Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filter beds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the influence of the type of filtration beds, used in swimming pool water treatment systems, on the quality and the possibility of reuse of washings. The research covered 4 pool cycles with sand, sand and anthracite, glass and diatomaceous beds. The degree of contamination of washings was assessed on the basis of physical, chemical and bacteriological tests. The possibility of washings drainage into the natural environment was considered, and the results of the research were compared with the permissible values of pollution indicators for wastewater discharged to water or ground. A direct management of washings from the analysed filters proved impossible mainly due to the high content of TSS (total suspended solids) and free chlorine. Washings were subjected to sedimentation and then the supernatant was stirred intensively. As a result of these processes, the quality of washings was significantly improved. This allowed planning to supplement the pool water installations with systems for washings management.
PL
W pierwszej części artykułu, publikowanego w numerze 6/2017 Technologii Wody dokonana została wstępna charakterystyka stosowanych materiałów filtracyjnych. Omawiane były podstawowe własności fizyczne i chemiczne złóż. Wymienione zostały również główne grupy stosowanych w technologii uzdatniania wody złóż.
EN
This paper presents the influence of the type of filtration beds, used in swimming pool water treatment systems, on the quality and possibility of reusing the washings. The research covered 4 pool cycles with sand, sand and anthracite, glass and diatomaceous beds. The degree of contamination of washings was assessed on the basis of physical, chemical and bacteriological tests. The possibility of drainage of washings into the natural environment was considered, and the results of the research were compared with the permissible values of pollution indicators for wastewater discharged to water or ground. A direct management of the washings from the analyzed filters proved impossible mainly due to the high content of TSS (total suspended solids) and free chlorine. The washings were sedimented and then the supernatant was stirred intensively. As a result of these processes, the quality of washings was significantly improved. This allowed planning to supplement the pool water installations with systems for washings management.
PL
Przedstawiono wpływ rodzaju złóż filtracyjnych, stanowiących wypełnienie filtrów w układach oczyszczania wody basenowej, na jakość i możliwość zagospodarowania popłuczyn. Badaniami objęto 4 obiegi basenowe, w których zastosowano złoża: piaskowe, piaskowo-antracytowe, szklane oraz okrzemkowe. Stopień zanieczyszczenia popłuczyn oceniono na podstawie badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych próbek popłuczyn. Rozważono możliwość odprowadzania popłuczyn do środowiska naturalnego, a wyniki badań porównano z dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych do wód lub ziemi. Bezpośrednie zagospodarowanie popłuczyn z analizowanych filtrów okazało się niemożliwe przede wszystkim ze względu na duże zawartości zawiesin ogólnych oraz chloru wolnego. Z tego względu popłuczyny poddano sedymentacji, a wodę nadosadową intensywnemu mieszaniu. W wyniku tych procesów jakość popłuczyn uległa znacznej poprawie. Pozwoliło to planować uzupełnianie instalacji wody basenowej o układy zagospodarowania popłuczyn.
PL
Złoże filtracyjne jest jednym z istotniejszych elementów technicznych układu uzdatniania wody. Sam proces filtracji nie jest jeszcze do końca poznany i zbadany, stanowi jednocześnie składową wielu procesów zachodzących w obrębie materiału filtracyjnego, decydujących o jego efektywności technologicznej. Składają się nań zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne, w zależności od składu i struktury samego materiału filtracyjnego, jak i wody poddawanej uzdatnianiu. Z tego punktu widzenia, klasyfikacja i podział materiałów do uzdatniania wody w procesie filtracji będzie w najprostszy sposób przebiegał wg domieszek usuwanych z wody.
5
Content available remote Analiza i ocena efektywności filtracji na wybranych masach
PL
Stałe poszukiwanie nowych mas filtracyjnych, jak i doskonalenie już istniejących, przyczynia się do poszukiwań optymalnych rozwiązań, łączących zarówno wysoką sprawność procesu jak i niskie koszty użytkowania. Jednak, aby nowe złoże znalazło swoje miejsce w technologii wody, należy rozpocząć badania zmierzające do określenia jego przydatności w procesie filtracji. Celem prowadzonych badań była analiza i ocena efektywności filtracji na dwóch nieznanych, porowatych masach filtracyjnych pochodzenia naturalnego. W związku z tym sprawdzono zachowanie badanych mas filtracyjnych w procesie filtracji w warunkach laboratoryjnych, aby ocenić efektywność usuwania poszczególnych zanieczyszczeń z wody. Zbadano wskaźniki chemiczne w wodzie modelowej przepływającej przez masy takie jak: odczyn, przewodność elektrolityczna, ChZTMn, sucha pozostałość, stężenie chlorków, stężenie azotu amonowego, stężenie azotanów (V), twardość ogólna, stężenie żelaza oraz stężenie manganu. Udowodniono, iż złoże X1, które charakteryzuje się mniejszą średnicą równoważną ziaren efektywniej usuwa zanieczyszczenia z wody w porównaniu do złoża X2. Złoża filtracyjne X1 i X2 nie usuwają parametrów jakości wodny takich jak: stężenie żelaza, stężenie azotu amonowego, stężenie mangan i ChZTMn do wartości z Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wywnioskowano, iż prawdopodobnie nadawały by się do II etapu filtracji dwustopniowej.
EN
The constant search for new mass filter, as well as improving existing ones, contributing to the search for optimal solutions, combining both high process efficiency and low operation costs. However, that the new deposit found its place in water technology, should start research to determine its usefulness in the process of filtration. The aim of this study was to analyzed and evaluated the effectiveness of filtration two unknown, porous filter masses. Therefore, it was examined the behavior of filter bed by filtration in the laboratory, to assess the efficiency of removal of particular contaminants from the water. Chemical indicators were examined in the model water flowing through the mass, such as: pH, electrolytic conductivity, CODMn, dry residue, chloride concentration, ammonium concentration, nitrate (V) concentration, total hardness, iron and manganese concentration. It has been proved that the bed X1, which has an less equivalent particle diameter, efficiently removed contaminants from the water compared to filter bed X2. Filter beds X1 and X2 does not purify the water to the value of the regulation of the minister of health. The parameters have exceeded values after filtration are: iron concentration, ammonia concentration, manganese concentration and CODMn. It is concluded that probably gave to the second stage of a two-stage filtration.
PL
Zgodnie z Rozporządzeniem Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010 r. stężenie manganu w wodzie nie może przekraczać 0,05 mg/l. Niniejsze uwarunkowanie wymusza uzdatnianie wód podziemnych i uzyskanie wymaganych stężeń. W tym celu stosowane są popularne materiały filtracyjne dostępne na krajowym rynku. Autorki w ramach badań przeprowadziły eksperymenty na dwóch złożach filtracyjnych. Pierwszym z nich była masa katalityczna G-1, drugim natomiast złoże Crystal-Right. Tym samym w niniejszym artykule przedstawiono metodykę badań, charakterystykę badanych złóż oraz wyniki badań wody, w tym zawartość w niej manganu po procesie filtracji.
EN
According to the Health Regulations of 20 April 2010, the concentration of manganese in water must not exceed 0.05 mg/l. This condition enforces the treatment of underground water and achieving the required concentrations. For this purpose, popular filter materials are available on the domestic market. The authors in the study conducted experiments on two filter beds. The first was G-1 catalytic mass, whereas the second was Crystal-Right. Thus, this paper presents the methodology of the study, the characteristics of the studied fields and the results of water tests, including the content of manganese in the process after filtration.
PL
Artykuł jest przeglądem literatury na temat zastosowania filtracji pospiesznej w oczyszczaniu ścieków. Zestawiono wyniki badań pilotowych oraz w skali technicznej na filtrach o przepływie z góry na dół i z dołu do góry. Przedstawiono efektywności usuwania zawiesin, węgla, azotu i fosforu, a także mikroorganizmów i mikrozanieczyszczeń osiągane na różnych złożach i przy różnych parametrach eksploatacyjnych.
EN
The article is a review of the rapid filtration applications in wastewater treatment. It summarizes the results of experiments with pilot and technical scale down flow and up down filters. The removal effectiveness of suspended solids, carbon, nitrogen and phosphorus, as well as microorganisms and micro pollutant in different filter beds and with different operating parameters is presented.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań procesu wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania żelaza i manganu z wody podziemnej. Badania prowadzono na stacji pilotowej składającej się z trzech kolumn filtracyjnych wypeł¬nionych złożem z czystego piaski kwarcowego oraz dwoma złożami, będącymi mieszaniną piasku kwarcowego i piasków wpracowanych. Piaski wpracowane pochodziły z ZUW w Mosinie i Poznaniu. Na instalację badawczą dopływała woda napowietrzona na urządzeniach technicznych ZUW w Strzyżewicach. Filtrację prowadzono z prędkością równą 7 m/h. Proces wpracowania badanych złóż do usuwania żelaza i manganu został oceniony na podstawie czasu pracy złoża potrzebnego do osiągnięcia oczekiwanych efektów usuwania żelaza i manganu z uzdatnianej wody oraz na podstawie wysokości występujących w złożu stref odżelaziania i odmanganiania.
EN
This paper presents results of the research on activation process of selected filtration materials for iron and manganese removal from groundwater. An experiment was conducted at a pilot plant consisting of free filtra¬tion columns filled with silica sand, and 2 mixed beds: silica sand with 2 activated silica sands from operating WTP. The installation was supplied with aerated natural groundwater. The process of filtration was conducted with the rate of 7 m/h. Activation process was evaluated according to time needed to achieve expected effects of iron and manganese removal as well as the bed depth needed to achieve effluent standards.
PL
Podstawowym czynnikiem pozwalającym uzyskać dobre wyniki usuwania z wody podziemnej rozpuszczonych związków manganu (II) na złożach początkowo nieaktywnych takich jak złoże kwarcowe czy chalcedonitowe jest proces wpracowania czyli pokrywania ziaren złoża tlenkami manganu (IV) - Mn02. Natomiast samo usuwanie manganu na aktywnym (wpracowanym) złożu odbywa się na drodze katalitycznego utleniania manganu Mn+2 dopływającego wraz z wodą surową na filtry do manganu Mn+3, kosztem redukcji dwutlenku manganu pokrywającego (lub tworzącego w przypadku materiałów katalitycznych) ziarna materiału filtracyjnego (Mn+4 do Mn+3).
PL
Kontrola złoża filtracyjnego jest ważnym elementem eksploatacji układów uzdatniania wody, zwłaszcza procesów jej odżelaziania i odmanganiania. Powinna stanowić stały element diagnostyki technologicznej (przynajmniej raz w roku) bez względu na to czy występują zakłócenia procesów uzdatniania czy też nie. W artykule poruszone są ważne zagadnienia dotyczące diagnostyki złoża filtracyjnego na podstawie testów technologicznych, takich jak: oględziny powierzchni złoża, ocena złoża podczas jego wymiany, próbnikowanie itp.
EN
The article presents the values of the optimal range of grain size diameter used in designing vertical flow sand filters. This is the crucial parameter since the filter bed grain size influences the concentration of pollutants in treated wastewater. Analyses were carried out on a column model installation consisting of five PCV columns with a 200 mm diameter. Sand and gravel having a d10 diameter from 0.28 to 4.28 mm were used as column filling. The research was carried out from March 2005 to February 2006. Wastewater was initially treated in a septic tank prior to reaching the model installation. Three physicochemical indexes were analyzed in wastewater: BOD5, CODCr and total suspended solids. The range in size of the d 10 diameter for each pollution index tested was defined as well as a single range of diameters for all three indexes. Based on the analysis of vertical flow sand filters, it was determined that the optimal d10 diameter of sand is from 0.28 to 1.65 mm.
PL
Podano zakres średnicy zastępczej, na jakim należy się opierać podczas projektowania filtrów piaskowych o przepływie pionowym. Jest to cenna informacja, gdyż średnica zastępcza złoża filtracyjnego w istotny sposób wpływa na stężenie ścieków oczyszczonych. Badania przeprowadzono, korzystając z modelu kolumnowego, który składał się z pięciu kolumn z PCV o średnicy 200 mm. Materiałem wypełniającym kolumny był piasek i drobny żwir o średnicy d10 od 0,28 do 4,28 mm. Badania przeprowadzono w okresie od marca 2005 r. do lutego 2006 r. Do modelu dopływały ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym. Badania fizykochemiczne objęły trzy wskaźniki zanieczyszczenia ścieków: BZT5, ChZTCr oraz zawiesinę ogólną. Określono zakres średnicy d10 uziarnienia złoża filtracyjnego dla każdego badanego wskaźnika zanieczyszczeń, a także jeden zakres średnic łącznie dla wszystkich trzech wskaźników. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych stwierdzono, że do projektowania filtrów piaskowych o przepływie pionowym należy stosować piasek o średnicy d10 w przedziale od 0,28 do 1,65 mm.
PL
Zapowietrzanie złóż filtracyjnych jest poważnym problemem w eksploatacji filtrów otwartych i ciśnieniowych. Przyczyny w obu przypadkach są zazwyczaj inne, ale skutki w zasadzie identyczne. Generalnie, następstwem tego zjawiska są przekroczone normy podstawowych wskaźników.
PL
Stosowane coraz powszechniej wielowarstwowe złoża filtracyjne charakteryzują się większą porowatością i pojemnością na zanieczyszczenia w porównaniu do jednowarstwowego złoża piaskowego. Ponadto spełniają w pełni zasadę „odwrotnej filtracji", tj. przepływu wody od warstw złoża o grubszym uziarnieniu do coraz to drobniejszego, przez co maksymalne wykorzystanie pojemności na zanieczyszczenia złóż wielowarstwowych jest technologicznie trudniejsze niż jednowarstwowych. Pojemność złóż filtracyjnych, określająca czas trwania cyklu filtracyjnego, uzależniona jest zarówno od składu i właściwości zawiesiny pokoagulacyjnej jak i od granulometrii złóż oraz parametrów pracy filtrów. Zatrzymywane w złożu filtracyjnym cząstki zawiesiny pokoagulacyjnej charakteryzuje współczynnik ściśliwości oraz opór właściwy osadu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.