Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  własności złączy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zautomatyzowane spawanie stali nierdzewnej laserem gazowym CO2
PL
Przedmiotem badań była analiza wpływu podstawowych parametrów zautomatyzowanego spawania laserowego złączy zakładkowych blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2,0 mm i 4,0 mm na jakość i własności złączy. Próby spawania wykonano za pomocą lasera gazowego CO2 TruFlow 4000 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 4,0 kW i długości fali promieniowania 10,6 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania oraz położenia ogniska wiązki laserowej względem górnej powierzchni złącza. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy zakładkowych laserem gazowym CO2 w obszarze spoiny następuje wzrost mikrotwardości w zakresie 230-240 HV0,2 w porównaniu do twardości materiału rodzimego (205-214 HV0,2). Wyniki badań wskazują, że pomimo względnie niskich energii liniowych spawania laserowego w zakresie od 60 do 160 J/mm złącza próbne charakteryzują się niższą umowną wytrzymałością na rozciąganie na poziomie ok. 60% w porównaniu do materiału rodzimego.
EN
The subject of the study was to analyze the influence of the basic parameters of automated laser welding of lap joints of stainless steel AISI 304 sheets 2.0 mm and 4.0 mm thick on the quality and properties of lap joints. The tests of welding have been conducted by the means of a CO2 gas laser TruFlow 4000 Trumpf with the maximum output power of 4.0 kW and a wavelength of 10.6 μm, applying the autogenous technique, i.e. without the additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld with fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires precise selection of the welding parameters, especially a low energy input as well as the position of laser beam spot relative to the top surface of joints. The microhardness measurements showed significant increase of microhardness in the weld zone of joints produced by CO2 gas laser up to 230–240 HV0.2, comparing to the microhardness of the base metal approx. 205–214 HV0.2. Results showed that beside relatively low energy inputs of laser welding in a range of 60 to 160 J/mm, the test joints are characterized by significantly lower tensile strength at the level about 60% compared to the strength of the base metal.
2
Content available remote Effect of the Single Repair of Welded Joint in Steel S690QL on HAZ Properties
EN
An essential stage in the making of steel structures involves the removal of welding imperfections. Undoubtedly, an additional thermal cycle accompanying the remaking of a weld adversely affects the mechanical properties of the HAZ. The article presents the results of technological tests concerning re-peated MAG-based arc repair welding on the properties of the HAZ in welded joints made of steel S690QL.
PL
Nieodzownym etapem wytwarzania konstrukcji stalowych jest usuwanie ewentualnych wad i niezgodności powstałych podczas spawania. Dodatkowy cykl cieplny towarzyszący ponownemu wykonaniu spoiny ma niewątpliwie negatywny wpływ na właściwości mechaniczne SWC. W artykule przedstawiono wyniki badań technologicznych nad wpływem ponownego spawania łukowego metodą MAG, prowadzonego w ramach naprawy, na właściwości SWC złączy doczołowych ze stali S690QL.
3
Content available remote Własności i budowa strukturalna różnego typu złączy wykonanych metodą FSW
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań jakości złączy blach ze stopów aluminium serii 6000 zgrzanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW - Friction Stir Welding). Złącza wykonano na zgrzewarce zbudowanej na bazie konwencjonalnej frezarki. Ocenę jakości złączy przeprowadzono w oparciu o badania wizualne, wytrzymałościowe i zmęczeniowe, analizę budowy strukturalnej zgrzein i pomiary twardości. Celem badań było poznanie wpływu warunków zgrzewania na wytrzymałość doraźną i zmęczeniową złączy oraz budowę strukturalną zgrzein. Sprawdzono również wpływ szczeliny między zgrzewanymi płytami na jakość zgrzewania. Wyniki badań wskazują na dobrą zgrzewalność stopów aluminium serii 6000 metodą FSW. Poprawne złącza doczołowe, zakładkowe i teowe można uzyskać w szerokim zakresie parametrów zgrzewania, a wytrzymałość tych złączy jest zadowalająca. W celu uzyskania złączy o najwyższej jakości, elementy muszą być dociśnięte do siebie, a proces zgrzewania nie może być prowadzony z nadmierną prędkością.
EN
It has been presented selected results of quality testing of FSW joints in aluminium alloys of the 6000 series. The joints were made with the use of welding machine built on the basis of the conventional milling machine. The joints quality assessment was based on the visual inspection, mechanical and fatigue tests, analysis of weld metal structure and hardness measurements. The purpose of the investigation was to discover the influence of the FSW conditions on the temporary and fatigue strength of the joints and the weld metal structure. It was tested also the effect of the gap between the plates to be welded on welding quality. The test results showed good weldability of aluminium alloys of the 6000 series by FSW method. Correct butt, tee and overlap joints can be obtained in the wide range of welding parameters while their strength is satisfactory. In order to obtain the best quality joints the elements to be welded must be pressed one to the other whereas the welding process should not be conducted too quickly.
4
Content available remote Spawalność stali mikrostopowych o podwyższonej zawartości niobu
PL
Badania przeprowadzono na walcowanej w warunkach laboratoryjnych płycie próbnej oraz na stalach walcowanych w warunkach przemysłowych w postaci blachy i taśmy zwijanej na gorąco w kręgi. Zbadano odporność na kruche pękanie materiału rodzimego i symulowanych SWC, skłonność stali do powstawania zimnych pęknięć oraz własności złączy spawanych. Stwierdzono wysokie wartości pracy łamania materiału podstawowego oraz wystarczającą odporność na kruche pękanie SWC w złączach spawanych. Badane stale nie wykazują skłonności do powstawania zimnych pęknięć, co zostało potwierdzone próbą pękania Tekken o wysokim stopniu samoutwierdzenia.
EN
The investigations were carried out with the use of the test plate rolled under laboratory conditions as well as the plates and hot coiled strips rolled under industrial conditions. It has been tested fracture toughness of the parent material and simulated heat affected zones, the susceptibility of the steel to cold cracking and welded joint properties. It has been found high parent material impact strength values and sufficient fracture toughness of the HAZ in welded joints. The test steels do not show the susceptibility to cold cracking what has been proved by the Tekken test with high degree of self-restrain.
PL
Porównano wyniki badań zakładkowych złączy spawanych plazmowo i zgrzewanych rezystancyjnie punktowo blach ze stali X2CrNi12 o grubości: 0,8 - 0,8 mm; 0,8 - 1,0; 1,0 - 1,0 mm i 0,8 - 1,5 mm. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 15614-12, uwzględniając wymagania norm z serii DIN 6700. Uzyskane wyniki odniesiono do najnowszych wymagań dotyczących pojazdów szynowych, które ukazały się w 2007 roku, w serii norm europejskich PN-EN 15085. Stwierdzono, że przy wytwarzaniu taboru kolejowego można z powodzeniem zastosować zamiennie obie zbadane technologie łączenia. Podstawą jest wysoka jakość i wytrzymałość połączeń uzyskanych w trakcie przeprowadzonych badań wynikających z zakresu wyżej przywołanych norm. Atutem przemawiającym na korzyść spawania jest dużo niższa cena urządzenia do spawania plazmowego w porównaniu do bardzo drogiego portalu do zgrzewania.
EN
It has been compared the results of testing of overlap plasma arc- and resistance spot welded joints in X2CrNi12 steel sheets, the thickness of which was as follows: 0,8-0,8mm; 0,8-1,0mm; 1,0-1,0mm and 0,8-1,5mm. The tests were carried out according to the PN-EN ISO 15614-12 standard considering the requirements of DIN standards of the 6700 series. The test results were related to the newest requirements concerning rail-vehicles which appeared in the PN-EN standards of the 15085 series in 2007. It has been found that in the manufacture of railway rolling stock both of the technologies provide high quality joints and can be applied interchangeably with success. A trump card in favour of plasma technology is much lower price of plasma units in comparison to very expensive resistance welding gantry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.