceny odwzorowania przy obrazowaniu CT medycznej. Celem jest ocena wybranych procedur dokładności odwzorowania kształtu i wymiarów z zastosowaniem certyfikowanych wzorców oraz zaproponowanie parametrów metrologicznych umożliwiających porównanie urządzeń diagnostycznych pod kątem aplikacji pomiarowych. Błędy odwzorowania geometrii mogą być identyfikowane na podstawie systemów kontrolnych wykorzystywanych w CT przemysłowej.
EN
The paper presents the application patterns of ball and patterns of the Ball Bar type to evaluate mapping with medical CT imaging. The aim is to evaluation the selected procedures for assessing the accuracy of mapping shape and dimensions of the use of certified standards and proposing metrological parameters for the comparison of diagnostic equipment for measurement applications. Geometry mapping errors can be identified on the basis of the control systems used in industrial CT.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia nowy algorytm segmentacji obrazów 3D narządów wewnętrznych człowieka skomponowany z wykonywanych szeregowo znanych algorytmów wstępnego przetwarzania obrazów 3D. Nowatorstwo algorytmu polega na właściwym wyborze algorytmów przetwarzania, kolejności ich realizacji i parametrów z jakimi były realizowane. Działanie algorytmu porównano z algorytmem progowania wraz z indeksacją co wykazało jego zdecydowaną przewagę.
EN
This paper describes a new algorithm composed of serially performed known initial 3D image processing algorithms for segmentation of 3D images of internal human organs. The novelty of the algorithm is the right choice of processing algorithms, the order of their execution and parameters of which have been implemented. Working of algorithm was compared with working of thresholding algorithm with indexation and showed its definite advantage.
PL
Wstęp i cel: Badania nad poprawą jakości obrazów uzyskanych z pomiarów na tomografie komputerowym jest zadaniem kluczowym w dzisiejszych czasach. Naukowcy nadal pracują nad wyborem odpowiedniego protokołu skanowania, który umożliwi bezpiecznie i z należytą dokładnością zeskanować ciało pacjenta. Materiał i metody: W artykule scharakteryzowano podstawowe artefakty oraz czynniki wpływające na jakość obrazów tomograficznych. Zastosowano metodę analizy. Wyniki: Wzrost aktywności fotonów i ich oddziaływania z danym środowiskiem, zależy od grubości, gęstości i liczby atomowej obiektu przez który przechodzą. Zmiana wymiarów matrycy oraz obszaru obrazowania (FOV), bezpośrednio wpływa na rozdzielczość przestrzenną i kontrastową danych. Typ budowy tomografu bezpośrednio determinuje czas skanowania, a tym samym wpływa na rozdzielczość czasową. Wniosek: Mimo dużych zmian, komputerowe systemy tomograficzne, nadal bazują na podstawowych zjawiskach wynikających min. z oddziaływania promieniowania rentgenowskiego na dane struktury anatomiczne. Zrozumienie tych zależności leży u podstaw poznania idei pomiaru, a tym samym umiejętnego wyboru protokołu skanowania.
EN
Introduction and aim: Research on improving quality of images obtained from computer tomography measurements is a key tasks in this times. Scientists are still working on selection appropriate scanning protocol that enables secure and accurately scan the patient’s body. Material and methods: The article describes the basic artifacts and factors affecting on quality of topographic images. Analysis method has been used. Results: Activity of photons depends on the thickness, density and atomic number of the object. Changing matrix size and field of view (FOV) directly affects on spatial and contrast resolution. Type of construction-CT directly determines the average scan time and thus affects on temporal resolution. Conclusion: Computer tomography systems still rely on the basic phenomena arising from the influence of X-ray anatomical structure data. To develop and practice the most safe and effective scanning methods, radiologic technologists must first understand the physical principles that make up the foundation of CT.
13
Content available Budowa tomograficznych systemów komputerowych
PL
Wstęp i cel: W wyniku wzrastającej potrzeby uzyskania danych diagnostycznych wysokiej jakości, budowa tomografów komputerowych ulegała ciągłym przeobrażeniom. Mimo wprowadzeniu nowych rozwiązań, nadal źródłem promieniowania jest lampa rentgenowska, a detektory rejestrują stopień absorpcji promieniowania. Artykuł przedstawia podstawowe komponenty, wchodzących w skład komputerowych systemów tomograficznych. Materiał i metody: W artykule przedstawiono podstawowe komponenty wchodzące w skład komputerowego systemu tomograficznego, które mają bezpośredni wpływ na jakość uzyskanych danych diagnostycznych. Wyniki: Wysokie napięcie zwiększa zdolność wiązki do lepszej penetracji struktur, przez które przechodzi. W ten sposób redukowana jest dawka promieniowania. Dodatkowo wysokie napięcie, zmniejsza obciążenie lampy w wyniku zmniejszenia natężenia. Zabieg ten zwiększa żywotność lampy rentgenowskiej. Czułość detektorów ksenonowych i półprzewodnikowych jest bardzo zbliżona. Detektory półprzewodnikowe mają wysoką liczbę atomową i dużą gęstość w porównaniu do gazów, posiadają tym samym wysoki współczynnik absorpcji. Wniosek: W ramach prowadzonych badań, niezwykle istotne jest, aby zmniejszyć dawkę promieniowania, której podany jest pacjent podczas skanowania. Skrócenie czasu pomiaru na tomografie komputerowym w wyniku zastosowania pierścieni ślizgowych, pozwoliło częściowo rozwiązać ten problem. Mimo wszystko nadal nie skonstruowano skanera, który zupełnie nie zagrażałby zdrowiu pacjenta, a jednocześnie wykonywałby pomiary z należyta dokładnością.
EN
Introduction and aim: As a result of the increasing high-quality diagnostic data, the construction of computer tomography constantly changes. Despite of it, X-ray tube is still a source of radiation and detectors collect information regarding the degree to which each anatomic structure attenuated the beam. The article presents the basic components included in computer tomography systems. Material and methods: The article presents the basic components included in the computerized topographic system, which have a direct impact on the quality of the obtained diagnostic data. Results: The high voltage enhances the ability of the beam to better penetrate the structures through which it passes. What is more the radiation dose is reduced. In addition, high voltage, reduces the load on the lamp by reducing the intensity. This treatment increases the life of the X-ray tube. The sensitivity of xenon and solid -state detectors is very similar. Solid - state detectors have high atomic number and high density compared to gases, so they have high absorption efficiency. Conclusion: It is very important to reduce the radiation dose to which the patient is exposure. Slip rings reduced the time of measurement, allowed partly solve this problem. Actually scientist works on construction CT scanner which allow increase accuracy measurements and no influence on health of the patient.
15
Content available remote Kaczmarz algorithm revisited
EN
In 1937, Stefan Kaczmarz proposed a simple method, called the Kaczmarz algorithm, to solve iteratively systems of linear equations Ax = b in Euclidean spaces. This procedure employs cyclic orthogonal projections onto the hyperplanes associated with such a system. In the case of a nonsingular matrix A, Kaczmarz showed that his method guarantees convergence to the solution of Ax = b. The Kaczmarz algorithm was rediscovered in 1948 and became an important tool in medical engineering. We briefly discuss generalizations of this method and its ramifications, including applications in computer tomography, image processing and contemporary harmonic analysis.
PL
W 1937 roku Stefan Kaczmarz zaproponował prostą metodę [KA], zwaną obecnie algorytmem Kaczmarza, za pomocą której można rozwiązywać iteracyjnie układy równań liniowych Ax = b w przestrzeniach euklidesowych. Metoda ta używa cyklicznego ciągu rzutów ortogonalnych na hiperpłaszczyzny związane z tym układem. W przypadku macierzy odwracalnej A Kaczmarz pokazał, że jego metoda gwarantuje zbieżność do rozwiązania układu równań Ax = b. Metoda ta została ponownie odkryta w 1948 roku i stała się ważnym narzędziem w inżynierii medycznej. Omawiamy tutaj pokrótce uogólnienia tej metody i ich zastosowania w tomografii komputerowej, przetwarzaniu obrazów i we współczesnej analizie harmonicznej.
EN
The condition of steel deformation in a semi-solid state should be as isothermal as possible due to the very high sensitivity of material rheology to even small variations of temperature. The basic reason for uneven temperature distribution (melting zone) inside the sample body on the Gleeble thermo-mechanical simulator is the contact with cold/warm copper handles. The semi-solid conditions in central parts of the sample cause even greater temperature gradient due to latent transformation heat. Such non-uniform temperature distribution is the source of significant differences in the microstructure and, hence, in material rheological properties. In the paper example results of tomographic studies were presented for both experimental variants (with warm and cold handles).
PL
Proces odkształcania stali w stanie półciekłym powinien być realizowany w warunkach izotermicznych, w związku z dużą czułością własności mechanicznych na niewielkie zmiany temperatury. Głównym powodem nierównomiernego rozkładu temperatury (kształtu strefy przetopienia) w objętości próbki jest wpływ użytych podczas eksperymentów uchwytów miedzianych, tzw. ciepłych i zimnych. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na kształt strefy przetopienia jest generowane ciepło krzepnięcia wpływające także bezpośrednio na kształt strefy przetopienia i właściwości mikrostrukturalne i reologiczne. W prezentowanej pracy przedstawiono przykładowe wyniki analiz tomograficznych dla dwóch próbek, z których każda była przetapiana w innej konfiguracji narzędzi (uchwyty zimne i ciepłe).
PL
Artykuł dotyczy systemów stosowanych do bezstykowej digitalizacji obiektów przestrzennych. Przedstawiono w nim najbardziej popularne technologie wraz z określeniem ich dokładności. Konstruktorzy coraz częściej sięgają po narzędzia inżynierii odwrotnej, co sprzyja rozwojowi tych technologii. Nie ma uniwersalnej metody do skanowania 3D, co spowodowane jest różnorodnością skanowanych obiektów, przede wszystkim ich gabarytami, kształtami, czy też materiałami z jakich są wykonane.
EN
In the industry it is desirable to get a geometric models of existing objects, for which virtual model is not available. This paper reviews the fastest way to create digital models. Each of the available technology is not perfect, so the scanned model will always be different from the real model. The basic optical digitization methods are analyzed and characterized in this paper. The scale of digitizing errors of scanning systems show the different between information which we get from producer of scanning machines and effective results in normal work. The most accurate systems are these which use the white structural light, but the most effective system which could show the hidden surfaces is the Computed Tomography (CT).
PL
Wyjaśniono zasadę budowy i działania tomografu komputerowego CT - wyszczególniono główne zespoły i ich funkcje. Zamieszczono przykład tomografu i jego parametry. Pokazano możiiwości pomiarowe tomografów, a na końcu zaprezentowano parametry charakteryzujące dokładność podając przykład wyznaczenia dokładności tomografu METROTOM za pomocą specjalnie zbudowanego wzorca.
EN
The principle of construction and operation of a CT scanner is explained. Major units and their functions are specified. The construction and operation of an X-ray tube as well as the positioning system associated with mounting of a measured object are described. The principle of construction and operation of a matrix (panel) of detectors is explained. Examples of scanners and their parameters are included. Measurement capabilities of tomographs, including options such as standard geometry of dimensions with respect to the CAD model or reverse engineering if the CAD model is not available, are shown. Also the possibility to capture material discontinuities, inclusions of impurities, bubbles, in terms of the so-called defectoscopy, is shown. Finally, the parameters characterizing the accuracy are presented. These parameters include: the parameter associated with the error of the length measurement - E, the parameters associated with the scanning error - PF, PS, the parameters defining the dimensions and material dependencies - GS, GF, GG, the parameter specifying the resolution - Dg. The parameters associated with the error of the length measurement are explained based on the accuracy verification for a METROTOM tomograph with the use of a specially built artefact.
PL
Rentgenowska tomografia komputerowa jest nowa dziedziną współrzędnościowej techniki pomiarowej. Pozwala na wykonanie bezstykowych, nieniszczących badań geometrii elementów wykonanych z różnych materiałów. Jest niezastąpioną techniką do kontroli przestrzeni zamkniętych lub porów w odlewach. Jak każda inna technika pomiarowa tomografia komputerowa ma również pewne ograniczenia, z których największym jest zdolność penetracji mierzonego obiektu przez promieniowanie X. W artykule przedstawiono analizę dokładności pomiaru elementów geometrycznych zmierzonych za pomocą trzech tomografów komputerowych. Uzyskane wyniki porównano z danymi uzyskanymi na CMM oraz skanerze optycznym.
EN
X-ray computer tomography is a new field of coordinate measuring technique. It allows to perform non-contact and non-destructive tests of geometry for elements made of different materials. It is an indispensable technique for the control patency of head race or pores in castings. Like every other measurement technique, computed tomography has some limitations, the biggest of one is the ability to penetrate the measured object by radiation X. The paper presents an analysis of the accuracy of measurement geometric features using three CTs. The results were compared with data obtained from the CMM and the optical scanner.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie wybranych metod bezstykowych w aplikacjach zapewniających kontrolę jakości łożysk tocznych na różnych etapach realizacji procesu wytwarzania. W przedstawionych rozwiązaniach wykorzystano rezultaty prac badawczo rozwojowych prowadzonych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu we współpracy z Fabryką Łożysk Tocznych w Kraśniku. Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej zaprezentowano także przegląd najnowszych rozwiązań alternatywnych, opracowanych w innych ośrodkach naukowych. Obiektem badań są złożenia łożyskowe oraz pojedyncze elementy łożysk tocznych. Metody bezstykowe zastosowane w procesie kontroli jakości obejmują inspekcję wyrobów za pomocą technik wizyjnych, laserowych, metody prądów wirowych oraz tomografii rentgenowskiej. Techniki wizyjne umożliwiają kontrolę wad powierzchniowych występujących w postaci błędów geometrycznych, kierunkowości obróbki oraz korozji. Ponadto metody wizyjne umożliwiają kontrolę poprawności montażu elementów konstrukcyjnych łożyska. Do oceny poprawności montażu stosowane są także metody laserowe wykorzystujące głowice triangulacyjne. W przedstawionych rozwiązaniach metoda prądów wirowych została zastosowana do wykrywania wad podpowierzchniowych w elementach metalowych. Tomografię komputerową wykorzystano do obrazowania wad struktury wewnętrznej, szczególnie w obiektach wykonanych z tworzyw sztucznych.
EN
The article presents the application of selected contactless methods for the inspection of quality of roller bearings at different stages of the development process. The paper is based on the results of research conducted at the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in close cooperation with the FŁT Kraśnik – a manufacturer of roller bearings located in Kraśnik, Poland. Following an in-depth literature review, the authors present alternative solutions, also by other R&D centres. The object of research are compound bearing solutions as well as individual components of roller bearings. The contactless methods for quality inspection used include, e.g. visual and laser techniques, eddy current methods, and X-ray tomography. Visual techniques enable the control over surface defects in form of geometrical defects, incorrect directionality of processing, or corrosion. Moreover, such methods are also useful when verifying the correctness of the assembly of the components of a bearing. Additionally, laser methods, particularly laser triangulation ones, can also be used in this case. In solutions presented by the authors the eddy current inspection method was used for the detection of surface defects of metal elements, whereas computer tomography – for internal defects,, particularly in plastic elements.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.